Siła konsultacji

Siła konsultacji

Im wcześniej zapyta się o zdanie zainteresowane strony, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia przyszłych konfliktów

O konsultacjach społecznych mówi się bardzo często w związku z konkretnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, w kontekście ich wpływu na gospodarczy i społeczny rozwój danej okolicy. Coraz więcej pojawia się także wątków związanych z ochroną przyrody. Do opinii publicznej docierają informacje na temat kontrowersji wokół przedsięwzięć inwestycyjnych. Dlatego konsultacje społeczne kojarzą się niejednokrotnie z protestami, walką z inwestorami czy administracją publiczną.
Co zrobić, aby ten proces przebiegał w sposób konstruktywny i minimalizujący potencjalne konflikty? Takie pytanie postawili sobie uczestnicy ogólnopolskiej konferencji „Partycypacja społeczna dla zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej w Warszawie 21 października br. Spotkanie zgromadziło samorządowców, inwestorów, pracowników instytucji ochrony przyrody oraz firm i organizacji prowadzących konsultacje społeczne. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, instytucji zarządzających obszarami cennymi przyrodniczo. Rozmawiano na temat uregulowań prawnych, problemów pojawiających się w procesie inwestycyjnym, stopnia zaangażowania społeczeństwa w ten proces, ale przede wszystkim wymieniano się przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Jak prowadzić konsultacje
Na poziom konsultacji społecznych największy wpływ ma – jak podkreślał otwierający konferencję Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – gotowość inwestorów do poznania społeczności lokalnej, jej potrzeb i obaw. Taka otwartość pozwala na nawiązanie przyjaznej relacji i wypracowanie rozwiązań, które mają szansę spotkać się z akceptacją tej społeczności. Im wcześniej (już nawet na etapie wstępnego planowania) zapyta się o zdanie najbardziej zainteresowane strony, tym większe jest prawdopodobieństwo uniknięcia nie tylko przyszłych konfliktów, lecz także wynikającego z nich przedłużania procesu inwestycyjnego i niepotrzebnego wzrostu jego kosztów – przekonywał Kiełsznia.
Podczas konferencji podkreślono kluczowe znaczenie skutecznej komunikacji z uczestnikami konsultacji. Pytanie o obecność nowoczesnych narzędzi prowadzenia konsultacji, takich jak internet i narzędzia geoinformacyjne (np. stosowane już w części jednostek samorządowych geoportale), stawiała Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa (organizator wydarzenia). Dyskutanci zgodzili się, że w skutecznym dotarciu do wszystkich grup społecznych ważne jest umiejętne wykorzystanie pełnego wachlarza środków komunikacji, w tym mediów, dobrze przygotowanych spotkań konsultacyjnych, współpracy z miejscową parafią, jak również edukacyjnych gier partycypacyjnych i dostępnych coraz powszechniej nowych technologii.

Młodzież dała przykład
Do debaty dorosłych interesujący głos wniosła młodzież, prezentująca w czasie konferencji (i towarzyszącej jej multimedialnej wystawy) swoje pomysły na dobre konsultacje społeczne. Efekty swoich prac zaprezentowali uczestnikom spotkania laureaci konkursu dla szkół „Zielony Wizjoner”, w którym uczniowie prowadzili konsultacje na temat wymarzonych przez siebie inwestycji w najbliższej okolicy. Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika z Kątów Wrocławskich (zwycięzcy w kategorii szkół gimnazjalnych) zaplanowali kompleks dydaktyczno-rekreacyjny na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy. Swój Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Bliżej Natury” przedstawili (także za pomocą specjalnego geoportalu) mieszkańcom okolicy, urzędnikom i pracownikom służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody parku. Równie imponującą pracę wykonali młodzi ludzie z Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 3
w Lublinie. Ich projekt rewitalizacji parku Bronowickiego w Lublinie uwzględnił historyczne, przyrodnicze i rekreacyjne walory miejsca. Co ważne – uczniowie przystosowali park do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przyroda i rozwój
W projektach młodzieży szczególny nacisk położony został na kwestie ochrony przyrody. Można więc mieć nadzieję, że kolejne pokolenia będą coraz lepiej rozumiały konieczność dbania o środowisko naturalne.
Z głosów uczestników konferencji wynika też, że można liczyć na systematyczny wzrost zaangażowania społeczeństwa w konsultacje i podniesienie jakości dialogu pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.
Konferencja stanowiła część warsztatów edukacyjnych projektu „Dialog, kompromis, partycypacja społeczna – edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych”.

Wydanie: 46/2011

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy