Kasa dla studenta

Kasa dla studenta

Jak znaleźć dodatkowe pieniądze na studiowanie

O tym, że studiowanie kosztuje, nie trzeba nikomu przypominać. Są jednak sposoby, żeby finansowanie studiów stało się mniej uciążliwe. Jakie? Stypendia, zapomogi, dodatki, które ciągle funkcjonują, tylko trzeba wiedzieć, jak się o nie upominać.

Stypendium socjalne

To jedna z najczęściej udzielanych form wsparcia. Dotyczy osób, których rodzice zarabiają poniżej średniej krajowej. Stypendia socjalne przyznawane są co semestr. I za każdym razem zbierają się dwie komisje stypendialne. Rozpatrywane są tylko wnioski studentów studiów stacjonarnych. Osoby korzystające z urlopu dziekańskiego tracą prawo do stypendium.
Student, który po raz pierwszy w roku akademickim składa wniosek o stypendium, musi przedstawić określone dokumenty. Po pierwsze, wniosek o przyznanie pomocy materialnej na oryginalnym druku, który można odebrać w sekretariacie spraw studenckich. Początkujący studenci muszą jeszcze dołączyć zaświadczenie, że jeżeli nie zaliczą pierwszego roku nauki, zwrócą całą kwotę. Kolejny dokument to zaświadczenie z zakładu pracy rodziców o ich dochodach brutto za wymagany okres lub odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego. Dalej potrzebne są: zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status bezrobotnego, w przypadku rent lub emerytur, zasiłków chorobowych – zaświadczenia z ZUS potwierdzające wysokość dochodu za wymagany okres lub komplet odcinków, w przypadku pobierania alimentów – aktualny wyrok sądu lub zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia otrzymywanego z Funduszu Alimentacyjnego i zaświadczenia ze szkół ponadpodstawowych uczącego się rodzeństwa. Studenci, którzy ubiegają się o stypendia w kolejnych semestrach, uzupełniają swoje podania o aktualne oświadczenia z zakładu pracy rodziców i odpowiednie wyciągi z ZUS.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej składa się w sekretariacie spraw studenckich osobiście. Od niekorzystnej decyzji Komisji Stypendialnej można się odwoływać w ciągu 14 dni od daty wywieszenia wyników na tablicy ogłoszeń. Natomiast przyznane stypendia wypłacane są drogą przekazu na konto bankowe na początku każdego kolejnego miesiąca za miesiąc, który upłynął.

Dla studentów niepełnosprawnych

Przyznanie takiego stypendium nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. W tym przypadku podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest posiadanie orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności. Można je uzyskać w powiatowym zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności (I instancja), ewentualnie w zespole wojewódzkim (II instancja, odwoławcza). Od orzeczenia tej drugiej placówki przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zapomoga losowa

To forma doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studenta, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji. Zapomoga może być pieniężna lub rzeczowa. O jej przyznanie może się ubiegać student, który ponosi koszty związane z nieszczęśliwym wypadkiem, długotrwałą chorobą, śmiercią członka rodziny. Zapomoga może też być udzielona w przypadku kradzieży. Ważne, żeby taki wniosek solidnie udokumentować. Przyda się np. zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży. O wysokości wsparcia decyduje komisja stypendialna.

Dodatek mieszkaniowy

Taki dodatek przysługuje studentowi, który ubiega się o stypendium socjalne, mieszka na stałe w miejscowości niebędącej siedzibą uczelni, a jego droga do szkoły wynosi przynajmniej 30-50 km (w zależności od uczelni). Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej należy dołączyć oświadczenie o odległości miejsca stałego zamieszkania od szkoły. Wsparcie polega na zwrocie części poniesionych kosztów, po uprzednim przedstawieniu dowodu wpłaty za akademik. Przyznawane jest na 10 miesięcy, ale decyzja może zostać zmieniona z chwilą poprawy sytuacji życiowej studenta.

Za wyniki w nauce

O takie stypendium można się ubiegać od II roku studiów. Wypłacane jest na podstawie średniej z ocen uzyskanych na egzaminach w poprzednim roku akademickim. Choć wysokość stypendiów ustala każda uczelnia indywidualnie, to jednak wspólną zasadą jest, że uwzględnia się tylko egzaminy zaliczone w terminie. Liczy się jak najwyższa średnia ocen, a stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy.

Stypendium MENiS za osiągnięcia w nauce

Ministerstwo przyznaje to wsparcie wyłącznie najlepszym studentom. I to jeszcze takim, którzy poza znakomitymi wynikami w nauce (średnia przynajmniej 4,5) udzielają się intensywnie w swojej dziedzinie. Wygłaszają referaty, publikują. O ministerialne stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy mają za sobą przynajmniej II rok studiów i wzorowo wypełniają wszystkie obowiązki. Wszystkie dokumenty do ministerialnego Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysyłają władze wydziału. Mają na to czas do 15 sierpnia.

Wydanie: 32/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy