Archiwum Tygodnika Przegląd

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin (dalej „Regulamin”):

 1. określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności usługi obejmującej zapewnienie odpłatnego (w ramach modelu subskrypcyjnego) dostępu do treści i materiałów, które są oferowane w ramach Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę.
 2. stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej – należy wysłać wiadomość na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl;
 2. telefonu, pod numerem (22) 635 84 10, w godzinach określonych na podstronie Serwisu. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika;
 3. przesyłki pocztowej przesłanej na adres siedziby Usługodawcy.

 

DEFINICJE

§3

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Fundacja „Oratio Recta” z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000198445, NIP: 9511967251, REGON: 016275090;
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;
 3. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;
 4. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, w szczególności dostęp do treści i materiałów – dostępny pod adresem https://www.tygodnikprzeglad.pl.
 5. Konto – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie w sposób określony w Regulaminie;
 6. Opłata – opłata za korzystanie z Treści płatnych pobierana przez Usługodawcę od Użytkownika
  w formie Pakietu, w wysokości określonej w cenniku Usługodawcy aktualnym w dniu zawarcia umowy o dostęp do Treści płatnych. Cennik Opłat zamieszczony jest w części ofertowej Serwisu. Opłata w cenniku wskazywana jest w zakresie danego Okresu rozliczeniowego;
 7. Treści płatne – dostępne w ramach usługi określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane Użytkownikowi za Opłatą w ramach wybranego Pakietu;
 8. Treści bezpłatne – treść prezentowana w ramach Serwisu, do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty;
 9. Pakiet – wybrany przez Użytkownika wariant, definiujący uprawnienia Użytkownika związane
  z korzystaniem z Usług, w szczególności w zakresie dostępu do Treści płatnych zgodnie z warunkami określonymi w części ofertowej Serwisu;
 10. Okres rozliczeniowy – określony okres obowiązywania Umowy, zawartej na czas nieoznaczony (usługa autoodnawialna), w ramach którego Użytkownik posiada dostęp do Treści płatnych, za który zobowiązany jest dokonać Opłaty;
 11. Umowa – umowa zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych. Na treść Umowy składają się postanowienia Regulaminu, a także warunki podane w trakcie procesu zakupowego
  (w szczególności rodzaj Pakietu, wysokość Opłaty, zgody, dodatkowe warunki). Umowa zawierana jest na odległość drogą elektroniczną;
 12. Serwis rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiający płatność Opłaty, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany podmiot trzeci;
 13. Polityka prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, która znajduje się pod adresem https://www.tygodnikprzeglad.pl/polityka-prywatnosci/

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

§4

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu mailowego oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania Serwisu, jednakże nie gwarantuje jego niezakłóconego i nieprzerwanego funkcjonowania i dostępu do Usług w zakresie, w jakim uzależnione jest to od sieci Internet, z której korzysta Użytkownik lub od niespełnienia przez Użytkownika wymogów technicznych opisanych w Regulaminie.
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies
  w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce prywatności.
 4. Usługi w postaci dostępu do Treści płatnych świadczone są przez Usługodawcę wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika, po wniesieniu Opłaty w wysokości ustalonej dla wybranego Pakietu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

§5

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję
  w oprogramowanie Serwisu.
 2. Zabronione jest dodawanie w ramach Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

ZAŁOŻENIE KONTA

§6

 1. Dostęp do usługi dostępu do Treści płatnych w ramach Serwisu mają Użytkownicy posiadający status zarejestrowanych, tj. posiadający Konto.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, co nie zmienia konieczności wniesienia Opłaty w celu uzyskania dostępu do Treści płatnych.

 

§7

 1. Użytkownik chcący zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie Konta powinien kliknąć przycisk „Zarejestruj” znajdujący się w górnej części każdej ze stron www. składających się na Serwis,
  a następnie wypełnić formularz rejestracyjny wygenerowany przez Serwis. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy
  o założenie Konta w Serwisie.
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym,
  w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu, lub danych fikcyjnych. Użytkownik dodający takie treści ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 3. Kliknięcie przez Użytkownika przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika zakładającego Konto oferty Usługodawcy. Z tą chwilą między Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta
  w Serwisie.
 4. Usługodawca po zawarciu umowy o założenie Konta wysyła do Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Serwisie.

 

§8

 1. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Użytkownika (panel konta).
 2. Z chwilą usunięcia przez Użytkownika Konta usunięciu ulegnie dostęp do Treści płatnych w ramach wykupionego przez niego Pakietu oraz innych informacji zapisanych w ramach tego Konta. Ponowne założenie Konta przez Użytkownika nie gwarantuje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z Usług objętych Pakietem, za który została wniesiona Opłata przez Użytkownika przed usunięciem Konta. W takim wypadku, poza przypadkami opisanymi w Regulaminie lub odpowiednio obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, nie będą też zwracane ewentualnie uiszczone Opłaty za już dostarczone Użytkownikowi Treści płatne.

 

DOSTĘP DO TREŚCI PŁATNYCH – ZAWARCIE UMOWY

§9

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych jest zawarcie Umowy o dostęp do Treści płatnych (Umowa) w ramach wybranego przez Użytkownika Pakietu oraz uiszczenie należnej z tego tytułu Opłaty. Dostęp do Treści płatnych Użytkownik uzyskuje z chwilą potwierdzenia uiszczenia Opłaty i po wyrażeniu zgody na rozpoczęciem wykonywania Usługi w zakresie dostępu do Treści płatnych przed upływem czternastodniowego okresu do odstąpienia od Umowy i zaakceptowaniu utraty prawa do odstąpienia od Umowy w związku z aktywowaniem dostępu do Treści płatnych przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy Użytkownik formułuje w Serwisie zamówienie poprzez wybranie Pakietu oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Po dokonaniu wyboru Pakietu należy wypełnić formularz zamówienia wybranego Pakietu oraz wybrać sposób płatności Opłaty.
 3. W rubryce „Twoje zamówienie” wyświetlona będzie Opłata obejmująca łączną kwotę, którą Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić za wybrany Pakiet, wybrany Okres rozliczeniowy oraz informacja o wybranej metodzie płatności.
 4. Wyświetlany w podsumowaniu wybrany przez Użytkownika Pakiet wraz z podaniem Opłaty, Okresu rozliczeniowego oraz wybranej metody płatności stanowi skierowaną do Użytkownika przez Usługodawcę ofertę zawarcia Umowy. Użytkownik ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu Pakietu, jego zmiany lub anulowania.
 5. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić i potwierdzić jego prawidłowość poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku i uiszczenie Opłaty powoduje przyjęcie przez Użytkownika oferty Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu powyżej, co skutkuje zawarciem Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem. Do złożenia zamówienia
  w zakresie wybranego Pakietu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.
 6. Proces uiszczenia Opłaty realizowany jest przez dostawcę usługi płatniczej dostępnej w Serwisie na warunkach przez niego określonych.
 7. W przypadku Treści płatnych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Treści płatnych natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu Umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do Treści płatnych i utratę prawa odstąpienia od Umowy. Utrata prawa do odstąpienia dotyczyć będzie wyłącznie Treści płatnych.
 8. Użytkownik po zawarciu Umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego woli rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy oraz przyjęcie do wiadomości informacji o utracie ww. prawa, a w przypadku umowy obejmującej cykliczne płatności za kolejne okresy trwania umowy – także potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej.

 

§10

 1. Umowa o dostęp do Treści płatnych (Umowa) zawierana jest z Użytkownikiem jako umowa na czas nieoznaczony.
 2. Umowa umożliwia Użytkownikowi dostęp do Treści płatnych przez nieprzerwany okres pod warunkiem dokonywania okresowych (w ramach Okresu rozliczeniowego) płatności Opłaty dotyczącej wybranego Pakietu.
 3. Płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej, pobierane są przez dostawcę usług płatniczych cyklicznie oraz automatycznie (autoodnawialna płatność) stosownie do regulaminów i zasad udostępnianych przez tego dostawcę. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą Opłaty należną za dany Okres rozliczeniowy. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karty kredytowej).
 4. Użytkownik, który zawarł Umowę o dostęp do Treści płatnych, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z usługi dostępu do Treści płatnych (wypowiedzenie). Oświadczenie o ww. wypowiedzeniu składa się poprzez zmianę ustawień subskrypcji w ramach Konta i wyłączenie opcji płatności autoodnawialnej lub poprzez kontakt na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu rozliczeniowego. Dostawca usługi płatniczej może udostępnić także odrębne sposoby i warunki wyłączenia płatności autoodnawialnej i wypowiedzenia Umowy.
 5. W sytuacji określonej w ust. 4 powyżej Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność, a z momentem rozwiązania Użytkownik traci dostęp do Treści płatnych.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę jedynie w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wyłącznie:
 • planowane zamknięcie Usługi;
 • zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na funkcjonowanie lub wykonywanie Usługi, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają funkcjonowanie lub wykonywanie Usługi na dotychczasowych zasadach;
 • realizację obowiązków wynikających z prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej;
 • brak uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi;
 • brak możliwości pobrania płatności za kolejny Okres rozliczeniowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 1. Okres wypowiedzenia Umowy wynosić będzie 1 (jeden) miesiąc liczony od końca miesiąca,
  w którym Usługodawca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy

 

ZASADY WNOSZENIA OPŁATY

§ 11

 1. Opłata wnoszona jest za pośrednictwem Serwisu rozliczeniowego, a zasady jej płatności (w tym także jej automatycznego odnawiania i wyłączenia takiego odnawiania) określa dostawca usługi płatniczej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Użytkownik będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając wiadomość na adres: sklep@tygodnikprzeglad.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem (22) 635 84 10. Usługodawca zapewni wystawienie faktury przez dostawcę usługi płatniczej lub odpowiednio w własnym zakresie wystawi i prześle fakturę w formie papierowej lub elektronicznej wedle wskazania Użytkownika będącego konsumentem lub korzystającego z uprawnień przysługujących konsumentowi. W przypadku Użytkownika niekorzystającego z uprawnień konsumenta wysyłana będzie faktura elektroniczna.
 3. Wysokość Opłat za dostęp do Treści płatnych wskazana jest w cenniku wyświetlonym Użytkownikowi w części ofertowej Serwisu. Opłata jest ceną zawierającą podatek VAT.
 4. W przypadku niemożliwości pobrania Opłaty z powodu braku odpowiednich środków na karcie Użytkownika w dniu rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie, a także o warunkowym okresie świadczenia usługi (tzw. grace period) w trakcie, którego będą podejmowane próby pobrania płatności.
 5. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca poinformuje dodatkowo Użytkownika o sposobie postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności. Usługodawca będzie podejmował kolejne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Użytkownika, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym (ale nie więcej niż sześć prób podejmowanych co 5 dni w ramach danego Okresu rozliczeniowego, liczba prób w szczególności może zależeć od długości Okresu rozliczeniowego). Brak środków na koncie podczas wykonania ostatniej ze wskazanych prób pobrania uprawnia Usługodawcę do wstrzymania dostępu do Treści płatnych. Po każdej kolejnej nieudanej próbie pobrania płatności Usługodawca powiadamia Użytkownika, w sposób opisany powyżej, o niemożliwości realizacji płatności. Czas trwania Okresu rozliczeniowego nie ulega zmianie, tzn. liczy się od dnia, w którym przypadała pierwsza nieudana próba pobrania płatności.
 6. W przypadku Umowy jeśli jednocześnie nastąpią ważne przyczyny oznaczające wzrost kosztów działalności związanej z udostępnianiem Usługi (stawki podatków, stawki wynagrodzeń, koszty usług IT, opłaty licencyjne, ceny energii i innych mediów) Usługodawca uprawniony będzie w przypadku uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika, o której mowa poniżej, do zmiany stawek Opłat za wypowiedzeniem wynoszącym 14 dni – ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym upłynął ww. okres 14-dni (przykładowo – jeśli wypowiedzenie dotarło do Użytkownika w 2 lutego, to okres 14 dni upływa 16 lutego, a zatem całościowy okres wypowiedzenia upływa z końcem lutego; jeśli wypowiedzenie dotarło do Użytkownika 20 marca, to okres 14 dni upływa 3 kwietnia, a zatem całościowy okres wypowiedzenia upływa z końcem kwietnia). Informacja o proponowanej zmianie stawek przesyłana będzie na adres Użytkownika podany w ramach Konta wraz informacją o niezbędności udzielenia zgody przez Użytkownika na wejście w życie takiej zmiany, a Użytkownik w przypadku braku woli wyrażenia ww. zgody uprawniony jest do rezygnacji z Usługi stosownie do postanowienia § 10 ust. 4 Regulaminu i w terminach tam określonych. Zmiana stawki Opłat w trybie opisanym w niniejszym ustępie nie może prowadzić do jej wzrostu o więcej niż o 50 (pięćdziesiąt) % poprzedniej wartości stawki Opłaty. Zmiana stawki Opłaty nie może być dokonywana częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

§ 12

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług i ich dostępności przez całą dobę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów;
 • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 • odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin;
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.
 1. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmie niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 13

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu na własne potrzeby. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnionych w jego ramach treści i materiałów w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, w tym praw autorskich, zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu.
 2. Użytkownikom zabrania się:
 • kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści, do których dostęp uzyskuje w ramach Usługi, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części;
 • zwielokrotniania ww. materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 • rozpowszechniania opracowań ww. treści i materiałów, dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy łączenia z innymi utworami;
 • realizowania nadań ww. treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie łączenia z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

przy czym opisane ograniczenia nie dotyczą działań dopuszczonych na mocy obowiązujących przepisów, w tym w szczególności tzw. dozwolonego użytku na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności art. 23-35e.

 1. Zawartość Serwisu (w tym zawarte w nim treści i materiały) udostępniana Użytkownikowi, stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych lub licencji przysługujących Usługodawcy i jest chroniona przez prawo na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek inne korzystanie z treści i materiałów udostępnionych w ramach serwisu, nieobjęte postanowieniami Regulaminu i wykraczające poza zakres dozwolonego użytku określony przepisami prawa, wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§14

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i w ramach korzystania z Serwisu uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;
 • informacje oraz materiały pobrane z Serwisu, zamieszczone lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika;
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika;
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.);
 • podanie przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji;
 • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

NEWSLETTER

§15

 1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę Newsletter polegającą na wysyłaniu na podany przez Usługodawcę adres e-mail informacji o Usługodawcy, Serwisie, udostępnianych w jego ramach treściach i materiałach czy planowanych wydarzeniach lub przedsięwzięciach.
 2. Zamówienie usługi Newsletter przez Użytkownika następuje poprzez wpisanie adresu e-mail do formularza zamieszczonego na każdej podstronie Serwisu.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) poprzez odznaczenie udzielonej zgody w ramach Konta w zakładce „Edycja profilu” lub kliknięcie linku dezaktywującego przesyłanego w każdej wiadomości w ramach Newslettera.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 16

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę zostały szczegółowo przedstawione w Polityce prywatności.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 17

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług można składać do Usługodawcy:
 • w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Usługodawcy albo przesyłką pocztową bezpośrednio na adres siedziby Usługodawcy;
 • ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu (22) 635 84 10 albo osobiście do protokołu w siedzibie Usługodawcy;
 • w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 1. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli reklamacja złożona przez Użytkownika nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Usługodawca może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia. W przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała danych niezbędnych do kontaktu z Użytkownikiem składającym reklamację, Usługodawca uprawniony będzie do pozostawienia takiej reklamacji bez jej rozpatrzenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji, a w przypadku niepodania takiego adresu z wykorzystaniem pozostałych podanych przez Użytkownika danych. Usługodawca informuje równocześnie Użytkownika, który złożył reklamację, czy zgadza się na ewentualne pozasądowe rozwiązanie sporu.
 3. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym konsumentem mogą być zakończone polubownie, w szczególności w drodze postępowania prowadzonego przez jeden z podmiotów wpisanych do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php). Postępowanie jest prowadzone przez taki podmiot w oparciu o obowiązujące w danym podmiocie procedury tego postępowania.
 5. Sprawa może być rozpatrywana na drodze polubownej tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego.
 6. Usługodawca informuje o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (Online Dispute Resolutions – ODR) do której dostęp uzyskać można pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

§ 18

 1. Użytkownik będący konsumentem lub korzystający z uprawnień przysługujących konsumentowi ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie nie wiąże się obowiązkiem ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. Odstąpienie od Umowy ma ten skutek, że Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można przesyłać na adres: Fundacja Oratio Recta, ul., Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub drogą e-mail na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Oświadczenie winno wskazywać na wolę odstąpienia od umowy. Może ono mieć przykładowo treść: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej w dniu …….., imię i nazwisko konsumenta, adres konsumenta, data, adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji w ramach Konta, podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – wzór ten jest prezentowany w załączniku nr 1 do Regulaminu. Zastosowanie innej formy lub treści oświadczenia niż proponowana w ramach Regulaminu nie będzie powodować nieważności tego oświadczenia.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Użytkownika.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, gdy Użytkownik dokonał płatności, Użytkownik otrzyma odpowiedni zwrot należności z tytułu zawartej umowy lub proporcjonalnej części tej należności (jeśli Użytkownik korzystał z Usługi podlegającej opłacie w warunkach określonych w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy i przyjęciu przez konsumenta tej informacji do wiadomości.
 6. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
 • umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
 • wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiających dalsze świadczenie Usług;
 • zakończenia działalności Serwisu.
 1. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z następujących ważnych przyczyn:
 • wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług w ramach Serwisu;
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek ze świadczonych Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;
 • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
 • braku uzyskania przez Usługodawcę licencji na korzystanie z treści koniecznych do zapewnienia wykonywania Usługi;
 • konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji;
 • konieczności podjęcia określonych czynności ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem.
 1. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed jej wejściem w życie. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom drogą elektroniczną poprzez informację w Serwisie oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Koncie, informacji o zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia zmian w życie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z przesłanymi informacjami.
 2. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony Użytkownik, który nie godzi się zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik składa poprzez udostępniony mu w tym celu link albo wysyłając oświadczenie na adres Usługodawcy albo poprzez kontakt na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 3. W sytuacji opisanej w ust. 3 powyżej Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu proporcjonalnej części uiszczonej opłaty za okres pozostały do końca Okresu rozliczeniowego. Zwrot dokonany zostanie niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.
 4. W przypadku Umów zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie także do tych umów od chwili jego wejścia w życie, przy czym Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do wypowiedzenia umowy po otrzymaniu informacji o planowanej zmianie Regulaminu zgodnie z pkt. 2-4 powyżej.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załączniki:

 • wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Fundacja „Oratio Recta”, ul. Inżynierska 3/7, 03-410 Warszawa

sklep@tygodnikprzeglad.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem serwisu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

Data zawarcia umowy:………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………….………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………..………………………………………………….

 

………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:……………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić.