Gdzie szukać pieniędzy?

Gdzie szukać pieniędzy?

Do końca 2006 roku rolnictwo dostanie 9 miliardów euro z Unii Europejskiej

Zapowiadają się lepsze czasy dla mieszkańców wsi i dla rolnictwa. Za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafi do nich do końca 2006 r. 9 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Te pieniądze są przeznaczone na realizację płatności bezpośrednich dla rolników, ale także Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych, tj. programów „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, czyli tzw. SPO-Rolnictwo, a także „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, w skrócie SPO-Rybactwo. Pieniądze te są już dostępne bądź będzie można się ubiegać o te środki w najbliższych tygodniach.

Pomoc dla rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach

Znaczącą rolę w przeobrażaniu obszarów wiejskich w Polsce w pierwszych latach po akcesji odegra Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i polepszenie kondycji gospodarstw rolnych. Program ten jest ukierunkowany na realizację społecznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów tego rozwoju w sposób spójny z programami strukturalnymi – w tym zwłaszcza z Sektorowym Planem Operacyjnym Rolnictwo. Na jego realizację przeznaczone są niemałe pieniądze – około 3,6 mln euro.
Najwcześniej, bo od 15 kwietnia br., zostało uruchomione działanie dotyczące programu „Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” – tzw. ONW, o które rolnicy występowali razem ze składaniem wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jest to najpowszechniejsza po dopłatach bezpośrednich forma pomocy rolnikom.
Od sierpnia br. rozpoczęto wdrażanie rent strukturalnych. Przewiduje się, że w ciągu trzech lat pomoc w ramach tego działania otrzyma około 60 tys. rolników. Ogółem w ramach PROW na finansowanie rent strukturalnych w latach 2004-2006 przeznaczono kwotę 640,5 mln euro. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wspieranie rolnictwa ekologicznego

Z początkiem września br. uruchomiono dwa kolejne działania PROW, tj.:
– Wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – obejmujące siedem specjalnych pakietów, takich jak: rolnictwo zrównoważone oraz ekologiczne, utrzymanie łąk ekstensywnych gruntów pastwisk, ochrona gleb, gruntów i wód, zakładanie stref buforowych oraz zachowanie ras zwierząt.
– Zalesianie gruntów rolnych, i to na korzystniejszych warunkach, niż udzielała ARiMR ze środków krajowych. Przewiduje się dofinansowanie kosztów założenia plantacji, a nawet jej ogrodzenia. Przez pięć lat będzie wypłacana premia pielęgnacyjna, a przez 20 lat – premia zalesieniowa, stanowiąca ekwiwalent za wyłączenie gruntów z uprawy. Dodajmy, że resort rolnictwa przygotował nowelizację rozporządzenia. Obecnie wystarczy tylko zgoda gminy na zalesianie wskazanego areału gruntów. Nie jest wymagane – tak jak poprzednio – przygotowywanie i uchwalanie gminnego planu zalesień.
Wnioski w ramach tych działań również należy składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pieniądze na dostosowanie gospodarstw do standardów UE

Planuje się, że w najbliższych tygodniach zostaną wdrożone jeszcze trzy działania, a mianowicie:
– Wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych – w formie subwencji w wysokości 5878 zł, która może być wypłacana przez pięć kolejnych lat.
– Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE – pomoc wypłacana w zryczałtowanej premii, w zależności od ilości realizowanych standardów. Nie może jednak przekraczać 25 tys. euro na gospodarstwo.
Wnioski w ramach tych działań będzie można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
– Grupy producentów rolnych będą wspierane przez pięć lat, subwencje są ustalone procentowo i wynoszą w pierwszym i drugim roku 5%, a w następnych latach – 4, 3 i 2% wartości sprzedanej do wysokości 1 mln euro. Jeśli sprzedaż jest większa, obniża się do połowy procent dopłat.
Wnioski w ramach tego działania będzie można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Informacje na temat zasad udzielania pomocy oraz wzory wniosków udostępnione są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać:
– w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR
– dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii ARiMR 0 800 38 00 84
– na stronie internetowej www.arimr.gov.pl


Sukces polskiego rolnictwa

Dopłaty dla rolnictwa i wdrażanie nowych programów to zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w UE

Szanowni Państwo
Rok 2004 jest wyjątkowy w dotychczasowej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z jednej strony, obchodzimy 10-lecie Agencji, z drugiej zaś, jest to pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Był to rok pełen wyzwań dla Agencji: wykonaliśmy wiele bardzo istotnych zadań, m.in. dokończyliśmy budowę systemu IACS oraz uruchomiliśmy fundusze strukturalne i obsługę działań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
Jednym z naszych największych tegorocznych osiągnięć było przeprowadzenie kampanii związanej z przyjmowaniem wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników. Akcję tę poprzedziły specjalne szkolenia dla zainteresowanych tą formą wsparcia. W całym kraju zorganizowanych zostało ponad 40 tys. spotkań informacyjno-szkoleniowych, w których wziął udział ponad 1 mln rolników i ok. 40 tys. innych uczestników z ramienia instytucji zewnętrznych. Wnioski o płatności bezpośrednie złożyło ponad 1,4 mln osób, czyli 85% uprawnionych rolników. Tak wysoki procent jest rekordem w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku złożonych zostanie jeszcze więcej wniosków. Realizacja pierwszych przelewów rozpoczęła się 18 października.

Pieniądze otrzymają wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o dopłaty bezpośrednie.

Na ich konta trafi ok. 6,4 mld zł z tytułu płatności podstawowych i uzupełniających. Większość tych pieniędzy dostaną jeszcze w tym roku.
Zarówno przyjmowanie wniosków, jak i przekazywanie pieniędzy na konta rolników to operacje na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. To dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Okazało się jednak, że jest to zadanie, do którego jesteśmy dobrze przygotowani. Polscy rolnicy otrzymują należne im dopłaty nie tylko jako pierwsi spośród rolników z innych państw, lecz także znacznie szybciej, niż to zakładają unijne przepisy. Nie sprawdziły się również zapowiedzi i spekulacje, że nie wystarczy pieniędzy, że nie wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski, otrzymają dopłaty.
Rok 2004 był również bardzo intensywny pod względem wdrażania innych działań związanych z członkostwem Polski w strukturach unijnych. Od sierpnia sukcesywnie wprowadzane są kolejne działania w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uruchomione zostały m.in. renty strukturalne, zalesianie gruntów rolnych,

wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych oraz wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W latach 2004-2006 na realizację PROW przeznaczone zostaną środki w wysokości 3,6 mld euro. Udział środków unijnych wyniesie 80%, a przy działaniach rolno-środowiskowych 85%.
Równolegle Agencja rozpoczęła wdrażanie działań w ramach dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Choć realizowaliśmy już podobne zadania w ramach programu SAPARD, odbywało się to na znacznie mniejszą skalę. Nowe działania będziemy realizować

w niewspółmiernie szerszym wymiarze.

Zakres działań SPO rolnego wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmuje m.in. inwestycje w gospodarstwach rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom, różnicowanie działalności rolniczej, poprawę przetwórstwa i marketingu produktów rolnych oraz przywracanie potencjału produkcji leśnej. W ramach SPO rybackiego wyodrębnione są takie priorytety jak: dostosowanie nakładu połowowego do zasobów, odnowa i modernizacja floty rybackiej czy ochrona i rozwój wodnych zasobów naturalnych. W latach 2004-2006 SPO będzie dysponował środkami unijnymi i krajowymi oraz środkami inwestorów prywatnych w łącznej kwocie ponad 2 mld euro.
Wszystkie te działania mogliśmy uruchomić dzięki otrzymaniu akredytacji jako agencja płatnicza.
Oprócz całkowicie nowych zadań Agencja kontynuowała dotychczasowe działania. W ramach pomocy krajowej realizowała m.in.

dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, klęskowych i na cele rolnicze,

finansowała działalność jednostek doradztwa rolniczego oraz udzielała poręczeń spłaty bankowych kredytów studenckich. Wspomagaliśmy również grupy producentów rolnych.
Obecnie naszym głównym zadaniem jest sprawić, aby polscy rolnicy w jak największym stopniu wykorzystali szansę, jaką daje im UE. Jestem przekonany, że dotychczasowe doświadczenia pozwolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprostać temu zadaniu, a tym samym odnieść sukces, który będzie równocześnie sukcesem polskiego rolnictwa.

Wojciech Pomajda
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wydanie: 52-53/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy