Lokaty i inwestycje

Lokaty i inwestycje

Oszczędzanie a inwestowanie

Różne sposoby zagospodarowywania nadwyżek finansowych

Decydując się na oszczędzanie lub inwestowanie, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na przyszłe zyski, ale przede wszystkim na to, czy powierzamy swoje pieniądze instytucji znajdującej się na liście podmiotów kontrolowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Potem porównajmy warunki oferowane przez różne instytucje finansowe.

Lokaty

Lokaty różnią się między sobą wysokością oprocentowania oraz okresem, na jaki deponujemy nasze pieniądze. Najczęściej jest to kilka miesięcy lub rok, ale mogą też być dłuższe terminy. Lokatę można zerwać przed upływem deklarowanego okresu, ale tracimy wtedy całość lub część wypracowanego zysku. Przy otwieraniu lokaty należy zwrócić uwagę, czy jest ona odnawialna. Jeśli tak, to po jej zakończeniu zgromadzone środki automatycznie przechodzą na nową lokatę o takim samym okresie, ale niekoniecznie na takich samych warunkach, jak wcześniej. Inna może być np. wysokość oprocentowania. Jeśli lokata nie jest odnawialna, to po jej zakończeniu bank przeleje klientowi, na wskazany rachunek, całą lokatę plus odsetki pomniejszone o podatek od zysku z odsetek.

Konto oszczędnościowe

Zaletą konta oszczędnościowego jest to, że otwieramy je na czas nieokreślony i możemy na nim lokować pieniądze tak długo, jak chcemy, wpłacając na nie środki w zależności od możliwości. Z konta oszczędnościowego możemy też w dowolnym momencie wypłacać oszczędności, z tym że z reguły bezpłatna jest jedna wypłata w miesiącu, za kolejne bank pobiera prowizję. Zyski wypracowane na koncie oszczędnościowym również są opodatkowane podatkiem od dochodów kapitałowych.

Obligacje

Obligacje to dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa, prywatnych firm oraz samorządów. Najpopularniejsze są obligacje emitowane przez Skarb Państwa na okres dwóch, trzech, czterech lub 10 lat, różniące się sposobem oprocentowania (stałe, zmienne i indeksowane wskaźnikiem inflacji), jego wysokością oraz częstotliwością wypłat odsetek. Ich zaletą jest bezpieczeństwo.
Akcje

Akcje to papiery wartościowe łączące w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym w stosunku do firmy zorganizowanej w formie spółki akcyjnej. Ten sposób inwestowania pozwala na osiągnięcie wysokich zysków, ale wiąże się ze sporym ryzykiem. Wystarczy kilka nietrafionych inwestycji i można zanotować trudną do odrobienia stratę. Dlatego inwestowanie w akcje jest przeznaczone dla osób mających duże rozeznanie na rynku kapitałowym.

Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne oferują swoim uczestnikom możliwość dywersyfikacji inwestycji, a tym samym zmniejszenia ryzyka portfela inwestycyjnego. Fundusze zbierają wpłaty od wielu inwestorów, mogą więc łatwiej różnicować formy lokowania pieniędzy niż osoby prywatne, które dysponują zwykle znacznie niższymi środkami. Powierzone funduszom pieniądze mogą być lokowane zarówno w instrumenty ryzykowne (np. w akcje, obligacje korporacyjne), jak i bezpieczne (np. w obligacje Skarbu Państwa, depozyty bankowe). W ten sposób nawet niewielka wpłata do funduszu inwestycyjnego pośrednio daje ich klientom możliwość korzystania z wielu instrumentów finansowych. Każdy uczestnik funduszu posiada tytuły uczestnictwa, których wartość ciągle się zmienia (może rosnąć lub maleć).  Aby dowiedzieć się, ile posiadamy oszczędności, wystarczy pomnożyć liczbę jednostek przez aktualną ich wartość, którą można znaleźć m.in. w prasie lub na stronie internetowej danego funduszu inwestycyjnego.


Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada oszczędności pieniężne?

                                    Tak    Nie

IX-XI 2007 r.            23     77%

III 2010 r.                 37%   63%

III 2014 r.                40%    60%

Źródło: CBOS, kwiecień 2014 r.

Strony: 1 2 3

Wydanie: 3/2015

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VI

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy