REGULAMIN KONKURSU „Wygraj książkę za wspomnienia”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj książkę za wspomnienia”

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj książkę za wspomnienia”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj książkę za wspomnienia” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Fundacja ORATIO RECTA, z siedzibą przy ulicy Inżynierskiej 3 lok.7, 03-410 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, posiadającą REGON 016275090, NIP 951-19-67-251 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.tygodnikprzeglad.pl.

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz mająca miejsce zamieszkania na terenie Polski.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są książki i e-booki wydane przez Organizatora, o których będzie mowa w postach konkursowych na profilu Tygodnika „Przegląd” na Facebooku.

1.7. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

1.8. Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na profilu Tygodnika „Przegląd” na Facebooku: https://www.facebook.com/TygodnikPrzeglad/

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach 13-22 października 2021 r. W tym czasie na wspomnianym profilu będą publikowane posty konkursowe.

2.3 Zwycięzcy Konkursu będą ogłaszani na fanpage’u Tygodnika „Przegląd”

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać 2 kroki, uznawane za jednoznaczne za zgłoszeniem do Konkursu:
1) Polubić profil Tygodnika „Przegląd” na Facebooku (osoby, które już wcześniej polubiły fanpage zwolnione są z tej czynności).
2) Opublikować na swojej tablicy publicznie widoczny post zawierający wspomnienie z czasów PRL oraz link do książki wydanej przez Organizatora: https://sklep.tygodnikprzeglad.pl/produkt/ciern-szansy/ (szczegóły w postach konkursowych).

3.2. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja wylosuje zwycięzców. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

3.3. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury losowania opisanej w punkcie 3 Regulaminu w ciągu 2 dni od daty zakończenia zbierania zgłoszeń do Konkursu.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 1 dnia od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, pod który prześlemy nagrodę, poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej do Organizatora. Laureat powinien odpowiedzieć w terminie 7 dni od chwili otrzymania wiadomości od Organizatora, w przeciwnym razie prawo do otrzymania nagrody wygasa.

4.3. Nagrody zostaną rozesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wysyłki wskazany przez laureata, zgodnie z pkt 4.2, najpóźniej w terminie 1 dnia od dnia upływu terminu nadsyłania danych osobowych przez laureatów.

4.4. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 40 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: Fundacja „ORATIO RECTA”, z siedzibą przy ulicy Inżynierskiej 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, z dopiskiem o treści: „Wygraj książkę za wspomnienia”.

5.2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy