W bezpiecznym i dobrym towarzystwie

PTU S.A. stawia na stabilny rozwój oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., firma od 14 lat należąca do pierwszej dziesiątki największych towarzystw ubezpieczeniowych w naszym kraju, zamierza rozszerzać swoją ofertę i wprowadzać na rynek kolejne nowe produkty. Tym działaniom mają towarzyszyć wzmożone starania o to, by klienci coraz częściej i chętniej korzystali z usług świadczonych przez PTU S.A.
– Intensyfikacja dystrybucji i sprzedaży będzie następować w trzech kierunkach: dynamizowanie działań rozwijających sprzedaż przez naszych pracowników i agentów, zwiększenie dostępności usług, uruchomienie nowych kanałów dystrybucji – mówi prezes zarządu, dr Grażyna Brocka.
W ofercie towarzystwa, w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, obok standardowych form ubezpieczenia znajduje się wiele nowoczesnych rozwiązań, kierowanych zarówno do osób fizycznych, jak i do podmiotów gospodarczych. Główną zasadą jest zindywidualizowane podejście do każdego klienta, uwzględniające specyficzne warunki sytuacji ubezpieczanego. Przykładowo, PTU S.A. jest otwarte na negocjacje dotyczące i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki.

Warianty do wyboru

PTU S.A. wyspecjalizowało się przede wszystkim w obsłudze klientów indywidualnych – dziś z usług towarzystwa korzysta ponad 600 tys. klientów. Kontynuowane więc będą prace nad tym, by zapewnić im jak najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową. Od 14 lat, czyli od samego początku działalności PTU S.A., w strukturze portfela towarzystwa dominują ubezpieczenia komunikacyjne – obowiązkowe OC, ubezpieczenia pojazdów Autocasco, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenia te i w przyszłości będą zajmować znaczącą pozycję w ofercie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń. Staną się one jednak jeszcze lepiej niż dotychczas dostosowane do potrzeb klientów i rynku. Na czym mają polegać te zmiany?
– W ubezpieczeniach komunikacyjnych zamierzamy uatrakcyjnić ofertę ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży (Autocasco) poprzez wprowadzenie wielu wariantów dających klientom szansę optymalnego wyboru. Wymienię przykładowo dwie możliwości: wariant ubezpieczenia AC droższy od podstawowego, ale o zakresie odpowiedzialności zwiększonym np. o wynajem pojazdu zastępczego czy podwyższone koszty holowania, oraz wariant AC tańszy od podstawowego, o zmniejszonym zakresie odpowiedzialności, np. tylko za szkody w ruchu drogowym lub tylko za kradzież z miejsc strzeżonych albo przyjęcie odpowiedzialności za kradzież pod warunkiem wyposażenia pojazdu w odpowiedni system zabezpieczeniowy ze stwierdzoną wysoką skutecznością. Wprowadziliśmy także z sukcesem nowoczesny program Assistance, co znacznie podniosło standard naszej oferty.
– A co się zmieni w ubezpieczeniach majątkowych, również mających duży udział w wielkości sprzedaży PTU S.A.? Specjalnością towarzystwa jest także obsługa małych i średnich podmiotów gospodarczych. Czy pojawią się nowe produkty ubezpieczeniowe adresowane do tej grupy klientów?
– Generalnie dokonujemy modernizacji ubezpieczeń majątkowych, dzięki czemu będziemy mogli zwiększyć ich udział w całym naszym portfelu. Usługi adresowane do podmiotów gospodarczych rozszerzymy o ubezpieczenie od wszelkich rodzajów ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstw (ubezpieczenia All Risks i Business Interruption). Dla klientów indywidualnych przygotujemy oferty regionalne i sezonowe. Rozwijane są z ogromnym zainteresowaniem po stronie klientów również ubezpieczenia finansowe – odpowiada prezes Grażyna Brocka.

Buszowanie w niszy

Oferta PTU S.A. zawiera nie tylko standardowe projekty ubezpieczeniowe. Firma poszukuje nisz rynkowych, nadających się do racjonalnego zagospodarowania, miejsc, w które jeszcze warto wejść z atrakcyjnym dla klientów ubezpieczeniem. Dlatego właśnie w przygotowaniu znajdą się w niedalekiej przyszłości pakiety skierowane do konkretnych grup zawodowych, uwzględniające ich specyfikę. Przede wszystkim chodzi tu o lekarzy, aptekarzy, hotelarzy, pracowników obsługi ruchu turystycznego. Ale nie tylko. W sferze zainteresowania towarzystwa są również rolnicy, którym PTU S.A. proponuje pełną ofertę ubezpieczeniową. Wśród przeznaczonych dla nich nowych produktów warto wymienić np. ubezpieczenie płodów rolnych i tzw. Agro Casco. Ubezpieczenia rolnicze to rozwojowy rynek, gdyż właśnie rolnicy są grupą zawodową, która odniesie największe korzyści ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Objęcie ochroną ubezpieczeniową różnych grup zawodowych to element celu strategicznego, który pragnie osiągnąć PTU S.A. Jest nim powszechność oferowanych usług ubezpieczeniowych.
– Nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Dlatego podejmujemy wszelkie działania zmierzające do wypracowania nowoczesnych standardów obsługi o najwyższej jakości. Chcemy w jak najdoskonalszy sposób dostosować organizację wewnętrzną Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń do jego zadań biznesowych i stworzyć warunki gwarantujące możliwie najbardziej efektywne zarządzanie – podsumowuje prezes Grażyna Brocka.

Wyjście na prostą

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń to jeden z najstarszych ubezpieczycieli w Polsce. Firma powstała w roku 1990 jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych TUK S.A. Oferowano wtedy wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce jednak, dążąc do pozyskania różnych grup klientów, firma poszerzyła swoją ofertę o ubezpieczenia majątkowe. W 1998 r. inwestorem strategicznym stało się Daewoo FSO. Producent samochodów przejął akcje TUK S.A., zaś 15 września 1998 r. towarzystwo zmieniło nazwę na Daewoo T.U. S.A. Pod koniec września 1999 r. kapitał zakładowy spółki podniesiony został do 100 mln zł.
W latach 1998-2000 firma intensywnie starała się o zwiększenie udziału w krajowym rynku ubezpieczeniowym, co wpłynęło jednak na sytuację ekonomiczną Daewoo T.U. S.A. Spółka notowała ujemne wyniki finansowe netto, a strata wzrosła z 16 mln zł w 1998 r. do 85 mln zł w 2000 r. Nastąpił też znaczny spadek składki przypisanej brutto – z 421 mln zł w 2000 r. do 288 mln zł w 2001 r. Ujemne wyniki finansowe netto pomniejszały kapitały własne spółki. Konieczne stały się działania uzdrawiające, a do spółki wszedł Zarząd Komisaryczny. W latach 2001-2002 udało się osiągnąć bardzo poważne oszczędności, znacznie zredukowano koszty.
Spółka zmniejszyła swój udział w krajowym rynku ubezpieczeniowym do 1,6% w 2003 r. W tym samym roku PTU S.A. zajęło dziewiątą pozycję wśród towarzystw działających w Polsce. Finanse spółki zostały jednak uzdrowione, co pozwoliło na wypracowanie dodatnich wyników. Zyski netto w latach 2001, 2002 i 2003 wyniosły odpowiednio 24, 22 i 13 mln zł. Warto też podkreślić, że wynik techniczny, który jeszcze w 2001 r. był ujemny (minus 17 mln zł) bardzo się poprawił i wzrósł do 3 mln w 2002 r. i 11 mln w roku ubiegłym. Ta poprawa wyników finansowych stawia spółkę na czołowym miejscu pod względem rentowności wśród towarzystw ubezpieczeniowych działających w Polsce.

Rozwój w planie

W ubiegłym roku nastąpiły trzy kolejne emisje akcji spółki, podniesiony został o ponad 64 mln zł jej kapitał zakładowy. Doprowadziło to do zmian w strukturze akcjonariatu. Daewoo FSO nie jest już właścicielem akcji spółki. Głównymi akcjonariuszami są obecnie spółki zależne od grupy Ciech S.A. – Janikowskie Zakłady Sodowe i Inowrocławskie Zakłady Chemiczne, które łącznie posiadają 45,42% akcji. 1 października ubiegłego roku nastąpiła też zmiana nazwy na obecną – Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Przewodniczącym rady nadzorczej spółki został Ireneusz Sitarski, a jego zastępcą dr Roman Fulneczek. Pracą czteroosobowego zarządu kieruje prezes dr Grażyna Brocka.
Dokapitalizowanie firmy oraz wypracowanie dodatniego wyniku finansowego netto przez ostatnie lata sprawiło, że PTU S.A. spełnia wszystkie wymogi przewidziane ustawą o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności dotyczące pełnego pokrycia kapitału gwarancyjnego i marginesu wypłacalności.
W tej chwili Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma przed sobą duże możliwości rozwojowe. Świadczy o tym dobrze rozbudowana sieć dystrybucji, szeroka oferta ubezpieczeniowa oraz wysoka jakość poziomu obsługi klientów. Na sieć PTU S.A. składa się 21 oddziałów (ich siedziby znajdują się we wszystkich większych ośrodkach kraju) oraz 51 filii. Z towarzystwem współpracuje ponad 3,7 tys. dobrze wykwalifikowanych agentów. Wszystko to pozwala na szybką i profesjonalną obsługę ubezpieczeniową oraz likwidację szkód. Wyraźnie widać, iż Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poradzi sobie w zjednoczonej Europie.


Struktura ubezpieczeń PTU S.A. w 2003 roku

Ubezpieczenia komunikacyjne – 89,2%
Ubezpieczenia osobowe i od odpowiedzialności cywilnej – 5,4%
Ubezpieczenia majątkowe – 4,9%
Ubezpieczenia finansowe – 0,5%

 

Wydanie: 20/2004

Kategorie: Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy