Ile benzyny w benzynie?

Ile benzyny w benzynie?

ORLEN stawia na jakość

Podstawowym zadaniem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów dotyczących jakości produktów, a celem – produkcja i sprzedaż towarów o gwarantowanej i coraz wyższej jakości – precyzuje przyjęta przez koncern “Polityka Jakościowa”. PKN ORLEN stawia przede wszystkim na jakość produktów i obsługi swoich klientów. Od 1994 r. koncern posiada przyznany przez Bureau Veritas Quality International certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 9002.
Procedury kontroli jakości stosowane przez ORLEN obejmują wszystkie etapy produkcji i dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży detalicznej i hurtowej. Są gwarancją, że klient otrzymuje paliwa o dobrym europejskim standardzie. Paliwa te nie tylko spełniają aktualnie obowiązujące w Polsce wymagania normatywne, ale w wielu parametrach wyraźnie je wyprzedzają. Dzięki etapowemu systemowi kontroli zarówno płocki producent, jak i klienci nabywający benzynę czy olej napędowy mają pewność, że paliwa spełniają rygorystyczne normy jakościowe, a przede wszystkim gwarantują bezawaryjną pracę silnika.

Inwestycje i badania

Na inwestycje i modernizacje części rafineryjnej koncern przeznaczył w ostatnich latach ponad 2 mld dol., czyli ponad 8 mld zł. Obecnie – w opinii niezależnych analityków i ekspertów – płocka rafineria należy do 10 najnowocześniejszych w naszej części Europy. Zagwarantowanie najwyższych standardów jakościowych na etapie produkcji to tylko jeden z elementów procedur kontrolnych funkcjonującego w Koncernie Systemu Zapewnienia Jakości. Aby klient na stacji otrzymywał produkt tak samo dobry jak benzyna czy olej napędowy opuszczający rafinerię, niezbędne było wdrożenie systemu sprawdzania produktów w czasie przewozu, magazynowania i dostaw do stacji. Kontroli jakości poddawane są paliwa na każdym etapie produkcji i magazynowania w sieci baz magazynowych. Badania produktów wykonywane są przez 14 laboratoriów koncernu zlokalizowanych na terenie całego kraju. Tylko pozytywny wynik badań potwierdzony świadectwem jakości jest podstawą do przekazania produktu do sprzedaży.

Na stacji…

Paliwa z ORLEN-u lub baz magazynowych dostarczane są do sieci stacji paliw koncernu przez autoryzowanych przewoźników. Podczas przyjmowania paliw następuje odbiór jakościowy polegający m.in. na: sprawdzeniu świadectw jakości i innych dokumentów dostawy, ocenie produktu na podstawie pobranych próbek z każdej komory. Kontroli podlegają: klarowność produktu, obecność zawiesiny, osadu i wody. Przygotowuje się próbki z dostaw (“kontrpróbki”) oraz sprawdza się tożsamość dostarczonego paliwa z przeznaczeniem zbiornika. Warto podkreślić, że próbki z dwóch ostatnich dostaw na stacje są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane. W przypadku reklamacji klienta można wtedy bez problemu zbadać odpowiednie próbki i stwierdzić, czy sprzedane paliwo jest tym samym, które dostarczono na stację. Na wielu stacjach PKN ORLEN SA funkcjonuje automatyczny, stały pomiar obecności wody w zbiornikach, w pozostałych systematycznie sprawdza się zbiorniki pod kątem obecności wody.
Gdyby w czasie przewozu stwierdzono, iż paliwo jest nieodpowiedniej jakości, rozładunek na stacji paliw jest natychmiast wstrzymywany, a prowadzący obiekt powiadamia odpowiednie osoby z koncernu oraz przewoźnika w celu zadecydowania o dalszym postępowaniu. Taki system odbioru dostaw gwarantuje maksymalną dbałość ORLEN-u o jakość paliw oferowanych swoim klientom.
Zwykłego użytkownika samochodu najbardziej jednak interesuje liczba oktanowa benzyn. Jest to umowny wskaźnik odporności paliwa na spalanie detonacyjne. Nazwa pochodzi od oktanu, odporność na spalanie detonacyjne izomeru oktanu przyjęto umownie za równą 100. Liczba oktanowa zależy od składu paliwa i dlatego benzyny komponuje się z różnych składników. Dokonuje się tego w procesie blendingu, którego najważniejszą częścią jest analizator NIR. Zawiera on spektrofotometr, który analizuje widma próbek benzyny. Z niego wysyłane są impulsy sterujące pracą analizatora oraz impulsy wymagane do obliczenia właściwości benzyny. Kontrolowany jest skład benzyn, w tym liczba oktanowa. Analizator wykonuje te pomiary co 30 sekund. Jeżeli wykaże odchylenie od żądanych parametrów, wówczas oprogramowanie NIR daje sygnał cyfrowy, który automatycznie przestawia procedurę sprawdzania w pamięci komputera na zapis danych uzyskanych pomiarami laboratoryjnymi. Technologia tego procesu podporządkowana jest więc sprawom jakości, a tym samym zapewnienia paliwom odpowiedniej liczby oktanowej.

Monitoring…

Wszystkie paliwa sprzedawane na każdej stacji ORLEN-u poddawane są okresowym kontrolom, prowadzonym bez zapowiedzi przez inspektorów kontroli jakości według poufnych harmonogramów. Sprawdzenie takie obejmuje m.in.: komisyjne pobranie próbek paliw z dystrybutora każdego zbiornika, kontrolę sposobu przechowywania i zabezpieczania prób z dostaw, prowadzonej na stacji dokumentacji jakościowej oraz ocenę zawodnienia zbiorników i stanu urządzeń wydawczych. Pobrane próby poddawane są określonym w procedurach badaniom na zgodność paliwa z wymaganiami obowiązujących norm.
Wyniki badań prób pobranych podczas kontroli stacji paliw przekazywane są służbom ORLENU odpowiedzialnym za parametry jakościowe oraz kontrolowanym jednostkom. Procedury Systemu Zapewnienia Jakości przewidują również odpowiedni tryb postępowania w przypadku, gdy paliwo nie spełnia wymaganych parametrów jakościowych.

Niezapowiedziane wizyty

Oprócz okresowych kontroli służby ORLEN-u dokonują również niezapowiedzianych wizyt na stacjach. Pracownicy koncernu przyjeżdżają nieoznakowanym pojazdem, dokonują zakupów paliwa na stacji oraz sprawdzają, czy obsługa klientów jest kompleksowa i fachowa.
Takie działania koncernu w pełni gwarantują zachowanie kontroli nad jakością paliw i usług na stacjach w sieci ORLEN.

Na podstawie materiałów PKN ORLEN SA oprac. BT


Polski Koncern Naftowy ORLEN SA oprócz laboratorium w Zakładzie Głównym w Płocku posiada na terenie całego kraju 13 regionalnych laboratoriów badań produktów rafineryjnych, których zadaniem jest zapewnienie kontroli jakości produktów naftowych od momentu dostawy ich do bazy magazynowej koncernu po stacje benzynowe, do chwili odbioru tych produktów przez klienta. Laboratoria te znajdują się w Zgierzu, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, Nowej Soli i Olsztynie. Np. laboratorium w Krakowie obejmuje badaniami dwie bazy magazynowe i 150 stacji benzynowych w regionie, w tym 58 stacji patronackich.

 

Wydanie: 37/2002

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy