Co można wybudować na działce rolnej?

Co można wybudować na działce rolnej?

Działka rolna z założenia ma służyć celom hodowli czy uprawy. Często jednak zachodzi potrzeba postawienia na tym terenie budynku. Warto wiedzieć, na jakich warunkach można to zrobić i jakie rodzaje zabudowy są dozwolone.

Co to jest działka rolna i kiedy można na niej budować?

Zgodnie z przepisami, jako nieruchomość rolną określamy taką nieruchomość, którą wykorzystuje się (albo, którą można wykorzystywać) do prowadzenia określonych rodzajów działalności – jest to działalność wytwórcza w rolnictwie, obejmująca swoim zakresie produkcję roślinną, w tym ogrodniczą, sadowniczą, hodowlę zwierząt (także ryb). Wystarczy więc, że na danej działce dałoby się prowadzić takiego rodzaju działalność, aby działka była uznana za rolniczą. Niesie to za sobą ograniczenia dotyczące tego, co na określonym terytorium można zbudować. Gdzie sprawdzić status działki? Można skorzystać z ewidencji gruntów czy planów zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy na działce rolnej można budować? Co do zasady wtedy, gdy wydane dla niej zostały warunki zabudowy. Warto więc sprawdzić czy ten warunek jest spełniony.

Czy na działce rolnej można wybudować domek lub garaż?

Podstawowym pytaniem jest – co można wybudować na działce rolnej? Na działce rolnej z warunkami zabudowy można bez przeszkód postawić budynki związane z prowadzoną działalnością. Czy można jednak na niej postawić dom?

Do 2019 r. na działce rolnej nowy dom mógł zbudować tylko rolnik. Jedyną opcją dla innych osób było tak zwane odrolnienie działki, czyli jej przekształcenie w działkę budowlaną. W 2019 roku ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom, zmienił prawo. Od tego momentu, każdy właściciel działki rolnej, na której grunt rolny przeznaczono pod zabudowę, może postawić na niej dom, a więc zabudowę niezwiązaną z produkcją rolną. Żeby upewnić się co do przeznaczenia gruntu, zajrzeć należy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym to gmina określa jakie zabudowania (o ile jest to w ogóle przewidziane) mogą stanąć na danej działce. W przypadku, w którym dla danej gminy planu nie utworzono, właściciel działki może wystąpić o wydanie indywidualnych warunków zabudowy. Czasem będzie się to też wiązać z koniecznością wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Na takiej działce można też postawić garaż. Warto wiedzieć, że po nowelizacji przepisów w 2017 roku można postawić na działce domek letniskowy do mieszkania sezonowego, czasowego, okazjonalnego bądź letniego – nie trzeba w tym celu uzyskiwać pozwolenia na budowę. Nie może być on jednak większy niż 35 metrów kwadratowych, musi być parterowy. Warto rozważyć postawienie domków z profesjonalnym montażem i transportem (w tego typu usługach specjalizuje się polska firma Domki Sodas), pamiętając jednak, że na każde 500 metrów kwadratowych działki przypadać może maksymalnie jeden domek.

O czym należy pamiętać przed postawieniem jakiegokolwiek budynku?

Przed postawieniem budynku na działce rolnej należy pamiętać o zweryfikowaniu jej statusu i szybko zmieniającego się prawa budowlanego. Koniecznym będzie też dopełnienie formalności związanych z budową. Na przykład domek letniskowy, który nie wymaga pozwolenia na budowę i tak należy zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu zamieścić trzeba na przykład szkice budynku czy termin i zakres planowanych prac.

W jaki sposób zmienić przeznaczenie działki rolnej?

Jeśli wymagane będzie odrolnienie działki, można to zrobić na dwa sposoby. Jeżeli na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w tymże planie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli chodzi o użytki rolne klas I–III, konieczna będzie też zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, o nią wnioskuje już organ administracyjny. Jeśli z kolei nie ma odpowiedniego planu, składa się wniosek o odrolnienie działki, do urzędu gminy lub miasta, które właściwe są z uwagi na lokalizację nieruchomości.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy