Ala ma kredyt

O spłacie zaczniesz myśleć rok po zakończeniu studiów

Kredyty studenckie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to pożyczki – forma pomocy państwa dla młodzieży studiującej dająca preferencje, jakich nie mają inni kredytobiorcy. Studentom proponuje się obniżone oprocentowanie i odroczoną spłatę. Dopiero rok po ukończeniu studiów absolwent zaczyna oddawać to, co otrzymał. Może też spłacać powoli, co daje mu czas na materialne odkucie się.
Druga grupa to pożyczki komercyjne, już bez pomocy państwa, a więc z wyższym oprocentowaniem i surowszymi warunkami spłaty, ale dostępne dla wszystkich.
Kredyty tzw. preferencyjne są gwarantowane z państwowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Udziela ich dziewięć wytypowanych placówek: Górnośląski Bank Gospodarczy, PBK BPH, Bank Ochrony Środowiska, Kredyt Bank, Powszechna Kasa Oszczędności BP, Bank Gospodarki Żywnościowej, Pekao SA, Bank Zachodni WBK i Bank Polskiej Spółdzielczości SA.
Kredyt preferencyjny w PKO BP ma niskie oprocentowanie (6,67%) i może być przyznawany studentom studiów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych, ale tylko z rodzin niezamożnych, gdy dochód na jedną osobę nie przekracza wyznaczonej na dany rok kwoty. W roku akademickim 2002/2003 próg dochodowy wyznaczony przez resort edukacji narodowej wynosił 1150 zł. Ta kwota obowiązuje do końca grudnia.
O kredyt studencki wystarczy ubiegać się raz, gdyż jest on udzielany na cały okres studiów (maksymalnie sześć lat). Kredytobiorca nie musi mieć obaw, że go straci, gdy w jego rodzinie zwiększy się dochód na osobę.
Zabezpieczeniem kredytu mogą być: weksel in blanco, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Istnieje możliwość poręczenia (to dla najbiedniejszych) 70-100% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytów.
Dwie trzecie rynku kredytów studenckich należy do PKO BP. Zbieranie wniosków rozpocznie się tam 1 października i potrwa do 15 listopada. Niezbędne informacje i formularze dostępne są we wszystkich oddziałach banku.
Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu na podstawie wniosku studenta, zaświadczenia z uczelni i zaświadczenia o dochodach. Wysokość miesięcznej wypłaty kredytu w roku akademickim 2003/2004 wynosi 460 zł.
Spłata kredytu rozpoczyna się rok od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania pieniędzy.
Zaletą kredytów preferencyjnych, prócz niskiego oprocentowania, jest możliwość częściowego umorzenia pobranych rat. Jeśli student znajdzie się w pięcioprocentowej grupie najlepszych absolwentów, może oczekiwać umorzenia 20% długu. Jest też szansa, by z powodu trudnych warunków materialnych uzyskać taką ulgę od specjalnej komisji, działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli studia zostaną przerwane, bank obciąża wypłacone raty kredytu wyższym oprocentowaniem.
Kredyt komercyjny PKO BP jest przeznaczony dla studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych, odbywających studia w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, kończące się uzyskaniem dyplomu magisterskiego, lekarskiego, inżynierskiego lub licencjatu. Jest udzielany na sfinansowanie wszelkich kosztów związanych ze studiami, takich jak opłacenie czesnego, miejsca w domu akademickim lub wynajmu mieszkania, zakupu podręczników i sprzętu dydaktycznego (np. komputera), finansowanie usług dydaktycznych (np. kursów językowych). Kredyt ten może być wypłacany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, jednorazowo lub w transzach.

Warunkiem uzyskania kredytu komercyjnego jest studiowanie w szkole wyższej, także wyższej szkole zawodowej lub wojskowej, terminowe zdawanie egzaminów i uzyskanie wymaganych zaliczeń przed udzieleniem kredytu oraz brak kar dyscyplinarnych, wreszcie ustanowienie prawnego zabezpieczenia kredytu.
Wysokość kredytu uzależnia się od jego zabezpieczenia, najczęściej jest to poręczenie. Maksymalna wartość, w przypadku osób pracujących, wynosi 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze, ogłoszonego przez GUS. W przypadku osób niepracujących – 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wypłacanie kolejnych transz kredytu zostaje wstrzymane, jeżeli student korzysta z urlopu dziekańskiego lub w terminie nie zapłacił odsetek w dwóch kolejnych okresach spłaty. W przypadku kredytu przeznaczonego na zakup sprzętu dydaktycznego lub opłacenie usługi dydaktycznej wypłata kredytu następuje po udokumentowaniu dokonania zakupu lub realizacji usługi.
Spłaty kredytu można dokonywać na trzy sposoby: z bieżącą spłatą kredytu i odsetek, z zawieszoną spłatą kredytu i odsetek: w okresie wypłat kredytu lub z zawieszoną spłatą kredytu i bieżącą spłatą odsetek.
Kredyt komercyjny w PKO BP jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytu dla studentów wynosi aktualnie od 13,5 do 14%.
Wnioski o komercyjny kredyt studencki przyjmowane są przez cały rok.

Opr. BT


Podstawowe zalety studenckiego kredytu preferencyjnego:
* dostępny dla studentów dziennych, zaocznych i wieczorowych
* co miesiąc 460 zł – na co tylko chcesz!
* spłata rok po ukończeniu studiów!
* oprocentowanie – połowa stopy redyskontowej NBP!
* okres spłaty – dwukrotność pobierania kredytu!
* możliwość częściowego umorzenia spłaty kredytu za dobre wyniki w nauce

 

 

Wydanie: 39/2003

Kategorie: Przegląd poleca

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy