KATALOG UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PTU S.A.

KATALOG UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PTU S.A.

KATALOG UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ PTU S.A.

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. proponuje szeroką gamę ubezpieczeń finansowych:
1. Gwarancja zapłaty długu celnego
2. Gwarancja zapłaty wadium
3. Gwarancja zwrotu zaliczki
4. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
5. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
6. Gwarancja w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy

1. Gwarancja zapłaty długu celnego

Gwarancja zapłaty długu celnego skierowana jest do podmiotów występujących w międzynarodowym obrocie gospodarczym, w tym: importerów, prowadzących składy celne.
Przedmiotem gwarancji są należności podatkowo-celne wynikające ze zobowiązań podmiotu gospodarczego wobec Izby Celnej. Zobowiązania te mogą wynikać m.in. z:
– prowadzenia Składu Celnego
– przewozu towarów tranzytem przez obszar celny Unii Europejskiej
– odroczenia płatności celnych i podatkowych
– przetworzenia importowanych materiałów pod warunkiem wyprowadzenia ich z unijnego obszaru celnego w formie produktów gotowych
– użytkowania maszyn i urządzeń na polskim obszarze celnym pod warunkiem wyprowadzenia ich po upływie określonego terminu.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela gwarancji bezwarunkowej, wymaganej zgodnie z kodeksem celnym, na wniosek Klienta po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka.
Gwarancje udzielane są na okres do 12 miesięcy.
Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* ułatwienie obrotu towarowego z zagranicą
* czasowe uniknięcie angażowania własnych środków pieniężnych
* sprawne załatwienie formalności celnych
* potwierdzenie wiarygodności Zleceniodawcy gwarancji wobec Beneficjenta
* możliwość wielokrotnych odpraw w ramach jednej sumy gwarancyjnej

2. Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium jest przeznaczona do wszystkich firm, które przystępują do przetargu.
Bardzo często niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie przez Oferenta wadium, które może zostać wpłacone w gotówce bądź wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
Gwarancja jest jedną z form wniesienia wadium, które zabezpiecza Organizatora przetargu przed ryzykiem niezawarcia umowy z winy podmiotu, którego oferta została wybrana
w przetargu.

Przedmiotem gwarancji jest kwota wadium w wysokości ustalonej przez Organizatora przetargu (Beneficjenta gwarancji).
Gwarancja jest zobowiązaniem Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana z winy Oferenta.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada do wysokości wadium wymaganego w przetargu.
Gwarancje zapłaty wadium udzielane są najczęściej na okres 30, 60 lub 90 dni – w zależności od warunków przetargu.
W przypadku gwarancji zapłaty wadium PTU S.A. zawiera umowy generalne, w której określony jest odnawialny limit gwarancyjny, tj. kwota do wysokości której PTU S.A. udziela gwarancji na uproszczonych zasadach.
Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* możliwość udziału w wielu przetargach bez angażowania własnych środków finansowych, które mogą zostać w tym czasie efektywnie wykorzystane
* poprawienie płynności finansowej
* zwiększenie wiarygodności Oferenta
Po wygraniu przetargu przez Firmę proponujemy:
* gwarancję dobrego wykonania kontraktu
* gwarancję zwrotu zaliczki
* gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek

3. Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest wymagana przez Inwestora zlecającego realizację kontraktu (Beneficjenta gwarancji) od Wykonawcy kontraktu (Zleceniodawcy gwarancji).
Gwarancja jest zobowiązaniem Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do zapłaty sumy gwarancyjnej, określonej w gwarancji, w przypadku gdy zaliczka pobrana przez Wykonawcę kontraktu od Inwestora nie zostanie rozliczona lub zwrócona w określonym w kontrakcie terminie.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada do wysokości zaliczki przekazanej Wykonawcy kontraktu przez Inwestora.

Okres obowiązywania gwarancji uzależniony jest od terminu zwrotu zaliczki określonego w kontrakcie.
Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* umożliwienie realizacji kontraktu
* nie angażowania własnych środków finansowych
* utrzymanie płynności finansowej
* zwiększenie wiarygodności Wykonawcy kontraktu

4. Gwarancja dobrego wykonania kontraktu

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu jest wymagana przez Inwestora zlecającego wykonanie kontraktu (Beneficjenta gwarancji) od Wykonawcy kontraktu (Zleceniodawcy gwarancji).
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarantuje prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z warunków określonych w kontrakcie.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada do wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, tj. zwykle do kwoty stanowiącej 5-10% wartości kontraktu.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu udzielana jest na okres realizacji kontraktu, tj. od momentu podpisania umowy do czasu odbioru przedmiotu kontraktu.
Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* umożliwienie zawarcia kontraktu
* otrzymanie pełnej zapłaty za wystawione faktury
* utrzymanie płynności finansowej, ze względu na nieangażowanie własnych środków finansowych
* zwiększenie wiarygodności Wykonawcy

Po wygaśnięciu gwarancji dobrego wykonania kontraktu proponujemy gwarancję właściwego usunięcia wad i usterek.

5. Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek jest wymagana przez Inwestora zlecającego wykonanie kontraktu (Beneficjenta gwarancji) od Wykonawcy kontraktu (Zleceniodawcy gwarancji).

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarantuje usunięcie przez Wykonawcę kontraktu wad lub usterek powstałych po zakończeniu realizacji kontraktu, do czego jest on zobowiązany w zakresie udzielonej gwarancji jakości lub w zakresie ciążącego na nim obowiązku rękojmi.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada do wysokości zabezpieczenia określonego w kontrakcie, które stanowi zwykle 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu udzielana jest na okres udzielonej przez Wykonawcę kontraktu gwarancji jakości na wykonany przedmiot kontraktu.
Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* otrzymanie pełnej zapłaty za wystawione faktury
* nieangażowanie własnych środków finansowych
* utrzymanie płynności finansowej
* zwiększenie wiarygodności Wykonawcy

6. Gwarancja w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy

Gwarancja w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy jest skierowana do osób prowadzących składy podatkowe, które nabywają tzw. wyroby akcyzowe zharmonizowane, czyli paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe zwolnione z akcyzy i ze względu na ich przeznaczenie są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarantuje za Klienta na rzecz Dyrektora Izby Celnej należności wynikające z procedury zawieszenia poboru akcyzy.
PTU S.A. odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej wnioskowanej przez Klienta zgodnie z Ustawą o Podatku Akcyzowym (w ramach zabezpieczenia generalnego lub ryczałtowego).

Gwarancje udzielane są na okres do 12 miesięcy.

Korzyści wynikające z posiadania gwarancji:
* nieangażowanie własnych środków finansowych
* utrzymanie płynności finansowej
* zwiększenie wiarygodności Wykonawcy

Ponadto Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. udziela również gwarancji: zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek zabezpieczających realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu S.A.PARD. Opracowane przez Towarzystwo gwarancje w pełni zabezpieczają realizację inwestycji od momentu przystąpienia do przetargu do czasu wygaśnięcia rękojmii i gwarancji udzielonej na wykonany przedmiot umowy. Teksty gwarancji udzielanych przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zostały opracowane na podstawie Dokumentacji Przetargowej obowiązującej dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD.
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. współpracuje z wieloma Gminami w zakresie udzielania ww. gwarancji ubezpieczeniowych. Treści gwarancji są akceptowane przez Beneficjentów.

PTU S.A. udziela innych rodzajów gwarancji ubezpieczeniowych na indywidualnych warunkach dostosowanych do potrzeb naszych Klientów, na podstawie wniosku o udzielenie gwarancji złożonego na formularzu, który jest stosowany w naszym Towarzystwie oraz dokumentacji Firmy wnioskującej (wykaz dokumentów znajduje się we wniosku).
Składka ustalana jest indywidualnie i zależy w szczególności od rodzaju gwarantowanego zobowiązania, sumy gwarancyjnej, okresu obowiązywania gwarancji, sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta.
Ogólne warunki umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Oddziale Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. na terenie całego kraju.


Istniejące od 14 lat Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń to dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Jego korzenie wywodzą się z Towarzystwa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (TUK S.A). W latach 1998-2002 działało pod nazwą Daewoo TU S.A. Firma ma 21 oddziałów, 50 filii i ponad 4300 agencji.

Wydanie: 51/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy