Jeśli nas zaleje

Jeśli nas zaleje

PTU SA oferuje ubezpieczenia na każdą nieoczekiwaną sytuację, która może nam się przytrafić

Gdy wschodnia granica Polski stała się zarazem wschodnią granicą Unii Europejskiej, zmieniły się przepisy regulujące obecność obcokrajowców spoza Unii w naszym państwie. A tym samym powinno się pojawić nowe ubezpieczenie, przydatne zarówno samym cudzoziemcom, jak i Polakom, którzy w naszym kraju coraz częściej z nimi się stykają.
Bo trend jest tu oczywisty i nieodwracalny: obcokrajowców w Polsce z roku na rok będzie więcej. Nie tylko turystów. Uczą się u nas, pracują, robią interesy, nawiązują znajomości, żenią się i rozwodzą. I potrzebują skutecznej opieki ubezpieczeniowej.

Cudzoziemiec z polisą

Zacznijmy jednak od niedawnej nowelizacji polskich przepisów dotyczących cudzoziemców i polskich obywateli mieszkających na stałe za granicą. Zmiany te wynikają z ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2003 r. W tych aktach prawnych chodzi m.in. o środki finansowe, które powinien mieć cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Polski, oraz o dokumenty mogące potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia przez niego polskiej granicy.
Kolejnym nowym obowiązkiem dla cudzoziemców i polskich obywateli mieszkających na stałe za granicą (chodzi tu oczywiście o osoby spoza państw Unii) jest konieczność udokumentowania, przed przekroczeniem granicy, faktu posiadania środków finansowych pozwalających na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia w naszym kraju. Potwierdzeniem posiadania takich środków może być zaproszenie do Polski lub też umowa ubezpieczenia.

Pod lepszą ochroną

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń postanowiło rozszerzyć swoją ofertę ubezpieczeniową i dostosować ją do zaistniałych zmian ustawodawczych. Specjaliści z PTU SA opracowali nowy produkt – ubezpieczenie cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na stałe za granicą w czasie ich pobytu w naszym kraju.
To ubezpieczenie jest zgodne z wszelkimi kryteriami przewidzianymi w znowelizowanych przepisach dotyczących cudzoziemców. Jego standardowy element stanowi ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, polegająca na gwarancji wypłaty odszkodowania (lub świadczenia). Wypłata następuje w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego uszkodzeniem ciała osoby ubezpieczonej, jej rozstrojem zdrowia lub śmiercią.

Naprawiamy wszystkie szkody

Drugim bardzo ważnym składnikiem tego produktu jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cudzoziemca lub obywatela polskiego mieszkającego na stałe za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia rekompensatę szkód, jakie za sprawą ubezpieczonego mogły zostać wyrządzone osobom trzecim. Chodzi tu o przyczynienie się ubezpieczonego do ich śmierci, choroby, urazu ciała czy strat materialnych.
Ten zapis jest nader istotny dla mieszkańców Polski, bo zapewnia nam odszkodowanie, jeśli doznamy uszczerbku w wyniku działania cudzoziemca przebywającego na terenie naszego kraju. Tym samym, oprócz swoistej gwarancji bezpieczeństwa dla obu stron, redukowane jest potencjalne pole konfliktów między Polakami a przyjezdnymi z zagranicy.
Warto podkreślić, że istnieje również dodatkowy, rozszerzony zakres tego ubezpieczenia, który obejmuje koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w naszym kraju. Aktualnie, w ramach ubezpieczenia, pokrywane są koszty pobytu w szpitalu, diagnostyki, zabiegów i operacji, a także koszty transportu chorego oraz podróży, utrzymania i noclegów osoby jemu towarzyszącej.
Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczony ma także zapewnione pokrycie kosztów leczenia urazów powstałych w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej lub wyczynowym uprawianiem sportu.
Ta oferta Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest bardzo konkurencyjna, zarówno w stosunku do podobnych polis dostępnych na polskim rynku, jak też w porównaniu z propozycjami ubezpieczeniowymi istniejącymi w innych krajach, które nie są członkami Unii Europejskiej, ale mają dość bliskie związki z Polską (chodzi zwłaszcza o państwa położone za naszą wschodnią granicą). Wśród ich obywateli z pewnością będzie największe zainteresowanie tym produktem, bo dość często przyjeżdżają oni do Polski.
– Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie podobnego typu, ale należy podkreślić, że to właśnie PTU SA jako jeden z pierwszych zakładów dostosował i poszerzył swoją ofertę produktową skierowaną do cudzoziemców, zgodnie z obecnymi wymogami ustawowymi oraz potrzebami klientów – powiedziała Bożena Wolińska, kierownik Zespołu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

Bezpieczny dom

Osobom pracującym, zajętym praktycznie niemal przez cały dzień, potrzebna jest szersza niż dotychczas pomoc ubezpieczeniowa związana z ochroną ich mieszkań. PTU SA proponuje takie właśnie polisy. Towarzystwo to do swojej oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania wprowadziło usługę Home Assistance (i to bez żadnych dodatkowych opłat).
Pełna informacja o usłudze Home Assistance została wprowadzona do ogólnych warunków ubezpieczenia pakietowego pod nazwą Alfa. Rozszerzenie tej ochrony o usługę assistance jest możliwe w przypadku ubezpieczenia domu albo trwałych elementów lokalu bądź też ruchomości domowych.
Idea „assistance domowego” polega na zorganizowaniu klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego realnej pomocy w możliwie najkrótszym czasie. Program „assistance domowego” zagwarantowany w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń przewiduje pomoc specjalistów:
– hydraulika – w przypadku wystąpienia zalania lokalu lub awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
– ślusarza – jeśli nastąpiła konieczność wymiany zamków po kradzieży z włamaniem, rozboju oraz w przypadku aktów wandalizmu. Ta usługa świadczona jest również w przypadku awarii zamków.

Przez całą dobę

Jak skorzystać z pomocy Home Assistance? Jeżeli zaistnieje jakiekolwiek z opisanych tu zdarzeń, wystarczy zadzwonić pod numer Centrum Alarmowego Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń – tel.: (0-22) 852-82-51. W ciągu kilku sekund telefon odbierze profesjonalny koordynator, który zidentyfikuje problem klienta, oceni sytuację i błyskawicznie zajmie się zorganizowaniem odpowiedniej pomocy.
– Uzupełniliśmy naszą ofertę w zakresie ubezpieczenia domu, trwałych elementów lokalu bądź ruchomości domowych. Chcemy w ten sposób być jak najbliżej klientów oraz oferować im coraz więcej usług. Dzięki produktowi Home Assistance jesteśmy do ich dyspozycji przez 24 godziny na dobę – komentuje Jacek Rykalski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

Zanim będzie za późno

Ponieważ jednak ostrożny dmucha na zimne, należałoby już wcześniej – zanim będziemy zdenerwowani i zaskoczeni skutkami jakiejś nieprzyjemnej awarii, która nastąpiła właśnie w naszym domu – przygotować się do skutecznego stawienia czoła takiej nieoczekiwanej sytuacji. Dlatego więc, w razie jakichkolwiek wątpliwości, jakie mamy w związku z usługą Home Assistance, warto się skontaktować z agentem ubezpieczeniowym PTU SA, który udzieli nam wszelkich informacji dotyczących zasad funkcjonowania tego ubezpieczenia oraz świadczeń przysługujących klientowi.
– Coraz więcej Polaków ma już ubezpieczenie domu lub mieszkania. Warto jednak pamiętać, zwłaszcza przed okresem wakacyjnym, że wykupując polisę ubezpieczeniową w PTU SA, nasi klienci są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych usług assistance, zawsze wtedy gdy zajdzie taka potrzeba – dodaje dyr. Jacek Rykalski.


Istniejące od ponad 14 lat na rynku Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca szeroką gamę produktów z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, majątkowych, finansowych i odpowiedzialności cywilnej. Korzenie PTU SA wywodzą się z Towarzystwa Ubezpieczeń Komunikacyjnych (TUK SA). W latach 1998-2002 firma działała pod nazwą Daewoo TU SA. Aktualna oferta PTU SA skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Towarzystwo dysponuje siecią 21 oddziałów, 50 filii i ponad 4,3 tys. agentów.

 

Wydanie: 2004, 26/2004

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy