Druga szansa

Druga szansa

Warszawski oddział AWRSP prowadzi aktywne działania, by pomóc bezrobotnym pracownikom byłych PGR. W rejonach zagrożonych wysokim bezrobociem powstają pierwsze w kraju Gminne Centra Informacji. Tworzą je regionalne stowarzyszenia, a agencja wspomaga je w poczynaniach organizacyjnych, jak i finansowo w zakupie sprzętu komputerowego. Na wsparcie finansowe mogą liczyć pracodawcy, którzy zatrudniają byłych pegeerowców. Agencja refunduje im 50% kosztów wynagrodzenia. W rejonach o najwyższym bezrobociu zdarza się, iż wypłaty wynagrodzenia AWRSP pokrywa w całości. Dzięki refundacjom agencyjnym pracę podjęły 153 osoby, zaś obecnie oddział podpisał 56 umów na zatrudnienie ponad 300 osób.
Umowy na zatrudnianie bezrobotnych pracowników PGR agencja zawiera też z urzędami gmin. W Szydłowcu na mocy umowy zawartej ze starostwem powiatowym oddział warszawski AWRSP zobowiązał się do refundacji pełnego wynagrodzenia 25 byłych pracowników PGR w ramach specjalnego programu „Pragnę zdobyć zatrudnienie”. Starostwo z kolei zobowiązało się do ich bezpłatnego przeszkolenia, a następnie wydania im skierowań do pracy. Podobna umowa wiąże agencję z urzędem gminy Orońsko, który zapewnił zorganizowanie 25 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach komunalnych. Te dwie gminy mają wyjątkowo wysokie bezrobocie. Co piąty bezrobotny to były pracownik PGR.
Dla nich przewidziano roczny (do końca marca 2003 r.) program remontów dróg lokalnych i poprawy infrastruktury wokół gruntów agencyjnych. M.in. wybudowanie albo odbudowanie rowów przydrożnych, wykopanie krzaków z poboczy dróg itp. Zakłada się, że pożytek będzie dwojaki: poprawa sprawności rowów melioracyjnych pozwoli na lepsze wykorzystanie gruntów rolniczych, zaś rodziny pegeerowców będą miały zapewnioną pracę.
Dzieci byłych pracowników PGR mogą liczyć na pomoc materialną agencji, np. stypendia szkolne. Aktualnie dostaje je ok. 650 uczniów szkół średnich i 13 studentów. Za pieniądze agencyjne dożywia się też dzieci w szkołach (aktualnie tysiąc) i finansuje ich wypoczynek latem (w tym roku 775 dzieci wyjechało na kolonie). Szkołom agencja pomaga w sfinansowaniu zakupu sprzętu sportowego czy komputerów, ale też w zorganizowanie zajęć kulturalno-oświatowych dla dzieci ze środowiska popegeerowskiego.
Ubogie rodziny popegeerowskie korzystają z pomocy materialnej agencji głównie w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba, sieroctwo, ale też długotrwałe bezrobocie. Różne są formy pomocy. Mogą to być pieniądze na zakup leków, odzieży, podręczników, opału itp.
MW

Wydanie: 01/2003, 2003

Kategorie: Kraj
Tagi: MW

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy