Fenomen księgarzy

Fenomen księgarzy

Książka Tadeusza Hussaka jest pierwszą, liczącą ponad 300 stron, tak istotną i udokumentowaną publikacją książkową, poświęconą. fenomenowi uspołecznionego księgarstwa, działają­cego w latach 1950-1989. W prakty­ce, z uwagi na trwający proces przemian społeczno-politycznych, książką obejmuje działalność księ­garstwa w minionym 50-leciu.

Napisana ciekawym i wartkim ję­zykiem książka daje interesujący przegląd działalności księgarstwa we wszystkich jego formach i dziedzi­nach. Wspomnieniowy charakter opracowania sprawia, że czyta się ją nie jak suchy zbiór faktów, lecz jako barwną relację z lat pionierskiej roz­budowy sieci księgarskiej i wysiłków zmierzających do zdobycia milio­nów czytelników. Zawiera porywają­cy opis wysiłków, które sprawiły, że rozmach i sukcesy w dziedzinie upo­wszechniania książki stały się pol­skim fenomenem kulturowym.

Autor w swojej książce daje inte­resujący opis środowiska księgarskiego, jego rozwoju, jego walki o miejsce w kulturze i jego rosnącej rangi w społeczeństwie.

Na kartkach przewijają się setki fak­tów, nazwisk i fotografii. Liczne wypo­wiedzi księgarzy, ciekawostki oraz anegdoty czynią z tej książki interesu­jącą lekturę dla wszystkich, których in­teresują przemiany społeczno-kultural­ne zachodzące w minionym 50-leciu. Tadeusz Hussąk wysoko ocenia trud i wysiłek księgarzy tamtych lat, poka­zując liczne przykłady ich zaangażo­wania, ofiarności i zawodowego patrio­tyzmu, To wielkie zaangażowanie tysięcy pracowników sprawiło, że pań­stwowe księgarstwo stało się, jak nigdy przedtem, księgarstwem prawdziwie uspołecznionym, wychodzącym na spotkanie czytelników.

To uspołecznione księgarstwo spra­wiło, że z wiekowego zacofania, z księ­garskiego zaścianka lat międzywojen­nych weszliśmy do księgarskiej czołówki Europy i świata. Autor boleje nad obecnym spadkiem rangi zawodu księgarza, brakiem me­cenatu państwa nad sprawami upo­wszechniania kultury w ogóle, a książ­ki  w szczególności.

Tadeusz Hussak Księgarstwo bli­skie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy, Książnica Polska, Olsztyn 1999, s. 319

Wydanie: 6/2000

Kategorie: Książki

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy