Ulga termomodernizacyjna – odlicz ocieplenie od podatku!

Ulga termomodernizacyjna – odlicz ocieplenie od podatku!

Podczas rozliczania PIT-u za rok 2019 po raz pierwszy możliwe jest skorzystanie ze specjalnej ulgi podatkowej. Chodzi mianowicie o tak zwaną ulgę termomodernizacyjną. Jej zadaniem jest promowanie stosowania nowoczesnych technologii ekologicznych w budownictwie. Jeżeli podczas remontu naszego domu jednorodzinnego zdecydowaliśmy się zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne, to podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego możemy odzyskać nawet do 53 tys. zł. Najpierw musimy jednakże sprawdzić, czy spełniamy warunki konieczne do korzystania z tej ulgi.

Kto ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje jedynie właścicielom oraz współwłaścicielom budynków jednorodzinnych. Chodzi mianowicie o budynki wolnostojące lub w zabudowie grupowej, szeregowej albo bliźniaczej. Służą one do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i stanowią samodzielną całość pod względem konstrukcyjnym. W takim budynku mogą zostać wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkaniowe. Dopuszczalna jest także kombinacja lokalu użytkowego oraz mieszkalnego, przy czym powierzchnia tego pierwszego nie może przekroczyć 30 proc. powierzchni całkowitej budynku. Do skorzystania z odliczenia niezbędne jest posiadanie tytułu prawnego, z którego wynika prawo własności do nieruchomości. Co więcej, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej zobowiązujemy się do zakończenia danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym odnotowano pierwszy wydatek. Jeżeli z przyczyn technicznych nie istnieje możliwość montażu instalacji termomodernizacyjnej na budynku, dopuszczalny jest montaż takiej instalacji na innej budowli, która służy naszemu budynkowi mieszkalnemu. Chodzi między innymi o budynek gospodarczy lub garaż. Należy pamiętać o tym, że ulga termomodernizacyjna nie może być stosowana w odniesieniu do budynku będącego w budowie. Z drugiej strony z tej ulgi mogą skorzystać osoby będące już w trakcie termomodernizacji, przy czym odliczeniu podlegają dopiero wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 roku.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach tej ulgi?

Od naszego dochodu możemy odliczyć zakup materiałów budowlanych zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489). Odliczane wydatki muszą być związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, które zostanie ukończone w ciągu 3 lat. Oprócz tego musimy je właściwie udokumentować za pomocą faktur VAT. Do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie kwalifikują się pieniądze uznane za koszty uzyskania przychodu oraz wydatki sfinansowane częściowo lub w całości ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Korzystanie z ulgi termomodernizacyjnej a dotacje z programów rządowych

Od roku 2019 dotacje nie wliczają się do dochodu podatnika. Nawet jeżeli otrzymaliśmy pieniądze w ramach programu „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”, nadal możemy odliczyć ulgę termomodernizacyjną od naszego rocznego zeznania podatkowego. Należy jednak pamiętać, że kwota pieniężną uzyskana w ramach dotacji nie może zostać odliczona od naszego dochodu. Podczas obliczania wysokości ulgi uwzględniamy jedynie wkład własny, który ponieśliśmy podczas przeprowadzania inwestycji częściowo finansowanej z rządowego programu. Warto również wziąć pod uwagę to, że możemy otrzymać pieniądze z programu „Czyste Powietrze” na modernizację wielu budynków. Jako podatnikowi przysługuje nam jednak tylko jedno odliczenie, w wysokości nieprzekraczającej limitu 53 tys. zł. Musimy także posiadać faktury VAT, aby móc prawidłowo odliczyć wszystkie poniesione przez nas wydatki. W przypadku programu „Czyste Powietrze” do rozliczenia mogą posłużyć także rachunki imienne, które zostały wystawione na beneficjenta. Niezależnie od tego, czy otrzymaliśmy pieniądze w ramach programu „Czyste Powietrze”, czy też „Mój Prąd”, od naszego dochodu możemy odliczyć wyłącznie pieniądze stanowiące nasz wkład własny w inwestycję.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy