Statut Fundacji

Powrót na stronę główną

STATUT
FUNDACJI „ORATIO RECTA”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja ORATIO RECTA” zwana dalej „Fundacją” ustanowioną przez Jerzego Alojzego Domańskiego zam.02-790 Warszawa ul. Pietraszewicza „LOTA” 5A/1, legitymującego się dowodem osobistym DB8968933, wydany przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Ochota w dniu 19.XI.1992 r. zwany dalej „Fundatorem”: aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w Kancelarii Notarialnej ul. Gałczyńskiego 4 w dniu 19.XI.1999 r. repetytorium A nr 11673/99 i zmianą dokonaną aktem notarialnym nr 483/200 sporządzonym w dniu 17.012000 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji oraz uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

§ 7

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. Popieranie i inicjowanie działalności służącej rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, organizacja seminariów, sympozjów i konferencji oraz odczytów, prelekcji oraz wydawnictw mających na celu szeroką informację o roli i znaczeniu owego społeczeństwa.
 2. Upowszechnianie wiedzy o roli i miejscu niezależnych mediów w społeczeństwie obywatelskim, organizacja konferencji, odczytów, prelekcji, oraz wydawanie broszur informacyjnych.
 3. Inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób, instytucji i organizacji działających na rzecz kultury, wydawnictw i mediów, upowszechnianie wiedzy historycznej, prezentacja i promocja osiągnięć ludzi nauki.
 4. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy dziennikarskiej i ludzi związanych z mediami, szczególnie lokalnymi i regionalnymi, organizacja bezpłatnych szkoleń.
 5. Promowanie młodych twórców w kraju i zagranicą w formie ufundowania stypendiów.
 6. Wspieranie twórców kultury i dziennikarzy znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w formie dofinansowania ich potrzeb życiowych.
 7. Wspieranie i rozwój internetu w Polsce w formie wydawania informatorów i organizacji konferencji i prelekcji.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie:
 • wydawania gazet, czasopism, stron i portali internetowych, książek oraz broszur i bezpłatnych informatorów,
 • stypendiów, nagród i konkursów dla młodych twórców,
 • działalności dziennikarskiej, informacyjnej, publicystycznej i wydawniczej
 1. wspieranie finansowe i rzeczowe nowych przedsięwzięć dziennikarskich, wydawniczych i kulturalnych poprzez organizację prelekcji, odczytów szkoleń, konferencji i konkursów oraz fundowanie stypendiów i nagród,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z gazetami i czasopismami oraz szkołami dziennikarskimi a także osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, w formie wydawania wspólnych informatorów, broszur oraz wspólną organizację szkoleń, sympozjów, prelekcji oraz konferencji.

§ 11

Dla osiągniecia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

 • dotacje, subwencje,
 • kredyty i pożyczki,
 • darowizny, spadki, zapisy,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych i innych imprez organizowanych przez Fundacje,
 • środki z emisji obligacji oraz innych papierów wartościowych,
 • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 15

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 17

 1. Organami Fundacji są:
 2. Zgromadzenie Fundatorów
 3. Rada Fundacji
 4. Zarząd Fundacji
 5. Pierwszą Radę Fundacji oraz pierwszy zarząd powołuje Fundator.

§ 18

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

Zgromadzenie Fundatorów
§ 19

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatora.
 2. W skład Zgromadzenia Fundatorów Fundator może powoływać osoby fizyczne i prawne, które przysporzyły Fundacji środki na jej działalność statutową-darczyńców, sponsorów.

§ 20

 1. osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) dolarów amerykańskich , uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji powiadamia każdego darczyńcę o możliwości uzyskania tytułu Sponsora i po otrzymaniu, w ciągu dwóch tygodni pisemnej zgody, przyznaje mu tytuł Sponsora, na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
 4. osoba fizyczna prawa Fundatora wykonuje osobiście.
 5. Osoba prawna prawa Fundatora wykonuje poprzez przedstawiciela. upoważnionego do tego na piśmie przez swój organ zarządzający.

§ 21

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 • uchwalanie zmian statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzje W przedmiocie przystąpienia do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji,
 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych z własnej inicjatywy
 • ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 • rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedkładanych przez Radę Fundacji, i) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji.

§ 22

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundacji.

§ 23

 1. Zgromadzenie fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej połowy członków Rady Fundacji, zarządu lub 2/3 Fundatorów – zgłoszony Prezydentowi na piśmie.
 2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej raz w roku

§ 24

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

§ 25

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania funkcji.

Rada Fundacji
§ 26

 1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 40.

§ 27

Do Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 • uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez zarząd Fundacji,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielenie mu absolutorium.

§ 28

 1. Rada Fundacji wybiera ze Swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej raz w roku.
 3. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 4. Rada Fundacji w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji i przedkłada je Zgromadzeniu Fundatorów.

§ 29

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Rady W tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

§ 30

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos, w razie równej liczby głosów głos przewodniczącego posiedzenia liczy się podwój nie.
 3. Bezwzględnej większości głosów Wymaga podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu.
 4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji, z głosem doradczym, przewodniczący posiedzenia może zaprosić osoby trzecie, których udział może wspomagać prace Rady.

§ 31

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób.
 2. Zarząd Fundacji jest powoływany na okres 5 lat przez Radę Fundacji.

§ 32

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 33

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i wybiera ze Swego grona prezesa, oraz wiceprezesa 1 sekretarza Fundacji.

§ 34

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 35

Zarząd kieruje działalnością Fundacji realizując następujące działania:

 • opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 • sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • ustala regulamin Biura Fundacji,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
 • występuje do Zgromadzenia Fundatorów z wnioskiem W sprawie zmian w statucie i regulaminach oraz połączeniu i likwidacji Fundacji,

§ 36

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół Fundacji.

§ 37

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

§ 38

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 39

 1. Członkowie zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.

§ 40

 1. odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
 • złożenia rezygnacji,
 • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • nie wykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 • przekroczenia 75 roku Życia,
 • nienależytego wypełnienia funkcji członka,
 • istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 41

Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje

 1. działalności wydawnicza: wydawanie i sprzedaż czasopism, gazet, książek,
 2. działalność produkcyjna w branży przemysłu odzieżowego, spożywczego, rolnictwa i ogrodnictwa a także w branży turystycznej, papierniczej, reklamowej i poligraficznej,
 3. działalność usługowa w branżach: budowlanej, drewnianej, transportowej, rolniczej, informatyki, fotografii, leasingu, organizowania, wystaw, targów oraz giełd, przetargów i aukcji,
 4. produkcja filmów, programów radiowych i telewizyjnych, wideo i fonograficznych oraz przedstawień i widowisk kulturalnych,
 5. świadczenie usług marketingowych i badanie rynku,
 6. świadczenie usług konsultingowych oraz doradczych w wyżej wymienionym zakresie
 7. handel sprzętem naukowo – technicznym,
 8. działalność handlowa w tym export, import i komis towarów i usług w wyżej wymienionych sferach.

§ 42

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest W formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.

§ 43

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów,
 2. zakłady wyodrębniane są na zasadach samo finansowania zgodnie z Regulaminem organizacyjnym zakładu uchwalonym przez Zarząd,
 3. zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi,
 4. kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu i kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem Zakładem, z wyłączeniem ustalania wynagradzania oraz zasad premiowania.

§ 44

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według planów zatwierdzonych przez Zarząd.
 2. Działalność gospodarcza winna zapewnić pełny zwrot nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej,
 3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

§ 45

Z majątku i dochodu Fundacji Zarząd przeznacza w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 46

Zasady gospodarki finansowej i księgowej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na Wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu
§ 47

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 48

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze j uchwały podjętej większością75%.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 49

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję W przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji W drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez radę fundacji.

§ 50

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały podjętej większością75%.

§ 51

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 52

Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 53

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Niniejszy statut został przyjęty uchwała na zebraniu Fundatorów w dniu 26.X.1999 roku.