Fałszywy mit „Łupaszki”

Fałszywy mit „Łupaszki”

Zygmunt Szendzielarz odpowiada za zbrodnie wojenne

Staraniem prezydenta Dudy, Instytutu Pamięci Narodowej i biskupów do panteonu zasłużonych Polaków wpisywany jest bezrefleksyjnie Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. Odbywające się w tych dniach uroczystości związane z jego pochówkiem mają wzmacniać przesłanie, że oddajemy hołd wielkiemu polskiemu żołnierzowi, bohaterowi narodowemu. Tymczasem huczne obchody maskują prawdę o tym „niezłomnym”, który odpowiada za zbrodnię ludobójstwa, mord na cywilach dokonany w czerwcu 1944 r. przez jego podkomendnych. Wyznawcy heroizmu Szendzielarza wolą tego nie wiedzieć. Obecnie bowiem liczy się tylko jedno – „Łupaszka” walczył z Sowietami i komuną. Za walkę o wolną Polskę został skazany na karę śmierci i stracony. Stąd taka celebracja. Kiedy organizowano pogrzeb, trudno było się dowiedzieć, że nie kto inny, ale pracownik centrali IPN dr Paweł Rokicki wykazał, że „Łupaszka” był zbrodniarzem. Jego monografia „Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich”, napisana zgodnie z wszelkimi kanonami naukowymi (powstała w PAN), mimo że generalnie przemilczana, powinna położyć kres chwalbie. Niestety, gdy uczestnicy i świadkowie tamtych wydarzeń już nie żyją, można łatwo i bezkarnie fałszować historię, ogłaszając bohaterami tych, którzy mają na rękach krew niewinnych ludzi.
„Łupaszka” został skazany za działania na obszarze dzisiejszej Polski w latach 1944-1948. Za to, co robił jego oddział na Podlasiu, Białostocczyźnie, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu. Na tych terenach w wielu miejscowościach, choćby w podlaskiej Narewce, pamięta się go do dziś. Aresztowany w 1948 r., odpowiadał przed sądem za zbrodnie na cywilach, którzy tworzyli nową Polskę, za śmierć co najmniej 70 funkcjonariuszy MO, a także 60 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego oraz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nigdy jednak nie odpowiedział za zbrodnię wojenną w Dubinkach. A powinien!

Historia mordu

Kiedy zbliżał się front wschodni, na Wileńszczyźnie doszło do wydarzeń, które były konsekwencją polsko-litewskiego konfliktu narodowościowego, narastającego od co najmniej półwiecza. W czasie II wojny światowej przybrał on charakter krwawych zbrojnych starć i dotknął również Kościół katolicki, szczególnie na pograniczu polsko-litewskim.
Zbrodnia w Dubinkach to ciąg następujących po sobie zdarzeń. Do Glinciszek skierowano sześcioosobowy patrol 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którego celem było zwabienie w zasadzkę stacjonujących w pobliskim Podbrzeziu litewskich policjantów z 3. kompanii 258. rezerwowego batalionu policji. W wyniku starcia zginęło czterech policjantów. W odwecie za śmierć kolegów członkowie tego batalionu dowodzonego przez por. Petrasa Polekauskasa zamordowali 20 czerwca 1944 r. 38 Polaków, mieszkańców Glinciszek. „Mord w Glinciszkach był szczególnie drastyczny ze względu na bezlitosne potraktowanie ludności cywilnej – bezbronnych kobiet, dzieci i starców. Sprawcy znajdowali się zapewne w stanie silnego wzburzenia, spowodowanego widokiem zabitych i rannych towarzyszy broni”, pisze Paweł Rokicki.
Trzy dni później dowodzona przez rtm. Zygmunta Szendzielarza 5. Wileńska Brygada AK zabiła 21 cywilów w zamieszkanych głównie przez Litwinów Dubinkach. Partyzanci „Łupaszki” nie ograniczyli się do tej wsi, zabijali też w okolicy. Szacuje się, że łącznie zabili nie mniej niż 66 osób. Czyn polskich partyzantów był nie mniej okrutny niż mord dokonany przez litewskich policjantów.
Akcja odwetowa 5. brygady była zbrodnią wojenną, a ta nie podlega przedawnieniu. Podkomendni „Łupaszki” nie podjęli walki z litewskimi policjantami, nie zaatakowali bezpośrednich sprawców zbrodni w Glinciszkach ani ich siedziby w Podbrzeziu, ale dokonali mordu na ludności cywilnej, i to na tej, która nie miała nic wspólnego z mordercami z Glinciszek. Atak polskich partyzantów miał uderzyć w litewskich osadników wojskowych, ale nie oni byli głównymi ofiarami, lecz kobiety i dzieci.
Za te zabójstwa bezpośrednio odpowiada „Łupaszka”. Paweł Rokicki (który konsekwentnie pisze „Łupaszko”) nie ma co do tego wątpliwości: „Z praktyki dowodzenia oddziałami partyzanckimi AK wynikałoby, że decyzję o sposobie przeprowadzenia akcji odwetowej podjął dowódca 5. Brygady AK rtm. Zygmunt Szendzielarz »Łupaszko«. Jak można wnioskować ze skutków akcji, za cel uznał on najwyraźniej zniszczenie w całości rodzin wybranych”.
Słowa Rokickiego korespondują z oceną „Łupaszki” dokonaną przez wielkiego znawcę Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Romana Koraba-Żebryka, który stwierdził, że dowódca 5. brygady nie informował przełożonych o planowanym odwecie. Mało tego, wiedział, że po mordzie w Glinciszkach zakazali oni jakichkolwiek akcji odwetowych na własną rękę. Wiadomo też, że „Łupaszka” w czasie akcji nie kontaktował się bezpośrednio z przełożonymi, sam podejmował decyzje. I to on zdecydował się zastosować niedopuszczalną odpowiedzialność zbiorową.
W tym miejscu warto przypomnieć rozkaz komendanta okręgu wileńskiego AK ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, który wręcz nakazywał traktowanie ludności cywilnej „bez różnicy narodowości i wyznania (Polak, Litwin, Białorusin, Żyd, katolik, prawosławny). Żadne nadużycia w stosunku do ludności cywilnej nie mogą mieć miejsca. Ich życie i mienie musi być ochraniane przez AK”.

Świadomi mordercy

Rtm. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” podobnie jak dowódca litewskich policjantów por. Petras Polekauskas doskonale wiedzieli, co robią. Byli świadomi, że to, czego dopuszczają się ich podkomendni, jest zbrodnią wojenną. Zarówno Szendzielarz, jak i Polekauskas byli przedwojennymi zawodowymi oficerami. Mieli za sobą długoletnią służbę wojskową. Wiedzieli zatem, że takie czyny podlegają karze, są złamaniem prawa, pogwałceniem konwencji międzynarodowych.
Większość partyzantów „Łupaszki” również wiedziała, że wydarzenia z czerwca 1944 r. chwały im nie przynoszą. W relacjach i wspomnieniach przemilczali albo bagatelizowali mord w Dubinkach. Pisali, że wieś była ufortyfikowana, że stoczyli bój z litewskim oddziałem, a zamordowani cywile to przypadkowe ofiary wymiany ognia. Można jednak znaleźć i takie dokumenty jak prezentowany obok wniosek o awans dla weterana 5. brygady Władysława Bujki „Lotnika”. W podpisanym przez byłego dowódcę Zygmunta Grunt-Mejera „Zygę” wniosku z 15 sierpnia 1996 r. udział w tej akcji odwetowej jest potraktowany jako zasługa uzasadniająca awans.
I tu dotykamy sprawy odpowiedzialności za wydarzenia w Glinciszkach i Dubinkach. Dlaczego „Łupaszka” i jego podkomendni nie zostali uznani za sprawców i uczestników zbrodni wojennej? Przypomnijmy: zbrodni, która nie podlega przedawnieniu i powinna być ścigana z mocy prawa polskiego i międzynarodowego.
Przyczyn tej bezkarności jest wiele, ale dwie są najważniejsze. Po pierwsze, zabójcy niewinnej ludności cywilnej, zwłaszcza kobiet i dzieci, są mało znani. „Łupaszka” za swoje czyny powinien stanąć przed sądem polowym AK już w czerwcu 1944 r. To, że uniknął osądzenia, było głównie wynikiem rozproszenia oddziałów i licznych aresztowań wśród dowództwa i żołnierzy AK dokonanych przez NKWD. Przed sądem AK powinien też stanąć jego zastępca por. Wiktor Wiącek „Rakoczy”, który miał dowodzić grupą wypadową w czasie akcji odwetowej. Wiadomo również, że mordów dokonywali żandarmi polowi i kawalerzyści 5. brygady. Trudno dziś jednak precyzyjnie wskazać bezpośrednich uczestników akcji odwetowej i sprawców mordów.
Po drugie, ważna jest postawa polskich i litewskich organów ścigania. Ich zachowanie to pochodna polityki historycznej uprawianej przez te dwa państwa. Zarówno na Litwie, jak i w Polsce do rangi bohaterów walk o niepodległość podniesiono tych, którzy walczyli z Armią Czerwoną. W III RP dodatkowo nazwano ich „żołnierzami wyklętymi”.
Żadnemu z morderców ludności cywilnej nie postawiono zarzutu sprawstwa i udziału w mordzie. „Łupaszka” nie został oskarżony o zbrodnię w Dubinkach nawet w czasie procesu w 1950 r. Po 1989 r. wymiar sprawiedliwości zaczął się zajmować sprawą zabójstwa w Glinciszkach (podobnie jak na Litwie zajęto się mordem w Dubinkach), jednak – jak słusznie stwierdza Paweł Rokicki – „współpraca organów ścigania Polski i Litwy niby istnieje, ale z uwagi na polityczny kontekst sprawy idzie, jak idzie. Środowisko litewskiego AK jest czułe na punkcie swoich czynów niepodległościowych. Polska prokuratura też niespiesznie działa, korzystając z pomocy litewskiej prokuratury. Poszukiwania sprawców są ograniczone. Większość sprawców obu zbrodni już nie żyje, a ci, którzy żyją, to dziewięćdziesięciolatkowie”.
Rokicki dochodzi do zasmucającego wniosku, że „biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki ścigania sprawców zbrodni glinciskiej i dubińskiej, można sformułować paradoksalne spostrzeżenie, że ostatnie osiągnięcie na tym polu zanotował hitlerowski aparat policyjny, który nazajutrz po zbrodni w Glinciszkach aresztował 12 podejrzanych o jej popełnienie policjantów litewskich”.
To, że dochodzenie do prawdy trwa tak długo, że nie ma procesów, wyroków, jest skutkiem zapętlenia się samego IPN. Bo jak można przedstawiać „Łupaszkę” i innych jako bohaterów, a jednocześnie uznawać ich czyny za zbrodnię wojenną? Gdyby IPN to zrobił, zaprzeczyłby dokonywanej przez tę instytucję heroizacji Szendzielarza. Więcej, zaprzeczyłby sensowi swojego istnienia w obecnym kształcie. Załóżmy jednak, że znalazłby jeszcze żyjących winnych zbrodni dubińskiej – zaraz pojawi się problem, jaką miarą sądzić „wyklętych” i jak ich karać. Jeżeli komendant wojewódzki MO w Szczecinie tylko za podpisanie listy osób wskazanych do internowania dostał dwa lata bezwzględnego więzienia, to jaką karę powinny wymierzyć sądy zabójcom z Dubinek? Stąd opór przed napiętnowaniem tego mordu, odnalezieniem i osądzeniem jego sprawców.

Kult „Łupaszki”

W III RP zrodził się niesamowity wręcz kult „Łupaszki”. Choć IPN jest największym jego propagatorem i najgorliwszym realizatorem polityki historycznej prawicy, gloryfikującej takie postacie jak Zygmunt Szendzielarz, to w heroizacji „Łupaszki” nie był i nie jest sam. Zawsze może liczyć na wsparcie radykalnych zwolenników prawicy, również zasiadających w parlamencie. W 2006 r. Sejm, któremu marszałkował Marek Jurek, podjął uchwałę uznającą Zygmunta Szendzielarza za symbol walki „żołnierzy wyklętych”. 11 listopada 2007 r. Lech Kaczyński pośmiertnie odznaczył „Łupaszkę” Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości kraju. Smaczku dodaje temu fakt, że tego samego dnia z oficjalną wizytą przebywał w Warszawie prezydent Litwy Valdas Adamkus. Głowa państwa, w którym „Łupaszkę” uznaje się za zbrodniarza, a wileńską AK za formację, która głównie zajmowała się mordowaniem cywilów. (W tym miejscu przypomina się polski protest przeciwko uhonorowaniu UPA przez ukraiński parlament w czasie wizyty Bronisława Komorowskiego w Kijowie).
Legendę „Łupaszki” tworzy nie tylko IPN, organizujący okolicznościowe wystawy i wydający liczne publikacje na temat Szendzielarza i 5. Brygady AK. Do szerzenia jego chwały przyczyniają się także grupy rekonstrukcyjne rozmiłowane w „żołnierzach wyklętych”. Może więc w ramach przybliżania prawdy historycznej rekonstruktorzy odtworzą zbrodnię w Dubinkach, pokażą sceny mordu, zabijania z zimną krwią kobiet i dzieci? Z pewnością będzie to niezwykła forma popularyzacji „Łupaszki” i polityki historycznej uprawianej przez prawicę związaną z PiS i IPN.

Demoralizacja „wyklętych”

Chęć odwetu była jedną z przyczyn mordu w Dubinkach, ale nie mniejszy wpływ na przebieg wydarzeń miała demoralizacja partyzantów. Rokicki pisze wprost: „Wojenna demoralizacja miała niewątpliwie szeroki zasięg. Jej skutki można odnaleźć w zachowaniach zarówno partyzantów, jak i litewskich policjantów. O przerażającej głębokości tej demoralizacji najdobitniej świadczy brak zahamowań sprawców obu zbrodni przed mordowaniem małych dzieci oraz kobiet w ciąży. Wyraźnym przejawem deprawacji niektórych partyzantów 5. Brygady AK było zgwałcenie przed śmiercią jednej z kobiet w Dubinkach. Sytuacja odgórnego przyzwolenia dała wówczas niektórym osobom możliwość bezkarnego uprawiania bestialstwa. (…) Przejawem rozprężenia moralnego niektórych sprawców były również rabunki mienia ofiar, których dopuszczali się sprawcy obu zbrodni. (…) Demoralizacja sprawców szła w parze ze wzajemną nienawiścią na tle narodowościowym”.
Paweł Rokicki ową demoralizację tłumaczy zatruciem „brutalnością wojny, a zwłaszcza okrucieństwem stosowanym przez sowieckich i niemieckich okupantów”. Trudno się zgodzić z takim postawieniem sprawy, bo wychodzi na to, że mordercy z Dubinek niczym się nie różnią od zbrodniarzy okupantów. A przecież niemal wszędzie wmawia się nam, że Zygmunt Szendzielarz i inni byli pełni rycerskich cnót, zachowywali się, jak przystało na polskich oficerów i żołnierzy.
Widząc wojenną demoralizację partyzantów AK, trzeba inaczej spojrzeć na „żołnierzy wyklętych” i na wojnę domową. Lata 1944-1948 wzmagały ich demoralizację. Po takich wydarzeniach jak te w Dubinkach „Łupaszce” i innym „wyklętym” zabijanie rodaków – mundurowych lub cywilów – musiało przychodzić bardzo łatwo. Stawiali się w roli sędziów i katów. Nie mieli poczucia winy. Czuli się bezkarni, bo nieukarane pozostały ich wcześniejsze zbrodnie wojenne. I dziś mogą uchodzić za podręcznikowych bohaterów, bo wybielanie ich zbrodni uświęcane jest kropidłem biskupów.

Wszystkie cytaty pochodzą z książki Pawła Rokickiego „Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 roku i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich”, Instytut Studiów Politycznych PAN i IPN, Warszawa 2015.


Zamordowani cywile – bilans odwetu

Dokładna liczba osób, które straciły życie w wyniku akcji odwetowych AK, nie została dotąd ustalona. Paweł Rokicki podaje, że w akcjach odwetowych przeprowadzanych przez AK w końcu czerwca 1944 r. zamordowano co najmniej 119 cywilów zamieszkujących pogranicze polsko-litewskie.
Ofiarami partyzantów 5. Wileńskiej Brygady AK dowodzonej przez „Łupaszkę” było co najmniej 66 osób cywilnych oraz kilku policjantów litewskich zabitych w czasie walk (wraz z przypadkowym, cywilnym woźnicą). Do największych mordów doszło w Dubinkach i Ołkunach, gdzie ogółem zabito 44 osoby.
W trakcie ekspedycji karnej 2. Zgrupowania AK, zorganizowanej na rozkaz komendanta okręgu wileńskiego ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, zabito przypuszczalnie nie mniej niż 13 cywilów.
Partyzanci AK przeprowadzali brutalne kontrole ludności w poszukiwaniu podejrzanych, dopuszczając się niekiedy pobić. Egzekucjom towarzyszyły też rekwizycje dobytku.
Ofiarami były często osoby z rodzin mieszanych, polsko-litewskich, a nawet rdzenni Polacy. „Przerażająca jest statystyka obydwu zbrodni pod względem płci i wieku zamordowanych. Wśród ofiar najwięcej bowiem było kobiet oraz nieletnich (dzieci i młodzieży). W Glinciszkach 56% ofiar należało do tej kategorii, a w Dubinkach ok. 75%. (…) Zupełnie odmiennie przedstawiają się wyniki akcji odwetowej 2. Zgrupowania AK, w czasie której zabijano niemal wyłącznie dorosłych mężczyzn”.


„Najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar był najazd grupy kawalerzystów 5. Brygady AK na zagrodę Gylisów. Partyzanci wyprowadzili z domu żonę nieobecnego gospodarza Konstanciję Gylieně z sześciorgiem dzieci oraz mieszkającego z nimi dzierżawcę części ziem Bolesława Strumiłłę (Balys Strumila)”. Ten ostatni próbował się wstawić za gospodynią, ale go zastrzelili. „Konstanciję Gylieně zastrzelono przy studni wraz z najmłodszą, kilkumiesięczną córką Genovaitě. Pozostałą piątkę zaprowadzono na rozstrzelanie do stodoły. Najstarsza z córek Gylisów, dziewiętnastoletnia Jadvyga, została tam przed śmiercią zgwałcona. Z egzekucji ocalała jedynie ranna w szyję Terese, którą partyzanci uznali za martwą”. Nieopodal domu Gylisów „znajdowało się gospodarstwo kolejnego szaulisa (członka paramilitarnej organizacji, Związku Strzelców Litewskich – przyp. red.) Alfonsasa Stašelisa. (…) Pod nieobecność gospodarza polscy partyzanci rozstrzelali jego żonę Emiliję i kilkuletnią córkę Onute”.


Patrol 5. Wileńskiej Brygady AK dotarł do wsi Vymančiai. „W domu pozostał Petras Vinslovans z żoną Salomėją i pięcioma córkami (w wieku od 5 do 20 lat): Liudviną, Zofiją, Oną, Leonorą i Eleną. Wszyscy oni zostali rozstrzelani”. Kilometr dalej był folwark Reputany, w którym „mieszkała rodzina Dzimidasów. W domu znajdował się w tym czasie gospodarz Povilas z pięciorgiem dzieci: jego żona przebywała w szpitalu w Malatach. W czasie najścia partyzantów (…) gospodarz ukrył się pod kanapą, a dzieci przekonały partyzantów, że ojciec wyjechał odwiedzić matkę do szpitala. W tej sytuacji rozstrzelanych zostało czworo dzieci, w wieku od 2 do 16 lat: Benediktas, Antanas, Stepanija i Bronislava. (…) Łącznie w Vymančiai i Reputanach zabito tego ranka dwanaście osób: dwóch starszych mężczyzn (w wieku 52 i 60 lat) oraz dziesięcioro kobiet i dzieci”.
W Ołkunach zastrzelono Mariannę Ramejkową, która trzymała „na rękach sześcioletnią córkę Aldonę Weronikę. Matka została śmiertelnie trafiona w głowę, córka zaś otrzymała dwa śmiertelne postrzały w klatkę piersiową”.


Relacja Jonasa Žvinysa, plebana kościoła w Dubinkach (fragmenty)

„Idę na plebanię. Dowiaduję się, że Polacy wyszli w kierunku majątku. Mama lamentuje, mówi: rozstrzelali gajowego z rodziną i jeszcze kogoś.
Przychodzę, straszny widok. W kątach – mąż zastrzelony, żona zastrzelona i dwoje dzieciątek w kołysce zakrwawionych, nieżywych. Zamordowani też inni, którzy byli w tym domu: młynarka Šimenskieně (Rozalia Szymiańcowa), krawiec Kerulis, szwagier gajowego.
Wziąłem z kościoła stułę, olejki święte i idę do majątku. A tam słychać strzały. Przede wszystkim przychodzę do Vaidukevičiusa: wszyscy wyprowadzeni na ganek i rozstrzelani. Ojciec trzyma krzyż w ręku, matka z modlitewnikiem, chłopczyk dwunastoletni, dziewczynka dziesięcioletnia, z różańcami. I w kołysce trzymiesięczne dziecko, zalane krwią.
Idę do Gurkisa. Wchodzę – jego żona i syn rozstrzelani. (…)
Idę do Stašelisa. (…) Polacy w jego domu zastrzelili żonę i może trzyletnią córeczkę, dopiero przebudzone.
Idę do Grytě. Tam byli dwaj bracia, dwie siostry i babcia. Jednego z braci nie było w domu, drugi schował się za drzwiami, a dziewczyny w życie. Polacy przestrzelili babci głowę przez skroń. Ona jeszcze żyła. Przewiązałem ranę, dałem ostatnie namaszczenie, rozgrzeszenie”.

Wydanie: 17/2016

Kategorie: Historia

Komentarze

 1. HD
  HD 25 kwietnia, 2016, 21:06

  Należy pamiętać, że litwini byli sojusznikami Hitlera i choćby tylko za to im się należało. Jak mówi jednak prof. Żebrowski na wydarzenia te należy patrzeć z perspektywy czasu wojny. Przy klawiaturze i herbatce, każdy jest teraz ekspertem i sędzią. Cześć i Chwała Bohaterom!!!!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Radoslaw
   Radoslaw 25 kwietnia, 2016, 21:28

   Kilkuletnie dzieci tez byly sojusznikami Hitlera i tez im sie nalezalo? Jestes wyjatkowym zwyrodnialcem i tyle w tej kwestii.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Zofia
    Zofia 25 kwietnia, 2016, 22:30

    dokładnie, Ignoranci bez zasad moralnych.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • mars
    mars 29 kwietnia, 2016, 05:06

    Dzieci nie byly sojusznikami Hitlera. Ale wine za przypadkowa smierc dzieci i osob cywilnych ponosza litewscy nazisci, ktorzy w obawie przed kara schowali sie po domach na wsi, gdzie mieli swoje kryjowki i prowadzili wymiane ognia z polskimi partyzantami, ktorzy poszukiwali sprawcow zbrodni na polskiej ludnosci cywilnej.
    HD nie jest zwyrodnialcem, bo nic nikomu nie zrobil, ale ty zrobiles z siebie idiote, poniewaz nie znasz faktow historycznych, a zabierasz glos w powaznej dyskusji.

    Czy slyszales o zbrodniach litewskich nazistow w Ponarach, ktorzy z pomoca Niemcow wymordowali kobiety, dzieci i mezczyzn narodowosci polskiej i zydowskiej ?
    To nazywa sie ZBRODNIA, poniewaz zostala dokonana umyslnie.
    Natomiast ty nazywasz zbrodnia strzelanine miedzy dwoma stronami, w ktorej gina przypadkowe osoby.

    Jak jest w Polsce tyle glupich ludzi to nie ma sie co dziwic, ze powtarzaja wszystko co uslysza w mediach, chyba ze jestes czlonkiem jakiejs “Piatej Kolumny” w Polsce to wtedy jest jasne, ze nie mozesz myslec, mowic i pisac inaczej.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Tommy
     Tommy 7 sierpnia, 2016, 23:00

     I w Dubinkach i w Glinciszkach i w Ponarach zabijali mordercy, żadne motywy nie usprawiedliwiają mordów na dzieciach. Koniec, kropka.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Anonim
      Anonim 20 lutego, 2017, 00:35

      Amen !

     • Anonim
      Anonim 5 lutego, 2018, 09:21

      Kato zabija niewinnych, nigdy nie będzie bohaterem, wyłącznie mordercą.

     • Korona
      Korona 8 listopada, 2019, 15:13

      A ty z nad klawiatury w wolnej Polsce w kapciach najwiecej wiesz co mozna bylo zrobic a co nie. Kobiety w wojnie tez braly udzial a oni sami dzieci nie mogli wziasc pod opieke. Nie oceniaj jak nie walczyles z nimi

    • Normalny
     Normalny 31 sierpnia, 2016, 21:18

     Tobie się cos w głowie całkowicie pomieszało, przepraszam jeżeli piszesz takie rzeczy to w głowie nie masz nic wiec nic nie mogło sie pomieszć. To byli zwykli bandyci i mordercy zabijający starców ,kobiety i dzieci. Niczym się nie róznili od SS-manów ,którzy w odwecie zabijali Polaków. Lecz się chłopie

     Odpowiedz na ten komentarz
     • jpnz
      jpnz 11 kwietnia, 2017, 05:27

      Nie-normalny,

      Juz na samym poczatku autor artykulu pisze o rzekomych “zbrodniach” Lupaszki na przedstawicielach UB, MO i KBW nie informujac czytelnika, ze to byli wrogowie Polski, ktorzy przybyli do Polski z armia czerwona i NKWD lub kolaborowali z sowieckim wrogiem i okupantem Polski.

      Jesli chodzi o opisy wydarzen w Dubinkach to wyeksponowane sa specjalnie tylko te informacje, ktore sa zwiazane z drastycznymi scenami, zeby wzbudzic wspolczucie i krytyke.
      Tymczasem do zbadania calej sprawy potrzebne sa informacje z roznych zrodel, w tym rowniez taki szczegol jak kolaboracja Litwinow z niemieckim okupantem Polski przeciw Polsce (IIRP) i Polakom, odwet polskiej partyzantki za zbrodnie Litwinow na Polakach, ktore mialy miejsce kilka dni wczesniej w Glinciszkach, a takze obecnosc posterunku litewskiej milicji w Dubinakach wspolpracujacej z Niemcami i ukrywajacy sie w Dubinkach sprawcy zbrodni na Polakach w Glinciszkach oraz relacje polskiej partyzantki z przebiegu wydarzen.

      Juz przez sama kolaboracje Litwinow z okupantem niemieckim z powodu nienawisci do Polski i Polakow, Litwini narazali siebie, swoje rodziny i znajomych na odwet ze strony polskiej partyzantki, ktora zwalczala niemieckiego okupanta (rowniez sowieckiego) i dorosli Litwini powinni zastanowic sie nad niebezpieczenstwem jakie stwarzali dla siebie i wlasnych rodzin, i twoj lament jaki podniosles na forum swiadczy, ze jestes ciemniak i duzo ryczysz.
      Poza tym zeznania ksiedza (plebana) z Dubinek sa niespojne oraz podkolorowane co wskazuje, ze zaklamywal wydarzenia i pleban z Dubinek dodatkowo gral na uczuciach religijnych (krzyz, modlitewnik, rozance).
      Tymczasem we wsi Dubinki doszlo do strzelaniny polskiej partyzantki z milicja litewska i litewskimi sprawcami zbrodni w Glinciszkach, ktorzy pochowali sie po domach i zabudowaniach, i polscy partyzanci uzyli rowniez granatow do walki ze strzelajacymi Litwinami.

      Poza tym po kazdej akcji zbrojnej spisywany byl raport dzienny przez polska partyzantke i autor artykulu rowniez nic na ten temat nie napisal, bo autorowi nie chodzilo o obiektywne przedstawienie wydarzen, ale o wskazanie palcem winnego, jak w czasach dyktatury komunistycznej MBP-UB.

      IPN w Warszawie badal szczegolowo te sprawy i uwolnil mjr Szendzielarza “Lupaszke” od zarzutow.

     • Greg
      Greg 10 września, 2020, 18:36

      Mordercy to spierdolili w 68 do Izraela.

    • Antoni
     Antoni 15 grudnia, 2016, 06:55

     Wine ponoszą mordercy. Nigdy nikt inny.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • S.K.
     S.K. 16 grudnia, 2016, 12:56

     Przegląd głupich ludzi zacznij zdecydowanie od siebie. Nie zgrywaj historyka,nie relatiwizuj

     Odpowiedz na ten komentarz
    • ...ci w...
     ...ci w... 4 kwietnia, 2017, 10:59

     Wyprowadzenie dzieci do stodoły, gdzie dostają po kulce nazywasz “wymianą ognia”??? Tak jak już ktoś napisał, lecz się chłopie i to szybko.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • viki
      viki 27 czerwca, 2017, 11:33

      ten przypadek jest beznadziejny

    • Pazdzioch
     Pazdzioch 17 kwietnia, 2017, 12:15

     No to widac ze pan niebardzo umie czytac ze zrozumieniem bo tam nigdzie nie jest napisane ze byly walki to przyklady zabijania dzieci i nie uzbrojonych cywilow a to z jakich pobudek to zrobil to nje zmienia faktu ze jest to morderstwo i takich pseudo bohaterow nie powinno sie wystawiac na piedestal. Historiia nie jest po to zeby ja zaklamywac tylko poto zeby mowic jal bylo. A to byly zwykle morderstwa

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Cezary Piotrowski
     Cezary Piotrowski 17 kwietnia, 2017, 12:47

     Fakty są takie że mordowali niewinne dzieci .Żadna zbrodnia nie powinno ujść płazem nikomu czy to Polakom czy Litwinom. Idiotą to ty jesteś bo robisz z siebie wielkiego patriotę z chocholą słomą w butach.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 17 kwietnia, 2017, 15:57

     Jeśli się morduje kobiety i dzieci to nie jest zbrodnia ? Tak postępują obecnie fundamentaliści islamscy. usprawiedliwianie w ten sposób, że przecież Litwini też mordowali polskie dzieci jest prymitywne i nieludzkie. Ty mi zabiłeś dziecko, to ja w odwecie zabiję twoje. Jesteś wyznawcą kodeksu Hammurabiego ?

     Odpowiedz na ten komentarz
    • wn=ma
     wn=ma 18 kwietnia, 2017, 08:59

     Czyli nie możemy mieć pretensji do hitlerowców, którzy mordowali całe wsie za sprzyjanie partyzantom polskim?

     Odpowiedz na ten komentarz
    • perz
     perz 8 maja, 2017, 11:31

     Masz rację bandzior pozostanie bandziorem obojętnie kto go będzie gloryfikował

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Wit
     Wit 18 maja, 2017, 10:30

     Wreszcie ktoś z rzetelna wiedzą historyczną, po śmierci córki Łupaszki można powtarzać i przerabiać komunistyczne kłamstwa i nikt za to nie odpowie.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 28 października, 2017, 10:20

     W wymianie ognia mogą zginąć żołnierze i partyzanci,natomiast tam ginęły kobiety i ich pociechy,był to zwykły mord na bezbronnej ludności.To tak,jakbyśmy teraz w odwecie pozbawiali życia potomków nazistów.Takiego barbarzyństwa nic nie usprawiedliwia,o tym trzeba mówić i nagłośniać.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • sonar
     sonar 8 lutego, 2018, 10:09

     Kombinujesz faktami i opowiadasz bzdury. To nie przypadkowa strzelanina, tylko mord w wykonaniu podkomendnych Łupaszki.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Magda
     Magda 11 czerwca, 2018, 07:48

     Zabijanie kobiet i dzieci nazywasz ”przypadkowym”’.
     Gratuluję jasności umysłu.

     A może pomyśl jakbyś to ocenił gdyby przypadkiem była to twoja żona i dzieci

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 2 marca, 2019, 18:16

     Gdzie tu sa przypadkowe ofiary?
     Przeczytaj zanim bedziesz komentował(a).

     “Najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar był najazd grupy kawalerzystów 5. Brygady AK na zagrodę Gylisów. Partyzanci wyprowadzili z domu żonę nieobecnego gospodarza Konstanciję Gylieně z sześciorgiem dzieci oraz mieszkającego z nimi dzierżawcę części ziem Bolesława Strumiłłę (Balys Strumila)”. Ten ostatni próbował się wstawić za gospodynią, ale go zastrzelili. „Konstanciję Gylieně zastrzelono przy studni wraz z najmłodszą, kilkumiesięczną córką Genovaitě. Pozostałą piątkę zaprowadzono na rozstrzelanie do stodoły. Najstarsza z córek Gylisów, dziewiętnastoletnia Jadvyga, została tam przed śmiercią zgwałcona. Z egzekucji ocalała jedynie ranna w szyję Terese, którą partyzanci uznali za martwą”. Nieopodal domu Gylisów „znajdowało się gospodarstwo kolejnego szaulisa (członka paramilitarnej organizacji, Związku Strzelców Litewskich – przyp. red.) Alfonsasa Stašelisa. (…) Pod nieobecność gospodarza polscy partyzanci rozstrzelali jego żonę Emiliję i kilkuletnią córkę Onute”.”

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Hans Kloss
      Hans Kloss 3 marca, 2020, 18:29

      Może opiszesz szczegółowo mord na co najmniej 38 mieszkańcach zamieszkałej przez Polaków wsi Gliniszki zginęły kobiety ,dzieci i starcy tak dzielnie walczyli z Polakami ,Litwini kolaboranci Niemców. Zostali zabici tylko za to że byli Polakami a partyzanci z AK zabili 4 kolaborantów z Litewskiej policji.

     • jerry
      jerry 11 maja, 2020, 07:35

      podaj żródła tych rewelacji

    • Katarzyna Tokarczyk
     Katarzyna Tokarczyk 4 marca, 2019, 21:42

     Przypadkowa śmierć starców, kobiet w domach, dzieci na rękach matek i w kołyskach. Dobrze by było czytać materiały ze zrozumieniem. I ależ czemuż trudno uwierzyć, że wśród partyzantów byli też bandyci? I czemuż ubliżasz ludziom?

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Jezz
     Jezz 6 listopada, 2019, 14:50

     Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś,jeżeli uważasz że to nie bandyci to znaczy że twoi przodkowie to typowo bandyci i kolaboranci

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Anonim
      Anonim 22 lutego, 2020, 09:26

      a z kim kolaborowali?

   • Anonim
    Anonim 28 sierpnia, 2016, 17:10

    Kilkuletni tez bandyci

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 31 sierpnia, 2016, 18:24

    A czy ktoś zapoznał się ze wspomnieniami żołnierzy Łupaszki? Wierzycie we wszystko co piszą i komentujcie. To był rajd odwetowy. ŁU paski nie było wtedy przy oddziale. Chciał odwołać ten rajd wydany nie z jego rozkazu ale było już za późno no niestety nie mieli telefonów komórkowych. Ryngraf na jego piersi znaczy więcej niż tysiąc waszych obelg

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 1 września, 2016, 17:03

     A po wojnie palenie wsi w białostockiem, na mazurach to wtedy też go nie było w oddziele. Zaraz się dowiem, że tam było samo MO i ORMO.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • jpnz
      jpnz 11 kwietnia, 2017, 05:56

      W bialostockim mieszkali BIALORUSCY KOMUNISCI z KPZB, ktorzy kolaborowali z Sowietami oraz BIALORUSCY AGENCI NKWD, ktorzy rozpracowywali polska partyzantke.
      Dzialania komunistow bialoruskich byly wymierzone w Polske, Polakow i polska partyzantke i bialoruscy komunisci sami chcieli, aby te polskie tereny byly wcielone do ZSRR.
      Polscy partyzanci mieli wiec do czynienia z wyjatkowo perfidnymi bialoruskimi komunistami i takowa bialoruska ludnoscia cywilna, ktora byla wrogo nastawiona do Polski i Polakow – w 1939r w kolaboracji z Sowietami mordowali polskich zolnierzy kampanii wrzesniowej do spolki z zydowskimi komunistami.

      Bialoruscy komunisci posiadali takze ukryta bron i amunicje od Sowietow i nie trzeba wyjasniac dlaczego ja posiadali.
      A w czasie pozaru bialoruskich zabudowan dochodzilo do wybuchu amunicji co wyjasnia sprawe “niewinnosci” Bialorusinow.

     • Dariusz Lisowski
      Dariusz Lisowski 25 maja, 2020, 05:31

      Bo było.

    • Jezz
     Jezz 6 listopada, 2019, 14:57

     Wystarczy że przyjedziesz na Podlasie odwiedzisz wspomniane wsie popytasz ludzi co tam jeszcze mieszkają to dowiesz się prawdy bo to co pedały z ambony tobie tołkuja w pusty łeb to same kłamstwa

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Regge
      Regge 26 kwietnia, 2021, 20:15

      No i to jest sentencja. Popytać Mazurów, Podlasian jak widzą bandytę Łupaszkę. I przypominam ich protest przed odsłonięciem pomnika tego bandyty.

   • Ryś
    Ryś 2 października, 2016, 08:05

    Bardzo to smutne

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 24 lutego, 2017, 20:53

    Masz racje. Lepiej bylo te dzieci na smierc glodowa zostawic? Ja nie pochwalam mordowania cywili ale wojna to brak zasad,to inne prawa. Oko za oko. Dlaczego nikt tak szvzegolowo nie opisuje mordow na Polakach? Na Polskich niemowletach? Zabijali naszych a te opisane akcje byly odwetowe i tak powinno byc!

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Litwin
     Litwin 14 października, 2017, 18:15

     Glupek, tuz to mord na polskich cywilach w Glinciszkach tak samo byla akcja odwetowa: odwet za powyrostrzelanych przez Lupaszke litewskich policjantow! Nadal uwarzasz, ze tak bylo powinno byc – litewscy policjanczi powinni byli wymordowac tych 39 polskich cywilow?

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Anonim
      Anonim 22 lutego, 2020, 09:30

      tak rozstrzelali tych policjantów za kolaboracje z okupantem. To była wojna człowieku. Wojna nie polega na tym, że tylko jedna strona niszczy drugą, ale na walce pomiędzy dwoma stronami.

   • Skalik
    Skalik 18 czerwca, 2017, 20:38

    Prawdziwy żołnierz nie zabija dzieci i kobiet

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 2 października, 2018, 16:01

    Ten litewski “naoczny świadek” to bezczelny kłamca, chory z nienawiści do Polski. Jego niektóre kłamstwa można zdemaskować poprzez uważne wczytanie się w całość tej jego niby-relacji czy raczej zmyślenia. Jest ona podana w tendencyjnej książce K.Rokickiego: Glinciszki i Dubinki. Wybiórczo i manipulacyjnie wykorzystał ją P.Zychowicz w swym paszkwilu o Żołnierzach Niezłomnych. Przygotowuję gruntowną demaskację tego paszkwilu (95 % to kłamstwo, czasem bardzo perfidne) w formie większego opracowania historycznego. Niebawem ukaże się ono w sieci. AK-owcy z pewnością nie mordowali kobiet i dzieci. Dr Jerzy C.Malinowski, historyk i politolog.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Krystian Żarczyński
     Krystian Żarczyński 9 marca, 2019, 16:33

     Kochanka Łupaszki potwierdziła , że miał miejsce odwet i zbrodnia na cywilach. Niestety Polacy też święci nie byli.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Iryd
     Iryd 18 listopada, 2019, 14:27

     Miałem kupić tę książkę ale taki jej opis mówi że raczej nie należy jej traktować jako źródło wiedzy. Sam zamysł polemiki z pseudo historykiem autorem skazy na pancerzach też nie zachęca.

     Książka dr. Malinowskiego znacznie wzbogaci Państwa wiedzę o tytułowe zagadnienia i wiele innych kwestii, które zostały interesująco podane w dynamicznej narracji. Czyta się ją z ogromnym zaciekawieniem

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Paweł Osterwa
    Paweł Osterwa 5 lutego, 2019, 13:58

    Wojna to wojna, jeśli Litwini popełniali zbrodnie myśląc że ujdzie im to na sucho to się srodze zawiedli. Ta wioska nie została wybrana przypadkowo bo właśnie z niej pochodzili mordercy polskich kobiet i dzieci i ich rodziny zapłaciły za te zbrodnie. My Polacy zawsze mamy być tacy rycerscy gdy wszyscy naokoło nas mordowali mając gdzieś to czy to były kobiety i dzieci. Mało tego ci sami, którzy tak gremialnie potępiają Szendzielarza i jego żołnierzy, w przypadku zbrodni chociażby na Wołyniu gdzie wymordowano bestialsko 40-60 tyś Polaków (łącznie Ukraińcy wymordowali 120-200 tyś), są bardzo powściągliwi w ocenach i bajają coś o wojnie polsko-ukraińskiej oraz jawnie usprawiedliwiją morderców za niby złe traktowanie przez polskie władze w II RP. To są kpiny i żarty z naszej historii. Nigdy więcej nie powinniśmy byuć ofiarami, gdy ktoś nas morduje musi go spotkać dokładnie to samo, inaczej zawsze będziemy narodem ofiar bestialstwa innych.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Bully
     Bully 8 listopada, 2019, 19:37

     Jesteś głupi. Odwet czy usprawiedliwiony czy nie, to jednak odwet na dzieciach. Bohaterowie tak nie robią i kropka. Tak robią mordercy. Owszem na wojnach zdarzają się i tacy (są też oni niestety potrzebni), ale historia powinna o nich zapomnieć a nie ich gloryfikować. A zabijanie dzieci to nie jest wojna – bo wojna to walka wojsk. Zabijanie dzieci i cywilów to jest wojna totalna.
     Ciekawe czy UPA też tak gloryfikujesz.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 11 lutego, 2022, 11:56

     Panie Pawle Osterwa, my Polacy, żyjący obecnie w państwie kościelnym, pod patronatem pomnika Jezusa Chrystusa, owszem, powinniśmy być rycerscy. Wszak czy w Biblii nie stoi o nastawianiu drugiego policzka, o wybaczaniu nie 7, ale 77 razy i wreszcie – o miłosierdziu wobec wrogów etniczno-politycznych, jak w przypadku miłosiernego Samarytanina? Kościół wchodzi nam wręcz do lodówki, a kpi z nauk Jezusa, wysławiając osoby pokroju “Łupaszki”.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • polak i Patriota.
    polak i Patriota. 5 marca, 2019, 00:00

    napiszecie wszystko co to by tylko dołożyć dla IPN i PiS! Jesteście swołoczami zerującymi na prawdziwych Polakach i Patriotach. Do szkoły nieuki niedomyte i doszkolić się trochę z prawdziwej a nie sowieckiej historii. wam wszystko co katolickie i Polskie w oczy kole. Ciemniaki w XXI wieku i nic więcej.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Kryjan
     Kryjan 18 marca, 2019, 09:39

     Przestań się produkować patrioto – w razie potrzeby pierwszy byś wial w siną dal

     Odpowiedz na ten komentarz
    • mieszkaniec Podlasia, już niekatolik
     mieszkaniec Podlasia, już niekatolik 22 października, 2019, 21:12

     Wytrzyj usta jak skończyłeś zadowalać swojego proboszcza, bo ci jedzie z otworu wlotowego….. Łukaszka to morderca…. a za 20 lat to ludziska będą wstydzić się tej szmaty

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Bob
      Bob 20 października, 2020, 14:15

      daj mi swój adres a zrobię mendo z tobą porządek – potomkowie czerwonych “panów” i wasza sprawiedliwość…..

   • Anonim
    Anonim 29 października, 2019, 16:43

    No ale polskie noworodki a nawet polskie dziecko w łonie matki już stawiało czynny opór wysadzając transporty kolejowe i strzelało do biednych policjantów litewskich na usługach niewinnych i dobrotliwych Niemców

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Hans Kloss
    Hans Kloss 3 marca, 2020, 17:48

    A Polskie kobiety ,dzieci i starcy z Gliniszek to za co zostali zabici przez kolaborantów Hitlera Litewskich policjantów ? Za to że partyzanci z AK zabili 4 Litewskich kolaborantów ,to reszta “bohaterów” zamordowala w Gliniszkach co najmniej 38 Polskich cywilów. Litewskim bandytom wolno mordować cywili ,kto im dał takie prawo Hitler ?

    Odpowiedz na ten komentarz
  • miro
   miro 26 kwietnia, 2016, 08:32

   Nic nie moze usprawiedliwiac mordow na ludnosci cywilnej i dzieciach. Usprawiedliwiajac to ludobojstwo, sami sie z tym indentyfikujemy i nie jestesmy tez inni.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • mars
    mars 29 kwietnia, 2016, 05:10

    Jak nie znasz faktow historycznych to najpierw podszkol sie z historii – polecam historyka L.Zebrowskiego, ktory zna te tematy na pamiec.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 6 września, 2016, 18:04

     Zanim kogokolwiek na szkolenie wyślesz naucz się głąbie po polskiemu pisać.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Wenus
     Wenus 2 sierpnia, 2018, 15:42

     Kłamstwo, Żebrowski nie jest żadnym historykiem. Był w koncesjonowanej opozycji za PRLu, zwykły antysemita i sympatyk naziolstwa. Tylko skończony dureń mógłby traktować poważnie takie indywiduum.

     Odpowiedz na ten komentarz
  • Wiola
   Wiola 26 kwietnia, 2016, 09:07

   To dlaczego na PRL nie patrzy się z czasów ustaleń jałtańskich wielkiej trójki i uwarunkowań politycznych po roku 1945 wykreowanych przez Zachód i ZSRR?

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 6 września, 2016, 18:05

    Ustalenia jałtańskie? Sprawy Polski omawiano w Teheranie.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • jpnz
    jpnz 11 kwietnia, 2017, 06:16

    p.s.
    Dodam jeszcze “szaulisow” (szowinistow litewskich), ktorzy rowniez kolaborowali z niemieckim okupantem Polski i mordowali Polakow.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • velvet worm
   velvet worm 26 kwietnia, 2016, 10:55

   jestem małą dziewczynka, w radiu krzyczy jakiś pan, mówią że to hitler, tato mówił że nasz prezydent i rząd mieli wizytę jakiegoś polityka od hitlera, on powiedział że jeśli nie podpiszą z nimi umowy, to wtedy wilno zostanie zbombardowane, dlatego tych kilku panów jednak się porozumiało i podpisało, zamknięci w gabienecie do którego mama i tata nie mieli dostępu i nawet o tym nie wiedziało, poza tym oni są pracownikami fizycznymi i na politycę się nie znają, najważniejsze by mieć krowę i dzieci wykarmić, by dało się jakoś żyć i może kiedyś będzie spokój. ktoś nagle wbiegł do domu z karabinami, nie wiem kim są ci ludzie, ktoś przypomina mojego wujka jeszcze inny ktoś tatę, przeklinają i są bardzo agresywni, nie rozumiem co się dzieje, bardzo się boję mama i dziadek płaczą i krzyczą coś o bogu i maryi, wszyscy się przytulają mama mówi żeby zostawić dzieci ale ci ludzie krzyczą dalej brzydkie słowa ch… ci w dupę, kurwa itd, ale nie wiem co to znaczy bo jestem litwinką, na szczęście nie trwa to dlugo, słyszę strzały wśród jęków i szamotaniny, koniec, nareszcie nic.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Lakotyj Tatanka
    Lakotyj Tatanka 9 stycznia, 2017, 19:20

    Zakłamanie w tamtym czasie nawet w polswiatku nie używano tego typu wulgaryzmów….

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 8 października, 2017, 00:04

    Cóż biedni ci Litwini.Czy winni ludobójstwa w Ponarach (100 tys.Polaków i Żydów)zostali postawieni przed sądem.Może na początek zajmiemy się mordami,które są w 100% udowodnione,by potem rozpatrzyć te sprawy w których wiele rzeczy jest niejasnych lub sprzecznych.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • polakmały
   polakmały 26 kwietnia, 2016, 11:14
  • Anonim
   Anonim 28 kwietnia, 2016, 00:33

   To nie są bohaterowie, którzy napadali w grupach na kobiety i dzieci. To są tchórze i zbrodniarze. Wojną nie można usprawiedliwiać wszystkiego. Byli w czasie wojny też ludzie przyzwoici i to oni są
   bohaterami, bo nie poddali się ogólnemu zwyrodnieniu.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • necrovomit74
    necrovomit74 10 kwietnia, 2017, 21:09

    napisz jeszcze durniu o zbrodniarzach od Maczka, ktorzy rozstrzelali okolo 1500 jencow z 12 dpanc SS Hitlerjugend pod Falaise, nalezalo im sie, napisz cos od amerykanskich lotnikach smarzacych napalmem niemieckie dzieci w Dreznie i innych miastach niemieckich, do tego stopnia, ze zostaly zywcem ugotowane, wy antypolskie czerwone bydlaki

    Odpowiedz na ten komentarz
    • jpnz
     jpnz 11 kwietnia, 2017, 06:27

     To jest antypolska dzicz, ktora sama nie potrafila niczego osiagnac, a przy tym ta dzicz jest wyjatkowo perfidna i kasa Polske, ktora pozwalala im zyc, uczyc sie etc i dzicz opluwa Polakow, ktorzy zbyt dlugo tolerowali ta dzicz.
     A teraz sa tego nastepstwa.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Hans Kloss
     Hans Kloss 3 marca, 2020, 18:37

     Masz jakiś dowód że pancerniacy od Mączka zabili 1500 Niemieckich SSmanow ? Czy to tylko niepotwierdzone domysły.

     Odpowiedz na ten komentarz
  • AL
   AL 20 czerwca, 2016, 19:30

   Czyli usprawiedliwiasz tym samym zbrodnie na wołyniu?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • kris
   kris 28 sierpnia, 2016, 13:41

   Dzieci malenkie tez byly sojusznikami Hitlera? Menda z ciebie. Idz sie pomodl do katolickiego Boga ktory podobno kaze wybaczac i zabrania zabijac. Lupaszka dobrym katolikiem napewno nie byl.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • du a długospis
   du a długospis 28 sierpnia, 2016, 18:14

   bohaterzy mordujący dzieci, po je bało cię k ur wa?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Tadeusz
   Tadeusz 31 sierpnia, 2016, 10:05

   Dokładnie w ten sam sposób mówią Ukraińcy o swoim bohaterach z UPA i Banderze

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 11 września, 2016, 15:37

    duda i jego klika powinni zostac pociagnieci do odpowiedzialnosci karnej za gloryfikacje bandytop/lupaszka, zygmunt, ogien, bury i setki innych mordercow kobiet i dzieci.hanba takiemu prezydentowi i jego klice.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • aaa
   aaa 31 sierpnia, 2016, 11:12

   Czesc i chwale oddaje sie Bogu a nie mordercom dzieci i kobiet.Masz wypaczony mozg kolego i zapewnie katol

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Sylwia Kus
   Sylwia Kus 31 sierpnia, 2016, 13:19

   Ale mi bohater , co mordowal kilkumiesieczne i kilkuletnie dzieci na rekach matek . Niczym sie nie rozni od wszystkich innych oprawcow wojennych . Mordowanie chlopow ,ktorzy dostali ziemie w wyniku reformy – to tez przejaw bohaterstwa?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • yyy
   yyy 31 sierpnia, 2016, 16:22

   idiota bezmuzgowiec zasraniec

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Az
   Az 31 sierpnia, 2016, 16:52

   Tylko mała cześć Litwinow(Szaulisi) popierali Niemców.Hwala bohaterom mordującym kobiety i dzieci.Hanba.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • tadeusz gruca
   tadeusz gruca 1 września, 2016, 02:28

   Tez mi bohater ,ktory zabija dzieci i kobiety,czlowieku jakimi Ty myslisz kategoriami

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 2 września, 2016, 08:15

   kotleś ty chyba chory jesteś -co innego potyczka ,bitwa ,wojna a co innego eksterminacja ludnosci cywilnej.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 3 października, 2016, 12:28
  • Sprawdzający
   Sprawdzający 4 października, 2016, 16:16

   Masz racje i należy sprawdzić relację Jonasa Žvinysa prawdopodobnie nie było go tam w czasie tych wydarzeń . Całą sytuacje opisał po czasie. Jego podwładni sami zorganizowali ten rajd dowiadując się o masakrze polaków.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Pablo
   Pablo 14 października, 2016, 17:07

   Prawdziwy “bochatyr” się odezwał. Śmierć Zbrodniarzom Słusznie Wyklętym!!!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • k83ar
   k83ar 23 listopada, 2016, 22:12

   Jak prawdziwy banderowiec. Tryzub tez masz w domu?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • człowiek
   człowiek 16 grudnia, 2016, 12:04

   czegoś nie zrozumiałem , należało się bezbronnym cywilom ,kobietom i dzieciom ?
   żołnierzyki sobie “walczyli” mordując bezbronnych cywili,no faktycznie cześć i chwała bochaterom
   i czasem nie ucz mnie ortografii ,tak miało być

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Janusz Pirog
   Janusz Pirog 16 grudnia, 2016, 17:32

   Nic nie usprawiedliwia zabijania bezbronnych dzieci ! Potrafię wyobrazić sobie ogromne wzburzenie i utratę panowania nad sobá w danej chwili , ale ktoś taki nie może być ikoná – wzorcem . Bohater to ktoś dzielny i czysty .

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Emerson00
   Emerson00 17 grudnia, 2016, 17:37

   Ci mordercy są dla Ciebie bohaterami.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Kuba Puchan
   Kuba Puchan 8 lutego, 2017, 19:30

   zgodnie z tą logiką NSZowcy za kolaborację z Niemcami powinni być rozwalani bez sądu

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Hans Kloss
    Hans Kloss 3 marca, 2020, 18:41

    O jakiej kolaboracji piszesz ? Czy BS NSZ walczyła ramię w ramię z Niemcami ,czy tylko wycofała się na zachód ,i nie dała wymordować w katowniach UB.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • abc
   abc 8 lutego, 2017, 23:18

   HD jest osobą chorą psychicznie i powinno się go izolować od zdrowej części społeczeństwa. Rozstrzelanie kilkuletnich dzieci jest jego zdaniem usprawiedliwione jakimiś pierdołami na szczeblu politycznym gdzie jeden idiota z drugim zawarli sojusz i dlatego cały naród odpowiada za decyzję dwóch zwyrodnialców. Myślenie nie jest mocną osobnika HD dlatego proponuję już nie komentować jego wypocin.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Weź się..
   Weź się.. 1 marca, 2017, 10:57

   Nic się nie należało zwyrodnialcu jeden. Polaków cywilów jak mordują i gwałcą to też dobrze? Bo się należało za coś tam co “bohaterowie” zrobili? Weź się opanuj a nie pleciesz banialuki. Kali ukraść krowę to dobrze a Kalemu ukraść to źle? HIPOKRYZJA.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • pucio 54
   pucio 54 1 marca, 2017, 14:09

   Pitolisz jak RASOWY BAN-derowiec …………kilkuletnie dzieci z matkami i dziatkowie to GROZNI Sojusznicy Hitlera …………

   Odpowiedz na ten komentarz
  • nike32
   nike32 3 marca, 2017, 14:14

   HD pasowałbyś tam. Dziś wykorzystując nowe zdobycze “techniki” mógłbyś rozwalić parę łbów bejsbolem. A niemowlaki roztrzaskał byś o ścianę biorąc wygodnie za nóżki.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 15 kwietnia, 2017, 17:53

   Wojna, to wielkie bezprawie, ludzie stają się gorsi od zwierząt ;(

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 16 kwietnia, 2017, 15:38

    Wojna to wielkie bezprawie. Tak jest. Mordują jedni, mordują drudzy. Czy dziś dojdzie ktoś prawdy? Wątpie. Dlatego, po co takich ludzi honorować, ich imionami nazywać place, ronda, ulice itp. Zostawić ich zapomnieniu. W czasie wojny też można być człowiekiem, a nie zwierzęciem.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Pdg
   Pdg 15 kwietnia, 2017, 21:17

   Nie. Po prostu nie. Jak żołnierz zabija cywilów, a szczególnie kobiety i dzieci, staje się zbrodniarzem wojennym.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Aaàaaa
   Aaàaaa 16 kwietnia, 2017, 04:44

   Masz rację że za klawiaturą wygląda insczej dlatego nie gadaj glupot bo się słabo robi.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 16 kwietnia, 2017, 07:16

   Pisowski pomiocie kto normalny zabija dzieci.? Kundo!

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Korona
    Korona 9 listopada, 2019, 12:01

    Mieli je zostawic na pastwe psow wilkow i innej zwierzyny? Moze mozna bylo cos wymyslic ale gdy wrog za plecami to niebylo czasu na analizy jakie robicir w wolnej Polsce przed komputerkiem. Chlopy zagrazali bo wsrod nich schowal sie wrog. Kobiety mogly sprzedac iinformacjeno iloscinuzbrojeniu kierunku marszu. Trzeba bylo.robic co nalezy. Wielu z was przy wojnie poplakaloby sie a oni bohatersko walczyli zanas. Pomysl jeden z drugim. CZESC I CHWALA BOHATEROM

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Piotr Zalewski
   Piotr Zalewski 16 kwietnia, 2017, 11:21

   ty jestes wrogiem dla zdrowego rozsadku ale nie zamierzam ci grozic ani pzbawiac zycia nikogo bo nie jestem taki jak ty nie jestem morderca

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Jerzy Tomczyk
   Jerzy Tomczyk 16 kwietnia, 2017, 15:03

   ale od Ukraińców wymagamy, źeby Banderę nazywali zbrodniarzem….

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Mario
    Mario 18 kwietnia, 2017, 06:54

    Tylko, że ta akcja odwetowa nie była z rozkazu Łupaszki, który chciał ją odwołać, ale nie zdążył wrócić na te tereny.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Krzysztof Kononowicz
    Krzysztof Kononowicz 4 sierpnia, 2020, 01:28

    Jeśli porównujesz przedwojennego oficera, z zasługami w wojnie obronnej w 1939 oraz partyzantce do 47 o rzekomy mord, który nawet przez komunistów nie był propagowany bo wiedzieli, że litwini wymordowali setki tysięcy cywili razem z Niemcami.
    Jesteś wyjątkowym draniem i arogantem.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • gość
   gość 16 kwietnia, 2017, 18:12

   Tylko nie mordercy kobiet i dzieci Szendzielorzowi! Ktoś kto w odwecie gwałci i morduje dzieci jest zbrodniarzem, i zbrodniarzem była ta cała “łupaszka”.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 17 kwietnia, 2017, 11:35

   A gdzie tu bohaterstwo żebrowski widzisz ? W mordowaniu dzieci i kobiet. Jesteś żałosny.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 17 kwietnia, 2017, 12:25

   dla szumowiny morderca to właściwy boCHater

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 17 kwietnia, 2017, 19:55

   Do hd: lecz sie na nogi bo na głowę juz za późno. 1948 rok jakie to czasy wojny.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 28 kwietnia, 2017, 11:12

   Zdrajcy byli i w cywilach zwolnicy sowietów jak i Hitlera w jednej książce pamiętniku jest opisana sytuacja jak kazał zlikwidować kilku policjantów na posterunku . to byli policjanci przedwojenni którzy przeszli na stronę adolfa a puźniej sługusy sowietów , krótka piłka dowódcy tych policjantów kazał powywieszać swoich kolegów a następnie sam został powieszonych , Łupaszko robił czystki w zdrajcach po stronie cywilów którzy sprzejali np adolfowi czy Stalinowi sam bym zdrajcy strzelił w łep.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • viki
   viki 27 czerwca, 2017, 11:31

   Czytaj ze zrozumieniem i dopiero pisz jak przystało na człowieka, a nie temu co Bozia odebrała całkowicie rozum.Co z perspektywy, co z tego,że minęły lata,ale ludobójstwo zawsze pozostanie mordem na kobietach i dzieciach. Bandy szumowin,mętów i ludzkich odpadów po obu stronach!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 5 listopada, 2017, 10:31

   Polak Polakowi wilkiem…żebyśmy tak za naszymi plakali inna byłaby nasza historia.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Maniek
   Maniek 8 lutego, 2018, 18:05
  • Marek Dumowski
   Marek Dumowski 28 lutego, 2018, 02:27

   Łupaszko to bandyta, skazany przez władzę AK na śmierć a mord na cywilach nie jest hańbą nie dla dla Polski tylko dla p. Prezesa bo za jego sprawą zamiast napiętnowania został bohaterem?!!!
   Potomek Romana Dmowskiego.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Krzysztof
   Krzysztof 3 marca, 2018, 17:23

   Co ty pi…sz baranie?! Matkom i ich kilkuletnim, kilkumiesięcznym dzieciom się należało? Co oni mieli wspólnego z Hitlerem na jakiejś litewskiej wsi gdzie nawet żarówki nie widzieli?! Jaka wojna usprawiedliwia mordowanie dzieci? Czy dowództwo AK zabraniało odwetu przy klawiaturze i herbatce?! Czym ty sie różnisz od nazistów popaprańcu?!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • ja
   ja 5 maja, 2018, 20:37

   Dzieciobójca zawsze będzie śmieciem bez względu na mundur,czy to upa czy łupaszko czy dzieciobójcy muzułmańscy tzw….człowieka poznasz po zasadach…………śmieci ich nie mają.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 6 czerwca, 2018, 07:37

   Należała? Dzieciom, kobietom? Nie tacy to bohaterzy.. mordercy!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Waldek
   Waldek 11 sierpnia, 2018, 14:46

   Bydles wybitne !Doprawdy szkoda,ze cie wtedy nie bylo w ktorejs z wiosek-skladali by ci hold jako ofiary[ celowo pisze o tobie z malej litery]

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Obecny
   Obecny 21 sierpnia, 2018, 10:40

   To się nazywa ludobójstwo i jako takie powinno być przez Polskę osądzone a niejaki Łupaszko pośmiertnie zdegradowany i napiętnowany. Zbrodnia to zbrodnia nic tego nie tłumaczy

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 5 stycznia, 2019, 20:39

   Z całą pewnością zasłużyły niewinne dzieci..

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Ad7
   Ad7 1 marca, 2019, 12:06

   Ale nie było na Litwie drugiego Wołynia. Bo Litwini się przestraszyli.Każdy kij ma dwa końce.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 23 marca, 2019, 23:01
  • Anonim
   Anonim 11 listopada, 2019, 18:04

   Lecz się na nogi, na głowę za późno.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Yogi
   Yogi 13 listopada, 2019, 15:08

   Raz trzeba patrzeć na to z perspektywy czasu Dwa czy ja jako niedowiarek mógłbym zobaczyć jakieś dokumenty zeznania rozkazy ze strony % Wileńskiej Brygady AK ? Po trzecie jak rozumiem artykuł był pisany na podstawie zeznań Litwinów. Chciałbym tylko przypomnieć że to Litwini współpracowali z Nemcami i Komunistami strzelali do Polskich żołnierzy nie tylko w 1939 r a tych których wydano poranionych przywiązanych do czołgów ciągano po ulicach. Oczywiście że to nie usprawiedliwia tego co potem się działo tylko widzę tu dalszy ciąg propagandy komunistycznej o Polakach mordercach a ci wszyscy tzw obrońcy ludności cywilnej niech trochę się douczą i przypomną kto najbardziej cierpi podczas konfliktów zbrojnych, a nie od razu japę otwierać i nazywać kogoś mordercą. Idąc tokiem myślenia tych tzw obrońców nie kłamiąc twierdzę że Litwini nawet dzieci szkolili do zabijania nie mówiąc już o dddziałaćh NKWD i Smierszu. Ale polaków to QRWA MOŻNA MORDOWAĆ TAK ??? jednak debil zostanie debilem i oczywiście wrzask podniosą największe buce

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Lady Zgaga
   Lady Zgaga 25 listopada, 2019, 20:01

   Co ma do tego mord na cywilach? Co ma do tego mord na kobietach i dzieciach????

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 9 lutego, 2020, 11:06

   Twój autorytet Żebrowski jest mgr ekonomii!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Cezary Ogórek
   Cezary Ogórek 7 lipca, 2020, 16:43

   czesc i chwała bohaterom ale nie bandytom

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Krzysztof Kononowicz
   Krzysztof Kononowicz 4 sierpnia, 2020, 01:34

   Gdyby nie Łupaszko, Litewscy nazisci napędzeni fala zbrodni posunęli by się do dalszych mordów ku zadowoleniu hitlera.
   Odwet w dubinkach, gdzie większość ofiar jest po prostu przesadzona, oskarżanie bez żadnych dowodów jest na porządku dziennym u czerwonych zwyrodnialcow.
   Poza tym litwini świeci nie byli wymordowali 100 tysięcy Żydów i Polaków, czemu nikt się o to nie upomina tylko pomawia prawdziwych bohaterów?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Zibi
   Zibi 28 sierpnia, 2020, 22:37
  • Anonim
   Anonim 23 stycznia, 2021, 22:53

   Kto morduje dzieci bezdroża ludność obojętnie jakiej są narodowości jest mordercę!!! I nie próbujcie tego zmieniać!!!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 8 lutego, 2022, 23:29

   Tobie tez się należy odrobina człowieczeństwa oby ciebienintwojej rodziny dziś nie dotknęła
   Taka tragedia ciekawe czy tez byłbyś taki cwany

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. kadar
  kadar 25 kwietnia, 2016, 21:48

  Kto ma krew na rekach niewinnych ludzi a szczegolnie dzieci to nie jest bohaterem, a okrutnym mordercą.Ludzie po latach wojny chcieli zyc w pokoju, pracowac, odbudowywać kraj,a nie ginąć od swoich i spotykała ich śmierć od ludzi calkowicie zdemoralizowanych.Przeciez AK zostala rozwiązana rozkazem dowodztwa chyba w1945 roku i tu mozna uzyć słowa bandyci.Dlatego wstyd mi za Prezydenta,ktory nie zna historii powojennej lub wpisuje si e w ten ponury scenariusz świadomie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Romek123
   Romek123 25 kwietnia, 2016, 23:34

   19 stycznia 1945 roku została rozwiązana AK

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Hanna
   Hanna 26 kwietnia, 2016, 13:27

   Paweł Rokicki podaje, że w akcjach odwetowych przeprowadzanych przez AK w końcu czerwca 1944 r. zamordowano co najmniej 119 cywilów zamieszkujących pogranicze polsko-litewskie.
   A więc była wojna.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 27 kwietnia, 2016, 20:43

   Prosze ten fakt wytlumaczyc ofiara, ktorych mordercy okrzyknieci zostali bohaterami np :na Litwie lub Ukrainie czy bylym ZSRR. Wyglada na to, ze innym wolno. Wam Polaczkon nie nuzna ili nie nada. Prosze przypomniec sobie PW- skie oraz kto wchodzil w sklad elit SS. Jakie nacje? Estowie, Litwini, Ukraincy Szwedzi oraz Niemcy. Prosze zrobic bilans ofìar a nastepnìe oponowac. Zastanawam sie czy darowâlby pan Litwina gdyby to zamǿrdòwano w odwecìe za czterech kolaborantow panška matke ?

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Iza
    Iza 2 sierpnia, 2016, 20:50

    Litwini,Estończycy i inni nie mieli wyboru,bali sie Rosjan.Liczyli ze jak BEDA z Hitlerem to zachowają niepodległość.Obcych było im łatwo mordować.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • ktq
     ktq 29 sierpnia, 2016, 19:09

     A Polacy byli w jakiejś innej sytuacji ? Nie.. ale jakoś mieli “wybór” i nie było chętnych do polskich oddziałów ss

     Odpowiedz na ten komentarz
     • alik
      alik 31 sierpnia, 2016, 09:13

      A “galicjen ss” krakusy i górale gorsi od niemców

     • Wołyń i Podole jest Polskie
      Wołyń i Podole jest Polskie 23 września, 2016, 19:12

      Do aLIKA gALIZIENSS to głównie uKRAIŃCY IDIOTO reszta to nIEMCY

   • smnaszdom
    smnaszdom 15 grudnia, 2016, 08:17

    Nie ma podmiotów zbiorowych, są ludzie. Taktyka odwetu na ludności cywilnej była błędem, bo nie doprowadziła do zatrzymania działań litewskich i SS. Trzeba też pamiętać, że przywódcy niemieccy rozegrali to właśnie w ten sposób wykorzystując napięcia narodowościowe w tym rejonie.

    Nie ma podmiotów zbiorowych, są ludzie. Nie narody mordują, tylko ludzie, którzy podejmują decyzję czy jako przywódcy, czy jako dowódcy, czy ostatecznie jako decydujący sami za siebie. Mordercy mordują, przyzwoici ludzie ratują.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Litwin
    Litwin 14 października, 2017, 18:25

    Litwini NIE MIELI zadnej formacji w SS. Douczcie się…

    Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 05:36

   kadar…. wstydz sie za siebie, poniewaz sam nie znasz historii i sam demaskujesz swoja glupote.

   Od stycznia 1944r Polska znalazla sie pod nowa okupacja ZSRR i sowiecki okupant podstepnie aresztowal i mordowal zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego.
   Pomimo, ze AK zostala oficjalnie rozwiazana to sowiecki okupant zaprowadzil TERROR w Polsce, ktorego celem bylo wymordowanie przeciwnikow politycznych i objecie wladzy w Polsce.
   Komunisci oglosili amnestie, ale ci co ujawnili sie, zostali podstepnie aresztowani i trafili do UB-ckich wiezien oraz do niemieckich obozow koncentracyjnych na terenie Polski, ktore staly puste, a stamtad byli wywozeni do sowieckich lagrow na Syberie.
   Dziesiatki tysiecy zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego przeszlo przez UB-ckie tortury, bo nie chcieli kolaborowac z komunistami i nowymi okupantami Polski.
   To tyle tytulem wstepu n/t losu zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego.

   Okrutnymi mordercami byli Niemcy, Litwini, Ukraincy i Zydzi z NKWD i UB, i wbij to sobie w pusty leb, poniewaz umyslnie dokonywli zbrodni na narodzie polskim.

   Z kolei przypadkowa smierc cywilow w strzelaninie, pomiedzy litewskimi nazistami odpowiedzialnymi za umyslne zbrodnie na Polakach, a zolnierzami polskiej partyzantki, ktorzy dazyli do ukarania litewskich zbrodniarzy, nie jest zbrodnia.
   Wina za przypadkowa smierc osob cywilnych spada na litewskich nazistow, ktorzy mieli swoje kryjowki na litewskich wsiach i narazali jednoczesnie ludnosc cywilna na smierc.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • AL
    AL 20 czerwca, 2016, 19:34

    Podbnież było na wołyniu…pierdzielisz od rzeczy człowieku…zbrodnie na cywilach nir maja zadnego wytłumaczenia!!!nigdy i nigdzie…

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Magda
     Magda 13 lipca, 2016, 22:30

     Bo jak Polaków na Wołyniu mordowali to żle. Ale jak Polacy na Litwie mordowali to ok, wytłumaczone. Kto by tego nie robił – to jest zbrodnia wojenna. Mordowanie kobiet, dzieci, starców. Gwałty na dziewczynach. To było zwykłe bestialstwo. Bo można. Bo mozna sobie poużywac, pobawić się w Boga. Dziwicie sie ze Litwa ma taki stosunek do nas? Ktos ich kiedys przeprosił? Za Wołyń Ukraina nie przeprosiła, my Litwinów. Naprawde smutne.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • dizzy
      dizzy 31 sierpnia, 2016, 15:47

      Wojna wymaga by swoją moralność posuwać tak daleko jak wymaga tego wróg. Jeśli Niemcy przywiązywali dzieci do czołgów to rozumiem, że trzeba się poddać i nie strzelać, bo zginą dzieci. Otóż nie. Jeśli mordercy Polaków chowali się we wsiach to pacyfikacja takich wsi niesie ze sobą ryzyko ofiar cywilnych. Tłumaczyć trzeba jak dzieciom. Rozumiem też że naloty dywanowe na Zagłębie Rudy w Niemczech, wymierzone tylko w ludność cywilną też potępiasz?? Albo spuszczenie atomówki na Japonię?? Albo naloty dywanowe na Tokio??

     • Dawid
      Dawid 31 sierpnia, 2016, 17:05

      Chyba lepież że my ich niż oni nas co nie?

     • Anty-patriota
      Anty-patriota 29 października, 2016, 00:33

      Polacy mordowali nie tylko na Litwie. A oto krótki przegląd polskich zbrodni wojennych. W tym zestawieniu najprawdopodobniej nie ujęto wszystkich przypadków mordów, jakich na ludności cywilnej dokonywało polskie podziemie zbrojne.

      http://kontro-wersje.cba.pl/polskie-szwadrony-smierci/

    • jpnz
     jpnz 11 kwietnia, 2017, 07:41

     re: AL
     Nic nie bylo podobnie i masz problemy ze zrozumieniem faktow historycznych, albo w ogole nie znasz szczegolow i wypisujesz brednie jak wiekszosc tutejszych komentatorow.

     Na Wolyniu byla ZAPLANOWANA MASOWA ZBRODNIA UKRAINCOW na Polakach, czyli CZYSTKA ETNICZNA, podczas gdy w Dubinkach byla zbrojna akcja odwetowa polskiej partyzantki przeciwko Litwinom, ktorzy kilka dni wczesniej wymordowali Polakow w Glinciszkach – litewscy sprawcy zbrodni schronili sie w Dubinkach, gdzie znajdowal sie rowniez komisariat litewskiej milicji kolaborujacej z Niemcami.
     Polski oddzial partyzancki zaatakowal Dubinki i doszlo do strzelaniny z uzyciem granatow, wiec ofiarami padli rowniez cywile, w tym dzieci.
     Autor ani rzekomi “swiadkowie” nie podaja zyciorysow ofiar i kazdy opowiada po swojemu to co chce powiedziec.
     Zeby dojsc do prawdy to potrzebny jest proces sadowy, dokumenty, raporty i zeznania wszystkich osob bedacych wowczas w Dubinakach, czyli rowniez polskich partyzantow, a nie tylko Litwinow kolaborujacych z Niemcami i wrogo nastawionych do Polakow.

     Noszenie na sobie ubrania cywilnego wcale nie oznacza, ze osoba w ubraniu cywilnym nie jest agentem, kolaborantem lub partyzantem.
     Tylko osoby malo rozgarniete kojarza ubranie cywilne z cywilem.

     Obecnosc posterunku milicji litewskiej w Dubinkach, ktora kolaborowala z Niemcami, gdzie ukrywali sie sprawcy zbrodni na Polakach w Glinciszkach ma swoja wymowe.
     Czy ty myslisz, ze polscy partyzanci powinni zapytac litewskich milicjantow, zeby im wydali litewskich zbrodniarzy, ktorzy wymordowali Polakow w Glinciszkach, gdy Polska znajdowala sie pod niemiecka okupacja ?
     Ty jak i reszta nie macie pojecia o realiach zyciowych jakie panowaly w tamtym czasie.
     Za zdrade lub kolaboracje z okupantem grozila kula w leb.
     Polscy partyzanci mieli rowniez swoj wlasny wywiad i wiedzieli kto kim jest i co robi, wiec takie naiwne opowiadania rzekomych “swiadkow” wydarzen w Dubinkach to dopiero czesc informacji, z ktorych nalezy oddzielic prawde od konfabulacji, tym bardziej, ze tamtejsi Litwini byli wrogo nastawieni do Polski i Polakow i ze zrozumialych powodow beda wyolbrzymiac doznane “krzywdy”, a siebie traktowac jako “niewinne” ofiary.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Anonim
      Anonim 20 czerwca, 2017, 23:16

      Jedno mnie nurtuje… Wierzyć oczywiście nie możemy szwabskim lizodupom bo mieli w tym interes żeby Polaków upodlic ale z drugiej strony żaden z dowódców w raporcie czy żołnierzy w pamietniczku nie napisze “Drogi pamietniczku zamordowalismy dzisiaj 20 osob jestem z tego dumny”.

      Szczerze mówiąc to tak samo wcześniej jak i teraz mamy słowo przeciwko słowu i w zależności kto jest u władzy to prawda jest bardziej “moisza” albo “twoisza”… Nie mamy w tym bezstronnych źródeł dowodowych w przeciwieństwie do w miarę dzisiejszej masakry ze Srebrenicy.

      Używanie granatów we wsi pełnej cywili to zwyczajna brawura albo może i głupota. Byli i tacy dowódcy którzy zanim narazili jakichkolwiek cywili na cokolwiek to pomyśleli dziesięć razy.. przykładem jest Henryk Dobrzański “Hubal” bohater ziemi świętokrzyskiej… Oj tak to był BOHATER.

      Odbiegając mocno od tematu to nie zależnie jak wielkich zasług by kto nie miał to BOHATERAMI stają się tylko WSPANIALI W ZASŁUGACH I NIESKAZITELNI. Nie o każdym można to powiedzieć.

      Prawdą jest to że Szendzielarz dostał czape za coś czego nie zrobił(kolaboracje ze szwabami) lub bycie przeciwnikiem okupacji radzieckiej(opór wobec MO bezpieki i reszty tej bolszewickiej hołoty)

      Kim byś nie był co byś nie zrobił i tak Bóg cię osądzi nawet jeżeli ziemskie sądy cię ominą to Boski Trybunał nad tobą orzecze…

      Przepraszam za jakiekolwiek błędy spowodowane pisaniem z telefonu. Mam nadzieję że nikogo nie wku##iłem za bardzo moją polszczyzną pisaną ale już mnie palce bolą. Pozdrawiam wszystkich rodaków i życzę wszystkim wolnej i wspaniałej ojczyzny wolnej od jakiejkolwiek nieprawdy.

      Ku chwale ojczyzny Panowie i Panie
      Żegnam się z wami gdyż nie jestem chamem
      Nie jeden nazwie mnie komunistą
      Lewakiem czy innym zwierzęciem onanistą
      Czy też inny powie faszysta!
      A ja odpowiem ze mi żal dupe ściska
      Gdy rodak z rodakiem z serca Polakiem…
      Gdy tak na prawdę to jeden drugiemu bratem
      A ciągle spór między niemi trwały
      A na nim tylko wrogowie zyskali
      Więc drodzy moi z Boga pomocą
      Pogodzcie się jeszcze dziś nocą
      I w chwale nieście dumne imię swoje
      Dumne imię Polska… Imię Piastowe.

   • Anonim
    Anonim 1 września, 2016, 17:19

    Przypuśćmy jest taka sytuacja oczywiście hipotecznie, bo wiadomo jak było. Polskę wyzwala Anders na białym koniu, wraca porządek jaki był przed II WWŚ i teraz uważasz, że było by inaczej. Było by dokładnie tak samo. Tylko z taką różnicą, że to komuniści byli by mordowani i siedzieli by w więżeniach. A dlaczego, a dlatego, że zagrażaliby ludziom którzy trzymają władzę. A druga sprawa po 6 latach wojny mocarstwa zachodnie mieli dość wojaczki, tym bardzej z ZSRR, który był potegą w tym czasie. Moje pytanie na co liczyli wtedy żołnierze wyklęci. Na konflikt między USA i ZSRR – mrzonki. Liczyli, że kto wyzwoli Polskę wspomniany wcześniej Anders. Utopia. Ciekawe na liczył ostatni wyklęty Józef Franczak który ukrywał się do 1963 roku. Że sam wyzwoli Polskę. Chodził i kradł i mordował ludzi. Jeszcze żyją ludzie w okolicach Pisak k/Lublina , którzy pamiętają jego “wyczyny”. A teraz ten bandyta ma ulicę nie daleko ul. mjr . Hieronima Dekutowskiego “Zapory”. Nóż się mi w kieszeni otwiera jak to widzę jadąc ulicą.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Dizzy
     Dizzy 2 września, 2016, 07:46

     Byłaby po prostu Norymberga dla komunistów. Komuniści jako jedeni z wygranych unikneli rozliczenia za swoje ludobójstwa i zdrady narodu czy to polskiego czy węgierskiego.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • rr
    rr 30 października, 2016, 21:33

    Piszesz bzdury. Znam bardzo wielu , którzy się ujawnili , przeszli do normalnego zycia , wyuczyli sie i jeszcze doszli do wysokich stanowiski w PRL. Nikt nikogo podstępnie nie aresztował po ujawnieniu. A ze byli obserwowani . SŁUSZNIE bo istniało uzasadnione podejrzenie ze pod przykrywka ujawnienia zechcą przeczekac i wrócić do bandyckiego procederu. I takich którzy to zrobili spotkało aresztowanie. Aresztowano rowniez tych którzy do końca nie oddali broni a to bylo warunkiem amnestii. wiec nie gdakaj głupot. zreszta wszyscy wyszli do 1956 r. a potem wszyscy w ramach ZBOWID za okres walki z Niemcami mieli przyznane uprawnienia kombatanckie. Władza ludowa nie wypominał im walki po 1945 r. za którą odpokutowali.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Rafal
     Rafal 15 lutego, 2017, 20:33

     Powiedz to “Nilowi”.
     Naprawdę wierzysz w to co tu napisałeś? ZBOWID akowcom?

     Odpowiedz na ten komentarz
    • jpnz
     jpnz 11 kwietnia, 2017, 07:58

     rr,
     Bzdury wypisujesz.
     Kto poszedl na kolaboracje z bezpieka i komunistami to mial dobre zycie w PRL i znalem jednego AK-owca, ktory po wojnie robil kariere, a w dodatku byl Zydem, co jest typowe wsrod tej nacji.
     Tzw. “amnestia” byla zrobiona po to, zeby naiwni AK-owcy ujawnili sie sami, a pozniej byli na nowo aresztowani.
     Byli tez tacy AK-owcy, ktorzy sprzedali innych AK-owcow, zeby miec lepsze zycie w PRL.
     Prawdziwy AK-owiec nigdy nie poszedl na wspolprace z komuna i nie mogl zrobic kariery w PRL.

     Poczytaj sobie informacje o dzialaniach UB-cji i inwigilacji srodowisk AK-owskich w okresie PRL z opracowan historycznych IPN, zamiast podrecznikow szkolnych lub wikipedii to dopiero zrozumiesz co dzialo sie w tamtych czasach.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • jaras
      jaras 12 kwietnia, 2017, 15:59

      jpnz
      toTy sie mylisz , moj dziadek sie ujawnil , nikogo jakos nie podyebal , przezyl do starosci niedawno umarl – mial normalne zycie , dostwal jeszcze kase bo byl w obozie – moja cala rodzinka swiadkiem jesli chcesz wiedziec. a co do zydow to co to za gadanie ” typowe wsrod tej nacji ” chlopie z takim jezykiem to sobie na ulice idz z blokersami rozmawiac , ktos Ci wypomina ze jestes polaczek a januszerka to typowa postawa dla twojej nacji?

   • Bogdan
    Bogdan 16 kwietnia, 2017, 12:28

    Fajnie stwierdzasz, Sowiecka okupacja. A kto tą okupację ustanowił? Kto dokonał podziału Europy? Zaklamuje się, że był to powojenny porządek ustalony. Kto odsyłał do tej trwającej rzezi oficerów i żołnierzy frontu zachodniego, choć wiedziano co ich spotka? Czyja rodzinka tu na miejscu brała czynny udział w mordowaniu tych co walczyli z hitlerowskimi Niemcami i była to ich jedyna zbrodnia. A wyklęci powinni pozostać wyklętymi po wsze czasy. Chcieli się mścić – mieli całą gamę możliwości na mundurowych. Ale po co się narażać? Dużo łatwiej strzela się do dzieci i niemowląt. Zwyrodnialcy. Udawali walczących patriotów, a byli tylko zbrodniarzami. Pospolitymi zbrodniarzami. Każdy konflikt zbrojny zostawia takich za sobą. Kompletnie zdemoralizowanych ludzi dla których normalne życie jest stanem nienormalnym. Ostatni taki przykład to były Bałkany. W Chorwacji takich pozostałych po konflikcie bohaterów nawet nikt nie usiłował zatrzymywać. Likwidowano ich.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 16 kwietnia, 2017, 21:24

    Ty rzeczywiście jesteś z marsa.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Marcin
    Marcin 17 kwietnia, 2017, 13:45

    Zastrzelenie dzieci w kołyskach nazywasz przypadkowym?

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Korona
     Korona 9 listopada, 2019, 12:34

     Byles widziales ze powtarzasz? To info od wybielajacych sie litwinow. Byc moze pod ostrzalem domu kula trafila w kolyske ale fakt jest jeden. Byla wojna. Oddzial Lupaszki robil.co.nalezy by wyzwolic Polske. Rozgromili milicyjna wioske odpowiadajaca za smierc Polakow w Glininkach. Takie bylo myslenie zolnierzy wykletych i takie powinno.zostac nas Wolnych Polakow

     Odpowiedz na ten komentarz
     • kzk
      kzk 11 marca, 2021, 11:59

      idż i zapytaj tych co jeszcze żyją -to ci powiedzą–to zwykły bandyta i morderca–zabijał niewinnych ludzi –to człowiek przeklęty na wieki–bohater hitlera i pis-u

   • Anonim
    Anonim 28 października, 2017, 10:42

    Wszystko się zgadza,tylko nie wyobrażam sobie 3-letniego dziecka z karabinem,a jednak zginęło w chałupie nad ranem,w której nie było prócz matki,żadnej dorosłej osoby.Tak wyglądała prawdziwie” bohaterska” walka z okupantem.Człowieku,otrząśnij się i pomyśl.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Krzysztof
    Krzysztof 3 marca, 2018, 18:49

    75% kobiet i dzieci wśród zamordowanych to “przypadkowa śmierć osób cywilnych?”. Lecz się chory popaprańcu! To nie byli żadni żołnierze partyzantki! Działali wbrew dowodztwu AK, mordowali Litwinów Białorusinów i Polaków, zaslepieni fanatycy niczym sie nie roznili od UPA, ktorych my Polacy uważamy za bandytów a oszołomy narodowcy na Ukrainie za bohaterów. To są tacy sami zbrodniarze, którzy niestety byli Polakami.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Leszek Rytel
   Leszek Rytel 11 lutego, 2017, 22:44

   Ezoterycy znają zasadę-podobne przyciąga podobne…współczesne charakterologiczne kurwy sławią pamięć im podobnych…gdyby historia zatoczyła koło ,dziś oni by mordowali wszystkich ,,innych” – żydów ,Litwinów ,litewskie,białoruskie,żydowskie dzieci,polaków którzy wzięli rozparcelowane ,,ich ” ziemie,wszystkich myślących inaczej o społecznej sprawiedliwości…to dzieci starotestamentowego bożka – zbrodniarza dzielącego ,,dzieci boże” na gorsze i lepsze…zasługujące na życie i te do zabicia …Kto słucha głosu sumienia już dawno wyrzekł się wiary w niego i praktyki według biblijnych wskazań…Dla pokrzepienia serc…ja się go wyrzekłem w bardzo emocjonalnym akcie…wybrałem śmierć bo zdawała mi się lepszym wyjściem niż wojna szczurów…no i spłynęła mi gdzieś z tyłu w głowę światłość…miliardy ciepłych miłych iskierek…wszystko na poziomie głowy i wokół niej było przez chwilę światłem…przestraszyłem się…światło cofnęło się…ale od tamtej pory nie mam wątpliwości ,że istnieje prócz tej mrocznej inna moc i inny wymiar gdzie jest Ja Jestem i radość istnienia.Jest jeden byt – bóg-ale ma on dwa krańcowo różne oblicza…słudzy ciemności mówią prawdę..służą Bogu…tyle że tej stronie która jest nie koniecznie celem ich wysiłków…pragną,,raju” ,a obrali kurs na piekło..niezawodnym kompasem jest sumienie…wskazania sutannowych przewodników prowadzą na manowce..oczywiście nic nie jest wieczne,więc kiedyś i najgłupsi potykając się w ciemnościach zapragną i zatęsknią za światłem.I wrócą …bo historia syna marnotrawnego jest jak najbardziej prawdziwa-dotyczy wszystkich …istnienie to film według scenariusza pisanego przez aktorów…niektórzy wciąż nie rozumieją jednak prawa przyczyny i skutku,oraz prawa zachowania energii…co wyślą,uruchomią -to do nich wróci…czy warto być oprawcą dziś,a jutro oprawianym…? tak.jest prawo wybaczenia…ale to prawo jest najmniej znane i stosowane…stąd nieciekawy jest los mściwych…Zgłębiajcie istotę istnienia…by osiągnąć harmonię współistnienia. Tym którzy boją się diabła podpowiem że nie jest on gdzieś w piekle…poznajcie swoje ego-świadomość związaną z ciałem,śmiertelną jak i ono…odkryć za bycia tą fizyczną formą można wyższe Ja… ,,Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.”- to tekst z ewangelii Jana…nie dotyczy Jana Chrzciciela i Jezusa-ludzi ,a ego i wyższego Ja—,,Ja Jestem bramą i drogą i życiem….” nie człowiek Jezus nauczyciel a właśnie świadomość Ja Jestem…kościół -złodziej nauki Was tego nie uczy bo sam nie rozumie jaki skarb ukradł i ukrył przed światem…pozdrawiam wszystkich pokładających nadzieję w mieczu…tym którzy zrozumieli że droga do radości współistnienia nie wiedzie poprzez zemstę i przemoc -gratuluję…i z serca posyłam wyrazy podziwu i miłości…

   Odpowiedz na ten komentarz
 3. Ewa
  Ewa 25 kwietnia, 2016, 22:13

  Prawdziwy “Polak”, się wypowiedział, widać kulturę, piękno literackiego języka oraz rzeczowość kontrargumentów. Jak Polak to i pewnie katolik, nie inaczej. Miłość bliźniego przez niego przemawia, brzmi prawie jak Chrystus: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
  A Jezus Chrystus był Żydem.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • polakmały
   polakmały 26 kwietnia, 2016, 11:16

   ale cytat ?? z której parafii jesteś???pomódlmy się razem za Polskę i Polaków .

   Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 05:56

   Jezus nie byl Zydem i nigdy o sobie tego nie powiedzial.

   Ale Jezus powiedzial: “JA I OJCIEC JEDNO JESTESMY” – Jan 10:30

   Dlaczego falszujesz historie ?

   Dzialania zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego przeciw litewskim bandytom odpowiedzialnym za zbrodnie na polskiej ludnosci cywilnej na Kresach wschodnich II RP nie nosza znamiona zbrodni, poniewaz osoby cywilne byly przypadkowymi ofiarami strzelaniny, pomiedzy litewskimi bandytami, a zolnierzami polskiego podziemia zbrojnego, ktorzy chcieli ukarac litewskich zbrodniarzy za zbrodnie popelnione na polskiej ludnosci cywilnej.
   Zolnierze polskiego podziemia zbrojnego byli prawowita wladza na obszarze Polski i mieli prawo do karania przestepcow w warunkach dzialan wojennych.
   Wine za przypadkowa smierc osob cywilnych w czasie strzelaniny pomiedzy dwoma stronami ponosza litewscy bandyci, ktorzy chowali sie po swoich kryjowkach na wsiach przed kara za zbrodnie na polskiej ludnosci cywilnej.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Ewa
    Ewa 5 maja, 2016, 01:05

    Jezus nie musiał mówić, że jest Żydem, bo po co potwierdzać oczywistość? „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” nie zmienia faktu, że Jezusa urodziła Żydówka Maria, wybrana przez Boga, a wychowywany był przez Józefa i Marię według żydowskiego prawa. Według ichniego prawa został obrzezany i żył zgodnie z żydowskim prawem. Poczytaj Ewangelie. A według żydowskiego prawa Żydem jesteś, jeśli urodziła cię Żydówka. I tego faktu nie zmienia nawet to, że Jezus jest synem Boga, bo to nie z ojca, a matki jesteś Żydem. Jeśli nadal będziesz zaprzeczał faktom, to trudno. Twoje zaprzeczenia ich nie zmienią.

    Natomiast jakiekolwiek zabójstwa i morderstwa popełnione na ludności cywilnej, niezależnie od narodowości nie dają się niczym usprawiedliwić i winę ponosi ten, który zabił i powinien za to odpowiedzieć, również niezależnie od narodowości.
    A Ty, z tego co przeczytałam powyżej jesteś zwolennikiem oko za oko, ząb, za ząb, co też jest biblijne, prawda, ale do słów Chrystusa nijak się ma. Do przykazania miłości bliźniego nijak się ma. Mam nadzieję, że prawdziwych miłosiernych katolików i chrześcijan jest więcej.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • mars
     mars 8 maja, 2016, 15:58

     Kobieto, czy nie rozumiesz tego, ze Jezus nie urodzil sie 2 tysiace lat temu, a jedynie przyszedl na ten swiat w ciele czlowieka ?
     Dowody:
     Jan 8:23
     “Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata”.
     Jan 8:58
     “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM”.

     Zydowski historyk S.Sand udowodnil, ze “zydow” nigdy nie bylo.
     Slowo “zyd” pojawilo sie po raz pierwszy w 1795r w protestanckiej wersji biblii w Anglii.
     Do tego czasu wszystkie biblie uzywaly lacinskiego wyrazu “judaeus” (judejczycy), ktory pochodzil on nazwy prowincji, jaka byla Judea w Palestynie, zamieszkala przez wiele plemion afrykanskich, ktorzy byli mieszkancami tego kontynentu.

     Zwyczaj “obrzezania” pochodzi od Egipcjan i byl praktykowany w starozytnym Egipcie jako znak czystosci i szlachetnosci, a w praktyce jako metoda higieniczna z powodu goracego klimatu Afryki i ten zwyczaj rozprzestrzenil sie po Afryce.
     To samo dotyczy egipskiej “gwiazdy szescioramiennej” (dwa trojkaty rownoboczne odwrocone podstawami) – trojkaty byly egipskim symbolem urodzaju i plodnosci.

     3800 lat temu, czyli 18 wiekow p.n.e. zostal spisany KODEKS HAMMURABIEGO na walcu cylindrycznym, ktory regulowal prawo w owczesnym panstwie, jakim byl Babylon – kodeks byl wzorowany na wczesniejszym obowiazujacym prawie sprzed 2500 lat p.n.e.
     W kodeksie Hammurabiego sa nastepujace zapisy:
     – Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci.
     – Jeśli obywatel rabunku dokonał i został złapany, człowiek ten zostanie zabity.
     – Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu.
     – Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu.
     – Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu.

     Tzw. “10 przykazan” znane byly 100 lat wczesniej zanim narodzil sie tzw. “Mojzesz”, ktory w/g pism pochodzacych z okresu 2000-2300 lat temu, a odkrytych w Ras-Shamra w 1928r i w Qumran w 1946r byl osobnikiem zepsutym moralnie i uprawial seks zbiorowy.
     W Ras-Shamra zostala rowniez znaleziona figurka kultu bozka “jahwe” – byla to drewniana figurka z duzym penisem i takimi figurkami byly ozdobione oltarze do skladania ofiar bozkowi “jahwe”, ktory byl jednym z wielu bozkow plemienia “wiecznych koczownikow”, ktorzy uwazaja sie za tzw. “zydow”.

     Ponadto wiele opowiadan tzw. “starego testamentu” (piecioksiagu) zostalo wymyslonych i nie mialo miejsca w historii, jak. np. nie bylo “zydow” w Egipcie, ani nie bylo “ucieczki” z Egiptu, Dawid nie zabil Goliata etc.
     Jak podaje zydowski archeolog Z.Herzog, nie bylo “krolestwa” Dawida ani Solomona, a
     opowiadania o “stworzeniu swiata” zostaly wziete z mitologii Sumerow.

     Proponuje zaczac czytac i poznawac historie, zamiast wyglaszac koscielne herezje, ktorymi sa masowo oglupiane koscielne owieczki i barany.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Andre
      Andre 4 lipca, 2016, 15:53

      Tym idiotycznym komentarzem odleciałeś daleko poza orbitę ziemską…

     • Anonim
      Anonim 1 września, 2016, 17:23

      Mars podobno nie długo mają być loty załogowe na Marsa. Weź się zapisz, ale tylko w jedną stronę. Jesteś głupszy niż ustawa przewiduje.

    • Irma
     Irma 22 września, 2016, 18:14

     z tego co piszesz wnioskuję, że gdyby cię zgwałcono raz czy drugi to za trzecim już sama w odwecie byś się nadstawiła. Nigdy chyba nie doznałaś krzywdy dlatego nie potrafisz zrozumieć bólu ale bierzesz się za osądzanie. Nie trzeba być katolikiem żeby być Polakiem, a ja jako Polak i katolik wybaczam ci twoją głupotę bo przynajmniej potrafisz pisać po Polsku.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 28 sierpnia, 2016, 23:09

    Hmm, przypadkowo zaciągnięto matkę z dziećmi do stodoły i rozstrzelano…żenada
    Co do Jezusa, urodzony w żydowskiej rodzinie….to pewnie Arab

    Odpowiedz na ten komentarz
   • hh
    hh 1 września, 2016, 16:47

    Maria matka Jezusa była Żydówką.
    Każde dziecko narodzone z matki Żydówki jest Żydem.
    Relikwie Jezusa po obrzezaniu są w kilku chrześcijańskich kościołach, nawet wystawiane są na widok publiczny.
    Ty też jesteś obrzezany?

    Odpowiedz na ten komentarz
    • jpnz
     jpnz 11 kwietnia, 2017, 09:07

     hh,
     A kto ci to powiedzial, ze Maria byla Zydowka ?

     Narod zydowski nie istnial i udowodnil to zydowski historyk S.Sand, a zydowski archeolog Z.Herzog udowodnil, ze stary testament jest pelen fikcyjnych opowiadan, ktore nie mialy miejsca w historii.
     Np. Esenczycy (grupa wyznawcow Jezusa) pisali, ze Jezus byl duchem w ludzkim ciele i dodatkowo wyjasnia to ewangelia Jana.
     To kosciol zrobil Zyda z Jezusa a zyciorys Marii zostal sfalszowany.
     Np. w/g zrodel judeo-talmudycznych, Maria byla dzieckiem zrodzonym z nierzadu na dworze panujacego krola w Judei, a nastepnie zostala oddana na wychowawnie poza mury dworu krolewskiego innej rodzinie i nie ma zadnych innych zrodel informacji o przodkach Marii – w ewangeli niejakiego Mateusza, autor/autorzy dorobili Marii zydowskie pochodzenie.

     W KK byla taka moda przed wiekami, ze sprzedawano “relikwie swietych” i mozna bylo kupic sobie “odpust za grzechy” na sto lub wiecej lat.
     Pamietam, ze “calun turynski” tez mial byc odbiciem twarzy Jezusa, a okazalo sie, ze pochodzil z XIV wieku.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • alk
    alk 14 maja, 2017, 23:17

    Drugi mąż mojej mamy był w AK .Był podwładnym Lupaszki . Brał udział w tej ,jak ją nazywasz ,przypadkowej strzelaninie . Opowiedział mi jak wszedł do jednej z chałup i zastał w niej trzy pokolenia kobiet ;matkę , jej córkę i jej wnuczkę [6 lat ]. Chciał udac ,że nie spotkał nikogo i wyjść . Odwrócił się w stronę drzwi i w ich świetle zobaczył swojego przełożonego mierzącego do niego z karabinu . Wtedy przerażony odwrócił się w stronę kobiet i je zastrzelił . Opowiedział mnie tą historię w odpowiedzi na moje pytanie dlaczego każdej nocy krzyczy przez sen ? To nie była przypadkowa strzelanina !

    Odpowiedz na ten komentarz
 4. Zofia
  Zofia 25 kwietnia, 2016, 22:29

  A ty kim jesteś? Naprawdę wierzysz w to co mówisz? Żal, jak można być takim ugnorantem. Wstyd…tfu…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Alex
   Alex 26 kwietnia, 2016, 21:59

   http://www.fundacjapamietamy.pl/w-obronie-dobrego-imienia-majora-lupaszki NAPRAWDĘ DOGŁĘBNA ANALIZA HISTORYCZNA TEJ SYTUACJI. POLECAM!!!

   Odpowiedz na ten komentarz
   • prawda zaboli, gdy kanonizują zbrodniarzy
    prawda zaboli, gdy kanonizują zbrodniarzy 27 kwietnia, 2016, 06:45

    Dowódca odpowiada karnie i moralnie za swoich żołnierzy tak jak gospodarz odpowiada za swoje psy. Szyndzielarz był zawodowym oficerem II RP i powinien wiedzieć co robią podwładni. Po akcji żadnego z podkomendnych nie ukarał za śmierć cywili i kobiet z dziećmi choć regulamin tak nakazywał i w AK tego przestrzegano (dla przypomnienia niejaki Ogień za łamanie regulaminu został wyrzucony). Autorzy tego artykułu nie mają pojęcia ani wojsku ani o AK – tylko w stylu PiS propagandy wybielają ewidentnego winowajcę. Dla przypomnienia: W Norymberdze skazano tych, którzy nigdy nikogo nie zabili osobiście a rozkazy się też nie zachowały. Stalin też nikogo osobiście nie zamordował. Podwładni zaś zawsze się tłumaczą “wykonywaniem rozkazów”. Tylko zamordowane kobiety i dzieci są prawdziwe… Zbrodnia jest zbrodnią niezależnie kto ją popełnił.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • groszek28
     groszek28 27 kwietnia, 2016, 20:42

     A jakie masz prawo ty oceniać działania kogoś kto oddał być może życie również za ciebie

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Toronto
     Toronto 28 kwietnia, 2016, 00:45

     Bez pierdol i propagandy !
     Litewscy nazisci z SS z pomoca Niemcow w ramach czystek etnicznych wymordowali ponad 20 tysiecy Polakow z Kresow wschodnich II RP i ponad 60 tysiecy Zydow w Ponarach i okolicznych lasach.
     Z kolei Ukrainscy nazisci wymordowali ponad 200 tysiecy Polakow na Wolyniu i okolicach w ramach czystek etnicznych z pomoca Niemcow.
     Wszyscy byli wazni, bo mieli bron, ktorej uzyli przeciw bezbronnym cywilom.

     Ale jak przyszlo im walczyc z polska partyzantka to chowali sie jak szczury po wsiach pod oslone ludnosci cywilnej, narazajac ja na smierc.
     Dziesiatki tzw. “cywilow” kolaborowalo z litewskimi nazistami, a reszta to przypadkowe ofiary strzelaniny.

     Najwazniejsze, ze akcje odwetowe polskiej partyzantki przeciw litewskim nazistom przerwaly eksterminacje polskiej ludnosci cywilnej przez bandy litewskich nazistow.

     MORAL:
     Uzycie sily przez polska partyzantke wobec bezkarnych zbrodni litewskich nazistow na polskiej ludnosci cywilnej na Kresach wschodnich II RP byl wlasciwym jezykiem, ktory przemowil do zakutych lbow litewskich nazistow.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • AL
      AL 20 czerwca, 2016, 19:37

      A nie przypadkiem 1500 sto 900????…zobrodnie na cywilach nir mają zadnego wytłumaczenia!!!zadnego…

     • Andre
      Andre 4 lipca, 2016, 15:57

      Poglądy godne zagorzałego banderowca…

     • Anonim
      Anonim 28 października, 2017, 11:06

      Do “Toronto”-jesteś zagorzałym piewcą przemocy i odwetowcem,jak można w ramach tzw.”sprawiedliwości”,wymordować dzieci,a kobiety przed śmiercią bestialsko zgwałcić.Sprawców tych niegodnych czynów nazwać “bohaterami”walczącymi o wolność,przecież to jest niegodne wśród istot rozumnych.

    • Toronto Ć W O K
     Toronto Ć W O K 2 maja, 2016, 13:06

     Zbrodnia to zbrodnia! Zabójca niewinnych cywili to M O R D E R C A!
     Bez względu, czy Polak, Rusek, Niemiec, Litwin, bohater AK, AL, patriota czy ksiądz.
     @Toronto – masz krzywy kręgosłup moralny D U P K U!

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Iza
      Iza 5 sierpnia, 2016, 14:50

      Tak zgadzam sie z Tobą!!Jestem za historyczna prawda.Zboze powinno sie oddzielić od plew.

   • Mac
    Mac 27 kwietnia, 2016, 07:44
   • Ja
    Ja 29 kwietnia, 2016, 11:11

    “Z faktami nie należy polemizować, ludzie ci rzeczywiście zginęli, a opisane zdarzenia istotnie miały miejsce”

    Tak wiec, posprzatane.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • iwanow
    iwanow 1 maja, 2016, 06:39

    to on major był cz marszałek?

    Odpowiedz na ten komentarz
 5. Leszna
  Leszna 26 kwietnia, 2016, 05:04

  I my oburzamy się na Ukraińców za Bandurę? Nasi nie byli lepsi, taka historia to nie chluba, walka, wojna, okrucieństwo. Chcieli walczyć z bronią z Sowietem szlachetne, czemu więc zabijali niewinnych, nieuzbrojonych cywili, którzy po wojnie chcieli po prostu żyć w spokoju. Walka powinna być z najeźdźcą wojskiem, policją olskim rządem.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Hanna
   Hanna 26 kwietnia, 2016, 13:33

   Ludzie, po jakiej wojnie było? Czerwiec 1944 rok. Chociaż dzieci są dziećmi i nie powinni zabijać. Ale nasze dzieci Litwini też zabijali. Wojna.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 28 kwietnia, 2016, 00:40

    No tak, wojna. To znaczy niezupełnie, bo chyba … wojenka, jak ją się pieszczotliwie w piosenkach nazywa? Takich … patriotycznych. Widać że patrioci ją kochają, czy nie prawda?

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Irma
     Irma 22 września, 2016, 18:27

     od razu widać, że dla ciebie patriotyzm to jeść, pić i dobrze żyć najlepiej cudzym kosztem.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Jo
    Jo 7 grudnia, 2016, 05:02

    Aha – znaczy, że jak tamci zabili nasze dzieci, to my mamy prawo zabić więcej ich dzieci?? I zgwałcić dziewczyny i zastrzelić matki?? Otóż nie mamy. Inaczej należałoby ustanowić np. prawo, że jeśli ktoś zabił komuś np. ojca, to za karę jemu też zabije się ojca, jeśli zgwałcił siostrę, to należy zgwałcić jego siostrę, itp. Czy ty ogarniasz, co mówisz w ogóle?? Wojna nie usprawiedliwia mordów, dlatego też jest coś takiego, jak zbrodnia wojenna.
    A Łupaszka po wojnie też zabijał nie tylko Sowietów, ale i zwykłych prostych ludzi, którzy brali ziemię, jak im dawano, bo po prostu chcieli na niej pracować. Nie wszyscy też milicjanci byli okupantami i zbrodniarzami – ktoś przecież musiał też utrzymywać porządek i łapać normalnych przestępców, inaczej ludzie byliby zupełnie bezbronni. Kto jest, to jest godny pamięci jako bohater (jak np. rotmistrz Pilecki czy generał Nil), a nie ma co robić bohatera z kogoś, kto był watażką niczym Bohun i miał na rękach krew dzieci.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 06:04

   Jak nie znasz dokladnie szczegolow o co chodzi to nie powtarzaj bzdur po innych.
   Historyk L.Zebrowski wyjasnia dzialania zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego i ich walke z litewskimi i ukrainskimi zbrodniarzami na polskiej ludnosci cywilnej.
   Polscy zolnierze poszli ukarac Litwinow za zbrodnie na polskiej ludnosci cywilnej. Wywiazala sie strzelanina, w ktorej zgineli takze cywile, poniewaz litewscy zbrodniarze mieli swoje kryjowki na wsiach, a powini zdawac sobie sprawe z tego, ze narazaja osoby cywilne.
   To wszystko.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • AL
    AL 20 czerwca, 2016, 19:43

    Zło zwalczaj złem,tak? Wymordowanie 10tys ukrainskich cywilow przez polską partyzantke,palenie ich zywcem w chatach w ramach akcji odwetowych to dla ciebie chleb powszedni,bohaterstwo?…zbrodnie na wołyniu było okruciemstwem i należy wszedzie i zawsze je potępiac…ale to samo tyczy sie tzw akcji odwetowych…

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Magda
    Magda 13 lipca, 2016, 22:36

    Znaczy sie te wszystkie dzieci zwyczajnie wyszły na linie ognia tak? Litwini i POlacy ze sobą walczyli (żólnierze, dorosli) a dzieci im wpadły na linie strzału? A te zgwałcone dziewczyny to co sie przepraszam same nadziały na interesy polskich AKowców? POlacy chodzili po wsiach i zwyczajnie mordowali kto im w rece wpadł. A ze łatwiej zabić kobiete i 5 dzieci a przy okazji jaka uciecha sobie poużywać na najstarszej córce to szczegół. Taka ama zbrodnia jak Bandery. Chcemy przepsin od Ukrainców (ja chce!!!) to trzeba od siebie zacząć. Rozumiem, ze identycznie tłumaczysz Banderowców?

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Wołyń i Podole jest Polskie
    Wołyń i Podole jest Polskie 23 września, 2016, 19:48

    Do Marsa skontaktuj się ze mną norbert.polska@net.eu
    jestem potomkiem Wołyniaka

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Wołyń i Podole jest Polskie
     Wołyń i Podole jest Polskie 23 września, 2016, 20:00

     Poczytajcie coś Pani Ewy Siemaszko śMietKi, jak nie umiecie czytać lEWACKA sWOŁOCZO to obejrzyjcie na YT (najpierw mała potem duża litera, ażeby jeszcze bardziej wAS uniżyć). Wszystkich lEWAKÓW pozdrawiam ŚRODKOWYM PALCEM.
     Cześć i Chwała Bohaterom! Łupaszka był, jest i będzie WIELKI!!!

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Wołyń i Podole jest Polskie
      Wołyń i Podole jest Polskie 23 września, 2016, 20:20

      Czytając komentarze chcę dodać, iż jestem zadeklarowanym ateistą. Tutaj religia nie ma znaczenia. Jak myślicie inaczej, to czemu nikt nie mówi, że batiuszkowie święcili narzędzia zbrodni? Tak grekokatolickie psy to robiły! Prawosławne ścierwa lepsze nie były! Dopuszczam też myśl, że gdyby Pan Karol Wojtyła, to uwolnienie od socjalizmu realnego trwałoby paręnaście lat dłużej, za to Mu chwała.

     • Wołyń i Podole jest Polskie
      Wołyń i Podole jest Polskie 23 września, 2016, 20:30

      Gdyby “nie” Pan Karol Wojtyła. Dodaję to bo zaraz cZERWONI się doje_bią. Czołem Wielkiej Polsce!

 6. Dom
  Dom 26 kwietnia, 2016, 05:41

  Hej Polak
  A może bardziej merytorycznie odpowiesz na ten artykuł.
  No, chyba ze jesteś ten prawdziwy Polak, prawy i sprawiedliwy, katolik, dlatego twoja polemika jest ograniczona do bluzgu.
  Nie wstyd panu panie Polak.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 8 maja, 2016, 18:44

   Dom, dlaczego usunales wczesniejszy komentarz z 28 kwietnia 2016r ???

   Historycy: L.Zebrowski i E.Kurek chetnie wyjasnia polityke prowadzona przez polskojezyczne media w Polsce.

   Oto kopia usunietego komentarza z tego forum.
   Czyzby cenzura jak za czasow PRL ?

   Toronto 28 kwietnia, 2016, 00:57
   „Hej” (Hay is for horses)…
   Polecam wyklady historyka L.Zebrowskiego na YOUTUBE
   haslo: Leszek Zebrowski youtube

   Sprawe oszczerczej propagandy n/t Polski i Polakow omawia historyk E.Kurek na YOUTUBE
   haslo: Ewa Kurek youtube

   Informacja o zbrodniach litewskich nazistow w Ponarach tez jest na youtube, tak samo jak informacja o zbrodniach ukrainskich nazistow na Wolyniu, Galicji i okolicach.
   Zacznij szkolic sie sam.
   https://www.tygodnikprzeglad.pl/58176-2/#comment-16008

   Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 8 maja, 2016, 19:31

   Bardzo merytoryczna odpowiedz dla przedstawicieli polskojezycznego lobby w Polsce.

   HANBA LITWINOM, KTORZY MORDOWALI POLAKOW W PONARACH !

   Masowe zbrodnie Polakow i Zydow w Ponarach.
   Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys (Sonderkomando der Sicherheitsdienst und des SD), rekrutujące się głównie spośród szaulisów, wymordowały tu w latach 1941–1944 ok. 100 tys. osób. Wśród nich od 56 tys. do 70 tys. stanowili Żydzi.
   Wśród pozostałych ofiar znajdowało się od kilkunastu tysięcy do 20 tysięcy Polaków (inteligencja wileńska i żołnierze Armii Krajowej), a także grupy Romów, komunistów oraz Rosjan.
   Świadkiem zbrodni był pisarz Józef Mackiewicz, który w 1945 opublikował tekst Ponary-Baza, a także dziennikarz Kazimierz Sakowicz, którego wieloletnie notatki z obserwowanych zbrodni w Ponarach wydano w 1998.
   Dziś na terenie lasu znajduje się pomnik.
   http://www.kresy.pl/?forum/zbrdonie-w-pona,0,0,20163#p99085

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Irma
   Irma 22 września, 2016, 18:33

   a jakim ty jesteś Polakiem?

   Odpowiedz na ten komentarz
 7. Baby John
  Baby John 26 kwietnia, 2016, 06:12

  Redakcja tym tekstem wystawiła sobie cenzurkę. Nie słyszałem wcześniej o takim czasopiśmie i po tym co tu przeczytałem nie wezmę go do ręki. Czyim jesteście przedstawicielstwem na Polskę.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Luk
   Luk 26 kwietnia, 2016, 07:34

   Ojej, bo prawda w oczy kole i wkrada się dysonans poznawczy? A może tak stawić czoła rzeczywistości jak przystało na dorosłego (chyba?) człowieka?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • f
   f 26 kwietnia, 2016, 09:45

   nie wiem czy w języku polskim są odpowiednie słowa aby określić jak bardzo jesteś głupi i żenujący

   Odpowiedz na ten komentarz
   • mars
    mars 29 kwietnia, 2016, 17:49

    to napisz po litewsku, ukrainsku lub zydowsku, jak nie znasz dobrze polskiego, ewentualnie jezykiem trybuny ludu – organu prasowego KC PZPR.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 06:21

   Slusznie Baby John – Hi there… How is everything ?

   Media w Polsce nie sa polskie i dlatego w Polsce jest wciaz pelno naiwnych i glupich ludzi, ktorzy zamiast rozumu maja smietnik w glowie i daja sie sterowac mediom, zamiast samemu szukac prawdy, ktora ich wyzwoli.

   Johnny be good.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Andre
    Andre 4 lipca, 2016, 16:09

    Ty sam jesteś najlepszym przykładem osoby, która ma propagandowy śmietnik w głowie i jesteś wyjątkowo oporny na przyjmowanie niewygodnych faktów, które nie zgadzają się z Twoimi urojeniami…

    Odpowiedz na ten komentarz
 8. Sten
  Sten 26 kwietnia, 2016, 07:05

  Serdeczne wyrazy współczucia z powodu choroby nienawiści.

  Odpowiedz na ten komentarz
 9. Luk
  Luk 26 kwietnia, 2016, 07:40

  Ty i Tobie podobni jesteście zakałą tego kraju. Jeżeli jesteś gotów czcić kogoś, kto mordował bezbronnych cywili, w tym dzieci, i jeszcze masz pretensje, że ktoś o tych zbrodniach mówi, to znaczy, że jesteś moralnym dnem, antypolaku!!!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • polakmały
   polakmały 26 kwietnia, 2016, 11:11

   a nie przyszło ci do głowy ,że to wszystko to fałsz!!Do którego roku ,,ciągnęło” się ,że to Niemcy wymordowali Polaków w Katyniu Kozielsku i….???Był ZAKAZ PRAWDY i trwa…Myśl i czytaj samodzielnie IPN !!

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Małgorzata Kozakiewicz
    Małgorzata Kozakiewicz 26 kwietnia, 2016, 11:53

    polakmały: Ależ nikt nie mówi, że to fałsz, oprócz Ciebie. Wszyscy wiedzą, i Polacy i Litwini. To żadna tajemnica.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Bogusław Jarmakowski
    Bogusław Jarmakowski 26 kwietnia, 2016, 17:02

    …polakumały – bądź wielki duchem. Mnie zawsze przychodzi do głowy wątpliwość gdy słyszę jakiś nowy komunikat, ale od czego są ludzie i niezależna literatura. Trzeba poczytać alternatywnie różne stanowiska i posłuchać chłopów prowadzących gospodarstwa w tamtych latach. Jest pewne – bywało różnie, nie mnie rozstrzygać.
    Proszę Państwa – trochę ciszej nad mogiłami Podlasia

    Odpowiedz na ten komentarz
   • prawda zaboli, gdy kanonizują zbrodniarzy
    prawda zaboli, gdy kanonizują zbrodniarzy 27 kwietnia, 2016, 06:30

    To nie fałsz. Sprawę badano nawet w Londynie w 1945. W archiwum Studium Polski Podziemnej są zeznania-relacje zastępcy Szendzielarza, por. W.Wiącka “Rakoczego”, “cichociemnego” który po 1945 zdołał uciec na Zachód. Opisał zbrodnię w Dubinkach i potwierdził odpowiedzialność “Łupaszki”. Rząd emigracyjny w Londynie i dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie to też lewacy?

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Yolka
   Yolka 26 kwietnia, 2016, 17:22

   A tamci mogli mordować Polaków, polskie dzieci, starców i bezbronnych? Oni mogli. My mieliśmy kłaść głowy na pień i milczeć. Nie ma dymu bez ognia, a wojna, to wojna. Tylko, że teraz chodzi o durnowate domniemania, które skłócają nieznających prawdy. Wypowiedzi “wszechwiedzących” i przekonanych o swoich racjach prowadzą i wykazują ludzką bezmoc i niemyślactwo. Cokolwiek by nie myśleć o tamtych czasach, nikt nie powinien przyjmowac jednoznacznego stanowiska co do spraw, o których nie ma bladego pojęcia. “Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie”. (J. Brzechwa).

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 29 kwietnia, 2016, 08:09

    Dlatego lepiej milczeć a nie organizować pogrzeby z honorami dla co najmniej kontrowersyjnych osób.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Kotroniusz
    Kotroniusz 19 maja, 2016, 07:31

    Tamci nie mogli mordować Polaków, polskich dzieci, starców i bezbronnych. Ale to, że Łupaszko i jego ludzie postąpili tak samo stawia ich w jednym rzędzie z tamtymi mordercami. W dodatku są tchórzami, bo nie stanęli w obronie mordowanych Polaków, tylko wzięli się za rozstrzeliwanie bezbronnych. Całkowita dyskwalifikacja.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 27 kwietnia, 2016, 23:55

   Popieram Cię Luk i niedobrze mi się robi od tego zalewu fałszu i ignorancji takich pseudopatriotów. To rzeczywiście moralne niżej niż dno.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Toronto
   Toronto 28 kwietnia, 2016, 01:20

   Luk, sam jestes nieukiem i zakala, poniewaz z informacji podanych przez historykow, tzw. “cywile” kolaborowali z litewskimi nazistami – “Bury” mial nawet liste litewskich kolaborantow, ktorych likwidowal jako wrogow Polski i Polakow i mial do tego prawo jako zolnierz i obronca Kresow wschodnich II RP, podczas gdy litewscy nazisci mordowali polska ludnosc cywilna tylko dlatego ze byli Polakami i przeprowadzali czystki etniczne z pomoca Niemcow, identycznie jak to robili ukrainscy nazisci.
   Reszta tzw. “ofiar cywilnych” byla ofiarami strzelaniny pomiedzy polska partyzantka, a litewskimi nazistami, ktorzy chowali sie po wsiach posrod ludnosci cywilnej.

   Artykul jaki ukazal sie w tygodniku Przeglad jest propaganda oszczerstw pod adresem Polski i Polakow oraz rzadzacej partii PiS, wywolany glownie przez PO i jej zwolennikow – vide wczesniejszy szum wokol TK i akcje lewackiej i PO-wskiej agentury KOD.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Andre
    Andre 4 lipca, 2016, 16:17

    Zamordowane litewskie dzieci też wg Ciebie kolaborowały z nazistami? Weź się gościu samojebnij w ten swój pusty łeb, bo stek bzdur który tutaj wypisujesz świadczy jedynie o tym, że jesteś głupszy niż ustawa przewiduje, a Twój poziom moralności jest poniżej dna…

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Az
    Az 31 sierpnia, 2016, 17:19

    Włos sie jeży! Dobrze ze w Toronto

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Leszek Rytel
    Leszek Rytel 11 lutego, 2017, 23:14

    Bury likwidował litewskich kolaborantów na Litwie…jako wrogów polski i polaków..co kurwa robili Polacy na Litwie…Litwini nie likwidowali Polaków pod Warszawą ani pod Krakowem…tylko u siebie jeśli już przyjąć ten głupawy tok myślenia …polski okupant strzela do litewskich dzieci na Litwie i jest polskim bohaterem narodowym…nie strzela do Niemców, nie gwałci Niemek pod Berlinem,bo tam szybko by go zajebali…pod Wilnem mógł bezkarnie gwałcić i mordować,oraz za cichym przyzwoleniem Niemców rabować…bo to było w niemieckim interesie żeby skłócone nacje ,,podludzi ” wyrzynały się nawzajem…Przecież w Europie nordyckich ,,Panów” Polacy,Ukraińcy, Litwini,Białorusini,Rosjanie,żydzi mieli być wytępieni. Wniosek- polscy bandyci z podziemia tak w czasie wojny ,jak i po realizowali założenia polityki hitlerowskiej.Quod erat demonstrandum.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Bogdan
    Bogdan 16 kwietnia, 2017, 12:58

    No to sam tak ich broniąc wystawiasz im świadectwo zbrodni. Wygląda na to, że nawet nie rozumiesz kompletnie tego co piszesz, zapewne coś przepisujesz czytając bez zrozumienia. Jak podajesz mieli listę kolaborantów. No może i prawda że mieli, ale jakaż to lista na której były nawet niemowlęta i kilkumiesięczne dzieci. No to faktycznie fajny ten wywiad mieli, a ty jedynie potwierdzasz to. Akurat tak się składa, że w rodzinie byli żołnierze AK z Podlasia i Polesia, którzy walczyli między innymi z Łupaszką jeszcze w czasie hitlerowskiej okupacji. Wykonywali wyroki na jego zwyrodnialcach. Ale nie mordowali z tej okazji całej wsi. Przychodzili po konkretnego człowieka. Na podstawie ich zeznań między innymi został uznany za zbrodniarza nawet przez władze w Londynie. Gdyż cały okres jego poczynań to były zbrodnie na cywilach.

    Odpowiedz na ten komentarz
 10. Anonim
  Anonim 26 kwietnia, 2016, 08:13

  moi drodzy mieli dopuścić żeby jeszcze Litwini zrobili Polakom to co Ukraińcy? Gdyby ktoś odpowiedział na Wołyniu i Podolu równie ostro to by się Ukraińcy opamiętali może. Może dzięki takim działaniom na Litwie dziś są Polacy a na Ukrainie ich już niestety nie ma….Łatwo się dziś dyskutuje co dobre bez krwi na rękach i ofiar wśród swoich…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Ron
   Ron 26 kwietnia, 2016, 09:37

   Tak jasne, mordowanie dzieci można usprawiedliwić. Gratulacje

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Toronto
    Toronto 28 kwietnia, 2016, 03:26

    Polska partyzantka nie mordowala dzieci, ale polskie dzieci byly mordowane z zimna krwia przez Litwinow, Ukraincow i Niemcow, a nawet przez Komunistow w okresie PRL – poprzez aborcje.

    Winnymi smierci litewskich dzieci byli LITEWSCY BANDYCI strzelajacy do polskich partyzantow, ktorzy pochowali sie po litewskich wsiach w obawie przed zemsta polskiej partyzantki, ktora ich scigala za zbrodnie jakie popelnili na polskiej ludnosci cywilnej i za przeprowadzanie czystek etnicznych na Kresach wschodnich II RP.

    Jak widac akcja polskich partyzantow poskutkowala, poniewaz LITEWSCY BANDYCI przestali mordowac polska ludnosc cywilna.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Andre
     Andre 4 lipca, 2016, 16:22

     Polska partyzantka niestety mordowała również dzieci i jest na to wiele dowodów, jak chociażby dotyczących wspomnianej w tym artykule zbrodni majora Łupaszki. Zaprzeczanie tym oczywistym faktom świadczy jedynie o Twojej ignorancji historycznej oraz wypaczonej moralności…

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Iza
      Iza 5 sierpnia, 2016, 15:06

      Widzisz czasem nie da sie kogoś-pszekonac ze jego ukochany bohater był tylko człowiekiem.Kradl,zabijał ,gwałcił…i mordował bezbronne dzieci.Moja świętej pamięci babcia powiedziała:Dziecko ja sie bałam Rosjan bo moze bedą znowu gwałcić.Niemcow bo znowu bedą wywózki.Swojich bo znowu zabiorą dobytek:

 11. b.
  b. 26 kwietnia, 2016, 08:26

  Po raz kolejny próbują zakłamać historię robiąc bohatera ze zwykłego zbrodniarza. Obudź się Polsko!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 06:43

   Zbrodniarzami byli litewscy nazisci kolaborujacy z Niemcami, ktorzy mordowali polska ludnosc cywilna na Kresach wschodnich II RP (slawna zbrodnia w Ponarach kolo Wilna dokonana przez Litwinow), czyli na obszarze panstwa polskiego w ramach przeprowadzania czystek etnicznych z elementu polskiego przez Litwinow – vide rowniez zbrodnie ukrainskich nazistow na Wolyniu, Podolu i we wschodniej Galicji dokonane na polskiej ludnosci cywilnej, ktorzy rowniez przeprowadzali czystki etniczne, zeby pozbyc sie Polakow, ktorzy zamieszkiwali na Kresach wschodnich II RP, czyli u siebie w Polsce.

   Zolnierze polskiego podziemia zbrojnego byli obroncami , a jednoczesnie legalna wladza w okupowanej Polsce i mieli prawo ukarac sprawcow zbrodni na Polakach, ktorzy ukrywali sie w swoich kryjowkach na wsiach litewskich, stwarzajac rowniez zagrozenie dla ludnosci cywilnej.
   Doszlo do starcia i wymiany ognia pomiedzy litewskimi bandytami, a zolnierzami polskiego podziemia zbrojnego.
   W czasie strzelaniny zgineli takze przypadkowi cywile i to tyle w tym temacie.

   Twoja reakcja swiadczy, ze albo jestes nieuk i nie znasz historii Polski okresu II wojny swiatowej, albo jestes lewak, albo przedstawiciel “piatej kolumny” w Polsce.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Andre
    Andre 4 lipca, 2016, 16:27

    Niezależnie od tego jak bardzo będziesz się tutaj produkować, wklejając wszędzie gdzie się tylko da te Twoje brednie fałszujące niewygodne fakty, to i tak nie zmieni to historycznej prawdy o zbrodniach bandyty Łupaszki i jemu podobnych “niezłomnych” zbrodniarzy. Niewygodna prawda w oczy kole takich historycznych ignorantów jak Ty…

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 24 listopada, 2019, 17:36

     Towarzysze są wszędzie już ruscy piszą nowa historię na całym świecie fałszywą historię przekazują przez swoich sługusów. Agenci są wspierani przez oligarchów często następców Stalina Hitlera itp. O czym chłopie piszesz szmalcownicy zdradzali własnych żołnierzy wojna jest straszna II wywołał Adolf i Józef i do dziś PL niszczyć nie przestają. Przypisywanie PL odpowiedzialności za śmierć jest niedopuszczalne.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Jo
    Jo 7 grudnia, 2016, 05:18

    Taaa… ponieważ sprawcy ukrywający się na wsiach stwarzali zagrożenie również dla ludności cywilnej, wystrzelanie tejże ludności było wspaniałym rozwiązaniem, by nie była już ona narażona na to zagrożenie 🙁
    A w przypadkowej strzelaninie to zginęły zwłaszcza te dzieci, których ojciec się schował i które zeznawały, że nie wiedzą, gdzie jest… Pod nieobecność gospodarzy także zdarzała się przypadkowa strzelanina w obecności samych kobiet i dzieci… a gwałty to też jakoś przy okazji zdarzyły się ze zdenerwowania… Naprawdę trzeba wiedzieć, kogo warto bronić, a kogo wstyd…

    Odpowiedz na ten komentarz
 12. Anonim
  Anonim 26 kwietnia, 2016, 08:28

  Polak, ale chyba ten z lepszego sortu, ten z dobrej zmiany. Nowa fala polityczna, przynoszaca tej POLSCE wstyd. Fala nienawisci i prostactwa.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • pOLAK
   pOLAK 26 kwietnia, 2016, 09:55

   wstyd? za to że chcemy Polski dla Polaków,patriotów którzy chcą Polski katolickiej I normalnej a nie poddanej Brukseli I Berlina I ich interesom.Polski która jest silna I na agresję ma siłę I odwagę odpowiedzieć…to dla Ciebie wstyd? Granice otwarte-w drogę do lepszej ojczyzny..

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Polak niemały
    Polak niemały 26 kwietnia, 2016, 13:17

    Ja nie chcę aby Polska była katolicka, sami sobą rządzić nie umiemy i dobrze, że Bruksela próbuje. Dopóki nie zmienimy mentalności to byle kurdupel będzie Nam wmawiał, że wszyscy chcą dla Nas źle i najlepiej jakbyśmy się murem odgrodzili. Polecam wyjazd, ale tym, którzy uważają, że w Polsce jest tak dobrze.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Bogdan Zwierzykowski
     Bogdan Zwierzykowski 26 kwietnia, 2016, 18:41

     biedny człowieczku, otwórz oczęta, rozum uruchom i nim pukniesz paluchem w klawiaturę, pomyśl, proszę…

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 28 kwietnia, 2016, 00:23

     Masz rację. Ci pseudopatrioci może doprowadzą znów do tego, że Polski nie będzie wcale. Nie jest dobrze i nie będzie, bo wielu ludzi daje się ogłupić. A dlaczego się dają? Bo nie uczą się w szkole i nie czytają książek. Pół książki na rok – to dopiero czytelnictwo … Zamiast dowiadywać się o historii z dokumentów, słuchają politycznych bajarzy.
     I … dają się im wykorzystywać. To smutne.

     Odpowiedz na ten komentarz
    • Andre
     Andre 4 lipca, 2016, 16:48

     Ludzie tacy jak Ty chcieliby z Polski zrobić zacofany cywilizacyjnie katolicki skansen i skazać ten kraj na całkowitą izolację, która doprowadziłaby nas do ruiny gospodarczej. Prawdziwemu patriocie powinno zależeć na tym, żeby Polska była ważna i silna w Zjednoczonej Europie, bo tylko dzięki obecności w UE możemy budować naszą pozycję międzynarodową i szybko nadrobić cywilizacyjne zacofanie, spowodowane ponad 40 letnim komunizmem w naszym kraju. Kto tego nie rozumie, ten jest nie tylko politycznym ignorantem, ale działa również na szkodę Polski i jest jedynie pseudopatriotą…

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 26 kwietnia, 2016, 16:01

    Polak to pan jest, przez ,, małe “

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Bogusław Jarmakowski
    Bogusław Jarmakowski 26 kwietnia, 2016, 17:09

    … człowieku jest XXI wiek – globalizacja – popatrz co wyrabia polski episkopat katolicki. Jaka siła na agresję – masz na myśli militarną i Rosję ? Człowieku wystąp o dodatek rechabilitacyjny

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Anonim
    Anonim 28 kwietnia, 2016, 00:12

    Wyobraź sobie, że mi Polska katolicka w ogóle nie odpowiada. Jak ktoś sobie chce chodzić codziennie do kościoła, przecież nikt mu nie zabrania. Jestem ok. i bez religii radzę sobie znakomicie. Co ma piernik do wiatraka, a silna Polska do katolickiej. Polska nie jest silna i nie będzie, bo jest za bardzo katolicka. Nie widzisz tej zależności???

    Odpowiedz na ten komentarz
    • mars
     mars 29 kwietnia, 2016, 19:15

     Anonim…. problemem nie jest KK, ale “pasozyty”, bo to oni maja wladze i rzadza w Polsce od 1944r do dzis.
     O supremacji “pasozytow” pisal m.inn. D.Duke i opieral sie na udokumentowanych materialach, wiec to co napisales jest bez sensu.
     KK jest juz opanowany przez “psaozytow” od co najmniej 50 lat (J23, P6, JP2, B16) , a obecny lider F1, sluzy diablu i pracuje w kierunku zaprowadzenia NWO (new world order – nowy porzadek swiata).
     Wszystko zalezy od tego jak potocza sie wydarzenia na linii Rosja-USA.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Andre
      Andre 4 lipca, 2016, 16:52

      @mars Bierzesz jakieś leki psychotropowe, czy po prostu jesteś taki głupi od urodzenia?

   • Iza
    Iza 5 sierpnia, 2016, 15:08

    Ty nikogo z Polski nie będziesz wypędzać!Za kogo sie bierzesz?Polska powinna byc laicka.

    Odpowiedz na ten komentarz
   • Leon Leon
    Leon Leon 31 sierpnia, 2016, 17:20

    A dzieki komu sa otwarte granice ? Dzieki temu z ktorego teraz robicie najwiekszego konfidenta . Probojecie przeklamac historie wczesniejsza i terazniejsza i zrobic z obydwu kurdupli bohaterow narodowych

    Odpowiedz na ten komentarz
 13. mal
  mal 26 kwietnia, 2016, 08:50

  no i znowu kurdupel…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Bogusław Jarmakowski
   Bogusław Jarmakowski 26 kwietnia, 2016, 17:22

   … dyskusja jest o majorze “Łupaszko”, On kurduplem to na pewno nie był. Pomyliłeś osoby na zdjęciu, albo w ogóle nie czytałeś i zabierasz głos – przeproś

   Odpowiedz na ten komentarz
 14. f
  f 26 kwietnia, 2016, 08:53

  thebill z ciebie a nie Polak… chciałbyś

  Odpowiedz na ten komentarz
 15. Stanisław
  Stanisław 26 kwietnia, 2016, 09:10

  Bohaterowie dzisiejszej Polski to bandyci, zdrajcy i oszuści. Dla takich stawia się pomniki, takich się dziś honoruje i z takimi tworzy się na nowo historię. Propaganda nie wymaże faktów z ludzkiej pamięci,

  Odpowiedz na ten komentarz
 16. Barbara Łapińska
  Barbara Łapińska 26 kwietnia, 2016, 10:03

  Komentarz jest rzeczowy i merytoryczny, widać prawdziwy POLAK jak się zwie to napisał. A ja dowiedziałam się że Nie dość że jestem lewakiem to jeszcze żydem, Gratuluję wiedzy na mój temat, uzupełnię p.wiedzę że moją rodzinę na Wołyniu takie łupaszki w znakomitej większości wymordowali.A nie była to walka z komunie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Bogdan Zwierzykowski
   Bogdan Zwierzykowski 26 kwietnia, 2016, 19:04

   Pani Barbaro, popieram ten rząd, choć na niego nie głosowałem ( na PO tym bardziej), ale w tej materii mam inne zdanie niż prezydent i w\w, uważam, że Łupaszko i wielu jemu podobnych, to bandyci, którzy terrorem i przemocą, w stosunku do umęczonej sześcioletnią okupacją ludności, prowadzli tragicznie beznadziejną walkę, zastanawia mnie o jaką Polskę walczyli? o czworaki w przypałacowych obejściach? mało miejsca i brak czasu bym się tu rozpisywał, młode gorące głowy ulegają tak łatwo propagandzie, i to z każdej strony, nie sięgają do źródeł historycznych, wygłaszają pochopne opinie, nie znając faktów, współczuję Pani z powodu tragedii odległej ale zawsze bliskiej, pozdrawiam. starający się być obiektywnym.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 03:19

   Na Wolyniu tam gdzie byla Polska, Polakow mordowali zwolennicy OUN-UPA, czyli ukrainscy nazisci, ktorzy po kazdej zbrodni na Polakach wracali do swoich wsi i ukrywali sie po domach, gdzie mieli swoje bazy i zaplecze.
   Ukrainscy nazisci obcinali polskim kobietom nosy, uszy, piersi, nogi, rece, wydlubywali oczy, rozpruwali brzuchy, gwalcili Polki, a pozniej rozcinali pochwy i mordowali, rozcinali Polkom usta od ucha do ucha etc i podobne kary spotykaly polskich mezczyzn.
   Polskim dzieciom, ukrainscy nazisci rozbijali glowy o sciany domow lub studni, nabijali na sztachety plotow, rozrywali dziecko na pol lub wrzucali zywych w ogien podpalonych polskich domow.
   Polska partyzantka wiedziala co robili ukrainscy nazisci i zawsze ich scigala, zeby wymierzyc im sprawiedliwosc.
   Ukrainscy nazisci byly “bohaterami”, kiedy mordowali bezbronna polska ludnosc cywilna, ale gdy natrafili za zbrojne oddzialy polskiej partyzantki to chowali sie po wsiach i po domach, narazajac jednoczesnie ukrainskich cywilow, ktorzy im pomagali i wiedzieli, ze dokonuja zbrodni na Polakach i dokonuja czystek etnicznych.
   Te rzeczy opisal ukrainski historyk W.Poliszczuk w ksiazce pt. “GORZKA PRAWDA” – kup sobie ksiazke i przeczytaj.

   W/g definicji, zbrodnia to umyslne zabojstwo, wiec akcje odwetowe polskiej partyzantki na litewskich nazistach lub ukrainskich nazistach, ktorzy z zimna krwia mordowali polska ludnosc cywilna na Kresach wschodnich panstwa polskiego nie sa zbrodnia, ale proba ukarania zbrodniarzy, poniewaz to litewscy i ukrainscy nazisci sa zbrodniarzami.
   Polska partyzantka miala prawo karac litewskich i ukrainskich zbrodniarzy, poniewaz byla legalna wladza na polskim terytorium okupowanym najpierw przez Niemcow, a nastepnie przez ZSRR.

   W zwiazku z tym, wine za litewskie lub ukrainskie ofiary cywilne ponosza wylacznie litewscy i ukrainscy nazisci, ktorzy ukrywajac sie na swoich wsiach przez kara za zbrodnie na Polakach, narazili wlasna ludnosc cywilna, w tym swoje dzieci.
   To wszystko na ten temat.

   Z powyzszych informacji opartych na faktach wynika, ze dzisiejsze media zaklamuja historie i manipuluja umyslami polskich obywateli, a jednoczesnie milcza w sprawie masowych zbrodni popelnionych przez litewskich nazistow w Ponarach kolo Wilna z pomoca Niemcow (ponad 20 tysiecy zamordowanych Polakow i ponad 60 tysiecy zamordowanych zydow oraz innych narodowosci) oraz milcza rowniez o zbrodniach popelnionych przez ukrainskich nazistow na Wolyniu, Podolu i Galicji wschodniej (ponad 200 tysiecy Polakow i okolo 100 tysiecy zydow).
   To dzialo sie na ziemiach polskich w czasie okupacji.

   Moja rada do wszystkich bezmozgowcow:
   Nauczcie sie prawdziwej historii Polski, a dopiero zabierajcie glos w dyskusji, zeby nie robic z siebie blaznow i nie powtarzac klamstw jak papugi, chyba, ze robicie to celowo, bo macie w tym swoje interesy.

   p.s.
   ZAPOMNIANE LUDOBOJSTWO
   http://historia.wp.pl/title,Zapomniane-ludobojstwo-rzez-Polakow-na-Wolyniu-i-w-Galicji-Wschodniej,wid,16267148,wiadomosc.html?ticaid=116ead

   Odpowiedz na ten komentarz
 17. T Nick Knight
  T Nick Knight 26 kwietnia, 2016, 10:12

  Wow, this is some seriously retarded garbage. The PiS type brownshirts love to push their garbage.

  Odpowiedz na ten komentarz
 18. Barbara Łapińska
  Barbara Łapińska 26 kwietnia, 2016, 10:16
 19. velvet worm
  velvet worm 26 kwietnia, 2016, 10:44

  tak?ja jestem lewackim żydem (ciekawe połączenie). zabijesz mnie i zgwałcisz? chyba niewiele się zmieniło. nie wiesz ilu polaków wyżywa się teraz nad imigrantami? ilu jest rasistów? ci chłopcy nabuzowani i przeklinający (pewnie jesteś jednym z nich) szerzą nienawiść? czy w tym artykule ktoś napisał ch w dupę? chyba ty tak napisałeś, chyba łatwo się domyślić kto ma merytoryczną przewagę jeśli wiesz co to znaczy, co tobą kieruje co czujesz kiedy tak piszesz? brak perspektyw? rozumiem że życie jest ciężkie ale może warto iść do lasu popatrzeć na ptaki i wypożyczyć jakąś książkę, możesz do mnie napisać a polecę ci książki o jakiejkolwiek merytorycznej wartości. polak to tylko puste słowo, nie wiesz że to ludzie wymyślają nazwy?

  Odpowiedz na ten komentarz
 20. XPIH
  XPIH 26 kwietnia, 2016, 12:54

  Łupaszka, Bury, Wołyniak i im podobni są tylko dowodem na to jak brutalna jest wojna i że nie są bez skazy, jak się w Polsce o tym pisze. I jest to dowód aby takich samych zbrodni wojennych nie wytykać sąsiadom jak samemu nie było się lepszym. Mit o miłosiernej i nie wyrzdzajacej nikomu krzywdy, walczącej zasadami AK,WiN czy innej polskiej organizacji podziemnej właśnie upadł. Więc niech Polska nie wytyka bohaterów innych narodów wyzywając od morderców jak sama ma nie lepszych w swojej historii i nie lepszym stawia pomniki, nazywa ulice, place skwery. swojej belki w oczy patrzeć a nie czyjejś drzazgi.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Toronto
   Toronto 28 kwietnia, 2016, 00:15

   Sam nisko upadles, poniewaz znalazles sie w rynsztoku oszczerczej zydo-komunistycznej propagandy z okresu PRL, wiec ja spijaj i czuj sie usatysfakcjonowany.

   CHWALA POLSKIM BOHATEROM, OBRONCOM POLSKI I POLSKOSCI NA KRESACH WSCHODNICH II RP !

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Andre
    Andre 4 lipca, 2016, 17:02

    To właśnie ty sam upadłeś z dużej wysokości i uderzyłeś się za mocno w głowę, dlatego nie akceptujesz faktów i pierdolisz jak weszwolak po tracheotomii mózgu…

    Odpowiedz na ten komentarz
 21. Michał
  Michał 26 kwietnia, 2016, 13:01

  Powinniśmy wszyscy zrobić rachunek sumienia. Żołnierze Armii Krajowej na pewno zasługują na cześć i chwałę, ale przede wszystkim zasługują na nią niewinne ofiary.

  Odpowiedz na ten komentarz
 22. kresowiak
  kresowiak 26 kwietnia, 2016, 14:43

  ak i tak się cackała z litwinami a ci policjanci co mordowali polaków w glinciszkach duzo pochodziło z dubinek

  Odpowiedz na ten komentarz
 23. Anonim
  Anonim 26 kwietnia, 2016, 16:11

  Łupasz Nie był żadnym zbrodniarzem. W jego obronie staje między innymi Roman Koran Żebryk ,,Biała księga w Obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Oprócz niego inny histoorycy jak np. Kazimierz Krajewski polecam strone:

  http://podziemiezbrojne.blox.pl/2015/08/W-obronie-dobrego-imienia-majora-Lupaszki.html

  Wszelkie oskarżenia to insynuacje lewicowych autorytetów, niestety tez Litwinów, którzy sami nie chcę się przyznać do zbrodni na Polakach i nie okazują skruchy. Chwałą panu majorowi-ppułkownikowi Łupaszce

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Bogusław Jarmakowski
   Bogusław Jarmakowski 26 kwietnia, 2016, 17:27

   …no pewnie Litwini i inne nacje to brzydkie dranie, tylko Polacy i to Ci lepszy sort byli i są cacy.
   Człowieku ogarnij się.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Andre
   Andre 4 lipca, 2016, 17:05

   To nie są żadne insynuacje, tylko potwierdzone przez niezależnie źródła fakty. Doucz się trochę historii, to może wreszcie przejrzysz na oczy i przestaniesz bezmyślnie bronić tego zbrodniarza…

   Odpowiedz na ten komentarz
   • annadulder
    annadulder 16 kwietnia, 2017, 22:35

    Łupaszka został oczyszczony z tych zarzutów w 1993. Jeśli ktoś się nie zgadza z wyrokiem i ma ważne fakty, zgłasza sprawę do sądu zamiast produkować paszkwile na łamach prasy

    Odpowiedz na ten komentarz
 24. patriota
  patriota 26 kwietnia, 2016, 17:05

  nawet jeżeli wróg zabijał nasze kobiety i dzieci to wcale nie upoważnia nas do robienia tego samego. A skoro już zdecydowaliśmy się robić to samo to raczej ciszej nad tą trumną.
  jestem patriotą ale wiem tez , że prawda i sprawiedliwość nie jest przypisana tylko nam, Polakom.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 04:17

   Najpierw zapoznaj sie z definicja zbrodni – oznacza umyslne zabojstwo.

   Nastepnie naucz sie polskiej historii – na youtube sa wyklady historyka L.Zebrowskiego, ktory pracowal w IPN i bardzo dobrze zna temat okresu II wojny swiatowej.

   Po zapoznaniu sie z podanymi informacjami, dopiero wyciagnij wnioski, zamiast zachowywac sie jak nieuk i papuga.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • bachna
    bachna 3 maja, 2016, 09:09

    Do p.mars prawda w/g pana jest jedyna , a bezmógowce widzą też szarości. Mord jest zawsze mordem, zabójców nie powinno się gloryfikować , a pochylać nad nimi ze smutkiem głowę. Pragnąc aby historia się nie powtórzyła.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • mars
     mars 4 maja, 2016, 04:10

     re: bacha,

     Po pierwsze, bezmozgowiec nie mysli.
     Po drugie, zeby poznac prawde to trzeba zbadac wszystkie dostepne zrodla informacji i ustalic okolicznosci, a to nie jest na glowe bezmozgowca i stad biora sie bledne opinie bezmozgowcow.
     Po trzecie, akcja propagandowa przeciw mjr “Lupaszce” byla zorganizowana celowo przez grupy wrogie Polsce i Polakom.
     Po czwarte, defincje “zbrodni” okresla kodeks karny.
     Po piate, ukaranie sprawcow zla nie jest zbrodnia i oddzialy AK dzialaly odpowiednio zgodnie z prawem II RP, poniewaz 3 dni wczesniej (20 czerwca 1944r) litewscy nazisci wymordowali Polakow (kobiety, dzieci i troche mezczyzn) we wsi Glinciszki i akcja odwetowa przeprowadzona 23 czerwca 1944r na wies Dubinki, gdzie znajowal sie komisariat litewskiej policji i ukrywajacy sie litewscy zbrodniarze z Glinciszek, miala na celu wylapanie sprawcow zbrodni na Polakach.
     Po szoste, w okresie dzialan wojennych zbrodnie wojenne podlegaja karze smierci i to czekalo litewskich bandytow.
     Po siodme, odpowiedzialnosc za smierc ofiar cywilnych we wsi Dubinki spada na litewskich bandytow, ktorzy ukrywajac sie we wsi przed kara za popelnione wczesniej zbrodnie na Polakach we wsi Glinciszki, narazili tamtejsza ludnosc cywilna na niebezpieczestwo.
     Po osme, w czasie dzialan wojennych nie jest wykluczona smierc ofiar cywilnych i nikt nie ma zadnych gwarancji na przezycie, niezaleznie od tego czy ma bron w reku czy rozaniec.

     Odpowiedz na ten komentarz
     • Andre
      Andre 4 lipca, 2016, 17:11

      Bredzisz jak potłuczony. Zamiast pouczać innych, zrób najpierw własny rachunek sumienia oraz swoich uprzedzeń, którymi się kierujesz, zniekształcając fakty historyczne…

   • Anonim
    Anonim 14 października, 2016, 13:50

    mars zbrodnia – oznacza umyslne zabojstwo, zgadza się. Ale żeby aż tak przekłamywać rzeczywistośc by nie widzieć, że szukając po mieszkaniach tych partyzantów nasi AKowcy zabijali UMYŚLNIE ludność litewską !? Nie widzisz tego? Inni są dla Ciebie be a my zabijać możemy?

    Odpowiedz na ten komentarz
 25. realista
  realista 26 kwietnia, 2016, 17:55

  Nasz kraj schodzi na psy. My jesteśmy obużeni że Ukraina ma swojego “bohatera” Bandere a sami tworzymy hurtowo swoich banderowców. W czasie wojny Ci ludzie z pewnością byli bohaterami, ale po wojnie część z nich przeszła na “ciemną stronę mocy” A dziś wszystkich wrzuca się do jednego worka z napisem bohater. Przykre to.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Anonim
   Anonim 28 kwietnia, 2016, 00:53

   Tak, niestety, to prawda. Brak moralności, przyzwoitości i elit na odpowiednim poziomie. Tu nic nie pomoże wołanie – chwała Polsce, czy chwała bohaterom. Kłamstwo ma krótkie nogi i nie może być
   lekarstwem na wszystkie problemy. Problemem jest mentalność Polaków, W pewnym sensie też
   brak odwagi do spojrzenia prawdzie prosto w oczy.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 07:06

   Polska nie rzadza Polacy od 1944r do dzis.
   Bandytow z zolnierzy polskiego podziemia niepodleglosciowego zrobila najpierw zydo-komunistyczna propaganda PRL, a PRL byl z kolei tworem bandyty J.Stalina i jego zydowskich pomagierow.
   Nazwa “banderowcy” bierze sie od przywodcy OUN-UPA zyda S.Bandery, ktory jest odpowiedzialny za zbrodnie m.inn. na ponad 200 tysiacach Polakow w czasie II w.s.
   Przyrownywanie zolnierzy polskiego podziemia niepodleglosciowego do “banderowcow” robi z ciebie automatycznie stalinowskiego bandyte, a w najlepszym przypadku glupca, ktory obnaza swoja glupote na forum dyskusyjnym.
   A przykre jest to, ze jako “realista” zachowujesz sie jak bezmozgowiec – zmien sobie ksywe na bardziej podobna do swojego zachowania.

   Odpowiedz na ten komentarz
 26. Anonim
  Anonim 26 kwietnia, 2016, 18:56
 27. Wiesław Malicki
  Wiesław Malicki 26 kwietnia, 2016, 19:08

  Szkoda, że Pan autor, nie żył w latach wojny.

  Odpowiedz na ten komentarz
 28. Krzysztof Rudnicki
  Krzysztof Rudnicki 27 kwietnia, 2016, 03:05

  “Anonim” Łupasz Nie był żadnym zbrodniarzem. W jego obronie staje między innymi Roman Koran Żebryk ,,Biała księga w Obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Oprócz niego inny histoorycy jak np. Kazimierz Krajewski polecam strone:

  http://podziemiezbrojne.blox.pl/2015/08/W-obronie-dobrego-imienia-majora-Lupaszki.html

  Wszelkie oskarżenia to insynuacje lewicowych autorytetów, niestety tez Litwinów, którzy sami nie chcę się przyznać do zbrodni na Polakach i nie okazują skruchy. Chwałą panu majorowi-ppułkownikowi Łupaszce”.Anonim” moi drodzy mieli dopuścić żeby jeszcze Litwini zrobili Polakom to co Ukraińcy? Gdyby ktoś odpowiedział na Wołyniu i Podolu równie ostro to by się Ukraińcy opamiętali może. Może dzięki takim działaniom na Litwie dziś są Polacy a na Ukrainie ich już niestety nie ma….Łatwo się dziś dyskutuje co dobre bez krwi na rękach i ofiar wśród Jestem za.

  Odpowiedz na ten komentarz
 29. prawdziwy Polak
  prawdziwy Polak 27 kwietnia, 2016, 06:23

  czy kiedy kolwiek Ci z pod znaku krzyża przyznają się do prawdy która ich w oczy kole oni tylko potrafią innych szkalować nie widząc swoich błędów ten mały kacyk za swoje nieudane życie doprowadzi do wielkiego bałaganu w tym kraju przy aprobacji katolandu nie dopuśmy do tego aby to dłużej trwało te zakłamanie

  Odpowiedz na ten komentarz
  • mars
   mars 29 kwietnia, 2016, 07:48

   prawdziwek…. a czym rozni sie Polak od “prawdziwego” Polaka ?

   Pochodzenie dziedziczy sie po rodzicach, a nie po wyznaniu religijnym lub pogladach politycznych.

   Nie jestem zwolennikiem zadnej partii politycznej w Polsce, ale zrzucanie winy na “kucyka” za wielki balagan w Polsce nie odpowiada prawdzie historycznej, czyli siejesz zamet na forum jak artykul, ktory zaklamuje wydarzenia historyczne o “Lupaszce” i wychodzi na to, ze to “Lupaszko” byl wiekszym Polakiem od ciebie, a ty jestes tylko robaczywy “prawdziwek”.

   Odpowiedz na ten komentarz
 30. Anonim
  Anonim 27 kwietnia, 2016, 08:22

  Dzidziuś komunista wypisuje bzdury!

  Odpowiedz na ten komentarz
 31. Adam A.
  Adam A. 27 kwietnia, 2016, 11:12

  Zwalanie winy na Polaków jest karygodne….Litwinów zabiła eskalacja nienawiści.

  To był Czas Rzezi Polaków od Wołynia po Wilno. Wszędzie wmówiono lokalnym mniejszościom że mają się z Polakami “rozprawić”…..
  Bo Tu widzę jakiś dualizm autora….wg. niego jak Polaka się zabija …to dobrze….Ale jak Polak zabija to źle….

  Generalnie ofiary II WŚ to ofiary faszyzmu i totalitaryzmu….A tego nie łączmy z Narodowością….

  Odpowiedz na ten komentarz
 32. Adam A.
  Adam A. 27 kwietnia, 2016, 11:20

  W zasadzie to się cieszę że Rucy wchłonęli tą całą bandycką swołocz do ZSRR…Tych nienawidzących Polaków i Polskości Litwinów, Ukraińców bo Białorusini jako jedyni nie byli bandytami i mordercami jak reszta……
  To były akcje odwetowe….Odwet czyli zło za zło….

  Odpowiedz na ten komentarz
 33. Marcin
  Marcin 27 kwietnia, 2016, 12:18

  Moja prababka ukrywała przez kilka dni Łupaszkę już w okresie powojennym. Dziadek w tym czasie był w lesie walcząc jako “wyklęty”. Później mówili, że gdyby wiedzieli kogo ukrywali, to by go sami zarżnęli.

  Odpowiedz na ten komentarz
 34. Toronto
  Toronto 27 kwietnia, 2016, 22:58

  Na mjr Z.Szendzielarza “Lupaszke” i cale polskie podziemie niepodleglosciowe plula propaganda zydo-komunistyczna PRL, a teraz pluje na niego II-gie i III-cie pokolenie stalinowskich mordercow, czyli dzieci i wnuki stalinowskich oprawcow oraz krypto-Polacy (zydzi, ukraincy, litwini etc udajacy Polakow).

  Ta beczelnosc zydo-lewactwa wobec Polski i Polakow demaskuje historyk E.Kurek

  Kulisy powstania komunizmu i jego wpływ na Polskę wyjasnia historyk L.Zebrowski

  Odpowiedz na ten komentarz
  • felek
   felek 28 kwietnia, 2016, 07:03

   na bandytów się pluje, zasługują na to
   bzdury o ukrytych w ubrankach dziecięcych szowinistach litewskich wsadź sobie pod orzełka

   Odpowiedz na ten komentarz
 35. felek
  felek 28 kwietnia, 2016, 07:04

  jeden z nielicznych odważnych dziennikarzy

  Odpowiedz na ten komentarz
 36. Olo
  Olo 28 kwietnia, 2016, 11:14

  Kto ty jesteś ?! Jakie masz prawo odzywać się w tym stylu ?!
  Wyprany z godności draniu, podpisz się ,a nie anonimowo i jeszcze śmiesz nazywać siebie polakiem !

  Odpowiedz na ten komentarz
 37. mars
  mars 29 kwietnia, 2016, 04:45

  Warszawiak…. za zbrodnie w Jedwabnem odpowiadaja Niemcy.
  Historyk J.R.Nowak udowodnil klamstwa jakie podal socjolog J.T.Gross w swojej ksiazce “Sasiedzi”, i Nowak ujawnil klamstwa Grossa w ksiazce pt. “100 klamstw o sasiadach i Jedwabnem”.

  W/g definicji, zbrodnia do umyslne zabojstwo. Jesli Twoj wuj zabijal umyslnie tak jak robili to Niemcy, Ukraincy lub Litwini z polska ludnoscia cywilna, to popelnial zbrodnie.
  Ale jesli Twoj wuj walczyl z okupantem Polski to nie popelnial zbrodni, poniewaz dzialal w obronie Polski i narodu polskiego przed zbrodniami i okupacja przez okupanta oraz w obronie wlasnej i rodziny.

  Ataki propagandowe na zolnierzy polskiej partyzantki sa oszczerstwem, poniewaz media podaja zmanipulowane informacje.
  Dlatego najpierw zapoznaj sie z prawdziwymi faktami – historyk L.Zebrowski najlepiej zna tematy II wojny swiatowej.

  Czytajac co napisales, doszedlem do wniosku, ze nie masz zielonego pojecia o czym piszesz i jeszcze warczysz na innych.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • jantur
   jantur 28 czerwca, 2016, 22:06

   Piszesz: „Ale jesli Twoj wuj walczyl z okupantem Polski to nie popelnial zbrodni”.
   Ukraincy na Kresach, mordujący Polaków, byli przekonani, że walczą z okupantem. Zatem, według twojego (chorego) dekalogu nie popełniali zbrodni.

   Odpowiedz na ten komentarz
 38. M
  M 29 kwietnia, 2016, 15:33

  Na takich jak ty to powinno się jak najszybciej paragraf znaleźć i DO WIĘZIENIA. Hejt i tylko hejt, zero argumentów. Wulgarne chamstwo.

  Odpowiedz na ten komentarz
 39. drugiego sortu...
  drugiego sortu... 29 kwietnia, 2016, 19:00

  Taki z ciebie Polak, jak Hitlerowski folksdojcz…

  Odpowiedz na ten komentarz
 40. mars
  mars 29 kwietnia, 2016, 20:23

  Nie przejmuj sie Polak !

  Czesc i Chwala polskim bohaterom w walce z wrogami Polski !

  20 czerwca 1944 r. litewscy policjanci wymordowali Polaków mieszkajacych we wsi Glinciszki, trzy dni pózniej Brygada Smierci mjr. „Lupaszki” spacyfikowala litewska miejscowosc Dubinki.
  Rozstrzelane Glinciszki
  Major Stanislaw Szendzielarz „Lupaszka”, dowódca V Brygady Wilenskiej AK, byl twardym zolnierzem, który niejedno widzial podczas trwajacej blisko cztery lata wojny. Kiedy jednak otrzymal meldunek o wydarzeniach w Glinciszkach, krew sie w nim zagotowala. Nazwa miejscowosci nie byla mu obca. Kilkanascie godzin wczesniej podlegly mu oddzial Antoniego Rymszy „Maksa” przeprowadzil w tej zamieszkanej przez Polaków wsi akcje skierowana przeciwko kolaborujacej z Niemcami policji litewskiej.
  10-osobowy patrol wpadl w polska zasadzke i stracil czterech zabitych. Litwini postanowili sie zemscic. Nie odwazyli sie jednak zaatakowac silnego zgrupowania partyzantów, wybrali latwiejszy cel.
  Kilka godzin po polskiej akcji do Glinciszek wkroczyl oddzial 258. batalionu litewskiego pod dowództwem por. Polekauskasa. We wsi przebywali w tym czasie glównie kobiety, dzieci i starcy, wiekszosc mezczyzn byla w pracy. Rozpoczela sie rzez.
  Mieszkanców spedzono w jedno miejsce i rozstrzeliwano partiami. Nie oszczedzano dzieci. Kiedy po pierwszej salwie Litwinów okazalo sie, ze malenka, zaledwie trzyletnia Terenia Balandówna wciaz daje oznaki zycia, zbrodniarze dobili ja strzalem w glowe.
  W sumie rozstrzelano 39 osób, w tym dziewiecioro dzieci w wieku od 3 do 15 lat i dwie ciezarne kobiety.
  Ocaleli nieliczni, w tym 14-letni wówczas Henryk Koneczny, który ukryty za krzakiem obserwowal krwawa jatke, w której zgineli takze jego najblizsi.
  Ciala pomordowanych wrzucono w nieladzie do plytkiego dolu wykopanego nieopodal glównej drogi.
  Oko za oko
  Zbrodnia w Glinciszkach wywolala wzburzenie i chec odwetu wsród Polaków mieszkajacych na Wilenszczyznie. Istotne znaczenie z punktu widzenia pózniejszych wydarzen mial rozkaz wydany tuz po wydarzeniach w Glinciszkach przez komendanta okregu wilenskiego AK pplk. Aleksandra Krzyzanowskiego „Wilka”, w którym czytamy: „(…) Wobec tej nieslychanej i ohydnej zbrodni i wobec tego, ze ostrzezenie moje nie poskutkowalo, polecilem podleglym mi oddzialom Armii Krajowej wykonanie odwetu na oddzialach litewskich.
  Ponadto komunikuje, ze moralni sprawcy mordu beda ukarani na mocy wyroku sadu specjalnego”.
  Krzyzanowskiemu chodzilo o ukaranie litewskich policjantów i zintensyfikowanie akcji skierowanych przeciwko jednostkom litewskim kolaborujacym z Niemcami.
  Litwini mieli poczuc na wlasnej skórze, ze Polacy mieszkajacy na Wilenszczyznie maja zdeterminowanych obronców, którzy nie pozwola, by bezkarnie mordowano ich rodaków.
  Akcje odwetowa miala przeprowadzic przede wszystkim V Brygada Wilenska mjr. „Lupaszki”, potocznie zwana Brygada Smierci. Zreszta z rozkazem komendanta czy bez niego, zolnierze brygady zapewne i tak ruszyliby na wroga. Wielu z nich stracilo bowiem w Glinciszkach bliskich i znajomych. Pierwszym celem, jaki obral sobie mjr Szendzielarz, byly Dubinki – niewielkie miasteczko z posterunkiem policji litewskiej, w którym pracowalo wielu sprawców zbrodni w Glinciszkach.
  23 czerwca, w dniu, kiedy w spacyfikowanej polskiej wsi odbywaly sie pogrzeby ofiar bestialstwa litewskich policjantów, do Dubinek wkroczyly dwa szwadrony Brygady Smierci – wachm. Antoniego Rymszy „Maksa” i por. Jana Wiecka „Rakoczego”.
  Mjr „Lupaszka” nie bral osobiscie udzialu w akcji.
  Osada byla silnie broniona przez policje litewska i ofiary po stronie cywilów byly wynikiem zacietych walk. Akowcy ostrzeliwali i obrzucali granatami domy, w których schronili sie litewscy zolnierze i w których najprawdopodobniej przebywali ich mieszkancy.

  Akcje odwetowa miala przeprowadzic przede wszystkim V Brygada Wilenska mjr. „Lupaszki”, potocznie zwana Brygada Smierci. Zreszta z rozkazem komendanta czy bez niego, zolnierze brygady zapewne i tak ruszyliby na wroga. Wielu z nich stracilo bowiem w Glinciszkach bliskich i znajomych. Pierwszym celem, jaki obral sobie mjr Szendzielarz, byly Dubinki – niewielkie miasteczko z posterunkiem policji litewskiej, w którym pracowalo wielu sprawców zbrodni w Glinciszkach.
  23 czerwca, w dniu, kiedy w spacyfikowanej polskiej wsi odbywaly sie pogrzeby ofiar bestialstwa litewskich policjantów, do Dubinek wkroczyly dwa szwadrony Brygady Smierci – wachm. Antoniego Rymszy „Maksa” i por. Jana Wiecka „Rakoczego”.
  Mjr „Lupaszka” nie bral osobiscie udzialu w akcji.
  Osada byla silnie broniona przez policje litewska i ofiary po stronie cywilów byly wynikiem zacietych walk. Akowcy ostrzeliwali i obrzucali granatami domy, w których schronili sie litewscy zolnierze i w których najprawdopodobniej przebywali ich mieszkancy.

  Odpowiedz na ten komentarz
 41. Ryszard Jaworski
  Ryszard Jaworski 30 kwietnia, 2016, 08:46

  Polak -Ty nie bądż taki pewny,ale taki mit miał też miejsce na podkarpaciu.

  Odpowiedz na ten komentarz
 42. jazon
  jazon 1 maja, 2016, 10:06

  Nie pluj “Polaku” bo nie zasłużyłeś na nazwę POLAK.Taki był bohater Łupaszka.Niestety.

  Odpowiedz na ten komentarz
 43. j
  j 3 maja, 2016, 13:55
 44. TadeuszK.
  TadeuszK. 3 maja, 2016, 20:28

  Na tym poziomie wypisywanych słów nie dyskutuję, doznaję despektu estetycznego, etycznego i moralnego.

  Odpowiedz na ten komentarz
 45. PzKpfW t34
  PzKpfW t34 4 maja, 2016, 21:13

  Jak PiS zrobi wrzutkę to dopiero jest zabawa. Rozgrywający stulecia po prostu… Wy się tu kłócicie a chodzi tylko o zgrabne przemycenie hasełka o tym co władza robi z ręką na nią podniesioną…To co robił Łupaszka z kolegami żadnego z kaczystów nie obchodzi.

  Odpowiedz na ten komentarz
 46. Anonim
  Anonim 14 maja, 2016, 13:03

  Nie masz innych argumentów tylko antysemityzm AK tak tam właśnie zrobili udowodnione to jest w w archiwach benedyktynow

  Odpowiedz na ten komentarz
 47. MBP
  MBP 15 maja, 2016, 21:35

  Jesteś taki Polak jak Łupaszka.

  Odpowiedz na ten komentarz
 48. alina
  alina 17 maja, 2016, 00:19

  Niestety każdy konflikt niesie za sobą zbrodnie. Oczywista oczywistość, którą wszyscy komentujący wydają się rozumieć doskonale. Dlatego zastanawiającym jest jednak fakt, iż co niektórzy naprawdę wierzą, że wśród Polaków nie ma zbrodniarzy. Zbrodniarzami są Litwini, Ukraińcy, wszyscy, tylko nie my. Skąd w takim razie przemoc domowa, gwałty czy jakiekolwiek inna przestępczość w naszym kraju? Jeśli mordują Litwini, to jest to zbrodnia, jeśli Polacy – to akcja odwetowa, obrona ojczyzny. Nie na tym polega patriotyzm. Nauczmy się oddzielać ziarno od plew. Bohaterami są Ci, którzy uczciwie stawali do walki z uzbrojonym wrogiem, a nie wyżynali bezbronną ludność ( a takich niestety było zdecydowanie mniej niż byśmy sobie tego życzyli).Tyczy się to nas i wszystkich innych nacji. W konflikcie nikt nie jest święty, a zbrodnia pozostaje zbrodnią niezależnie od narodowości. Dziwi mnie również traktowanie agresji naszych sąsiadów wobec nas, jak biorących się z nikąd niezrozumiałych incydentów przeciwko Bogu ducha winnej Polsce. Dlaczego tak trudno nam pojąć ich zachowania i towarzyszące im emocje, skoro sami wiemy najlepiej co znaczy okupacja i zgarnięcie naszej ziemi? Choć rościmy sobie prawa do Wileńszczyzny i zachodniej Ukrainy, będących niegdyś w naszych granicach, ich rdzenna ludność, zamieszkująca te tereny z dziada pradziada ma odmienne stanowisko. Dla Litwinów to my byliśmy bezczelnym okupantem, względem którego prowadzone były akcje odwetowe i oni tak jak i my wybielają dziś swoich zbrodniarzy. Najwyższy czas z tym skończyć i przestać przerzucać się winą. Nic nie działo się bez przyczyny, co oczywiście nie usprawiedliwia żadnej zbrodni, ale napewno naświetlania jej motywy i nakłania do refleksji. Zacznijmy wyciągać wnioski z historii, zamiast uczyć się jej wybranych fragmentów na pamięć, a powołując się na nią, nie odzierajmy faktów z kontekstu. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za każdą ofiarę naszych wzajemnych konfliktów i naszym wspólnym priorytetem powinno być zapobiegnięcie powtórzeniu podobnych okoliczności. Wszystkim życzę więcej pokory, poszanowania dla innych i życzliwości i niezależnie od poglądów – dobrej nocy.

  Odpowiedz na ten komentarz
 49. dsadas
  dsadas 17 maja, 2016, 05:49

  “Sprawcy [litewscy policjanci] znajdowali się zapewne w stanie silnego wzburzenia, spowodowanego widokiem zabitych i rannych towarzyszy broni.” i dlatego zarżnęli 38 Polaków – no zrozumiałe, nie ma problemu. Ale partyzanci AK to już inna sprawa. To przecież potwory. Cała ta niechęć do AK wynika z faktu, że duża część z nich nie wpuściła do Europu w 1920 r. tak bardzo upragnionych przez ówczesnych (ale i dzisiejszych) komunistów sowietów. Oj mieli byśmy dobrobyt jak na Ukrainie w 1932 r.

  Odpowiedz na ten komentarz
 50. dsadas
  dsadas 17 maja, 2016, 05:51

  …mielibyśmy…

  Odpowiedz na ten komentarz
 51. Jagiełło
  Jagiełło 17 maja, 2016, 10:07

  Zamilcz popleczniku morderców..

  Odpowiedz na ten komentarz
 52. Jola
  Jola 18 maja, 2016, 09:52

  Gdy powiem, że posługujesz się chamskim językiem to będzie prawda czy “żydowska manipulacja” ? 🙂

  Odpowiedz na ten komentarz
 53. misia
  misia 4 sierpnia, 2016, 10:58

  I po co ta kłótnia nie zyllismy w tamtych czasach nie wiemy jak naprawdę było zdani jesteśmy na wiedzę świadków i to o różnych poglądach to teraz są wiekowi ludzie niejedni to widzieli a inni tylko slyszeli o tym a po za tym sami nie wiemy jak bysmy sie wtedy zachowali bo teraz łatwo nam serwować wyroki siedząc bezpiecznie w wolnym kraju

  Odpowiedz na ten komentarz
 54. Anonim
  Anonim 10 sierpnia, 2016, 04:22

  Jak łatwo rozgrzeszamy swoich choćby najgorszych, jak szybko potępiamy “innych” choćby niewinnych….przykre. Nie ma usprawiedliwienia dla mordów na cywilach, starcach,dzieciach, na gwałty i bestialstwo.Wojna,rozumiem. Obrona i walka,rozumiem.
  Ale tego nie… Ryra mnie czy takie bydle było Polakiem, Niemcem, Ukraińcem czy kim tam jeszcze…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • meduza
   meduza 28 sierpnia, 2016, 15:02

   Anonimie – podpisuję się rękami i nogami: bydle jest bydlęciem niezależnie od wieku, narodowości czy zawodu. Nie ma usprawiedliwienia dla mordowania bezbronnych przypadkowych osób. Jeżeli jesteś katolikiem.. najwyżej możesz wybaczyć – w swoim imieniu.

   Odpowiedz na ten komentarz
 55. janosik
  janosik 31 sierpnia, 2016, 07:00

  Łukaszka- morderca, oprawca, zbrodniarz!!!

  Odpowiedz na ten komentarz
 56. Ela
  Ela 31 sierpnia, 2016, 23:53

  Zbrodniarze rozprawiali o kupie kamieni i teoretycznym kraju nad Wisłą :((

  Odpowiedz na ten komentarz
 57. hh
  hh 1 września, 2016, 13:43

  Jestem z pokolenia sierotek po PRL-u.
  Pierwsze powojenne pokolenie.
  Nie wiem czy potrafię to prawidłowo powiedzieć, ale nasze pokolenie, gdy jakieś sprawy dotyczyły spraw niedawnych-wojennych, milkliśmy…..
  Nigdy nikt z nas młodych nie odważył się komentować negatywnie lub pozytywnie czegoś, co mogło mieć dwuznaczny wymiar moralny, ale dotyczył czasu okupacji.
  Jakoś tak w powietrzu wisiało stwierdzenie: nie byłeś tam, nie musiałeś zachować się ani tak, ani tak – nie zabieraj głosu….
  Natomiast chętnie słuchaliśmy opinii tych co przeżyli. Szczególnie tematy zagłady Żydów, chociaż przykłady ratowania ich ja sam osobiście znałem, tematy dotyczące współpracy lub pracy na rzecz okupanta, za wyjątkiem kolaborowania ze szkodą dla ludności miejscowej, ale tym zajmowało się podziemie.
  Z tym, że w tych czasach ludzie siedzieli za “manko” lub “politykę”tylko czasem za złodziejstwo.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • hh
   hh 1 września, 2016, 17:10

   Mówiąc o współpracy, nie mam na myśli donoszenia, a wykonywanie poleceń okupanta. Sam znałem byłego tłumacza, którego opinie ludzi podziemia / po ujawnieniu / ocaliły przed skazaniem za współpracę.Praca na rzecz okupanta to praca na etacie za wynagrodzeniem, poczynając od maszynistów kolejowych, poprzez etycznych policjantów / podobno zdarzali się, w moim mieście komisarz granatowej, który w Akcji Burza dołączył do leśnego zgrupowania.

   Odpowiedz na ten komentarz
 58. Anonim
  Anonim 11 grudnia, 2016, 01:50

  Wstyd i hańba żeby takich żołnierzy jak major szendialarz nazywać zbrodniarz..Typowe myślenie komunistyczne,Oni dalej walczyli za Polskę,a że mieli z kim walczyć świadczą te grotesowe sądy i strzały w potylice…….Zastanówcie się kto był zbrodniarzem

  Odpowiedz na ten komentarz
 59. Anonim
  Anonim 12 grudnia, 2016, 18:56

  Oni tam byli a my nie… nie nam to oceniać…

  Odpowiedz na ten komentarz
 60. ander
  ander 16 grudnia, 2016, 12:11

  Trzeba mieć jakiekolwiek sumienie żeby mieć odwagę kogokolwiek zabić. Rozumiem walkę żołnierzy z żołnierzami, ale żeby zabijać bezbronne kobiety i dzieci. Na to nie ma wytłumaczenia.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Obywatel P.
   Obywatel P. 16 lutego, 2017, 14:11

   Nie wiesz, czy dokumenty, które rzekomo to potwierdzają, są sfingowane przez PRL, więc powstrzymaj się od oceny.

   PRL gloryfikowało czerwonych generałów LWP, takich jak np. Świerczewski, a przyklejało legendę bandyty do żołnierzy AK. Teraz w necie nie brakuje piewców PRL, mimo ujawnienia ogromu kłamstwa, na jakim zbudowano Polską Republikę Ludową, kierowaną przez władze ZSRR.

   Odpowiedz na ten komentarz
 61. Łukasz Marzec
  Łukasz Marzec 9 lutego, 2017, 18:21

  Pierwsze kroki odwetowe struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego były skierowane nie w cywilów, ale w litewskie jednostki wojskowe oraz policję. Nie decydowano się także na przeprowadzenie odwetów zbiorowych. – Jedna z polskich akcji miała jednak tragiczne konsekwencje. Zapoczątkowała je zasadzka pododdziału 5 Brygady AK, zamaskowanego jako grupa bolszewicka, na patrol 3 kompanii 258 batalionu policji litewskiej, dokonana z 19 na 20 czerwca 1944 roku w majątku Glinciszki. Tego samego dnia, Litwini dokonali mordu na 39 Polakach, w tym czworga dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat, a także czwórki starców – zaznaczył historyk z Instytutu Pamięci Narodowej.

  Konsekwencje tych wydarzeń miały kolejne dramatyczne reperkusje. – W dniach 23-24 czerwca 1944 roku rozpoczęto akcję odwetową. Głównym celem 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej miała stać się wieś Dubinki. Podczas wykonywania operacji zginęło 27 Litwinów, w tym także kobiety i dzieci. Były to rodziny litewskich osadników wojskowych – członków formacji paramilitarnych i policyjnych. Kolejne represje spadły także na inne pobliskie wsie. Przyjmuje się, że mogło wówczas zginąć niemal 90 osób – powiedział doktor Krajewski.
  W akcji odwetowej nie brał bezpośredniego udziału major Szendzielarz. -„Łupaszka” miał przygotowane listy z nazwiskami osób szczególnie zaangażowanych w szykanowanie Polaków oraz sprzyjanie niemieckiemu okupantowi. Nie obejmowała ona kobiet i dzieci. Mimo to jego dwaj podwładni – Antoni Rymsza „Maks” oraz Wiktor Jan Wiącek „Rakoczy”, przekroczyli swoje uprawnienia, bowiem nie zastając osób zaangażowanych po stronie niemieckiego okupanta, postanowili uderzyć w ich rodziny. Nie można usprawiedliwiać tej zbrodni, ale oskarżanie samego „Łupaszki” o zabijanie litewskich kobiet i dzieci nie ma poparcia w faktach i dokumentach

  Cześć i Chwała Mjr. Łupaszce

  Odpowiedz na ten komentarz
 62. Leszek Rytel
  Leszek Rytel 13 lutego, 2017, 19:45

  Bury czy Łupaszka likwidowali litewskich kolaborantów na Litwie…większość to kobiety,dzieci…jako wrogów polski i polaków..co kurwa robili Polacy na Litwie…Litwini nie likwidowali Polaków pod Warszawą ani pod Krakowem…tylko u siebie jeśli już przyjąć ten głupawy tok myślenia …polski okupant strzela do litewskich dzieci na Litwie i jest polskim bohaterem narodowym…nie strzela do Niemców, nie gwałci Niemek pod Berlinem,bo tam szybko by go zajebali…pod Wilnem mógł bezkarnie gwałcić i mordować,oraz za cichym przyzwoleniem Niemców rabować…bo to było w niemieckim interesie żeby skłócone nacje ,,podludzi ” wyrzynały się nawzajem…Przecież w Europie nordyckich ,,Panów” Polacy,Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, żydzi mieli być wytępieni. Wniosek- polscy bandyci z podziemia tak w czasie wojny ,jak i po realizowali założenia polityki hitlerowskiej.Quod erat demonstrandum.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Leszek Rytel
   Leszek Rytel 13 lutego, 2017, 19:49

   Kim byli Polacy na Litwie i na Ukrainie…byli kolonistami..?,-bo przecież jak nazwa wskazuje nie rdzennymi mieszkańcami tych ziem..- autochtonami.

   Odpowiedz na ten komentarz
 63. Obywatel P.
  Obywatel P. 16 lutego, 2017, 14:00

  Większość tu dyskutujących nie zna faktów, ale pozwala sobie na fantazje. Nie ufam żadnym informacjom na ten temat, tym bardziej, że były one przez lata zakłamywane przez Gomółkę i innych urzędników państwowych w PRL.

  Odpowiedz na ten komentarz
 64. jARO
  jARO 26 lutego, 2017, 22:46

  AK Auschwitz Komando…

  Odpowiedz na ten komentarz
 65. Dario
  Dario 1 marca, 2017, 21:10

  gdyby podobne akcje zrobiła AK na Wołyniu z pewnością ocaliłaby tysiące naszych rodaków od siekier i wideł chachłąckich.Tylko taki odwet powoduje zaprzestanie dalszej eksterminacji.Udowodnił to też “Wołyniak”.Więc oskarzanie Łupaszki jest nie na miejscu

  Odpowiedz na ten komentarz
 66. Monika
  Monika 3 marca, 2017, 11:09

  Jak można w ogóle coś takiego usprawiedliwiać?! Niepojęte…

  Odpowiedz na ten komentarz
  • necrovomit74
   necrovomit74 10 kwietnia, 2017, 21:13

   ja za morderstwo mojej rodziny spalilbym tych Litwinow zywcem, i tak mieli szczescie ze dostali po kulce, szybka smierc, adekwatna do tego co bydlaki litweskie robily w Ponarach

   Odpowiedz na ten komentarz
 67. Anonim
  Anonim 3 marca, 2017, 15:43
 68. piotr
  piotr 26 kwietnia, 2017, 10:27

  SPYTAJCIE SIE RODZIN TYCH POLAKOW KTORYCH BLISCY ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ LITWINOW CZY TEN ODWET BYL LUDOBOJSTWEM. ZE STRONY LITWINOW TO BYLO CELOWE MORDOWANIE POLAKOW KTORE WPISYWALO SIE W POLITYKE NIEMECKA

  Odpowiedz na ten komentarz
 69. Łupaszko
  Łupaszko 25 maja, 2017, 15:32

  Czesc i chwała bohaterom niezłomnym zołnierzom polskim,ktorzy walczyli w powstaniu antysowieckim i nigdy nie zdradzili Polski i nie splamili honoru.
  Hańba zdrajcom,oszczercom,kłamcom i utrwalaczom sowieckiej niewoli !!!!!!!!!!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • katofaszyzm
   katofaszyzm 19 lutego, 2018, 11:31

   Za dużo radia maryja i PISu. Śmiecie z lasu nie maja nic wspólnego z bohaterami. Byli bandziorami, których należało jak najszybciej zastrzelić.

   Odpowiedz na ten komentarz
 70. alex
  alex 18 lipca, 2017, 07:53

  walki uczciwe to inna sprawa , lecz te mordy przez zboczonych chamow bandziorow tego nie mozna tolerowac ktokolwiek to zrobil I kiedy , sa winni I nalezy takie bestie utilizowac czy to w przeszlosci czy to obecnych natychmiast!

  Odpowiedz na ten komentarz
 71. kali
  kali 2 listopada, 2017, 03:49

  SS-man zabija dzieci-sku…syn i morderca. AK-owiec zabija dzieci-wielki patriota tak to dziś wygląda(mentalność Kalego-Polaka).

  Odpowiedz na ten komentarz
  • ts
   ts 13 listopada, 2017, 07:06

   Slyszalem od swych krewnych SP. zolnierzy 4b.AK na Wilenszczyznie . ze rozkaz gen ,Wilka” dla 4i5br, Wejsc na teren Litwy ze by pokazac swa obecnosc ,bo policja litewska znecala sie nad ludnoscia polska, ale cywilow nie ruszac.Odzialu Lupaszki cos pokryncilo sie w glowie, czy pod wplywem ankoholu doknali mordy nad ludnoscia cywina..Zyjac dluzszy czas w lasach w glodzie i chlodzie predko mozesz stac bandyta. Nasza sasiadka Litwinka w czasie wojny mieszkala w Dubingach musieli uciekac do Gedroic bo mowiono,poscy partyzanci wymorduja wszystkich litwinow.Akowcow za to w czasie radzieckie liczono za bantytow. Nie nalezala sie im inwalidnosc czy pelna emerytura byli dezertyrami.Zyli w nedzy i niedostatku ,musieli dorabiac na zycie i tylko na pogrzebie dowiadywalismy sie ze byl Akowcem.Przykro teraz patrzec jak niektory, ktorzy czerwone gwiazdy zamienily na orzolkow i zgrywaja patijotow Akowcow.,. ignorujac wrawdziwych bohaterow.

   Odpowiedz na ten komentarz
 72. kresowiak
  kresowiak 21 listopada, 2017, 14:48

  takie czasy takie miejsce sam bym ich pozabijał wraz z psem i kotem życie do tego zmusza

  Odpowiedz na ten komentarz
 73. kresowiak
  kresowiak 21 listopada, 2017, 14:51

  i nie bądżcie tacy sprawiedliwi,bo przez takie dupy nas wyrzynano m.in. na wołyniu i gdzie był bóg?

  Odpowiedz na ten komentarz
 74. kresowiak
  kresowiak 21 listopada, 2017, 14:54

  i jednak szacunek dla chłopaków bo za mało rozumiecie

  Odpowiedz na ten komentarz
 75. Chwała Łupaszce, chwała BOHATEROM
  Chwała Łupaszce, chwała BOHATEROM 18 lutego, 2018, 21:25

  Po pierwsze nikt tam nie był obecny. Nikt z nas nie był świadkiem popełnionych rzekomych zbrodni na cywilach przez Łupaszko. Ani Wy, ani ja. Dlatego nie macie prawa o całe zło oskarżać jego. Zwłaszcza, że Ci rzekomi cywile na bank wtyczkami i do UB i do NKWD, a także do nazistowskich Niemiec. Proszę zauważyć, że największą klęskę w czasie drugiej wojny światowej przenieśliśmy my, Polacy. Żydzi także byli Polakami, bo mieszkali tu, tu wychowywali swoje dzieci. Tu zawierali małżeństwa. Żaden żyd nie jest winien wybuchu drugiej wojny światowej. Wina spada na chory umysł Adolfa Hitlera. Z rąk niemieckich zbrodniarzy utracili życie miliony niewinnych osób. Natomiast z rąk żołnierzy wyklętych zgineli ludzie, którzy zasłużyli tylko na śmierć. Ludzie, którzy Polakami nie byli. Ci zbrodniarze z długiej wojny światowej, Ci zwierzęta, którzy z uśmiechem na twarzy patrzyli na śmierć słabych ludzi dożyli sędziwego wieku, Ci wyklęci ‘zbrodniarze’ za chęć uwolnienia naszego kraju od żelaznej kurtyny rosyjskich skurwysynów zostali zlikwidowani natychmiast. Powiedzcie proszę, kto ponosi za wszystko cała odpowiedzialność. Żołnierze wyklęci, czy skurwysyny z trzeciej rzeszy i Rosji ??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • katofaszyzm
   katofaszyzm 19 lutego, 2018, 09:33

   Problem w tym, że łupaszka, bury i inne śmiecie zabijali dzieci i kobiety.
   Problem w tym, że są na to konkretne dowody, daty oraz zeznania świadków a do KATOfaszystów i tak to nie dociera.
   Dla mnie śmiecie z lasu zasługują tylko na jedno – pluton egzekucyjny.
   Wszyscy dobrze wiemy jak wyglądała Polska po wojnie. Historii nie cofniemy. Tam gdzie inni odbudowywali nasz kraj ze zgliszcz śmiecie z lasu mordowali niewinne osoby.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • ciekaw
   ciekaw 3 grudnia, 2018, 20:15

   Prosze mi wyjaśnić skąd przydomek “Łupaszka”

   Odpowiedz na ten komentarz
 76. Chwała Łupaszce, chwała BOHATEROM
  Chwała Łupaszce, chwała BOHATEROM 18 lutego, 2018, 21:30

  Stanisław Szendzielarz ???!!!!!!!!
  Raczej Zygmunt debilu !!!

  Odpowiedz na ten komentarz
 77. katofaszyzm
  katofaszyzm 19 lutego, 2018, 11:44

  Nie wiem dlaczego niektórzy ludzie widzą w zbrodniarzach, przestępcach i psychopatach swoje autorytety?

  Jan Paweł II ( inaczej Karolek Wojtyła).

  Jest to chyba ostatni człowiek, który zasłużył na miano „Wielkiego Polaka”. Podczas przeprowadzenia krótkiej ankiety na temat jego osoby zadałem 100 przypadkowym przechodniom dwa proste pytania:

  1. Co takiego Jan Paweł 2 zrobił dla Polski? Wymień przynajmniej 3 rzeczy.
  2. Co takiego Jan Paweł 2 zrobił dla Świata? Wymień przynajmniej 3 rzeczy.

  Wyobraźcie sobie, że żadna z zapytanych osób nie była w stanie bez zastanowienia wymienić tych sześciu rzeczy. Tak naprawdę padały lakoniczne, powtarzające się odpowiedzi:

  1. Jan Paweł 2 był wielki bo był Polakiem.
  2. Jan Paweł 2 uwolnił nasz kraj od komunizmu.
  3. Jan Paweł 2 kochał ludzi.

  Absolutnie żadna z pytanych przeze mnie osób nie podała mi żadnego argumentu na zadane przeze mnie pytania. Wszyscy natomiast byli bardzo zaskoczeni a później zdenerwowani na siebie i na mnie, że nie są w stanie wymienić chociaż trzech świętych rzeczy na podstawie których ich Wielki Polak jest naprawdę wielki!
  W wielu krajach pontyfikat Jana Pawła 2 został publicznie rozliczony i co najważniejsze znalazły się głosy i środowiska uznające Karolka za anty-autorytet.
  Przypomnijmy zatem słynne i niekoniecznie chlubne wypowiedzi i zachowania naszego Wielkiego Polaczka:

  1. Jan Paweł 2 nie zrobił nic by obronić ofiary księży pedofilów, wszystkie przypadki tym gorliwiej były tuszowane.
  2. Nie zmienił prawa kanonicznego w tym zapisu, że osoba i jej rodzina zgłaszająca molestowanie przez księdza automatycznie jest ekskomunikowana z Kościoła Katolickiego
  3. Kobietom zgwałconym podczas wojny na Bałkanach doradzał by rodziły dzieci w geście wybaczenia swym oprawcom.
  4. Za jego panowania Kościół Katolicki najbardziej walczył z używaniem prezerwatyw co pomogło w rozprzestrzenianiu się HIV i AIDS w Afryce i innych częściach globu. Sam Kardynał Ratzinger (Benedykt XVI) mówił, iż lepiej by mąż zaraził żonę HIV, niż żeby ona nie spełniła swojej posługi wobec niego.
  5. Jan Paweł 2 jawnie wspierał zbrodniarzy takich jak Augusto Pinochet. Nie wiadomo dokładnie, jaka liczba opozycjonistów została poddana eksterminacji. Próby oszacowania tych danych zostały przeprowadzone przez specjalnie do tego celu powołaną parlamentarną Narodową Komisję Prawdy i Pojednania, której przewodniczył senator Raúl Rettig. Według raportu tej komisji, w okresie rządów Pinocheta śmierć poniosło 2095 osób, zaś 1102 osoby zostały uznane za „zaginione bez wieści”.
  6. Jan Paweł 2 popierał Marciala Maciela. Ksiądz Marcial Maciel, meksykański założyciel zgromadzenia religijnego Legion Chrystusa, molestował przynajmniej 30 dzieci i wiele kobiet, z którymi miał później potomków. Według Alejandro Espinozy, autora książki El ilusionista, Maciel uwodził bogate i bogobojne kobiety dla ich pieniędzy. Ksiądz zapewniał fundusze Watykanowi, za co papież uważał go za „przewodnika, wzór dla młodych”, a jego służbę za „ogromną, hojną i owocną kapłańską posługę”. Wojtyła chronił go przed wymiarem sprawiedliwości do końca życia, mimo że wiedział o jego przestępstwach W 2004 roku, pomimo trwającego śledztwa kanonicznego wobec księdza Maciela w związku z zarzutami o pedofilię, papież Jan Paweł II przyjął go na uroczystej audiencji i udzielił mu błogosławieństwa. Dwa lata później, rok po śmierci Jana Pawła II, nowe watykańskie śledztwo wykazało, że zarzuty – wcześniej odrzucane – były prawdziwe. Papież Benedykt XVI nakazał Macielowi przejście na emeryturę i życie w „modlitwie i pokucie”.
  7. Janowi Pawłowi II zarzucano też zbytnie uproszczenie i obniżenie standardu procedur beatyfikacji i kanonizacji, prowadzące do „inflacji błogosławionych i świętych”. Krytykę wzbudziły beatyfikacja Piusa IX i ogłoszenie sługą Bożym Piusa XII.
  8. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wyciszona została afera Banco Ambrosiano, którą próbował wyjaśnić jego poprzednik Jan Paweł I, a główni jej uczestnicy uniknęli kary (m.in. abp Paul Marcinkus) bądź zginęli w tajemniczych okolicznościach.
  9. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II jako męczennik za wiarę wyniesiony został na ołtarze zbrodniarz Alojzije Stepinac.
  Dla mnie osobiście Jan Paweł 2 jest typowym autorytetem z dupy, któremu bardziej pasuje tytuł Patrona Pedofilów i przestępców.

  Ryszard Kukliński – zdrajca.

  Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać zdrajcy Narodu Polskiego, którego czyn przez solidaruchów i katofaszystów został usprawiedliwiony „wyższą koniecznością”. Domniemuję, iż każdy zdrajca ojczyzny w perspektywie czasu może doczekać się tego co Kukliński. Wystarczy tylko poczekać na zmianę opcji rządzącej a powróci się w chwale i zaszczytach. Kukliński powinien zdechnąć w więzieniu lub trafić pod pluton egzekucyjny. Niestety dziś dla solidaruchów i katofaszystów jest bohaterem godnym naśladowania.
  Gen. Dukaczewski pytany o postawę płk. Ryszarda Kuklińskiego mówi wprost, że w jego ocenie działalność Ryszarda Kuklińskiego była zdradą ojczyzny, a on sam nie zasługuje, żeby budować mu pomniki.

  – Po pierwsze, był żołnierzem, po drugie, składał przysięgę, po trzecie, chodził w mundurze, po czwarte, przekazywał Amerykanom informacje, które dotyczyły nie, jak twierdzą Amerykanie i jak twierdził to pan pułkownik Kukliński, informacji na temat Układu Warszawskiego i Związku Radzieckiego, ale przekazywał informacje na temat polskich sił zbrojnych, polskiego systemu obronnego, również informacje na temat mobilizacji sił zbrojnych, wyprowadzania jednostek w miejsca mobilizacyjne, a więc wszystko to, co z punktu widzenia potencjalnego konfliktu, szczególnie w okresie zimnej wojny było bardzo istotne – podkreśla były szef Wojskowych Służb Informacyjnych.

  Lech Kaczyński – marność nad marnoście

  Aż nie wiem co napisać o najgorszym Prezydencie naszego kraju. Jest to takie zero, że chyba tylko Ziobro go przebija.
  Lech był całkowicie sterowalny przez brata, był nieporadny, apatyczny, jednym słowem gdzie się nie pojawił robił siarę.

  Jedyną chyba rzeczą, która mu wyszła to śmierć w katastrofie samolotowej.

  Mają sporo racji ludzie, którzy pytają: „A co takiego wielkiego zrobił ten Lech Kaczyński?”. Pytają tak i dodają bezczelnie: „Proszę wymienić jedno osiągnięcie godne Wawelu”. Patrząc na te herezje zupełnie spokojnie trzeba powiedzieć, że nie ma takiego JEDNEGO osiągnięcia. Lech Kaczyński nie zostawił Polski murowanej, nie wybudował COP, ani portu w Gdyni, nie poprowadził wojsk do zwycięskiej bitwy, nie dokonał żadnej wielkiej rzeczy, która zapisze się w dziejach Polski złotymi zgłoskami. Wszystko niestety prawda, na którą w moim przekonaniu Lech Kaczyński nie zasłużył, nie miał szczęścia i Bogu dziękować okazji, do wielkich czynów, na miarę dawnych bohaterów.

  Śmiecie z lasu, inaczej żołnierze wyklęci. – Zdrajcy Polski, ludobójcy i przestępcy. Ci w większości KATOlicy spod znaku krzyża mordowali rodziny z małymi dziećmi i całe wsie. Są historyczne dowody na ich zbrodniczą działalność, ale dla KATOpojebów nic one nie znaczą. Ciekaw jestem dlaczego nikt z obecnego KATOfaszystowskiego rządu w celach promocji wyklętych nie pojedzie na tereny, gdzie śmiecie z lasu pomordowali lokalną ludność? Do dziś można usłyszeć od naocznych świadków jakich zbrodni dopuścili się ludobójcy zwani żołnierzami wyklętymi.

  Nastanie czas, gdzie przywróci się godność i honor prawdziwym bohaterom oraz rozliczy się KATOfaszystów za całe zło jakie wyrządzili mojej ojczyźnie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • kolo
   kolo 13 marca, 2018, 19:35

   a co Ty się tak przyczepiłeś prezydenta państwa Watykan?? co on ma wspólnego z Polska poza tym, że był jej obywatelem?

   Odpowiedz na ten komentarz
 78. paweł
  paweł 13 marca, 2018, 19:33

  za czasów 2WŚ w podziemie niepodległościowe było zaangażowanych bezpośrednio około 1 mln polaków, wśród nich zdarzali się różni ludzie, ten okres to stan ogromnego bestialstwa-polacy zostawali rozstrzeliwani za to że nie powiedzieli “dzień dobry” okupantowi niemieckiemu czy nie ściągnęli czapki mijając niemieckiego żołnierza, wojna spowodowała zezwierzęcenie wielu osób. “OGIEŃ”, “BURY” , “ŁUPASZKA”, “WOŁYNIAK” wiele w swoim życiu przecierpieli, któremuś z nich wymordowano całą rodzinę w tym 2-letnie dziecko, prawdopodobnie poprzestawiało im się w głowie i nie tylko nim, w samym AK i NSZ działało w szczytowym okresie niemal 500 tys, żołnierzy, a gdzie reszta ugrupowań niepodległościowych? Kilka procent z tej masy było przysłowiowymi wariatami i z ich rąk zginęło ok 600 bezbronnych ofiar, możliwe, że więcej, nikt tego nie próbował udowadniać, za niektóre z nich sprawcy otrzymali karę śmierci np “Bury”. Większość ofiar to skutek akcji odwetowych w działaniach wojennych, więc porównywanie ich do UPA, które zamordowało co najmniej 200 tys Polaków mija się z celem. Wrzucanie ich do jednego worka z resztą “wyklętych” mija się z celem, jeśli ktoś dokonywał celowej likwidacji ludzi był zwykłym bandytą, akurat Łupaszka wśród tych w/w przeze mnie to był najmniej czarny charakter więc ten artykuł oceniam jako słaby i stronniczy, poza tym bezpośrednie działanie w więcej niż dwóch zdarzeniach z w/w jest wątpliwe, a większość ma związek z propagandą komunistów prowadzoną wobec wszystkich polskich niepodległościowców. Artykuły tego “Przeglądu” są słabe merytorycznie tak samo jak fakty nazywania np Kursia “Ogien” żołnierzem “wyklętym” skoro miał okresy w życiu w których walczył przeciw AK i był pracownikiem UB-podwójne standardy? Czy zaślepienie komunistyczną propagandą? A Hubal to żołnierz wyklęty? Jeśli przeżyłby wojnę to na pewno nim zostałby,a komuniści nic złego o nim nie mówią.

  Odpowiedz na ten komentarz
 79. odsanacjidoiiirp
  odsanacjidoiiirp 27 kwietnia, 2018, 00:00

  Czytając komentarze wszyscy winni tylko nie my …PO CO MARSZAŁEK RUSZYŁ NA KIJÓW I WILNO – NIKT NAS NIE SZANUJE JAK DŁUGA GRANICA MAMY SAMYCH WROGÓW _CZYTAJCIE _https://www.tygodnikprzeglad.pl/reka-reke-hitlerem/

  Odpowiedz na ten komentarz
 80. Anonim
  Anonim 1 maja, 2018, 18:57

  Co za oczernianie narodowych bochaterów… Do czegoś takiego przekonywała władza ludowa, aby jak najbardziej obrzydzic tych wielkich ludzi.

  Odpowiedz na ten komentarz
 81. ciekaw
  ciekaw 3 grudnia, 2018, 20:34

  Włada ludowa teraz wzieła na cel Lecha Wałese.

  Odpowiedz na ten komentarz
 82. Krzysztof
  Krzysztof 8 grudnia, 2018, 21:42

  Szkoda, że autor artykułu sięgnął tylko po jedną pozycję, a nie przeczytał np. wspomnień żołnierzy Łupaszki. Rozumiem, że te drugie mniej mu pasowały. Łatwo z redakcyjnego fotela lub domowego komputerka oceniać ludzi, którzy w niezwykle trudnych warunkach pozostali wierni przysiędze i starali się walczyć o to, co – jak dziś wiemy – było już stracone. Ten trud jednak nie poszedł na marne. Ktoś, kto tak jednoznacznie ocenia dziś majora Łupaszkę ma swój cel. Wszyscy wiemy, jaki. Od 1945 roku cel jest ten sam – zniszczyć pamięć o żołnierzach wyklętych, zszargać imię każdego z nich. Nie wiem, jakie prawdziwe motywy stoją za tym atakiem. Może ktoś z rodziny autora zginął w tych miejscach, a może sympatyzuje z utrwalaczami władzy ludowej. Ten ton nie pozostawia wątpliwości. To nie są intencje szczere, na pewno.

  Odpowiedz na ten komentarz
 83. teresa alicja
  teresa alicja 8 lutego, 2019, 22:57

  ja chcialabym wiedziec od kiedy to zabijanie wrogow II Rzeczypospolitej bylo bezprawne? milicja, zolnierze nowego wojska, funkcinariusze UB to byli wrogowie; nalezalo z nimi walczyc i ich zabijac jako wrogow ojczyzny;
  to byl ich obowiazek; rozmowy z niemcami nie znaczyly wspolpracy; wazne, ze nie zgodzili sie na to co niemcy proponowali;
  czesc i chwala bohaterom

  Odpowiedz na ten komentarz
 84. puchacz
  puchacz 8 marca, 2019, 17:28

  Uważam, że działania tzw. żołnierzy niezłomnych były zupełnie, ale to ZUPEŁNIE BEZCELOWE! Taki oddzialik chciał zmienić ustrój w Polsce??? Oni w ogóle nie myśleli racjonalnie. Szendzielorz biegał ze swoim oddziałem od lewa do prawa, jakoś liczebność oddziału znacznie nie wzrastała dzięki przeprowadzanym akcjom, wręcz odwrotnie. Dla mnie to była po prostu zabawa chłopców w wojnę, brak pogodzenia się z sytuacją, nad którą zupełnie nie mogli zapanować a tym bardziej zmienić. A że przy okazji kogoś tam zastrzelili, wychłostali… Ciekawe, jak się utrzymywali – ludność sama z dobroci serca dostarczała im żywność? Bardo wątpliwe…
  Nie mogę już słuchać wspomnień tych byłych niezłomnych, upajają się opowiadaniem szczegółowych danych o trasach marszów, te wspaniałe pseudonimy niczym u Indian. Żyją przeszłością. Mam nadzieję, że kiedyś to wreszcie się skończy, bo ani to ciekawe, ani rozwojowe.

  Odpowiedz na ten komentarz
 85. Pytanie do autora
  Pytanie do autora 31 marca, 2019, 21:59

  1. Czy Wiktor Wiącek pseudonim ,,Rakoczy” żyje na emigracji w Wielkiej Brytanii? Nie ma w wikipedii jego daty śmierci i czy jest szansa żeby pociągnąć do odpowiedzialności?
  2. Czym różni się odwetu bez rozkazu Łupaszki od rozkaz-owego rajdu odwetowego Wilka skoro też tam zginęły ofiary cywilne?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Pytanie do autora
   Pytanie do autora 31 marca, 2019, 22:45

   Z punktu etycznego oba są odrażające. Różnica polegała na tym gdyby czyny Łupaszka wyszłyby na jaw dostał by czapę za nielegalną egzekucję albo Wilk ulitowałby się i zaakceptował fakt co oczywiście też ciągnęło by współodpowiedzialność.
   Tutaj twardy orzech był by do zgryzienia dla wszelkich maści patriotów czy nielegalny był by dla nich słuszny. Chociaż dla nich to wszystko jedno czy zgodnie z rozkazem czy na własną rekę byle by cel uświęcał środki.

   Odpowiedz na ten komentarz
 86. Patriota
  Patriota 17 września, 2019, 08:29

  Lirwini pierwsi zabili polskie dzieci wiec to litwinow wina i nikogo innego gdyby nie lupaszko i inni bohaterowie bylbys terax rosjaninem w tamtyh czasah nasz zad sluzyl rosji wi tak by pozostalo do dzis wiec zrozum ze dzieki nim zyjemy w wolnej polsce

  Odpowiedz na ten komentarz
 87. Piotr
  Piotr 28 września, 2019, 18:07

  ileż postkomunistycznego, zakłamanego ścierwa tutaj w komentarzach gnije

  Odpowiedz na ten komentarz
 88. Bogusław Maśliński
  Bogusław Maśliński 10 listopada, 2019, 13:21

  Autor jest albo analfabetą albo zwykłym kłamcą historii w stylu syjonistycznym. Mój ojciec śp. Był w AK, dwa lata siedział w Sowieckiej Kałudze. Dziadek Piłsudczyk, ja już w pierwszej klasie podstawówki zostałem wyrzucony w Elblągu, musiałem kończyć w Morągu. A więc jestem zbrodniarzem.
  Dla autora SS, NKWD to bohaterzy. Takie smutne wnioski wyciągam. Autor np. nie wie że w Wilnie żydzi wyłapywali polaków przekazując tak sowietom jak i niemieckim faszystą.

  Odpowiedz na ten komentarz
 89. Bialostoczanka
  Bialostoczanka 25 listopada, 2019, 20:09

  Lupaszko byl morderca jak i jego caly oddzial. Tego nie zmieni zaden pis ani narodowcy. Niejeden juz probowal zmieniac historie, ale jej nie da sie zmienic ani pokolorowac. Ona jest nieodwracalna.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Iryd
   Iryd 2 grudnia, 2019, 11:17

   do Bialostoczanka trzeba trochę znać historię kontekst wydarzeń.
   Wszyscy którzy brali udział w II Wojnie Światowej byli zbrodniarzami ale żeby nie oni to by ciębie na świecie nie było.

   Odpowiedz na ten komentarz
 90. RRR
  RRR 19 maja, 2020, 10:50

  TO BYLI BANDYCI
  Zbrodnią było mordowanie zołnierzy ,milicjantów ,funkcjonariuszy UB.To byli przedstawiciele legalnego panstwa uznawanego przez cały świat i na całym świecie zadne państwo tego tolerowac nie bedzie. Mordowanie działaczy PPR czy ZWM to zmord zapoglądy czyli ohydne morderstwo. mordowanie chlopów za branie ziemi z reformy rolnej to co to jest? I to maja być “bohaterowie?

  Odpowiedz na ten komentarz
 91. Zibi
  Zibi 28 sierpnia, 2020, 22:50

  Przerażające jest to jak PiS namieszał niektórym w głowie

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy