Moc serwerów KRUS

Moc serwerów KRUS

Dzięki informatyzacji KRUS rolnik będzie mógł wiele spraw związanych z ubezpieczeniem załatwić przez internet

Komunikat brzmi zwięźle – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uzyskała w sierpniu br. akceptację Banku Światowego na wybór wykonawcy dla systemu Workflow. Jest on głównym elementem Zintegrowanego Systemu Informatycznego budowanego i wdrażanego w KRUS w ramach reformy administracyjnej, będącej podstawowym celem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Chodzi o najważniejszy przetarg wprowadzający zmiany w KRUS, które usprawnią funkcjonowanie tej instytucji i pozwolą na tworzenie nowoczesnej administracji publicznej.
Umowa będzie realizowana w ostatnim kwartale tego roku i całym roku 2010. Umożliwi ona również zapoczątkowanie innych zadań powiązanych m.in. z modernizacją dziedzinowych systemów informatycznych Kasy wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń.
Przypomnijmy, że KRUS obsługuje prawie 1,6 mln osób objętych ubezpieczeniem społecznym, ponad 3 mln osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz 1,5 mln emerytów i rencistów.

Ewolucja zamiast rewolucji

Dzięki reformie administracyjnej w KRUS zamiast budować od początku nowy system informatyczny, jak często to robiono w przypadku innych instytucji z sektora administracji publicznej, wykorzysta się istniejące w instytucji od kilkunastu lat systemy obsługujące ubezpieczenia i świadczenia obywateli Polski. System Workflow to robocza nazwa dla platformy integracyjnej, która połączy działające dotąd niezależnie od siebie systemy informatyczne, wiążąc je w jeden zintegrowany. Zmiana będzie więc ewolucyjna i nie zakłóci funkcjonowania Kasy, a wybrana architektura systemu pozwoli na jego łatwiejszą rozbudowę w kolejnych latach, np. gdy będą wprowadzane zmiany nie w samej instytucji, ale przede wszystkim w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.
Obecny poziom informatyzacji KRUS to kilkanaście pracujących niezależnie systemów informatycznych wykorzystujących ponad 500 rozproszonych i kilka centralnych baz danych, użytkowanych w ponad 270 terenowych jednostkach organizacyjnych. Na informatyzację KRUS przeznaczy się ponad 27 mln euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w którym 90% stanowi pożyczka Banku Światowego, oprocentowana na 1,6% w skali roku. Rząd polski zacznie ją spłacać, począwszy od 2011 r.

Liczenie oszczędności

Zmiana w sposobie zarządzania danymi w KRUS przyniesie spore oszczędności w funkcjonowaniu Kasy. Np. opierając się na jednej wspólnej dla Kasy bazie danych osób ubezpieczonych i automatycznej obsłudze wpłat składek, KRUS zaoszczędzi ok. 5 mln zł rocznie. System przyniesie też ułatwienia dla klientów – każdy ubezpieczony lub usługobiorca będzie się posługiwał indywidualnym kontem, za pomocą którego będzie obsługiwany poprzez internet lub w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej Kasy. Nowy system umożliwi też automatyczną wymianę informacji w formie elektronicznej z innymi instytucjami sektora publicznego w kraju i za granicą (m. in. ZUS, ARiMR, NFZ, PFRON), ułatwi również zarządzanie danymi, skróci czas obsługi wniosków i pozwoli na monitorowanie procesu obsługi klientów.
Informatyzacja KRUS, czyli wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego i szeregu usprawnień organizacyjno-technicznych w kasie, pozwoli np. na prognozowanie dochodów rodzin rolniczych i dokonywanie innych analiz, co wzmocni potencjał administracyjny i analityczny Kasy.

_______________________

Co to jest workflow

Termin workflow oznacza sposób przepływu dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi pewien ustrukturalizowany zespół czynności. System umożliwia jego użytkownikom swobodną wymianę dowolnych dokumentów w formie elektronicznej z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu.

Zadania systemu KRUS

Systemy KRUS zapewniają ewidencję poboru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, rozliczenie i wypłatę świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz rejestrację, przyznanie i wypłatę zasiłku pogrzebowego; przechowują dane osobowe oraz informacje o zmianach zachodzących w tych danych, jak również o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, opłaconych na te ubezpieczenia składkach i historii świadczeń, tworzą wymagane zestawienia i raporty, a także zapewniają współpracę z systemami informatycznymi NBP, ARiMR, PFRON, NFZ itd.

źródła inwestycji

Na wdrożenie w KRUS strategicznych systemów informatycznych 90% środków zapewnia Bank Światowy w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. UE gwarantuje 85% środków na dwa projekty Kasy: R3@KRUS – Utrzymanie i Usługi Rejestru Referencyjnego Rolników i e@KRUS – Elektroniczna Platforma Usług Publicznych KRUS, znajdujące się na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – 7. Oś Priorytetowa oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydanie: 49/2009

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy