Lojalny członek Unii?

Lojalny członek Unii?

Blisko połowa badanych wierzy, że jesteśmy lubiani w Europie. Ponad 33 procent jest innego zdania

Zdecydowana większość społeczeństwa polskiego popierała ideę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W referendum 4 czerwca 2003 r. fakt ten odzwierciedliły wyniki głosowania. Od maja 2004 r. pytamy poprzez różne ośrodki badania opinii, czy Polacy są z członkostwa w Unii Euro-pejskiej zadowoleni. Wszystkie sondaże jednoznacznie wskazują na trwale pozytywny stosunek Polaków do udziału Polski w Unii. W ramach projektów badawczych realizowanych przez Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza i ośrodka badań rynku i opinii MARECO zdecydowaliśmy skonfrontować niegasnącą akceptację dla polskiego członkostwa w Unii z oceną naszej pozycji w Europie i akceptacją dla dalszej integracji w ramach UE.
W dniach 22-25 września br. na próbie 1039 osób przeprowadzony został sondaż, w którym respondenci wyrażali swoją opinię na temat przedstawionych im ośmiu stwierdzeń dotyczących oceny polskiego członkostwa w UE.
Poniżej prezentujemy kolejne stwierdzenia oraz uzyskane na nie odpowiedzi.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bardzo korzystne dla Polski i Polaków
ogółem w% wyborcy PO w% wyborcy PiS w% wyborcy LiD w%
zdecydowanie tak 25.3 29.3 27.2 31.9
raczej tak 44.9 47.2 56.4 43.0
raczej nie 10.1 9.8 6.8 9.7
zdecydowanie nie 5.7 4.3 3.9 11.0
nie mam zdania 14.0 9.4 5.7 4.4

Ponad 70% badanych popiera polskie członkostwo w Unii, widząc w tym korzyści dla kraju i jego obywateli. Różnice poglądów pomiędzy elektoratami poszczególnych partii politycznych nie są duże. Zauważyć należy nieco wyższy odsetek pozytywnych ocen w przypadku deklarujących wolę głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta w kampanii przed referendum akcesyjnym nie była jednoznacznym orędownikiem przystąpienia Polski do Unii, a jej niektórzy czołowi politycy, tacy jak Marek Jurek, wręcz kwestionowali słuszność takiej decyzji. Sondaż został przeprowadzony około czterech tygodni przed wyborami, a więc wśród deklarujących poparcie dla PiS znajdowała się także grupa wyborców, którzy w 2005 r. głosowali na LPR i Samoobronę, partie zdecydowanie eurosceptyczne. Najwyższy odsetek zwolenników integracji wśród wyborców PiS może więc być efektem dwuletniego sprawowania władzy przez tę partię i fakt, że w okresie tym nie zakwestionowała ona słuszności naszego członkostwa w UE.
Kolejne oceniane przez respondentów stwierdzenie brzmiało:

Możemy być dumni z pozycji Polski w Europie
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 14.9 14.5 25.9 16.5
raczej tak 37.1 39.7 46.8 27.5
raczej nie 22.3 23.9 16.8 29.2
zdecydowanie nie 13.3 13.7 5.0 19.3
nie mam zdania 12.4 8.2 5.5 7.5

Większość badanych uważa, że możemy być dumni z naszej pozycji w Europie. Zwraca jednak uwagę fakt, że ponad 35% respondentów jest odmiennego zdania. W przypadku wyborców PiS odsetek twierdzących, że nie możemy być dumni z pozycji Polski w Europie, spada do 21,8%, deklarujących zaś dumę z naszej pozycji jest 72,7%. W ocenie tego twierdzenia wyborcy PiS zdecydowanie różnią się od reszty respondentów.
Jak oceniane było więc kolejne twierdzenie?

Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 14.6 14.3 21.9 13.2
raczej tak 40.4 43.8 53.6 36.3
raczej nie 17.7 18.3 15.9 24.8
zdecydowanie nie 10.7 9.9 5.0 18.1
nie mam zdania 16.6 13.7 3.6 7.6

55% badanych uważa, że Polska jest lojalnym członkiem UE. Przeciwnego zdania jest jednak blisko 30% badanych. Tym razem także wyborcy PiS wyrażają oceny nieco inne niż reszta badanych. Ponad 75% spośród nich jest przekonane o tym, że jesteśmy lojalnym członkiem wspólnoty. Tylko nieco ponad 20% wyraża pogląd odmienny.
Kolejne twierdzenie brzmiało:

Polska i Polacy są lubiani w Europie
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 12.9 14.2 16.7 12.1
raczej tak 36.8 42.3 52.3 33.0
raczej nie 23.4 24.2 22.3 31.2
zdecydowanie nie 12.0 10.1 5.0 16.1
nie mam zdania 14.9 9.2 3.7 7.6

Blisko połowa badanych wierzy w to, że jesteśmy lubiani w Europie. Ponad 35% jest innego zdania. Najmniejszą wiarę w sympatię dla Polski i Polaków w Europie wyrażają wyborcy lewicy, największą zaś sympatycy PiS. Blisko 70% wyborców PiS jest zdania, że jesteśmy lubiani, a co czwarty jest innego zdania. Badani wyraźnie różnicują opinię na temat sympatii dla Polski i władz naszego kraju. Ilustrują to wyniki ocen kolejnego twierdzenia.

Polskie władze są lubiane i szanowane w Europie
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 6.0 3.4 13.2 0.9
raczej tak 21.5 20.5 35.1 11.2
raczej nie 27.6 37.8 27.2 29.7
zdecydowanie nie 26.8 27.2 13.7 47.3
nie mam zdania 18.1 11.1 10.8 10.9

Tylko 27,5% badanych uważa, że władze naszego kraju cieszą się sympatią i szacunkiem w Europie. Przeciwny pogląd wyraża aż 54,4% badanych. Wśród wyborców PiS odsetek twierdzących, że nasze władze cieszą się szacunkiem i są lubiane w Europie, jest znacznie wyższy, bo wynosi 48,3%. Podobne opinie wyrażają respondenci w ocenie kolejnego stwierdzenia.

Działalność rządu i prezydenta dobrze służy wizerunkowi Polski w Europie
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 6.7 3.2 16.5 0.9
raczej tak 20.4 18.6 35.5 5.7
raczej nie 28.4 34.4 26.7 34.1
zdecydowanie nie 29.8 34.8 15.0 55.0
nie mam zdania 14.7 9.0 6.3 4.3

Wyniki są tu niemal identyczne jak przy ocenie poprzedniego twierdzenia. Do 58,2% wzrasta odsetek negatywnie oceniających działalność rządu i prezydenta. Tylko wyborcy PiS są zdania, że rząd i prezydent dobrze służą wizerunkowi Polski. Tak twierdzących sympatyków PiS jest ponad 50%. Niewiele mniej, bo ponad 40%, ocenia jednak rząd i prezydenta źle. Czy wobec takich ocen Polska dobrze służy integracji? Takie twierdzenie poddane zostało także ocenie badanych.

Polska dobrze służy integracji europejskiej
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 13.6 12.6 21.8 11.0
raczej tak 37.9 42.5 44.6 25.3
raczej nie 21.2 23.7 20.5 28.1
zdecydowanie nie 10.9 10.9 5.0 21.4
nie mam zdania 16.4 10.3 8.1 14.2

Ponad połowa badanych wierzy w to, że dobrze służymy integracji europejskiej. Jednak aż co trzeci jest przeciwnego zdania. Tym razem także wyborcy PiS zasadniczo różnią się w opiniach od pozostałych badanych. Ponad 66% wyborców PiS jest przekonanych o tym, że Polska dobrze służy integracji.
Ostatnie twierdzenie poddane ocenie respondentów dotyczyło stosunku do dalszej integracji w ramach UE.

Polska powinna popierać dalszą integrację w ramach Unii Europejskiej
ogółem PO PiS LiD
zdecydowanie tak 26.7 32.3 26.3 34.2
raczej tak 45.0 44.7 56.4 47.1
raczej nie 8.0 8.6 8.2 7.4
zdecydowanie nie 4.5 5.1 3.6 6.9
nie mam zdania 15.8 9.3 5.5 4.4

Stosunek badanych do powyższego twierdzenia ilustruje fakt, że nie tylko pozytywnie oceniamy nasze członkostwo w Unii, ale jesteśmy zainteresowani procesem dalszej integracji. Taki pogląd wyraża aż 71,7% badanych. Przeciwników dalszej integracji jest 12,5%. Poglądy na temat dalszej integracji nie różnią zasadniczo wyborców trzech największych partii politycznych.
Nowy rząd, ale także opozycja parlamentarna cieszyć się mogą wysokim poziomem akceptacji społecznej dla dalszej integracji w ramach UE. Fakt ten nie powinien pozostawać bez wpływu na postawę Polski wobec nowego traktatu. Konstruktywna postawa rządu polskiego w tej sprawie spotka się z akceptacją opinii publicznej. Postawę odmienną trudno będzie społeczeństwu wytłumaczyć i znaleźć dla niej zrozumienie.
Nowy rząd, realizując swą politykę zagraniczną, w tym w obszarze europejskim, może poprawić wizerunek Polski w Europie oraz we własnym kraju. Ustępujący rząd w opinii Polaków nie za dobrze służył wizerunkowi Polski.
Za kilkanaście miesięcy powtórzymy prezentowane badanie, by dokonać oceny, jak Polacy postrzegają aktywność nowego rządu na arenie międzynarodowej. Oceny ustępującego rządu są na tyle złe, że nowy nie powinien mieć istotnych problemów z uzyskiwaniem wyższych ocen swej postawy na arenie międzynarodowej, a w szczególności w sprawach europejskich.

 

Wydanie: 46/2007

Kategorie: Opinie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy