Podsumowanie pracy Krystyny Łybackiej w Parlamencie Europejskim

Podsumowanie pracy Krystyny Łybackiej w Parlamencie Europejskim

Szanowni Państwo,
upływająca kadencja Parlamentu Europejskiego jest dla mnie chwilą zakończenia 28-letniej pracy parlamentarnej, w tym pięciu lat pracy w Strasburgu i w Brukseli.

Podczas mojej działalności parlamentarnej spotkałam wiele wspaniałych osób, którym jestem wdzięczna za rozmowy, okazywane wsparcie i inspirację do podejmowania nowych wyzwań oraz współudział w realizowanych na terenie Wielkopolski projektach.

Proszę wszystkich Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej codziennej pomyślności, a także, by niezależnie od kaprysów aury, dla Państwa zawsze świeciło słońce.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Łybacka
Poseł do Parlamentu Europejskiego


KRYSTYNA ŁYBACKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH EUROPOSŁÓW

Pod koniec stycznia poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka została nominowana przez pismo „The Parliament Magazine” do nagrody Najlepszy Europoseł w Dziedzinie Edukacji, Kultury i Mediów.

„The Parliament Magazine” jest aktywnym forum przeznaczonym do dyskusji na temat bieżących wydarzeń politycznych i sytuacji UE. Co roku w poszczególnych kategoriach tematycznych wybrana zostaje trójka najlepszych spośród 751 europarlamentarzystów. Plebiscyt stanowi nawiązanie do gali wręczenia Oscarów.

Osoby, które pretendują do tej wyjątkowej nagrody, muszą się wyróżniać pracą i zaangażowaniem na rzecz budowania polityk unijnych oraz przybliżania Unii obywatelom. W plebiscycie ocenione zostają wcześniejsze osiągnięcia europosła, jego stały wkład w rozwijanie projektu europejskiego oraz praca i aktywność w regionie.

Nominacja europosłanki Krystyny Łybackiej związana jest z jej działalnością w Komisji Kultury i Edukacji oraz szczególnym uznaniem dla pracy nad raportem dotyczącym modernizacji edukacji w UE. Wyróżnienie posłanki Łybackiej wiąże się także z jej pracą na rzecz programu Erasmus+ i uznaniem dla działalności krajowej, w tym dla inicjatyw edukacyjnych łączących pokolenia, takich jak wspólne zajęcia artystyczne dzieci i seniorów. Tegoroczna nominacja do nagrody „The Parliament Magazine” dla europosłanki Łybackiej jest już drugą w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Pierwszą otrzymała za pracę w dziedzinie nauki. Poseł Łybacka otrzymała również specjalne wyróżnienie ok. 30 organizacji pozarządowych – ON OUR WATCH, które monitorują pracę posłów w Parlamencie Europejskim.


RAPORTY KRYSTYNY ŁYBACKIEJ

Poseł Krystyna Łybacka jest współautorką ponad 100 dokumentów przyjętych w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, w tym autorką dwóch kluczowych raportów dotyczących: kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego i modernizacji edukacji w Unii Europejskiej.

KLUCZ DO MODERNIZACJI EDUKACJI W UE

Parlament Europejski przyjął podczas sesji plenarnej w czerwcu 2018 r., zdecydowaną większością głosów, rezolucję dotyczącą modernizacji edukacji w Unii Europejskiej. Ten niezwykle ważny dokument, przygotowany przez poseł do PE Krystynę Łybacką, zawiera wiele rekomendacji, wskazówek i zaleceń, którymi powinny się kierować państwa członkowskie UE w celu modernizacji krajowych systemów edukacji. Przyjęta treść rezolucji jest wynikiem licznych uzgodnień, a o jej kompromisowym brzmieniu świadczą zarówno wypowiedzi podczas debaty parlamentarnej, jak i wynik głosowania plenarnego. Projekt rezolucji autorstwa europosłanki Krystyny Łybackiej cechuje kompleksowość podejścia do problematyki edukacji, która obejmuje proces kształcenia od przedszkola aż po szkolnictwo wyższe, z uwzględnieniem mechanizmów kształcenia ustawicznego oraz stworzenia optymalnych warunków do indywidualnej pracy z uczniem. Ważnym elementem dokumentu jest część poświęcona nauczycielom. Rezolucja podkreśla konieczność poprawy statusu nauczyciela, warunków jego pracy, perspektyw zawodowych oraz wynagrodzenia. Jak zaznacza autorka raportu, „kształt krajowych systemów edukacji nie jest objęty prawem wspólnotowym, jednakże rolą Unii Europejskiej jest wspieranie i zachęcanie krajów członkowskich do wprowadzania zmian, dzięki którym ich szkolnictwo będzie lepiej przygotowane na wyzwania przyszłości. Pracując nad raportem, przyjęłam trzy założenia. Po pierwsze, szkoła przestała być jedynym miejscem, w którym zdobywamy wiedzę i pozyskujemy informacje. Nowoczesne media uwolniły edukację. Dzisiaj bardziej niż o miejscu mówimy o przestrzeni edukacyjnej. Istotne pozostaje to, by w przestrzeni edukacyjnej to właśnie szkoła była najbardziej atrakcyjnym miejscem zdobywania wiedzy. Po drugie, rolą systemu edukacji jest nie tylko przygotowanie pracownika do rynku pracy, ale też wykształcenie pełnowymiarowego człowieka, potrafiącego realizować się w aspekcie zawodowym, kulturowym, obywatelskim i społecznym. Trzecie założenie odnosi się do niezwykle ważnego problemu, jakim są pieniądze. Jesteśmy gotowi przeznaczać spore środki na pakty obronne, podczas gdy warunkiem koniecznym rozwoju ludzkości jest pakt cywilizacyjny. Stąd propozycja zwiększenia nakładów i większej synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a nakładami na edukację. Mam nadzieję, że kraje europejskie, w tym Polska, będą mogły znaleźć w raporcie klucz do nowoczesnych i dobrych rozwiązań dla edukacji”.

W trakcie prac nad raportem poseł Krystyna Łybacka zorganizowała w Parlamencie Europejskim seminarium na temat modernizacji edukacji w Unii Europejskiej, w którym udział wzięli komisarz ds. edukacji, kultury i sportu Tibor Navracsics, liczni posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz wiele organizacji pozarządowych reprezentujących nauczycieli i różne poziomy edukacji – od wczesnoszkolnej po wyższą.

PROCES BOLOŃSKI

W ramach prac w Komisji ds. Kultury i Edukacji PE (CULT) poseł Krystyna Łybacka przygotowała również raport w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego. Proces boloński stanowi próbę zorganizowania systemu szkolnictwa wyższego w Europie, tak aby stał się on powszechnie zrozumiały, dostępny i godny zaufania, a jednocześnie pozostał zróżnicowany. Krystyna Łybacka zwraca w raporcie uwagę, że pomimo wielu pozytywnych rezultatów osiągniętych dzięki procesowi bolońskiemu w ciągu ostatnich 15 lat, w dalszym ciągu istnieją liczne obszary, w których niezbędne są pilne działania, by zapewnić jakość, przejrzystość i rozwój europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (EHEA). Ponadto proces musi stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak bezrobocie młodych, kryzys gospodarczy, zmiany demograficzne. Raport wzywa państwa EHEA do wdrożenia reform mających przyśpieszyć osiąganie celów procesu oraz do pomocy krajom, które mają problemy z ich implementacją. Europosłanka Krystyna Łybacka podkreśla, że istotne są także wzmocnienie więzi między szkolnictwem wyższym a badaniami naukowymi oraz lepsza synchronizacja działań wspierających proces boloński, takich jak programy Horyzont 2020 i Erasmus+. Wielu przedstawicieli różnych frakcji politycznych bardzo wysoko oceniło zaangażowanie i wkład poseł Łybackiej w przygotowanie tak kompleksowego raportu, podkreślając przy tym znaczenie tego dokumentu w ocenie i kontynuacji zmian zachodzących w obszarze szkolnictwa wyższego dzięki realizacji procesu bolońskiego. Raport Krystyny Łybackiej był oficjalnym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego na spotkanie ministrów szkolnictwa wyższego w Erywaniu, które odbyło się w maju 2015 r. Poseł Łybacka zorganizowała też w Parlamencie Europejskim seminarium „Proces boloński oczami studentów”. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele organizacji studenckich i pozarządowych oraz innych instytucji unijnych. Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń w zakresie oceny skuteczności narzędzi procesu bolońskiego. Wszyscy zgodnie podkreślali, że uznawalność dyplomów, uznawanie okresów studiów czy kwalifikacji uzyskanych za granicą oraz mobilność studentów w dalszym ciągu wymagają ulepszenia i większej skuteczności.

Treść wszystkich dokumentów przygotowywanych przez europoseł Krystynę Łybacką jest dostępna na stronach poselskich pod adresem www.europarl.europa.eu.


ERASMUS+

Program Erasmus+ to jeden z najbardziej znanych i cieszących się największym powodzeniem programów w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Poseł Krystyna Łybacka jest stałym sprawozdawcą Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim ds. programu Erasmus+, co pozwala na monitorowanie działania programu i korektę jego ewentualnych niedociągnięć. W ramach działalności w Komisji CULT Krystyna Łybacka pracowała nad rezolucją dotyczącą przyszłości programu Erasmus+. Została ona przyjęta dużą większością przez Parlament Europejski we wrześniu 2017 r. W rezolucji podkreśla się ogromną rolę programu Erasmus+, który przyczynił się do poprawy jakości placówek edukacyjnych i szkoleniowych w UE, podniesienia konkurencyjności europejskiego sektora edukacji, stworzenia podstaw europejskiej gospodarki opartej na wiedzy i osiągnięcia celów strategii Europa 2020. Posłanka Krystyna Łybacka podkreśliła następujące aspekty programu:

• Dostępność. Ze względu na czynniki społeczno-ekonomiczne z programu korzysta mniej niż 5% młodych Europejczyków. Dlatego według posłanki należy podjąć działania, aby program ten był dostępny dla jak najszerszego grona Europejczyków. W tym kontekście kluczowy jest nowy cel komisji dotyczący podwojenia liczby uczestników Erasmusa+ do 2025 r. oraz zwiększenia wysiłków na rzecz szerszego włączenia w ten program osób ze środowisk defaworyzowanych.

• Finansowanie. Większe środki finansowe są niezbędne, aby wykorzystać potencjał tego programu i zrealizować jego cele. Dlatego m.in. posłanka jest jednym z inicjatorów kampanii na rzecz większego dofinansowania dla Erasmusa+. Istotne jest także sprawne regulowanie zobowiązań finansowych przez komisję, w tym czasowe wypłacanie grantów.

• Zagwarantowanie lepszej współpracy między agencjami narodowymi oraz spójne stosowanie zasad i przepisów programu przez agencje narodowe, w tym stosowanie wspólnych standardów jakości i oceny projektu.

• Zapewnienie większej koncentracji programu Erasmus+ na kształceniu przez całe życie, włączając edukację formalną i nieformalną.

• Zagwarantowanie wysokiej efektywności i przejrzystości Erasmusa+.

W ramach Europejskiego Tygodnia Uczenia się przez Całe Życie poseł Krystyna Łybacka zorganizowała także konferencję poświęconą implementacji programu Erasmus+. Wzięli w niej udział liczni posłowie do PE, przedstawiciele instytucji unijnych, agencji narodowych, organizacji pozarządowych oraz beneficjenci programu Erasmus+. W 2017 r. posłanka przeprowadziła również konsultacje dotyczące działania programu, do których zaprosiła wszystkie szkoły na terenie województwa wielkopolskiego.


Z MYŚLĄ O WIELKOPOLSKICH SENIORACH

Odpowiedzią Unii Europejskiej na rosnące potrzeby seniorów jest wzmocnienie i promocja mechanizmów tzw. srebrnej gospodarki. Pod tą nazwą kryje się wiele komercyjnych i niekomercyjnych działań, a także programów skierowanych do osób pragnących cieszyć się przeżywaniem dojrzałej młodości. Od momentu objęcia mandatu w PE przez posłankę Łybacką jej inicjatywy prosenioralne były jednym z priorytetów realizowanej w kraju działalności poselskiej. Z różnych form aktywności wspieranych przez europosłankę Krystynę Łybacką skorzystało ponad 2 tys. seniorów z całej Wielkopolski.

Posłanka koncentrowała się na inicjatywach, które z biegiem czasu rozpoczynały własne życie, niezależne od zewnętrznego wsparcia. Nawiązane kontakty i nabywane umiejętności pozwoliły seniorom na przejmowanie inicjatywy i samodzielne kontynuowanie dotychczasowych działań.

Powołany do życia przez poseł Krystynę Łybacką projekt Łączymy Pokolenia jest odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez samych seniorów, którzy z racji wieku mają ogromne doświadczenie życiowe i zawodowe, a co najważniejsze – chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami z innymi, szczególnie z najmłodszymi. Uczestnicy zajęć komputerowych dla seniorów, a także dla innych grup wiekowych, zdobywali umiejętności związane z podstawową obsługą komputera oraz wykorzystaniem internetu i najpopularniejszych programów komputerowych. Zajęcia odbywały się w wielu miastach Wielkopolski. Seniorzy z Piły, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna i Wolsztyna uczęszczali również na zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego. W wielu miejscach Wielkopolski odbywały się też zajęcia ruchowe, artystyczne, plastyczne oraz rozmaite spotkania tematyczne. Seniorzy uczestniczyli również w licznych wyjazdach, przyglądając się m.in. inwestycjom zrealizowanym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki współpracy z jednostkami policji, straży pożarnej, okręgowymi izbami pielęgniarek i położnych, stacjami pogotowia ratunkowego, prawnikami, dietetykami i fizjoterapeutami zorganizowane zostały zajęcia poświęcone rozmaitym aspektom bezpieczeństwa osób starszych. Realizowane warsztaty zgromadziły łącznie ok. 500 osób. Podczas zajęć seniorzy dowiadywali się m.in. o sposobach uniknięcia kradzieży i wyłudzeń, zasadach zapobiegania zagrożeniom pożarowym, sposobach udzielania pierwszej pomocy, warunkach opieki medycznej, korzystali też z wiedzy doświadczonych prawników, którzy odpowiadali na pytania dotyczące zwłaszcza kwestii majątkowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z udziałem dietetyków i fizjoterapeutów.

Kulminacją inicjatyw realizowanych przez europosłankę Krystynę Łybacką w środowiskach senioralnych była Senioriada, czyli Europejska Konferencja Seniorów Województwa Wielkopolskiego, w której dwóch edycjach wzięło ponad 400 uczestników – przedstawicieli działających w Wielkopolsce klubów seniora, uniwersytetów trzeciego wieku, związków emerytów, rencistów i inwalidów, a także członkowie miejskich i gminnych rad seniorów oraz osoby indywidualne zajmujące się animacją senioralną.


POSEŁ ŁYBACKA PODPOWIADA, JAK SIĘGAĆ PO ŚRODKI NA BADANIA I INNOWACJE

Europoseł Krystyna Łybacka intensywnie zaangażowała się w promocję największego unijnego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 (H2020). Posłanka jest także przedstawicielem Parlamentu Europejskiego w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii. Aktywnie uczestniczyła też w pracach grupy parlamentarnej monitorującej funkcjonowanie programu Horyzont 2020. W ramach śródokresowego przeglądu programu Horyzont 2020 poseł Krystyna Łybacka w swoich propozycjach podkreśliła m.in.:

• Konieczność usprawnienia współpracy między sektorem badań naukowych a szkolnictwem wyższym i wzmocnienia powiązań między europejską przestrzenią badawczą a obszarem szkolnictwa wyższego.

• Znaczenie przejrzystości i wiarygodności procesu oceny projektów w ramach H2020, kluczowe dla skuteczności programu.

• Potrzebę utrzymania finansowania w formie grantów na badania naukowe, rozwój i innowacje na poziomie co najmniej równym obecnemu.

Europosłanka zaapelowała także do komisji o zapewnienie wystarczającej elastyczności H2020 pozwalającej na większe dostosowanie programu do aktualnych wyzwań społecznych, zachęciła do dalszego wspierania mobilności naukowców za pośrednictwem działania Maria Skłodowska-Curie oraz do sprzyjania mobilności pomiędzy środowiskiem akademickim a przemysłem. Aby ułatwić polskim naukowcom aplikowanie po środki z programu Horyzont 2020, europosłanka Krystyna Łybacka przygotowała specjalny poradnik, opisujący krok po kroku procedurę składania wniosku. W publikacji znajdują się także szczegółowe informacje o celach, strukturze i funkcjonowaniu programu Horyzont 2020.


Z EUROPĄ OD NAJMŁODSZYCH LAT

W swojej działalności w PE Krystyna Łybacka wspierała inicjatywy, których efektem jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej i jej instytucjach, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Inicjatywy takie jak: Europejskie Przedszkolaki, Najmłodsi na tropie Unii Europejskiej, Wakacje z Europą realizowane były z myślą o najmłodszych mieszkańcach Wielkopolski. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów swoją wiedzę na temat Wspólnoty mogli poszerzać, biorąc udział w konkursach europejskich, a także w ramach specjalnych lekcji europejskich, podczas których do szkół przekazywane były materiały edukacyjne przygotowane przez Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w Polsce. Potrzeba dyskusji o kluczowych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską stała się także impulsem do zorganizowania kilku debat oksfordzkich, których inicjatorami byli uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, a na szczeblu uniwersyteckim – studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


PRZEŁAMYWANIE BARIER

Poseł Krystyna Łybacka podejmowała wiele inicjatyw realizowanych wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych. Szczególny wymiar miały te, których celem były integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, m.in. festyny sportowo-rekreacyjne z udziałem osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Krystyna Łybacka wsparła również organizację zajęć w ramach półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Gnieźnie, a także wyjazd na specjalistyczny obóz rehabilitacyjny do Jastarni dla dzieci z niedosłuchem z Ostrowa Wielkopolskiego. W Pile z inicjatywy poseł Łybackiej i Klubu Sportowego Czarne Pantery odbyło się szkolenie mające zachęcić osoby niewidome i niedowidzące do aktywnego wypoczynku w formule nordic walking.


SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, SAMORZĄDOWCÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Od początku obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego posłanka Krystyna Łybacka zaangażowała się w organizację bezpłatnych szkoleń, do udziału w których zapraszała zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak i osoby myślące dopiero o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Wśród uczestników szkoleń nie brakowało przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznawali się z zasadami przyznawania wsparcia w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i dowiedzieli się, jak działa Plan Inwestycyjny dla Europy, nazywany potocznie planem Jun­ckera. Dzięki współpracy z Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim, a także Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie szkolenia miały wiele aspektów praktycznych, szczególnie ważnych w procedurze aplikowania po środki europejskie. Szkolenia odbyły się w wielu miastach Wielkopolski. W biurach poselskich Krystyny Łybackiej w Poznaniu, Koninie, Lesznie i Ostrowie Wielkopolskim odbywały się również bezpłatne konsultacje europejskie w formule indywidualnej. Dla pracowników organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych odbyły się szkolenia dotyczące funduszy krajowych i europejskich dla sektora pozarządowego oraz przepisów RODO. W 2017 i 2018 r. w szkoleniach na temat rozwiązań prawnych wynikających z ustaw o pożytku publicznym i wolontariacie oraz prawa o stowarzyszeniach uczestniczyło prawie 100 osób.

Z inicjatywy posłanki Krystyny Łybackiej zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne z udziałem ok. 50 osób reprezentujących zarówno organy administracji publicznej, jak i instytucje z branży turystycznej i krajoznawczej. Podczas wystąpień kolejnych panelistów prezentowane i omawiane były dobre praktyki zaangażowania administracji publicznej w tworzenie warunków do jak najpełniejszego wykorzystywania potencjału turystycznego i krajobrazowego regionu Wielkopolski, a także jego promocji na europejskim rynku usług turystycznych.

Fot. materiały prasowe

Wydanie: 12/2019

Kategorie: Parlament Europejski

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy