Nie tylko dla absolwentów

Dofinansowanie przez AWRSP rolniczych praktyk zagranicznych osób wywodzących się ze środowisk popegeerowskich

Jednym ze statutowych obowiązków Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jest udzielanie pomocy byłym pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członkom ich rodzin w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży. Mając to na uwadze, AWRSP wspiera praktyki zagraniczne osób wywodzących się ze środowisk popegeerowskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa. Istotnym elementem działalności SITR są organizowane dla uczniów, studentów oraz absolwentów kierunków rolniczych i pokrewnych praktyki rolniczej w krajach rozwiniętych gospodarczo. Aktualnie z możliwości odbycia zagranicznych praktyk rolniczych, organizowanych przez SITR w takich krajach, jak: Dania, Holandia, Anglia, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, USA, a nawet Australia korzysta około 100 osób rocznie. Praktyki są bardzo dobrą

formą dokształcania młodych,

nowoczesnych producentów rolnych oraz przystosowania ich do realiów gospodarczych i ekonomicznych, panujących w krajach Unii Europejskiej.
Dla kandydatów na praktyki wywodzących się z rodzin byłych pracowników pgr istotną barierą, ograniczającą ich uczestnictwo jest niemożność wniesienia opłaty na pokrycie kosztów organizacji praktyki przez SITR. Aby pomóc tym kandydatom w uczestnictwie w praktykach zagranicznych, AWRSP zawarł pod koniec 2000 r. umowę z SITR, który zobowiązał się zapewnić w 2001 r. udział w praktykach kandydatom wywodzącym się ze środowisk popegeerowskich, w liczbie do 20 osób. AWRSP zobowiązał się natomiast do udzielenia SITR subwencji w wysokości do 1000 zł na każdego z kandydatów na pokrycie przez niego całkowitych lub częściowych kosztów opłaty egzaminacyjnej oraz organizacji praktyki przez SITR. Subwencją objęci są kandydaci, którzy uzyskają najlepsze wyniki postępowania kwalifikacyjnego w grupie kandydatów wywodzących się ze środowisk popegeerowskich. SITR kwalifikuje do grupy osoby:
a) spełniające wymogi SITR, stawiane kandydatom na praktyki, po osiągnięciu pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
b) posiadające udokumentowane potwierdzenie, że przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, bądź on sam byli pracownikami pgr,
c) w których rodzinie obecny dochód na członka rodziny, udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami o dochodach osiąganych przez członków rodziny i liczbie członków rodziny nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia, ogłaszanego przez ministra pracy i polityki socjalnej według stanu aktualnego na dzień składania kwestionariusza na praktykę.
Celem zobrazowania przykładowych wymogów kwalifikacyjnych SITR, podajemy je w odniesieniu do krajów oferujących dotychczas najwięcej miejsc praktykantom w roku 2001. I tak o miejsce na rocznej praktyce w Danii ubiegać się mogli

wyłącznie kawalerowie

w wieku 19-29 lat, uczniowie lub studenci średnich i wyższych szkół rolniczych, bądź absolwenci tych szkół posiadający udokumentowaną, co najmniej roczną praktykę pracy w gospodarstwie rolnym, międzynarodowe prawo jazdy na ciągnik i samochód oraz znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się z otoczeniem. Kandydaci mają możliwość odbycia rocznej praktyki w gospodarstwie wyspecjalizowanym najczęściej w chowie bydła mlecznego lub produkcji trzody chlewnej. Czas pracy wynosi 37 godzin tygodniowo, a wynagrodzenie miesięczne po potrąceniu podatków – 2800 koron duńskich (1 korona duńska = 0, 52 zł); bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Praktykant mieszka z rodziną rolnika i uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Pierwszy miesiąc praktyki jest okresem próbnym dla praktykanta i rolnika. Opłata administracyjna organizatorów duńskich wynosi 2500 koron płatnych przed wyjazdem w całości lub części przed wyjazdem, a resztę z pierwszego wynagrodzenia. Opłata ta obejmuje m.in. ubezpieczenie podczas pierwszych tygodni pobytu (dalej praktykant objęty jest ubezpieczeniem jak każdy pracownik w Danii) oraz koszt dojazdu z Kopenhagi do gospodarstwa. Praktykant ponosi koszty dojazdu do Kopenhagi oraz koszty powrotu do kraju. Pełna opłata egzaminacyjna i organizacyjna na rzecz SITR (tj. bez uwzględniania subwencji AWRSP) wynosi 860 zł. Jak z tego wynika, subwencja AWRSP dla kandydata wywodzącego się ze środowiska popegeerowskiego, spełniającego wyżej podane warunki pokryłaby w całości koszty opłaty egzaminacyjnej i organizacyjnej SITR.
O miejsca na trzymiesięcznej praktyce w Holandii mogli ubiegać się kawalerowie i panny w wieku 18-28 lat, będący uczniami średnich szkół rolniczych lub studentami akademii rolniczych w trakcie nauki, posiadający udokumentowaną, co najmniej roczną praktykę pracy w gospodarstwie rolnym,

międzynarodowe prawo jazdy

na samochód oraz znajomość języka holenderskiego, niemieckiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się z otoczeniem. Kandydaci odbywają praktykę w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (bydło mleczne, owce, konie, drób), warzywnictwie, kwiaciarstwie, produkcji szklarniowej i roślin w uprawie polowej. Czas pracy wynosi maksymalnie dziewięć godzin dziennie w tym 1,5 dnia wolnego na tydzień i 1,5 dnia świąt na miesiąc. Wynagrodzenie: 120 florenów holenderskich za tydzień pracy (1 floren = 1,77 zł) plus 80 florenów, kiedy praktykant nie mieszka z rodziną rolnika, choć z reguły jednak uczniowie mieszkają i spożywają posiłki z rodziną rolnika. Opłata administracyjna organizatorów holenderskich wynosi równowartość w złotych 495 euro (1 euro = 3,90 zł). Pozostałe warunki jak przy wyjeździe na praktykę do Danii. Pełna opłata egzaminacyjna i organizacyjna na rzecz SITR wynosi równowartość 200 dolarów amerykańskich plus 60 zł, czyli mogłaby być w całości pokryta przez AWRSP, jeśli zakwalifikowany kandydat na praktykę spełniałby wcześniej podane warunki.
Rekrutacja na praktyki SITR odbywa się w większości jesienią każdego roku, a zakwalifikowani kandydaci

wyjeżdżają na praktyki wiosną

następnego roku. Komisja złożona z przedstawicieli SITR i AWRSP dokonuje sprawdzenia wiedzy zawodowej i znajomości języka kandydatów na praktyki. Bieżący rok jest pierwszym rokiem współpracy AWRSP z SITR, lecz AWRSP podejmie starania, aby współpraca ta była kontynuowana również w latach następnych. SITR postara się pozyskać dodatkowe miejsca na praktyki jeszcze w roku 2001. Dlatego prosimy, aby kandydaci ze środowisk popegeerowskich, zainteresowani odbyciem praktyk w roku 2001 i 2002, kontaktowali się z AWRSP lub SITR na poniżej podane adresy:
Osoby, które się do nas zgłoszą, będą informowane indywidualnie o programach praktyk zagranicznych w miarę ich otrzymywania od partnerów zagranicznych oraz możliwości uzyskania subwencji AWRSP. Zachęcamy kandydatów na praktyki, aby wykorzystali czas przed rekrutacją na naukę języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego). Praktykanci odbywają praktyki indywidualne, stąd zwłaszcza wymogi bezpieczeństwa pracy narzucają konieczność posiadania umiejętności porozumiewania się w obcym języku.

Wydanie: 10/2001

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy