Regulamin publikacji reklam i ogłoszeń

Regulamin publikacji reklam i ogłoszeń
w tygodniku „Przegląd” i na stronie internetowej www.tygodnikprzeglad.pl

 1. Zamawianie i zamieszczanie reklam i ogłoszeń w tygodniku „Przegląd” oraz banerów reklamowych na stronie internetowej tygodnikprzeglad.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin, który zakłada, że Reklamodawca zapoznał się z Regulaminem i akceptuje przedstawione w nim warunki.
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy w tygodniku „Przegląd” lub na stronie internetowej jest zamówienie w formie umowy lub zlecenie reklamowe podpisane przez osobę upoważnioną, określające termin, format i miejsce umieszczenia reklamy, termin dostarczenia materiałów, cenę oraz warunki płatności.
 3. Reklamodawca zapewnia, że dostarczając materiał reklamowy, nie popełnia czynu nieuczciwej konkurencji, nie narusza praw autorskich, wydawniczych, praw własności ani dobrych obyczajów, praw do wizerunku i innych dóbr w przypadku dostarczania tekstów i materiałów ilustracyjnych (fotografie, rysunki itp.), dysponuje zgodą autora na rozporządzanie jego dziełem w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 4. Istnieje możliwość zamieszczenia nietypowych form reklamy w postaci insertu, wkładek oraz artykułów sponsorowanych. Termin i forma każdorazowo muszą być uzgodnione z Biurem Reklamy.
 5. Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do publikacji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających warunkom technicznym.
 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń, może odmówić publikacji reklamy, ogłoszenia, insertu, artykułu sponsorowanego jeśli ich treść lub forma godzą w dobre imię osób trzecich, naruszają przepisy prawa bądź dobre obyczaje, linię programową pisma i charakter publikacji.
 7. Tygodnik zastrzega sobie prawo do oznaczania reklam słowami „reklama”, „ogłoszenie płatne” lub równoznacznymi.
 8. Tygodnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek sił wyższych, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję tygodnika.
 9. Wymiary reklam i ogłoszeń znajdują się w cennikach dostępnych na stronie internetowej w dziale reklama. Ceny określone w cenniku są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 10. Reklamy i ogłoszenia muszą być dostarczone do redakcji nie później niż 7 dni przed planowaną emisją zgodnie z harmonogramem Biura Reklamy.
 11. Reklamy przyjmujemy w formie elektronicznej. Można je przesłać e-mailem na adres a.mierzejewska@tygodnikprzeglad.pl . Reklamy powinny być przygotowane w skali 1:1. W reklamach „na spad” elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia i grzbietu o co najmniej 6 mm.  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jakość uzyskaną w druku.
 12. Projekt graficzny reklamy powinien spełniać następujące warunki techniczne:

Format: tiff, jpg, pdf, rozdzielczość 300 dpi.

Format banera: jpg, gif lub flash SWF.

 1. Istnieje możliwość opracowania graficznego reklamy w redakcji za dodatkową opłatą.
 2. Faktura za reklamę lub ogłoszenie wystawiana jest w dniu wydania pisma lub umieszczenia banera na stornie internetowej i przesyłana jest pocztą lub kurierem. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
 3. Wpłaty należy dokonywać na konto: Santander Bank Polska 72 1090 2851 0000 0001 2023 9821.

Wydanie:

Kategorie: Regulamin

Podobne wpisy

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy