Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła pierwszy unijny program skierowany do tak dużej liczby osób

Celem działania “Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest zwiększenie efektywności ekonomicznej tych gospodarstw, poprawa ich sytuacji dochodowej poprzez restrukturyzację gospodarstwa w kierunku dalszego prowadzenia działalności rolniczej lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Na działanie to przewidziano na lata 2004-2006 sumę 243,4 mln euro.
O wsparcie może się ubiegać producent rolny, który:
– jest osobą fizyczną, prowadzi gospodarstwo rolne, które jest jego własnością lub własnością jego małżonka. Gospodarstwo musi odpowiadać definicji gospodarstwa niskotowarowego, czyli jego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) musi wynosić co najmniej 2 EJW1 (ESU) i nie więcej niż 4 EJW;
Wsparcie wypłacane jest raz w roku, przez pięć kolejnych lat, w wysokości około 5,8 tys. zł rocznie na gospodarstwo2.
Aby móc otrzymać wsparcie, należy spełnić następujące warunki:
– należy być właścicielem gospodarstwa odpowiadającego definicji gospodarstwa niskotowarowego i prowadzić w nim działalność rolniczą przez co najmniej trzy lata poprzedzające złożenie wniosku o wsparcie;
– lub zostać właścicielem tego gospodarstwa w drodze dziedziczenia bądź jako następca producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną;
– należy złożyć Wniosek o przyznanie płatności dla gospodarstwa niskotowarowego wraz z załączonym do wniosku Planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, na formularzach dostępnych w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
– w ciągu trzech pierwszych lat otrzymywania wsparcia należy zrealizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie wskazane do realizacji w sporządzonym planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego;
– przed upływem trzeciego roku należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, na formularzu udostępnianym przez Agencję, oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym zrealizowanie zaplanowanego przedsięwzięcia, co jest warunkiem otrzymywania wsparcia w czwartym i piątym roku.
W zależności od swoich zamierzeń, producent rolny ma do wyboru następujące przedsięwzięcia do zrealizowania w ciągu trzech lat pobierania wsparcia:
1) przestawienie lub przestawianie gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi;
2) przystąpienie do grupy lub organizacji producentów rolnych zgodnie z przepisami o grupach producentów rolnych;
3) zakup
a) zwierząt gospodarskich,
b) maszyn rolniczych,
c) gruntu rolnego lub jego dzierżawa;
4) ukończenie szkolenia:
a) prowadzonego zgodnie z warunkami, sposobem i trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub
b) stanowiącego przedmiot projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania “Szkolenia”;
5) uzyskanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;
6) rozpoczęcie prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej;
7) zrezygnowanie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu:
a) dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej oraz
b) świadczenia usług rolniczych;
8) realizacja projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
9) osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 20 tys. zł.;
10) rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i osiągnięcie, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznego przychodu w wysokości co najmniej 20 tys. zł.
W zależności od zrealizowanego przedsięwzięcia dokumentami potwierdzającymi jego zrealizowanie powinny być:
1) certyfikat zgodności wymagany przepisami o rolnictwie ekologicznym lub dokument poświadczający, że gospodarstwo rolne znajduje się w okresie przestawiania na produkcję metodami ekologicznymi – w przypadku przestawienia lub przestawiania gospodarstwa niskotowarowego na produkcję metodami ekologicznymi;
2) dokument potwierdzający przystąpienie producenta rolnego do grupy lub organizacji producentów rolnych – w przypadku przystąpienia do takiej grupy lub organizacji;
3) dokument potwierdzający zakup zwierząt gospodarskich – w przypadku zakupu takich zwierząt;
4) dokument potwierdzający zakup maszyn rolniczych – w przypadku zakupu takich maszyn;
5) umowę kupna lub dzierżawy gruntu rolnego – w przypadku zakupu lub dzierżawy gruntu rolnego;
6) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
a) prowadzonego zgodnie z warunkami, sposobem i trybem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji lub
b) stanowiącego przedmiot projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania “Szkolenia”
– w przypadku ukończenia takiego szkolenia;
7) decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – w przypadku uzyskania takiej pomocy;
8) zaświadczenie, wydane przez urząd skarbowy, o podleganiu opodatkowaniu podatkiem:
a) od towarów i usług – w przypadku rozpoczęcia prowadzenia produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej,
b) dochodowym od osób fizycznych – w przypadku zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w § 5 pkt 7;
9) umowę o dofinansowanie projektu w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju – w przypadku realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”;
10) faktury, umowy sprzedaży lub rachunki, wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926, z późn. zm.) – w przypadku osiągnięcia, w okresie pobierania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego, corocznej wartości sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej działalności w wysokości co najmniej 20 tys. zł.
Wnioski można składać w ciągu całego roku w Biurach Powiatowych ARiMR.

Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego – krok po kroku

Od 1 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła kolejne działanie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – “Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”. Dotąd żaden z unijnych programów nie był skierowany do tak dużej liczby osób. Aby jednak otrzymać pomoc, do wniosku należy dołączyć prawidłowo wypełniony plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Nie należy się go obawiać, bo to nie jest trudne – podpowiadamy, jak to zrobić.
Rolnik wypełnia plan, gdy:
* prowadzi gospodarstwo niskotowarowe (tzw. gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 2-4 EJW
* prowadzi gospodarstwo przynajmniej przez trzy lata lub
* został właścicielem takiego gospodarstwa w drodze dziedziczenia lub jako następca producenta rolnego, któremu przyznano rentę strukturalną.
Należy pamiętać, że gospodarstwo kwalifikuje się do otrzymania pomocy tylko wtedy, gdy jego wielkość ekonomiczna w roku początkowym nie jest mniejsza niż 2 EJW i nie większa niż 4 EJW. Nie mogą skorzystać z pomocy ci, których planowana inwestycja przekroczy 4 EJW. Aby obliczyć EJW, należy sumę wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich podzielić przez kurs euro i przez liczbę 1200.

Wypełnianie Planu – kilka rad na początek
Aby plan był prawidłowy, należy wypełnić wszystkie tabele w formularzu dotyczące działalności prowadzonej przez wnioskodawcę. Piszemy czarnym długopisem, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek.

Krok 1
Dane producenta rolnego m.in.:
Imię i nazwisko
Adres
Numer identyfikacyjny nadany wcześniej przez ARiMR
Rok złożenia planu
W rubryce Makroregion, należy wpisać nazwę według poniższej tabeli:

Makroregion Pomorze i Mazury Makroregion Wielkopolska i Śląsk Makroregion Mazowsze i Podlasie Makroregion Małopolska i Podgórze
Lubuskie Wielkopolskie Podlaskie Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Mazowieckie Śląskie
Pomorskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie
Warmińsko-Mazurskie Opolskie Lubelskie Podkarpackie

Krok 2
Plan składa się z dziewięciu tabel. W ośmiu z nich w górnej części należy wpisać rok początkowy działalności, a następnie rok docelowy (ostatni). Tabela 1 zawiera powierzchnię gruntów rolnych. Należy je podać w ha. Wpisane wartości należy zsumować w wierszu czwartym. Natomiast w wierszu piątym należy wpisać powierzchnię pozostałych gruntów innych niż wymienione w wierszach 1-3. W wierszu szóstym należy wpisać sumę powierzchni jak w opisie wiersza.

Krok 3
W tabeli 2 wpisujemy wszystkie budynki gospodarskie.
W kolumnie rok początkowy-powierzchnia należy wpisać powierzchnię budynków w roku początkowym. Natomiast w kolumnie inwestycje należy wpisać kwotę, którą zamierzamy wydać na planowaną inwestycję.
W kolumnie rok docelowy-powierzchnia należy wpisać łączną powierzchnię po zrealizowanej inwestycji. Następnie należy dodać wszystkie wartości z poszczególnych kolumn i wpisać w wierszu Razem.

Krok 4
Tabela 3 dotyczy wyposażenia gospodarstwa w ważniejsze maszyny i urządzenia.
W kolumnie pierwszej należy wpisać liczbę maszyn i urządzeń, a w drugiej ich szacunkową wartość rynkową. Natomiast trzecia kolumna to miejsce na kwotę, jaką zamierzamy wydać na zakup maszyn. W przypadku planowanej sprzedaży składników wyposażenia należy wpisać w niej wartość ze znakiem ujemnym. W ostatniej kolumnie należy wpisać sumę wartości maszyn i urządzeń w roku docelowym.

Krok 5
W tabeli 4 należy krzyżykiem zaznaczyć odpowiedź twierdzącą.

Krok 6
Tabela 5 zawiera informacje dotyczące wszystkich upraw w roku początkowym i docelowym. W pierwszej kolumnie należy wpisać powierzchnię uprawy każdej z wymienionych roślin.
Kolumna druga to miejsce, gdzie wpisujemy wartość Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej (SNB) z 1 ha każdej uprawy (według tabeli B w Instrukcji Sporządzania Planu, którą można znaleźć na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl).
W kolumnie trzeciej wpisujemy wartość Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej dla wymienionych upraw: powierzchnię wpisaną w (1) rubryce należy pomnożyć przez wartość SNB z rubryki (2), otrzymany wynik zapisujemy w rubryce (3).
Kolumny (4), (5), (6) wypełniamy w taki sam sposób jak (1), (2), (3), tylko dotyczą one roku docelowego. Po wypełnieniu całej tabeli należy podsumować wartości wpisane w kolumnach (1), (3) oraz (4), (6).

Krok 7
W tabeli 6 wpisujemy posiadane zwierzęta gospodarskie.
W kolumnie wyszczególnienie: należy wymienić wszystkie posiadane zwierzęta według grup.
W pierwszej kolumnie należy wpisać średnią liczbę zwierząt przebywających przez cały rok w gospodarstwie. Jak się ją wylicza?
Oto przykład: 12 tuczników było chodowych przez kwartał, a następnie do końca roku było ich 20. Stan średni liczy się w ten sposób, że 12 tuczników mnożymy przez 1/4 roku, 20 tuczników należy pomnożyć przez 3/4 roku i obie te liczby dodajemy. Z wyliczeń wynika, że średnia liczba posiadanych tuczników to 18. Po wypełnieniu całej tabeli należy dodać wartości wpisane w kolumnach (3) i (6), a otrzymaną liczbę należy wpisać w wierszu Razem.

Krok 8
Tabelę 7 wypełniają tylko ci, którzy prowadzą dodatkową działalność rolniczą.
W kolumnie wyszczególnienie należy wpisać produkty rolne przygotowywane do sprzedaży.
W pierwszej kolumnie należy umieścić ilość posiadanych jednostek. Na przykład: pakowanie ziemniaków 5 ton.
W drugiej kolumnie wpisujemy nadwyżkę ekonomiczną. Jak ją obliczyć?
Oto przykład: cena ziemniaków luzem 200 zł/t, cena ziemniaków pakowanych 300 zł/t, koszt worków potrzebnych do zapakowania 1 tony ziemniaków 20 zł. Wobec tego nadwyżka z pakowania 1 tony ziemniaków wynosi 80 zł (300 – 200 – 20 = 80).
Kolumna trzecia to miejsce na całkowitą wartość dodaną.
Na przykład: 5 ton po 80 zł/t = 400 zł.
Po wypełnieniu tabeli należy zsumować wartości wpisane w kolumnach (3) i (6), a otrzymaną wartość wpisać w wierszu oznaczonym Razem.

Krok 9
Tabela 8 dotyczy wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
W wierszu pierwszym w kolumnie pierwszej wpisujemy kwotę “Razem” z kolumny trzeciej tabeli 5. Następnie w tym samym wierszu tylko w drugiej kolumnie wpisujemy liczbę EJW. Aby ją wyliczyć, należy liczbę z kolumny pierwszej podzielić przez kurs euro i przez liczbę 1200.
Tak samo postępujemy odnośnie danych z tabeli 6 dotyczącej zwierząt gospodarskich

Krok 10
W tabeli 9 należy zadeklarować (pisząc TAK lub NIE) przynajmniej jedno przedsięwzięcie, które zamierza się zrealizować w ciągu trzech pierwszych lat. Pozytywna weryfikacja zrealizowania przedsięwzięcia przed upływem trzeciego roku jest warunkiem wypłaty wsparcia w czwartym i piątym roku realizacji planu.

WAŻNE! Plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Przypisy
1 EJW- Europejska Jednostka Wielkości (ang. ESU). Jednostka wielkości ekonomicznej gospodarstwa mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej. Standardowa nadwyżka bezpośrednia to przeciętna dla danego regionu wartość produkcji uzyskanej z 1 ha lub 1 zwierzęcia, pomniejszona o przeciętne koszty bezpośrednie, niezbędne do wytworzenia tej produkcji 1 EJW=1200euro.
2 Kwota wsparcia jest równowartością 1250 euro, przeliczonych na złote, zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami.

 

Wydanie: 10/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy