Zdrowie seniorów

Nowe możliwości leczenia osób po udarach mózgu

Obserwowane i prognozowane trendy demograficzne potwierdzają proces starzenia się społeczeństwa polskiego. Wzrost odsetka populacji w wieku starszym wymaga podjęcia działań mających na celu podniesienie poziomu zdrowia i wsparcie aktywności osób w wieku 65 lat i więcej. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny LUX MED Tabita Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie realizuje projekt, którego celem jest zapewnienie seniorom dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i opieki długoterminowej.
Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że struktura wieku społeczeństwa ulega szybko następującym zmianom związanym z niskim poziomem dzietności i stopniowym wzrostem średniej długości życia. Według prognoz GUS, w 2050 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej przekroczy w Polsce 30% liczby ludności. Prognozy trendów demograficznych wskazują na konieczność wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się populacji poprzez zapewnienie odpowiedniego systemu zabezpieczenia społecznego oraz dostępu do usług socjalnych i zdrowotnych. Niezbędne jest zapewnienie seniorom skoordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej, obejmującej profilaktykę i badania przesiewowe, świadczenia rehabilitacyjne i opiekuńcze, dostęp do specjalistów z dziedziny geriatrii i psychogeriatrii oraz opiekę długoterminową.
Do najczęstszych problemów zdrowotnych osób w wieku 65 lat i więcej należy wielochorobowość, oznaczająca współwystępowanie kilku chorób przewlekłych, oraz towarzysząca jej terapia wielolekowa, niosąca ryzyko wystąpienia niepożądanych interakcji między przyjmowanymi lekami, co w efekcie prowadzi do ciężkich powikłań zdrowotnych. Pacjenci w starszym wieku częściej cierpią m.in. na choroby neurodegeneracyjne (przede wszystkim alzheimera i parkinsona), choroby układu ruchu, schorzenia kardiologiczne i neurologiczne, cukrzycę oraz choroby układu moczowego. Poważny problem dla pacjentów w podeszłym wieku stanowią tzw. wielkie zespoły geriatryczne, obejmujące przede wszystkim zaburzenia równowagi i upadki, nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia otępienne, depresje oraz stopniowe pogarszanie się wzroku i słuchu.
W ramach projektu „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w Ośrodku Tabita” realizowanego przez Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny LUX MED Tabita Sp. z o.o. doposażone zostały: zakład opiekuńczo-leczniczy, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz pracownie specjalistyczne, w tym pracownie kinezyterapii, fizykoterapii, terapii zajęciowej, logopedyczna i psychologiczna. Ponadto utworzona została unikatowa pracownia ergoterapii, w której pacjenci i pensjonariusze ośrodka ćwiczą wykonywanie codziennych czynności, takich jak samodzielne przygotowywanie posiłków i ubieranie się.
Projekt „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w Ośrodku Tabita” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Jego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarach mózgu i innych ostrych incydentach mózgowych oraz do świadczeń opieki długoterminowej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację i doposażenie ośrodka, utworzenie pracowni ergoterapii i szkolenia dla personelu medycznego oraz działania informacyjno-promocyjne z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi.
Beneficjent projektu – Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny LUX MED Tabita Sp. z o.o. ma wieloletnią praktykę w świadczeniu usług medycznych z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i psychosomatycznej, realizowanych w trybie stacjonarnym i dziennym, w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą, obejmującą lekarzy, fizjoterapeutów i personel pomocniczy, oraz nowoczesną aparaturą medyczną, która wspiera proces terapeutyczny.

Projekt dofinansowany ze środków MF EOG i NMF na lata 2009-2014

Więcej informacji: www.tabita.waw.pl

Wydanie: 17/2016 2016

Kategorie: Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy