Polityka prywatności

Powrót na stronę główną

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego Tygodnika „Przegląd” przetwarzamy dane osobowe. Chcemy, byś miał pełną wiedzę o tym, jak i dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdziesz zasady ich przetwarzania oraz wykorzystywania w ramach naszego serwisu internetowego plików cookies i innych technologii śledzących.

 

 1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3/7.

Dane identyfikacyjne: KRS: 0000198445| NIP: 9511967251 | REGON: 016275090

 

 1. Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?

W ramach wdrożenia przez nas systemu ochrony danych osobowych, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych:

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej, komu je udostępniamy oraz jak długo je przechowujemy?

W związku z tym, że w ramach naszego serwisu internetowego udostępniamy różne funkcjonalności to przetwarzamy Twoje dane w różnych celach, w oparciu o różną podstawę prawną, przekazujemy je różnym podmiotom oraz przechowujemy je przez zróżnicowane okresy. Chcąc przekazać Ci jak najbardziej przejrzysty komunikat, pogrupowaliśmy te informacje, odwołując się do celu przetwarzania Twoich danych.

 

Założenie i korzystanie z konta

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • wykonania umowy o założenie konta w naszym serwisie internetowym oraz poszczególnych umów o dostęp do Treści płatnych zawartych przez Ciebie za jego pomocą;
 • spełnienia przez nas obowiązków prawnych związanych z zawartymi umowami.

Podstawa prawna: Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o założenie konta w serwisie internetowym oraz poszczególnych umów o dostęp do Treści płatnych, a po ich zakończeniu przez okres niezbędny do wykazania ich prawidłowego wykonania oraz spełnienia przez nas obowiązków prawnych związanych z zawartymi umowami. Okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie założysz konta w naszym serwisie internetowym oraz nie będziesz mógł zawierać za jego pomocą umów o dostęp do Treści płatnych.

 

Newsletter

Cel przetwarzania: Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawa prawna: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Ponadto, system wykorzystywany przez nas do obsługi newslettera, zapisuje Twój numer IP, z którego korzystałeś, zapisując się do newslettera, określa Twoją przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystasz do obsługi poczty e-mail oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami – w związku z tym, posiadamy również informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Podstawą prawną przetwarzania informacji zebranych przez system mailingowy jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

Jakie prawa Ci przysługują: W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

Okres przechowywania: Twoje dane przechowujemy przez cały okres subskrypcji newslettera.

Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

 

Marketing naszych usług

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie internetowym. rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Chcąc dotrzeć do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza naszym serwisem internetowym korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach internetowych z wykorzystaniem informacji o Twojej aktywności w naszym serwisie internetowym.

W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych.

Podstawa prawna: Informacje anonimowe, do którym mamy dostęp co do zasady nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. Podstawą przetwarzania informacji anonimowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu naszych usług (targetowanie reklam).

Jakie prawa Ci przysługują: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu informacji anonimowych na Twój temat, wyłączając odpowiednie pliki cookies w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce serwisu.

 

Analiza i statystyka

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie internetowym rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w tym również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych.

Podstawa prawna: Informacje anonimowe, do którym mamy dostęp co do zasady nie mają charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. Podstawą przetwarzania informacji anonimowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań analitycznych i statystycznych (tworzenie, przeglądanie i analizowanie statystyk związanych z aktywnością użytkowników) w celu późniejszej optymalizacji naszego serwisu internetowego.

Jakie prawa Ci przysługują: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu informacji anonimowych na Twój temat, wyłączając odpowiednie pliki cookies w ustawieniach plików cookies wywoływanych poprzez kliknięcie w stosownej treści link w stopce serwisu.

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze (prywatna chmura obliczeniowa);
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się na newsletter;
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej naszych systemów informatycznych, w tym serwisu internetowego, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe;
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

 Wszystkie wymienione powyżej podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

W przypadku informacji anonimowych, które opisaliśmy powyżej, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą informacje anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mamy wpływu.

 

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

Ewentualne przekazanie Twoich danych osobowych będzie mogło nastąpić wyłącznie po spełnieniu jednej z przesłanek legalizujących takie przekazanie zgodnie z RODO.

Korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić informacje anonimowe (więcej powyżej). Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

 

 1. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

 W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz żądać, abym je usunął),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Wymienione powyżej uprawnienia nie są przy tym bezwzględne i nie w każdym wypadku będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 1. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom oraz wprowadzamy konieczne usprawnienia.

 

 1. Czy korzystamy z profilowania?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w internecie, w tym naszym serwisie internetowym.

Używamy różnych plików cookies – różnią się one od siebie zarówno cyklem życia oraz domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) oraz trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej).

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą pliki cookies dzielimy na własne (ustawiane przez serwery internetowe naszego serwisu) oraz osób trzecich (ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasza).

 

 1. Po co używamy plików cookies?

Plików cookies używamy w celu:

 • ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania przez Ciebie z naszego serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywanego przez nas systemu informatycznego;
 • liczenia wizyt w naszym serwisie internetowym, ich długości, określenia jakie jej funkcje lub części były najchętniej wykorzystywane lub odwiedzane, co pozwala nam podejmować racjonalne decyzje dotyczące poprawy funkcjonowania naszego serwisu internetowego;
 • prowadzenia kampanii marketingowych poprzez dotarcie do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasz serwis.

 

 1. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Podstawą korzystania z plików cookies jest Twoja zgoda, z wyjątkiem przypadku, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty w naszym serwisie internetowym wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę.

Musisz jednak wiedzieć, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie internetowym oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

 1. Czy możesz zarządzać plikami cookies?

Tak. Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

 

 1. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszego sewisu internetowego jako pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są Google Analytics oraz Facebook Custom Audiences:

 

 • Google Analitycs – jest to narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie serwisu internetowego specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszego serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych.

 

 • Facebook Custom Audiences – jest to system reklam Facebook Ads zapewniany przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA.

Korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie internetowym, zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, które mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności w naszym serwisie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.