Druga szansa

Wiele gmin woj. pomorskiego notuje prawie 50-procentowe bezrobocie strukturalne. Dlatego Oddział Terenowy AWRSP w Gdańsku za najważniejsze zadanie uznał aktywizację zawodową mieszkańców terenów wiejskich, zwłaszcza byłych pracowników PGR. We współpracy z samorządami woj. pomorskiego i powiatowymi urzędami pracy opracowano regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich, w tym dotyczące zwalczania bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Sposoby są takie same jak wszędzie: szkolenie przyszłych pracowników, doposażanie stanowisk pracy i częściowa refundacja wynagrodzeń. Efekty są jednak lepsze niż średnia krajowa, co zapewne bierze się z lepszego rozeznania miejscowych potrzeb.
Lista programów specjalnych prowadzonych wspólnie przez AWRSP, władze samorządowe, pracodawców i stowarzyszenia sugeruje, iż ich organizatorzy najpierw dokładnie sprawdzili, jacy fachowcy są potrzebni, a potem skrupulatnie odpowiedzieli na zapotrzebowanie. I tak np. w Malborku przygotowywano meliorantów Żuław (zatrudniono 267 absolwentów programu), w Bytowie – majstrów urządzeń melioracyjnych (zatrudniono 184 osoby), a w Człuchowie speców od zalesienia i drogownictwa (pracę znalazło 220 osób). Na liście 18 takich programów znalazły się też specjalności odpowiadające na miejscowe zapotrzebowanie szczegółowe, jak hodowla królika w Bytowie, uprawa porzeczek w Główczycach czy truskawek w Dębicy Kaszubskiej. Najbardziej jednak zadziwiający jest nowo przygotowany zawód: organizator czasu wolnego mieszkańców wsi popegeerowskich. Pracę na razie znalazło siedem osób, ale drugie tyle będzie zatrudnionych w przyszłym roku. Dzięki programowi “Odnowa wsi pomorskiej”, realizowanemu wspólnie przez gdański oddział AWRSP, Urząd Marszałkowski w Gdańsku i tutejszy urząd pracy środowisko byłych pegeerowców uzyskało 50 świetlic, a zatrudnienie w nich co najmniej 50 osób.
Pięć dalszych programów znajduje się w trakcie realizacji, np. porządkowanie gospodarki odpadami w rejonie Słupska czy przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych (program prowadzony jest wspólnie z Centrum Edukacji Ekologicznej w Gdyni, a absolwenci niejako “z góry” mają już zapewnione przyszłe miejsca pracy).
Kursy i szkolenia organizowane przez agencję tylko dla byłych pracowników PRG i ich rodzin, także przestrzegają zasady: najpierw poznać potrzeby rynku pracy, a dopiero potem podnosić albo zmieniać kwalifikacje szkolonych. I to się sprawdza. Średnio co drugi absolwent dostaje pracę.
Ponad 1000 osób znalazło zatrudnienie poza rolnictwem dzięki temu, że agencja sfinansowała częściowo ich wynagrodzenie (w wysokości 50% najniższej płacy). Do samego tworzenia nowych miejsc pracy niewątpliwie przyczynia się istnienie (na razie w trzech powiatach: kwidzyńskim, słupskim i starogardzkim) gminnych i powiatowych Funduszy Poręczeń Kredytowych, na które pieniądze wykłada też gdański oddział AWRSP. Dzięki temu funduszowi przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty bankowe na utworzenie nowych miejsc pracy mogą liczyć na dodatkowe poręcznie. Pod warunkiem że połowę tych miejsc przeznaczą dla bezrobotnych byłych pracowników PGR i ich rodzin. Fundusz udzieli gwarancji na kredyt tym byłym pegeerowcom (i ich rodzinom), którzy zdecydują się podjąć samodzielną działalność gospodarczą.
Drugi ważny nurt działalności oddziału gdańskiego to pomoc dzieciom z rodzin popegeerowskich. Program stypendialny “Poprawa szans edukacyjnych” realizowany jest od pięciu lat. W tym roku szkolnym stypendia w wysokości 250 zł dostaje 3,5 tys. uczniów szkół średnich .To jeden z najwyższych wskaźników na tle krajowych działań AWRSP. Dzięki agencyjnym pieniądzom co roku ok. 6 tys. dzieci z najuboższych rodzin może korzystać z dożywiania w swoich szkołach. Latem zaś ok. 2,2 tys. dzieci z najbiedniejszych rodzin wyjeżdża na wakacje. Dla wielu to pierwsze wakacje poza miejscem zamieszkania.
MW

Wydanie: 45/2002

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy