Sprawdź, czy to bank

Tomasz Obal
– dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W oddziałach banków znajdują się tabliczki z informacją: „Depozyty w tym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny”. Co to oznacza dla klientów?
– Informacja ta oznacza, że depozyty klientów tych banków są objęte ochroną gwarancyjną na zasadach określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Natomiast środki zgromadzone w podmiotach wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jako nieposiadające zezwolenia Komisji na wykonywanie czynności bankowych nie są objęte gwarancjami BFG.

Co się dzieje w przypadku upadłości banku?
– Zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w przypadku zawieszenia działalności banku i złożenia wniosku o jego upadłość każdemu deponentowi przysługuje zwrot środków przez niego zgromadzonych, maksymalnie do równowartości w złotych 100 tys. euro. Gwarancje obejmują depozyty zarówno złotowe, jak i walutowe. Na potrzeby określenia kwoty gwarantowanej sumuje się wszystkie depozyty klienta w danym banku. W przypadku współposiadaczy rachunków wspólnych każda z tych osób korzysta z odrębnego limitu gwarancyjnego. Limit gwarancyjny dotyczy środków zgromadzonych w danym banku. Jeżeli zatem ulokujemy środki w różnych bankach, to w każdym z tych banków będziemy korzystali z odrębnego limitu gwarancyjnego.

Jakie banki uczestniczą w polskim systemie gwarantowania depozytów?
– Objęte ochroną BFG są banki krajowe, a więc te, które mają siedzibę na terenie Polski. Nie ma przy tym znaczenia, czy pochodzenie kapitału banku jest krajowe czy zagraniczne. Pełna i aktualna lista banków objętych gwarancjami Funduszu znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl/banki-objete-gwarancjami.

Skąd pochodzą środki BFG przeznaczone na gwarancje?
– Od banków, które co roku wpłacają środki do BFG. W przypadku wypłaty środków gwarantowanych Fundusz może także wykorzystać środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski oraz z dotacji lub pożyczki z budżetu państwa.

Czy BFG realizował już gwarancje depozytów dla klientów banków?
– W latach 1995-2001 wypłacał środki deponentom banków, których upadłość została ogłoszona w tamtym okresie. W tych przypadkach Fundusz wypłacił środki gwarantowane wszystkim uprawnionym deponentom, którzy zgłosili się po ich odbiór. Ostatnia upadłość banku w polskim systemie bankowym miała miejsce w 2001 r. Od tego czasu BFG nie musiał wypłacać środków gwarantowanych.

Na co powinni zwracać uwagę klienci, powierzając pieniądze instytucji finansowej? Co powinno wzbudzić ich czujność?
– Korzystając z usług finansowych, warto zwrócić uwagę, czy stroną umowy danego produktu oszczędnościowego jest bank. Banki czasami sprzedają produkty innych podmiotów finansowych, np. polisy ubezpieczeniowe. Wtedy stroną umowy nie jest bank, a wierzytelność z tytułu takiej umowy nie jest objęta gwarancjami BFG.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości klient powinien zapytać w banku, czy dany produkt jest objęty gwarancjami BFG. Bank zaś ma obowiązek udzielić każdemu zainteresowanemu informacji o zasadach gwarantowania oferowanych produktów finansowych.
Warto pamiętać, że aby ograniczyć potencjalne problemy – jeżeli doszłoby do wypłaty środków gwarantowanych – deponenci powinni zadbać, by ich dane identyfikacyjne, którymi dysponuje bank, były zawsze pełne i aktualne. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na takie dane jak numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości.
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad gwarantowania depozytów można się zapoznać na stronie internetowej Funduszu: www.bfg.pl

Wydanie: 06/2013, 2013

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część IV
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy