Druga szansa

Z pozoru wydaje się, że na obszarze działania rzeszowskiego oddziału AWRSP problem bezrobocia na terenach byłych PGR nie powinien być zjawiskiem szczególnie dotkliwym. W południowo-wschodniej Polsce rodzinne gospodarstwa chłopskie mają wielowiekową tradycję, galicyjskie przywiązanie do ziemi i poczucie własności sprawiały, że z niewielkich poletek utrzymywały się pokolenia.
Transformacja gospodarcza zaskoczyła pracowników PGR, duże odległości od skupisk miejskich uniemożliwiały masową migrację zarobkową. Niemal z dnia na dzień państwowy pracownik rolny stał się bezrobotnym bez szans na otrzymanie jakiejkolwiek pracy. Rzeszowska AWRSP podejmuje próby pomocy tym ludziom. Jedną z form jest zarządzanie Funduszem Aktywizacji Bezrobotnych. Fundusz – w formie dotacji – służył do stworzenia nowych miejsc pracy na bazie prywatyzowanego majątku AWRSP. O pomoc ubiegać się mogli byli pracownicy PGR i bezrobotni mieszkańcy osiedli pegeerowskich. Od 1996 do 1998 r. zorganizowano 130 nowych miejsc pracy, na co przeznaczono 440 tys. zł. Prawie 60 byłych pracowników PGR otrzymało dofinansowanie własnych projektów gospodarczych. To umożliwiło im podjęcie własnej działalności gospodarczej na gruntach wykupionych od AWRSP. Wydano na ten cel 500 tys. zł.
Oddział Terenowy AWRSP w Rzeszowie uruchomił też lokalne programy aktywizacji zawodowej dla byłych pracowników PGR i ich rodzin. Konieczna była współpraca z lokalnymi samorządami, ponieważ nowe miejsca pracy tworzono przede wszystkim przy konserwacji urządzeń melioracyjnych, zalesianiu, konserwacji zabytków oraz remontach dróg. Wszystkie powstały w ramach planów opracowanych przez samorządy. Po podpisaniu porozumienia agencja finansuje część kosztów wynagrodzenia w wysokości 100% najniższej płacy, czyli 760 zł miesięcznie. Oddział zawarł 23 porozumienia z 38 gminami na realizację programów lokalnych umożliwiających stworzenie 910 nowych miejsc pracy. Z początkiem lutego 2000 r. uruchomiono kolejny program pomocowy dla pracowników PGR i ich rodzin. W przypadku utworzenia nowego miejsca pracy i zatrudnienia bezrobotnego bądź najbliższego członka rodziny agencja udziela pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia za pracę. Można jej udzielać przez 24 miesiące i do 10 nowo zatrudnionych przez jednego pracodawcę. Wysokość refundacji to połowa najniższego wynagrodzenia. Z tej formy współpracy skorzystało 180 pracodawców, zatrudniając łącznie prawie 300 bezrobotnych.
Kolejną formą pomocy bezrobotnym byłym pracownikom PGR były szkolenia – przeprowadzono ich w sumie 30. 1,4 tys. chętnych uczono zachowania się na rynku pracy i zasad prowadzenia małego biznesu, zorganizowano dla nich kursy komputerowe i doskonalące (np. uprawy aronii), pomagano zdobyć nowe uprawnienia zawodowe. Dzięki szkoleniom 245 osób uzyskało nowy zawód lub nowe uprawnienia. Koszty kursów (150 tys. zł) pokrył Oddział Terenowy AWRSP w Rzeszowie.
Szczególne wsparcie otrzymały dzieci na terenach byłych PGR. Dzięki zorganizowanemu przez agencję systemowi stypendialnemu 2,4 tys. dzieci umożliwiono naukę w 100 szkołach średnich. Wysokość stypendium socjalnego sięgała 250 zł miesięcznie. Od pięciu lat AWRSP dofinansowuje dożywianie dzieci w szkołach położonych na terenach niegdysiejszych PGR, szczególnie w gminach bieszczadzkich, uczestniczy również w dofinansowaniu wyposażenia stołówek szkolnych, sal gimnastycznych i pracowni komputerowych. Agencja udziela też bezpośredniej pomocy finansowej. Od 2000 r. z tej formy jednorazowej i bezzwrotnej pomocy skorzystało 1050 rodzin.

apl

Wydanie: 47/2002

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy