Wycena spółki – poznaj czynniki wpływające na wartość wyceny spółek

Wycena spółki – poznaj czynniki wpływające na wartość wyceny spółek

Zakup czy sprzedaż przedsiębiorstwa musi poprzedzać jego wycena. Aby poznać rzeczywistą wartość spółki, w procesie wyceny konieczne jest uwzględnienie szeregu czynników – zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Jakie czynniki są najistotniejsze? Okazuje się, że przesądza o nich wybór metody szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Wyceny spółki – cele wycen determinują metodę

Uwzględnienie celu, dla którego rzeczoznawca przygotowuje wycenę (obejmującą np. spółki giełdowe), ma pośredni wpływ na wskaźniki, jakie zostaną uwzględnione przy analizie. Tej informacji nie można zmarginalizować, a to dlatego, że warunkuje ona wybór metody szacowania wartości spółki. Wartość rynkowa spółki ustalona odrębną metodą dla celów likwidacyjnych i sprzedaży będzie inna. Oto najpopularniejsze powody, dla których przedsiębiorcy chcą znać wartość swojej firmy:
• Planowanie kupna lub sprzedaży spółki czy jej udziałów. Raport może pomóc w prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi kontrahentami.
• Poprawa zarządzania firmą. Na podstawie otrzymanych informacji kadra zarządzająca może podejmować lepsze decyzje.
• Przyczyny giełdowe. Jeżeli w planach jest wejście na giełdę, to wycena kapitału i określenie potencjalnego zysku będą niezbędne.
• Niektórzy przedsiębiorcy nie mają w planach żadnych transakcji – na podstawie przekazanych danych finansowych i założeń, chcą poznać, ile warta jest ich firma netto.

Jakie metody wyceny spółek stosują rzeczoznawcy?

Metod wyceny spółek jest wiele – literatura specjalistyczna bardzo szeroko omawia to zagadnienie. W praktyce jednak rzeczoznawcy najczęściej korzystają zaledwie z kilku metod, które kładą nacisk na wybrane aspekty. Dzieje się tak dlatego, że wyceniane spółki najczęściej znajdują się na różnych etapach rozwoju, mają też różne cele i działają w zmieniających się warunkach rynkowych. Z tego względu nie ma jednej, uniwersalnej metody oszacowania wartości składników majątku przedsiębiorstwa, z której powszechnie korzystaliby rzeczoznawcy.

Które metody wyceny przedsiębiorstw cieszą się największą popularnością? Biorąc pod uwagę cele wyceny, etap rozwoju spółki oraz oczekiwania osób zlecających jej przygotowanie, wyróżnia się:
• Metody dochodowe. Podejścia te zakładają, że na wartość przedsiębiorstwa największy wpływ ma generowany przez nie przepływ gotówki.
• Metody majątkowe. Jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności operacyjnej i jednocześnie zgromadziło spory majątek, optymalne będzie zastosowanie takiej metody.
• Metody porównawcze. Jak sama nazwa wskazuje, wycena biznesu odbywa się o oparciu o podobne firmy działające na rynku, do danych których rzeczoznawca może dotrzeć.

Nieprzypadkowo wybór sposobu, w oparciu o który odbędzie się wycena spółki, jest kluczowy. Metoda warunkuje czynniki, jakie uwzględni rzeczoznawca.

Metoda DCF – jakie czynniki są kluczowe przy szacowaniu wartości spółki?

Jednym z dochodowych sposobów szacowania wartości spółki jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow). Jakie czynniki biorą pod uwagę rzeczoznawcy w swoich wyliczeniach, gdy uznają, że to właśnie ten sposób szacowania wartości składników przedsiębiorstwa będzie optymalny?

W przypadku metody DCF rzeczoznawca musi przede wszystkim przeprowadzić analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Istotne są prognozy wyników finansowych – składają się na nie przychody, koszty czy planowane nakłady inwestycyjne. Wycena spółki w oparciu o tę metodę wymaga zapoznania się z warunkami makroekonomicznymi i oszacowania wysokości sprzedaży towarów lub usług, od której zależy, jaki zysk przynosi działalność.

Wycena spółek, której dokonuje się opisaną metodą, wymaga uwzględniania czynników kształtujących poziom stopy dyskonta przepływów pieniężnych. Rzeczoznawcy biorą pod uwagę:
• Strukturę majątkową (aktywów, kapitału). Istotne jest m.in. skąd został pozyskany kapitał na rozwój przedsiębiorstwa,
• Rodzaj firmy i branżę, w której przedsiębiorstwo działa. Jest to jeden z czynników, które wpływają na to, jakie spółka ma dalsze perspektywy rozwoju,
• Pozycję konkurencyjną firmy. Model działalności i nasycenie rynku przekładają się na pozycję spółki w branży.

Analiza wartości przedsiębiorstw powinna obejmować również czynniki odnoszące się do zasobów ludzkich, czyli kadry zarządzającej i pracowników. Istotne są dane np. o doświadczeniu osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji zarówno o materialnych, jak i niematerialnych czynnikach, które wpływają na wartość majątku firmy można znaleźć w artykule: „Wycena spółki – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny?”.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy