Czworonożna radość

Przegląd wydawnictw

■ Psy są jednym z najbardziej zróżnicowanych gatunków w świecie zwierząt. Nie tylko pod wzglę­dem wielkości, ale też charakteru i potrzeb żywie­niowych. Zanim kupimy lub dostaniemy psa, po­winniśmy zapoznać się z podstawowymi informa­cjami dotyczącymi szczepień, warunków byto­wych I wychowania. Kwietniowy „Łowiec Polski” podaje 10 wytycznych, na co powinniśmy zwró­cić uwagę, nabywając szczenię, oraz wiele do­datkowych wskazówek dotyczących wychowa­nia naszego czworonoga.

■ Trzeci numer „Aury. Ochrony Środowiska1 poru­sza temat współczesnych technologii wydobycia, przeładunku oraz transportu ropy naftowej na otwar­tym morzu, z którymi spotykali się autorzy artykułu, od­bywając praktykę zawodową w różnych częściach świata na zbiornikowcach u norweskiego armatora. Przedstawiają również możliwe zagrożenia wynikające z eksploracji podwodnych złóż ropy naftowej oraz jej transportu do baz lądowych.

■ „Zielony Paradygmat” jest efektem współpracy sto­warzyszenia Kultura, Ośrodka Kultury i Sztuki we Wro­cławiu oraz redakcji miesięcznika „Odra”. Zadaniem pu­blikacji jest ukazanie ekologii we wzajemnych relacjach z innymi dziedzinami aktywności człowieka. Tematami przewodnimi ostatniego numeru są bloregion Karko­nosze i etyka środowiskowa. Punktem wyjścia dla ochrony środowiska powinna być etyka. Człowiek chroni bowiem to, co jest dla niego cenne, a nie jedy­nie użyteczne. Chroniąc przyrodę, próbujemy ocalić samych siebie – swoją tożsamość i kulturę.

ELŻ

Wydanie: 15/2003

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy