O co pytają najczęściej

O co pytają najczęściej

Polscy rolnicy są konkretni i dociekliwi. Podczas spotkań mających dostarczyć im informacji o Unii Europejskiej i warunkach naszej integracji pada wiele pytań, odpowiedzi muszą być dokładne i wyczerpujące. Niektóre problemy, zwłaszcza najbardziej palące dla mieszkańców wsi, związane z tym, co nastąpi, gdy już wejdziemy do Unii, poruszane są na większości spotkań. Eksperci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokusili się więc o wybranie najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. A oto sprawy, które wywołują największe zainteresowanie naszych rolników:
* Kto otrzyma dopłaty bezpośrednie?
Każdy, kto użytkuje działki rolne o powierzchni 1 ha i więcej, będące w dobrej kulturze rolnej. W tym celu należy złożyć co roku odpowiedni wniosek do właściwego, ze względu na położenie gospodarstwa, oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. We wniosku trzeba podać numery działek w obrębie danego gospodarstwa oraz rodzaje upraw na poszczególnych działkach ewidencyjnych.
*Do kiedy należy składać wnioski?
W innych krajach członkowskich UE wnioski składa się do 15 maja każdego roku. W Polsce w 2004 r. ze względu na to, że członkiem Unii będziemy od 1 maja, termin składania wniosków zostanie oczywiście wydłużony, jednak jeszcze nie ustalono, do kiedy.
*Od kiedy rolnicy będą otrzymywać wypłaty?
Dopłaty bezpośrednie wypłacane będą w okresie od 16 października do 31 stycznia, na podstawie wniosków co roku składanych przez rolników do ARiMR.
*Czy w związku z tym, że wejdziemy do Unii w maju, rolnicy nie otrzymają dopłat za pierwsze cztery miesiące 2004 r.?
Nie, kwota dopłat bezpośrednich dla Polski nie zostanie obniżona w pierwszym roku członkostwa dlatego, że wchodzimy do Unii od 1 maja, a nie od 1 stycznia. Rolnicy otrzymają pełną sumę.
*Czy dopłaty należą się rolnikom dwuzawodowym (kiedyś nazywanych chłoporobotnikami)?
Tak, wystarczy, że będą użytkownikami działek rolnych o powierzchni 1 ha lub więcej, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej.
*Czy dopłaty przysługują także spółdzielniom, spółkom oraz innym osobom prawnym?
Tak, zasada pozostaje niezmienna. Muszą być użytkownikami gruntów rolnych o powierzchni 1 ha lub więcej i prowadzić na nich produkcję rolniczą.
*Czy dopłaty mogą być obciążone w jakikolwiek sposób zmniejszający ich wysokość?
Nie, ich obciążanie jest niedopuszczalne. Cała kwota musi być wypłacona bez żadnych potrąceń.
*Czy wysokość dopłat zależy od rodzaju gleby?
Rodzaj gleby nie ma znaczenia dla wysokości otrzymywanych dopłat bezpośrednich, są one naliczane na hektar użytków rolnych. Może więc to być ziemia dowolnej klasy – ale utrzymana w dobrej kulturze rolnej.
*Co to znaczy, że ziemia musi być utrzymywana w dobrej kulturze rolnej?
Nie oznacza to, że powinna każdego roku być obsiewana. Może nawet leżeć odłogiem, ale trzeba zabezpieczyć ją przed degradacją, zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Ziemia musi być utrzymywana w dobrych warunkach agrotechnicznych, tak by w każdym momencie można ją było włączyć do produkcji rolniczej.
*Jak wyliczane będą premie związane z produkcją zwierzęcą?
Wszystkie premie związane z prowadzeniem hodowli zostaną przeliczone na hektar użytków zielonych. Niewykluczone też, że ustawa wprowadzająca system dopłat bezpośrednich w Polsce wprowadzi definicję tzw. powierzchni paszowej.
*Czy nadal realizowany będzie program zalesień?
Tak, stanie się on częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki na rozwój zalesień pochodzić będą w 80% z budżetu Unii, a w 20% z budżetu krajowego.
*Z jakich lat będzie brana pod uwagę wielkość użytków rolnych, stanowiąca podstawę do wyliczenia dopłat bezpośrednich?
Podstawą do obliczenia wielkości dopłat bezpośrednich będzie powierzchnia użytków rolnych według stanu na 30 czerwca 2003 r.
*Jakie uprawy nie dają prawa do korzystania z dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości?
Nie ma takich upraw. Dopłatami bezpośrednimi są objęte wszystkie użytki rolne o dobrej kulturze. Jednak dopłaty uzupełniające (wypłacane nie z budżetu Unii, lecz ze środków krajowych) nie mogą być stosowane do powierzchni zajętej pod uprawy ziemniaków, owoców i warzyw, ziół oraz buraków cukrowych.
*Na jakie konkretnie dopłaty bezpośrednie mogą liczyć nasi rolnicy?
Kwoty dopłat będą rosły w kolejnych latach po integracji. W przyszłym roku stawka podstawowa to 160 zł/ha (licząc 4 zł za euro). Do tego dojdzie 88 zł przesuniętych na dopłaty bezpośrednie z puli na rozwój obszarów wiejskich. Hodowcy otrzymają dodatkowe dopłaty do produkcji zwierzęcej, przeliczone na hektar, co wyniesie 68 zł. Kwoty te mogą być uzupełnione z budżetu krajowego sumą do 194 zł. Rolnik może liczyć więc, zależnie od przyszłorocznego kursu euro, na 520-540 zł na hektar.

Wydanie: 21/2003

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy