Droga na parkiet

Droga na parkiet

PTU SA zanotowało bardzo dobre wyniki w 2004 r. i szykuje się do wejścia na giełdę

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń podsumowało finansowe rezultaty swojej działalności za 2004 r. Okazało się, że minione 12 miesięcy było bardzo korzystne dla tego przedsiębiorstwa. PTU SA zamknęło ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 3,4 mln zł.
Tempo wzrostu składki przypisanej brutto w 2004 r. wyniosło 127,2%. Osiągnięta przez firmę dynamika sprzedaży polis była niemal trzykrotnie wyższa od średniej dla całego rynku ubezpieczeniowego (dynamikę tego rynku szacuje się na 9-10%).

Klienci nie muszą czekać

Łącznie w roku ubiegłym PTU SA wypracowało 270 mln zł przypisu składki, realizując w całości założony plan sprzedaży. Tak wyraźna poprawa wyników finansowych, osiągnięta przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na trudnym, konkurencyjnym rynku, jest rezultatem działań podjętych przez władze spółki. Nastąpiła rozbudowa sieci agencyjnej, pozyskano nową, dobrą kadrę, przeprowadzono rekonstrukcję sieci sprzedaży, tak by w optymalny sposób można było docierać do klientów.
Ta bardzo wysoka – powyżej 127% – dynamika sprzedaży pociąga za sobą także konieczność ponoszenia proporcjonalnie zwiększonych wydatków. Należy jednak dodać, że spółka ciągle monitoruje swe koszty i nie przekracza ich planowanego poziomu. Koszty działalności ubezpieczeniowej (bez prowizji akwizycyjnej) w 2004 r. relatywnie się zmniejszyły i stanowiły 30,6% przypisu składki wobec 32,7% w roku 2003. To rezultat nawet lepszy niż zaplanowane na rok ubiegły 31,2%.
– Analizując wyniki za 2004 r., możemy powiedzieć, że w stu procentach zrealizowaliśmy cele, jakie sobie na ten rok wyznaczyliśmy. W obliczu coraz silniejszej konkurencji strategicznym celem naszej spółki w roku ubiegłym była poprawa rentowności oraz optymalizacja wydatków związanych z kosztami działalności ubezpieczeniowej. I to nam się udało – stwierdziła dr Grażyna Brocka, prezes Zarządu PTU SA.

Portfel coraz bogatszy

Zgodnie ze strategią przyjętą przez PTU SA, największą dynamikę sprzedaży (w 2004 r. ponad 160%) uzyskano w ubezpieczeniach nienależących do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych i obejmujących niskie szkody. Natomiast w ubezpieczeniach komunikacyjnych ubiegłoroczna dynamika sprzedaży była niższa i wyniosła 122,5%.
To zróżnicowanie stanowi pożądany kierunek rozwoju, bo Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, które funkcjonuje na polskim rynku już od ponad 15 lat, w początkowych okresach swego rozwoju koncentrowało się właśnie na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Również i dziś stanowią one ważną, dominującą część działalności spółki. PTU SA podejmuje jednak kroki prowadzące do stopniowych zmian w strukturze swojego portfela. W roku ubiegłym nadal dominowały ubezpieczenia komunikacyjne, ale ich udział sukcesywnie spada. W 2003 r. ubezpieczenia komunikacyjne stanowiły 87,4% portfela PTU SA, w roku zaś następnym 84,2%.

Ubezpieczenie dla każdego

Generalnie dynamika sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i osobowych w 2004 r. wyniosła 138,7% przy jednoczesnym wzroście ich udziału w portfelu spółki z 12% w 2003 r. do 13,1%. Zwiększył się także udział ubezpieczeń finansowych (dotychczas w tej grupie nie zaistniały szkody powodujące wypłatę odszkodowań), z 0,5% w 2003 r. do 1,8% w roku ubiegłym.
Firma funkcjonuje coraz lepiej, skutecznie przestrzegane są wszelkie procedury i zasady postępowania przy likwidowaniu szkód. W rezultacie następuje obniżka kluczowego dla wyników towarzystw ubezpieczeniowych, wskaźnika szkodowości brutto, który na koniec 2003 r. wynosił 65,1%, a po upływie następnego roku obniżył się do 63,2%. Znacznie zmniejszył się także stan należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich. W ciągu roku spadły one o 10,3 mln zł (stan na początek roku 2004 wynosił 41,6 mln, a na koniec – już 31,3 mln zł). Było to efektem działań zarządu spółki, który postanowił wprowadzić systematyczny monitoring poziomu należności
Dziś Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń to dynamicznie rozwijająca się firma, oferująca szeroki wybór ubezpieczeń komunikacyjnych, osobowych, majątkowych i finansowych. Oferta towarzystwa kierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz do małych i średnich podmiotów gospodarczych. Spółka dysponuje rozbudowaną siecią 21 oddziałów, 45 filii i ponad 4,4 tys. agencji.

Giełda – bezpieczny rozwój

Naturalnym kierunkiem rozwoju dobrych spółek jest ich wchodzenie na giełdę papierów wartościowych. Dlatego też Zarząd Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń został upoważniony przez radę nadzorczą spółki do podjęcia działań mających na celu szybkie wprowadzenie akcji PTU SA do publicznego obrotu na warszawskiej giełdzie. Rada nadzorcza zaakceptowała już wniosek Zarządu PTU SA w tej sprawie.
– Zgoda rady nadzorczej na rozpoczęcie prac zmierzających do wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu potwierdziła, że przyjęty przez zarząd kierunek rozwoju PTU SA znajduje pozytywny odbiór wśród przedstawicieli akcjonariuszy. Wejście na giełdę pozwoli na wzmocnienie kapitałowe naszej spółki. Ma to również wymiar prestiżowy. Obecność na parkiecie buduje zaufanie do Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń ze strony rosnącego grona naszych klientów i sprzyja temu, że nasza firma jest przez nich coraz lepiej oceniana – mówi prezes Grażyna Brocka.
Wejście na giełdę zapewni Polskiemu Towarzystwu Ubezpieczeń bezpieczniejszy rozwój, a bezpieczeństwo ma w branży ubezpieczeniowej podstawowe znaczenie.
Zgodnie z przyjętym już harmonogramem giełdowym, debiut spółki na parkiecie powinien nastąpić na przełomie 2005 i 2006 r.

 

 

Wydanie: 15/2005

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy