Mapa kredytów studenckich

Mapa kredytów studenckich

Dostaniesz 450 zł miesięcznie, ale rok po studiach, nawet jeżeli nie pracujesz, musisz zacząć spłatę

Mija piąty rok funkcjonowania kredytów studenckich, preferencyjnej formy pomocy państwa dla młodzieży kształcącej się na wyższych uczelniach. Pożyczki te mają obniżone oprocentowanie i odroczoną spłatę, bo dopiero rok po ukończeniu studiów kredytobiorca zaczyna oddawać to, co otrzymał. Może też spłacać powoli, bowiem okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres korzystania z pożyczki. Student ma czas na materialne odkucie się i zdobycie pozycji w zawodzie.
Kredyty są gwarantowane z państwowego Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, ale udziela ich dziewięć wytypowanych banków:
* Górnośląski Bank Gospodarczy,
* PBK BPH,
* Bank Ochrony Środowiska,
* Kredyt Bank,
* Powszechna Kasa Oszczędności BP,
* Bank Gospodarki Żywnościowej,
* Pekao SA,
* Bank Zachodni WBK,
* Bank Polskiej Spółdzielczości SA.
Preferencyjne kredyty studenckie niewiele się zmieniły przez cały czas funkcjonowania tej formy pomocy. Ilustruje to poniższa tabelka.
W roku akademickim 1998/1999 złożono 138,5 tys. wniosków, bowiem składali je studenci wszystkich lat, którzy takiej pomocy potrzebowali. W kolejnych latach liczba wniosków ustabilizowała się na niższym poziomie, co wskazuje, iż wnioskodawcami są dopiero zaczynający studia.

Rok akademicki Liczba wniosków Próg dochodowy MENiS Liczba kredytów Rata miesięczna
1998/1999 138,5 tys. 800 zł 98,7 tys. 400 zł
1999/2000 60,6 tys. 550 zł 28,5 tys. 400 zł
2000/2001 37,3 tys. 750 zł 24,0 tys. 400 zł
2001/2002 30,4 tys. 850 zł 22,7 tys. 400 zł
2002/2003 30,7 tys. 1150 zł * 450 zł

* niepełne dane

PKO BP przoduje

Dwie trzecie rynku kredytów studenckich należy do PKO BP, kolejne miejsca zajmują BGŻ, Pekao SA i BOŚ. PKO BP oferuje studentom prócz kredytu z preferencyjnym oprocentowaniem(6%), który może być przyznawany wyłącznie studentom z rodzin niezamożnych (próg dochodowy na jednego członka rodziny nie może przekraczać ustalonej kwoty), także kredyty studenckie komercyjne, oprocentowane wyżej (14,5-15%), gdzie nie stosuje się progu dochodowego. Co więcej, student zamożniejszy, tj. wykazujący się stałymi dochodami, może otrzymać wyższy kredyt.
Większość wymienionych banków wydrukowała odrębne informatory dla studentów, zamieszczają też stosowne informacje na własnych stronach internetowych.

Dlaczego warto żyć na kredyt?

Zaletą kredytów preferencyjnych, oprócz niskiego oprocentowania, jest możliwość częściowego umorzenia pobranych rat. Jeśli student wykazuje się dobrymi wynikami w nauce, tzn. znajdzie się w pięcioprocentowej grupie najlepszych absolwentów uczelni, można mu umorzyć 20% długu. Istnieje też szansa uzyskania takiej ulgi od specjalnej komisji działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu z powodu trudnych warunków materialnych. W sumie z różnych ulg skorzystało 3,8 tys. studentów, z czego ponad 3,5 tys. za dobre wyniki w nauce. Jak powiedział Marian Wolszczak z Banku Gospodarstwa Krajowego, całkowicie lub częściowo umorzono już kredyty na sumę 7,3 mln zł.

Jaki bank, taka kasa

Zasady uzyskiwania kredytu studenckiego są we wszystkich bankach podobne. Różnice są minimalne. W Banku Zachodnim WBK kredyt wraz z odsetkami spłacany jest po upływie jednego roku od ukończenia studiów, nie później jednak niż w dniu 1 października, zaś w przypadku, gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr, w dniu 1 kwietnia roku następującego po roku, w którym według planu studiów kredytobiorca powinien studia ukończyć. Podczas studiów i rok po ich ukończeniu całość odsetek od kredytu płaci bankowi fundusz utworzony przez BGK. Brzmi to formalnie, ale warto zapamiętać. Bank nie ciocia, na dokumenty i spłatę nie poczeka.
Wysokość kredytu na dany rok akademicki określa w drodze rozporządzenia minister edukacji narodowej i sportu. Kwota wypłacana jest w 10 miesięcznych ratach (albo w pięciu, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa tylko jeden semestr). Pierwsza rata kredytu wypłacana jest za październik. Wypłata następuje po podpisaniu umowy.
Prawnym zabezpieczeniem kredytu mogą być: weksel in blanco, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Każdy kredyt trzeba spłacić. Także jeśli pojawią się trudności materialne, a nie będzie możliwości skorzystania z umorzenia, albo zmienią się plany życiowe młodego człowieka i studia zostaną przerwane. Jak wyjaśnia Monika Nowakowska z Biura Prasowego Kredyt Banku, jeżeli student nie dostarczy na czas zaświadczenia o kontynuacji studiów, bank uznaje to za informację o przerwaniu nauki. Po miesiącu czekania wysyła do klienta prośbę, aby zaczął spłacać to, co pobrał. W tym momencie młody człowiek traci przywileje, które miał jako student. Nalicza się odsetki od kredytu według wyższej stopy, obecnie ok. 13%. W sumie oprocentowanie jest i tak niższe niż w przypadku kredytu komercyjnego, ale już nie takie jak dla studiującego klienta banku. Jeśli kredytobiorca w ogóle przestaje spłacać swój dług, bank ściąga należność od poręczyciela albo z zabezpieczenia, jakie kredytobiorca przedstawił.


Nie dla „wiecznych studentów”
* Kredyt mogą otrzymać studenci, którzy mają obywatelstwo polskie, rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia, nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego ani dyplomowego.
* W okresie studiów można otrzymać tylko jedną pożyczkę studencką lub kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kwota kredytu jest ustalana corocznie przez ministra edukacji, ale nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytu.
* Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez sześć lat.
* Warunkiem wypłacania kredytu jest studiowanie zgodnie z planem studiów i terminowe dostarczanie zaświadczeń z uczelni potwierdzających status studenta. Kredytobiorca powinien do 31 marca i 31 października każdego roku przedstawiać zaświadczenia z uczelni potwierdzające, że jest studentem.


Droga do kredytu
Aby uzyskać kredyt, wnioskodawca powinien złożyć w wybranym oddziale banku:
– wniosek o udzielenie kredytu,
– dokument tożsamości do wglądu,
– zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr lub rok studiów,
– informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych,
– oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów,
– dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów lub przychodów.
Za dochody uważa się m.in. dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zasiłki wychowawcze, renty socjalne i alimenty.
To dopiero początek studenckiej drogi do kredytu. Później bank wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank Pekao SA przyjmuje wnioski do 15 listopada każdego roku. Niezbędne informacje i formularze dostępne są we wszystkich oddziałach banku.
Minister edukacji ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniającą do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego. Przy ustalaniu dochodu na rodzinę wnioskodawcy uwzględnia się dochody: studenta, współmałżonka studenta, rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich.
Jeżeli wnioskodawca jest samodzielny finansowo, to przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów rodziców. Jeśli jednak student potwierdzi prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, dochody rodziców mogą być uwzględnione.


Inne kredyty
Poszczególne banki oferują też inne formy kredytowej pomocy dla uczących i studiujących. Wspominaliśmy już o studenckim kredycie komercyjnym w PKO BP. Natomiast Bank Pekao SA we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania wprowadza od września bieżącego roku kredyt na sfinansowanie czesnego za studia dla osób uczestniczących w programie Executive Master of Business Administration.


Nie tylko kredyt
Niektóre banki włączają preferencyjny kredyt studencki do pakietu usług przeznaczonego dla młodzieży uczącej się. Tak jest m.in. w BGŻ, gdzie kredyty studenckie stanowią integralną część pakietu Integrum Student – kompleksowej oferty produktów i usług skierowanej do studentów i uczniów szkół policealnych. Jest to pakiet dla studentów i uczniów, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 26. roku życia. W ofercie tej znajduje się konto osobiste Integrum wraz z dopuszczalnym debetem o ustalonym indywidualnie limicie zadłużenia, kredyt studencki, kredyt z dopłatami od sprzedawców na zakup komputerów przenośnych oraz bezpłatnie wydawana karta płatnicza Integrum Maestro. Od osób korzystających z pakietu BGŻ nie pobiera opłaty za przelewy na rachunki prowadzone przez inne banki złożone poprzez system bankowości elektronicznej e-Integrum.


Kredyty w Internecie
Adresy internetowe banków udzielających kredytów:
www.gbg.com.pl
www.bphpbk.pl
www.bosbank.pl
www.kredytbank.pl
www.pkobp.pl
www.bgz.pl
www.pekao.com.pl
www.bzwbk.pl
www.bankbps.pl

Wydanie: 16/2003, 2003

Kategorie: Kraj
Tagi: BT

Komentarze

  1. Pamela Rosa FLores
    Pamela Rosa FLores 27 września, 2018, 16:48

    Czesc, jestem Pamela Rosa Flores, wiarygodna i wiarygodna pozyczkodawca. Udzielam pozyczki z jasnymi i latwymi do zrozumienia warunkami z 2% odsetkami. Zapewniam kredyty na dzialalnosc gospodarcza, pozyczki osobiste, kredyty studenckie, kredyty samochodowe i pozyczki na splate rachunków. Jesli potrzebujesz pozyczki, skontaktuj sie ze mna bezposrednio: pamelarosaflores11@gmail.com

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy