Polska lewica podpisała Manifest Kongresu Świeckości

Polska lewica podpisała Manifest Kongresu Świeckości

Stało się dziś [22 października] coś absolutnie przełomowego. Cała polska lewica zasiadła do jednego stołu i podpisała listę niezwykle poważnych, budzących w Polsce ogromne kontrowersje i bezlitośnie konkretnych zobowiązań. W obszarze postrzeganym dotychczas w polskim środowisku politycznym jako TABU.

WSZYSTKIE polskie partie lewicowe, czyli Partia Razem, SLD, Inicjatywa Polska, Zieloni, Inicjatywa Feministyczna, Unia Pracy, Socjaldemokracja Polska oraz Wolność i Równość porozumiały się ponad podziałami i uznały konieczność podjęcia radykalnych kroków w imię przybliżenia Polski do modelu świeckiego, demokratycznego państwa prawa. Państwa, które ma być przyjazne nam wszystkim.

Co może budzić największą satysfakcję, stało się to w wyniku zintegrowania WSZYSTKICH polskich organizacji proświeckich: Polski Laickiej, Wolności od Religii, Koalicji Ateistycznej, Fundacji im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej, Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Inicjatywy Etyka w Szkole oraz Inicjatywy Świecka Szkoła.

Jesteśmy przekonani, że to doniosłe wydarzenie przyniesie wiele pozytywnych, krótko- i długofalowych efektów. Jesteśmy też niezwykle dumni, że mogliśmy w tym pomóc.

Z wyrazami szacunku,
Mirosław Woroniecki, Bożena Przyłuska, Max Bojarski
Zarząd Stowarzyszenia Kongres Świeckości
ul. Targowa 84/14, 03-448 Warszawa
tel. /22/ 619 26 53, 607 649 757
kongresswieckosci.pl


Manifest Kongresu Świeckości

My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Rzeczpospolitą Polską, w trosce o przestrzeganie praw i wolności obywatelskich oraz ład ustrojowy i wizerunek międzynarodowy naszego Państwa, sprzeciwiamy się klerykalizacji życia publicznego i uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym.

Oświadczamy, że naszym celem jest budowa demokratycznego, świeckiego państwa prawa.

Uznajemy, że dla osiągnięcia tego celu konieczne są następujące działania:

• zniesienie art. 196 kodeksu karnego o obrazie tzw. uczuć religijnych lub taka zmiana tego przepisu, która uwzględni prawa i wrażliwość osób niewierzących;
• ustanowienie prawa obywateli do kontroli i wglądu w treść dotyczącą ich danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe;
• likwidacja ustawowych przywilejów finansowych wszelkich kościołów i związków wyznaniowych;
• prawne zrównanie kościołów i związków wyznaniowych ze świeckimi organizacjami światopoglądowymi, w tym w zakresie opodatkowania;
• wypowiedzenie Konkordatu jako faworyzującego katolicką grupę wyznaniową lub jego renegocjacja, mająca na celu złagodzenie nadmiernego uprzywilejowania Kościoła rzymskokatolickiego;
• zaprzestanie finansowania kościołów, związków wyznaniowych oraz kościelnych instytucji i duchowieństwa z budżetu Państwa i budżetów samorządowych, a w przypadku utrzymania dofinansowania w jakiejkolwiek formie przestrzeganie zasady pełnej jego jawności i kontroli;
• egzekwowanie świeckiego charakteru szkół publicznych z poszanowaniem zasady neutralności światopoglądowej i wyznaniowej, a także oświaty opartej na dorobku nauki i uniwersalnym systemie wartości, uznanym przez społeczność międzynarodową w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej oraz przez obywateli Polski w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
• wyprowadzenie religii poza plan obowiązkowych zajęć szkolnych i traktowanie jej na równi z innymi przedmiotami nieobowiązkowymi;
• wprowadzenie do szkół edukacji antydyskryminacyjnej, uwzględniającej kwestie różnorodności światopoglądowej i kulturowej;
• zapewnienie powszechnej, fizycznej i ekonomicznej dostępności środków antykoncepcyjnych;
• liberalizacja ustawy antyaborcyjnej i wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół;
• finansowanie przez Państwo zapłodnienia in vitro jako metody leczenia niepłodności;
• zmiana lub zniesienie tzw. klauzuli sumienia, określonej w artykule art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, gdyż ogranicza ona prawa pacjenta do korzystania z usług i procedur medycznych;
• zapewnienie każdemu prawa do godnej śmierci, niezależnie od wyznania lub przekonań lekarzy i personelu medycznego;
• wprowadzenie równości małżeńskiej, a dla osób, które nie odnajdują się w tradycyjnej formule małżeństwa – wprowadzenie instytucji związku partnerskiego, otwartego zarówno dla par przeciwnej, jak i tej samej płci;
• zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przez Państwo zasady wolności myśli, sumienia i wyznania oraz zapewnienie wszystkim – bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd – pełnej równości wobec prawa i równego traktowania przez władze publiczne;
• poszanowanie konstytucyjnego prawa do nieujawniania światopoglądu i przekonań religijnych oraz przynależności do kościołów lub związków wyznaniowych;
• przywrócenie świeckiego charakteru wszystkim instytucjom publicznym, w tym przedszkolom i szkołom, urzędom państwowym, służbom cywilnym i wojskowym oraz ceremoniałowi i uroczystościom państwowym;
• wspieranie przez Państwo organizacji pozarządowych działających na rzecz przestrzegania praw człowieka i obywatela oraz ochrony praw kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i ofiar przemocy;
• surowe karanie łamania praw kobiet, w tym praw seksualnych i reprodukcyjnych;
• skuteczne wdrożenie i przestrzeganie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
• upowszechnianie przepisów dotyczących ochrony przyrody i praw zwierząt oraz skuteczne ich egzekwowanie, zarówno w obszarze hodowli, jak i badań naukowych oraz praktyk religijnych, z uwzględnieniem zasady zapewnienia zwierzętom dobrostanu i minimalizacji ich cierpienia.

Uznając, że kwestia wolności myśli, sumienia i wyznania ma ścisły związek z rozdziałem Kościoła od Państwa i zagadnieniami związanymi z obecnością religii w sferze publicznej, deklarujemy ponadto, że podejmiemy starania na rzecz powołania do życia instytucji badawczo-naukowej, której celem będzie monitorowanie stanu przestrzegania praw gwarantujących świeckość Państwa, prowadzenie badań dotyczących wpływu religii i kościołów na życie społeczne i polityczne w Polsce, oraz inspirowanie zmian politycznych i prawnych zmierzających do skuteczniejszej ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, respektowania świeckiego charakteru Państwa i umacniania kultury demokratycznej w Polsce.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy