Polski Ład – kalkulator wynagrodzeń – największe zmiany

Polski Ład – kalkulator wynagrodzeń – największe zmiany

Polski Ład to długo zapowiadana zmiana w zakresie prawa i podatków. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przeszła pełny proces legislacyjny, przez Sejm i Senat oraz została podpisana przez Prezydenta. Jednym z aspektów, który najbardziej interesuje podatników są kwestie zmian w wynagrodzeniach. Co będzie miało wpływ na wynagrodzenia? Jakich zmian należy się spodziewać?

Zmiany w podatkach w ustawie Polski Ład

Jednymi z największych zmian wpływających na wysokość wynagrodzenia są nowelizacje w zakresie podatków jakie przewiduje Polski Ład. Pierwszą zdecydowanie zauważalną rewolucją są nowe zapisy dotyczące skali podatkowej, oraz kwoty wolnej od podatku. Próg podatkowy zostaje przesunięty z poziomu 85 528 złotych do 120 000 zł. Ponadto podatek wynosi określoną wysokość, minus kwotę zmniejszającą podatek – w wysokości stałej kwoty 5100 wskazanej wprost (bez podziału na różne poziomy podstawy obliczenia podatku – poza wspomnianym wyżej progiem podatkowym).

Obecne (nowe) brzmienie art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na nową tabelę podatkową w brzmieniu:

Wszystkie te zmiany należy uwzględnić wyliczając nową stawkę swojego wynagrodzenia, które można przeliczyć poprzez wprowadzenie danych do specjalnego kalkulatora – Polski Ład kalkulator wynagrodzeń. Dodatkowo nowe regulacje przepisów określają, że: Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w ust. 1.

Zmiany w ZUS

Polski Ład ma również zrewolucjonizować zasady obliczania oraz odprowadzania składek ZUS. W tym miejscu pojawia się wiele wątpliwości i pytań, w szczególności w zakresie zapowiadanego braku możliwości odliczenia składki (w zakresie kosztów).

Faktycznie nowelizacja przewiduje między innymi usunięcie obecnie funkcjonującego art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Ponadto planowane zmiany obejmują nowelizację art. 79 i 81 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co może wpływać na zwiększanie zobowiązań z tego tytułu w ramach reformy.

Wszystkie te zmiany te musi uwzględnić podatnik przy obliczaniu nowego poziomu swojego wynagrodzenia.

Wyniki Polski Ład dla wynagrodzeń

Wszystkie powyższe zmiany działają na wysokości wynagrodzeń w różny sposób. Część z nich (jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku, czy progu podatkowego) będzie finansowo korzystna dla podatnika. Jednak z drugiej strony zmiany w zakresie obciążeń, w tym w zakresie ZUS mogą powodować, że Polski Ład wpłynie na zwiększenie kosztów wynagrodzeń i zmniejszenie ich wartości netto na rękę. Regulacji jest tak dużo, że samodzielnie nie sposób uwzględnić wszystkich zmian. Na pomoc jednak przyszli specjaliści, którzy stworzyli specjalne narzędzia takie jak Polski Ład kalkulator wynagrodzeń.

Wydanie:

Kategorie: Aktualne, Promocja

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy