Polska już zapłaciła

Polska już zapłaciła

Amerykańskie środowiska żydowskie ponownie domagają się zwrotu mienia. Wartość roszczeń to minimum 60 mld dolarów

Jeżeli jest coś pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków, to chyba tylko to, że środowiska żydowskie zawsze już będą nękać Polskę o odszkodowania za mienie utracone podczas wojny i po jej zakończeniu. Najnowszy przykład mieliśmy kilkanaście dni temu, gdy Światowy Kongres Żydów, Światowa Organizacja Żydowska ds. Restytucji Mienia, a także specjalny doradca sekretarz stanu USA ds. problemów Holokaustu Stuart Eisenstat wyrazili głębokie rozczarowanie, smutek i żal z powodu zawieszenia prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Do apelu o restytucję mienia przyłączył się naczelny rabin Polski Michael Schudrich, uznając, że odmowa zwrotu własności jest niemoralna.
Do przedstawicieli środowisk żydowskich jakoś nie chce trafić to, że ich roszczenia są bezpodstawne, państwo polskie nie ma żadnych niezrealizowanych zobowiązań dotyczących zwrotu mienia, a reprywatyzacja trwa u nas od lat i doprowadziła już do zwrotu dziesiątków tysięcy majątków na drodze administracyjnej i sądowej. Pisaliśmy zresztą o tym już przed trzema laty („P nr 36/2008), gdy w rezolucji amerykańskiego Kongresu znalazły się takie oto sformułowania: „WZYWA SIĘ rząd Polski do NATYCHMIASTOWEGO uchwalenia sprawiedliwej i wyczerpującej ustawy (…). WZYWA SIĘ również do zapewnienia, aby ustawa o restytucji i rekompensatach ustanowiła niebiurokratyczny, prosty i przejrzysty proces, który zaowocowałby realnymi korzyściami…”.

Miliardy, których nie mamy

Zdaniem strony żydowskiej, Polska ma zapłacić odszkodowania bądź zwrócić nieruchomości odebrane Żydom w czasie II wojny przez Niemców, które potem, jako mienie poniemieckie lub pozbawione właściciela, przeszły na własność naszego państwa. A także nieruchomości przejęte za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na mocy decyzji nacjonalizacyjnych.
Wypłaty miałyby następować na podstawie „sprawiedliwej i wyczerpującej ustawy o restytucji”, a cały proces zwracania majątków musi być „niebiurokratyczny, prosty, przejrzysty i owocujący realnymi korzyściami”. Przedstawiciele Amerykańskiego Komitetu Żydów chcieliby także, aby wnioski o odszkodowanie do polskich władz można było składać w języku angielskim, w sposób możliwie uproszczony, bez konieczności przedkładania zbędnych dokumentów. Czyli najlepiej pewnie byłoby, gdyby wystarczyło zwykłe oświadczenie osoby zainteresowanej, że jej przodkowie posiadali taki a taki majątek w Polsce.
Może się oczywiście okazać, że nie da się ustalić spadkobierców nieruchomości odebranych Żydom. Nie szkodzi. Wtedy, jak twierdzą organizacje żydowskie, majątki należy przekazać na fundacje mające się zajmować upamiętnieniem dziedzictwa żydowskiego.
Wartość ewentualnych roszczeń dotyczących mienia żydowskiego jest różnie szacowana, najniższe podawane sumy to 60 mld dol. Polska oczywiście takiej kwoty nie ma i nigdy nie zbierze, ale może przecież odszkodowania wypłacać w ratach. Z tą humanitarną propozycją pośpieszył Stuart Eisenstat, który zapewnił, że doskonale rozumie problemy budżetowe Polski. Wcześniej o rozłożeniu wypłat mówił David Peleg, były ambasador Izraela w Polsce, obecnie dyrektor generalny Światowej Organizacji Żydowskiej ds. Restytucji Mienia: – Chodzi przecież o 3,5 miliona ludzi, ich własność musiała być warta bardzo dużo. Polska nie powinna się jednak obawiać, że to zbyt obciąży jej budżet – płatność można rozłożyć na raty.
Jednak wypłata tych odszkodowań to nie tylko kwestia elementarnej sprawiedliwości. To także, jak twierdzi Eisenstat, działanie w najlepiej pojętym interesie naszego kraju – innymi słowy pomoc Polsce – bo obecnie istnieją wątpliwości związane z tytułami własności nieruchomości. Gdy zaś oddamy majątki potomkom dawnych właścicieli, te wątpliwości znikną, co dla Polski będzie bardzo dobre. Pan doradca jest też przekonany, że nasze problemy nie są tak poważne, by mogły utrudnić wypłatę odszkodowań. Świetnie bowiem radziliśmy sobie z kryzysem i – jak powiedział – dzięki dobrej polityce finansowej Polska jest w dużo lepszym położeniu fiskalnym niż wiele innych państw.
Warto chyba dodać, że gdyby mimo wszystko brakowało nam pieniędzy, moglibyśmy zapewne liczyć na pożyczki w zagranicznych bankach.

Polska szczodrze zwróciła mienie komunalne

Organizacje żydowskie już od połowy lat 90. próbują skłonić Polskę do uchwalenia przepisów reprywatyzacyjnych. Początkowo domagały się jednak przede wszystkim zwrotu majątków gmin żydowskich. W 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o zwrocie mienia komunalnego, dzięki której polskie społeczności żydowskie odzyskały wiele obiektów publicznych. Zwrot nastąpił w bardzo szerokim zakresie, a formalności zostały maksymalnie zredukowane. Słusznie więc minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził, że Polska szczodrze zwróciła mienie komunalne gminom żydowskim.
Od tamtej chwili rósł nacisk organizacji żydowskich na zwrot majątków osób prywatnych. Światowy Kongres Żydów wzywał Polskę do pełnej restytucji mienia zagarniętego polskim Żydom w czasie wojny i po niej – i uznał, że odszkodowanie za utracone mienie musi być wyższe niż 15% (taką granicę przewidywał jeden z projektów ustawy reprywatyzacyjnej). Wiceprezes Kongresu Kalman Sultanik wskazywał, że 15% jest absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast prezes Izrael Singer, zanim wyrzucono go ze Światowego Kongresu Żydów z powodu podejrzeń o defraudację funduszy na restytucję mienia żydowskiego, zdążył jeszcze zarzucić państwu polskiemu spekulowanie majątkami żydowskimi. „Żydowskie majątki, zagrabione lub przymusowo odsprzedane państwu za grosze, są sprzedawane przez rząd po cenach rynkowych”, stwierdzał. Jego następca, Ronald S. Lauder, zarzucał Polsce łamanie demokracji i udział w grabieży: „To musi się zmienić. Odbieranie prawa do zwrotu zagrabionego majątku lub do odpowiedniej rekompensaty jest pogwałceniem podstawowych zasad demokratycznych i dodatkowym upokorzeniem dla ofiar Holokaustu. Ludzie, którzy cudem przeżyli wojnę, aby się dowiedzieć, że wszystko, co posiadali, zostało im odebrane, m.in. przez państwo polskie, nie mogą dłużej czekać”. Podobne zarzuty stawiał Jehuda Evron, prezes Komitetu Odszkodowań za Holokaust, mówiąc: „Jest rzeczą odrażającą, że polski rząd przejmuje 80% wartości domów kilku tysięcy Żydów, którzy ocaleli z Holokaustu”.
Również Światowa Organizacja Żydowska ds. Restytucji Mienia żądała od Polski pełnych odszkodowań według obecnej wartości przejętych majątków, wskazując, tak jak Stuart Eisenstat, że jesteśmy krajem w niezłej sytuacji ekonomicznej.
Szewach Weiss, przyjaciel Polski, były ambasador Izraela w naszym kraju, dodawał: „Sprawa mienia pozostaje otwartą raną. Zwrot mienia publicznego nie wystarczy. Sprawa majątku ofiar Holokaustu kładzie się cieniem na teraźniejszości i powinniśmy zrobić wszystko, by uwolnić nasze stosunki od tego problemu”. Guy Billauer, dyrektor w Amerykańskim Komitecie Żydów, zarzucał zaś, że Polska postępuje nieuczciwie, chcąc najpierw zbilansować wszystkie roszczenia i dopiero potem określać, jaki ich odsetek będzie mogła oddać. Bo trzeba oddawać wszystko, co zabrano. Do działań organizacji żydowskich przyłączyła się też Polska Unia Właścicieli Nieruchomości, która ustami prezesa Mirosława Szyprowskiego stwierdziła, że rząd premiera Tuska ma ich w d… ale z organizacjami żydowskimi to już będzie rozmawiać.
Wszystkie przedstawione tutaj działania są dosyć przewidywalne, pewną nowością jest jedynie udział w nich osoby kojarzonej w jakimś stopniu z rządem amerykańskim, choć pozbawionej znaczenia, bo Stuart Eisenstat jest tylko jednym z doradców pani sekretarz stanu. Dobrze zresztą to pokazuje dysproporcje w relacjach – po jednej stronie głos zabiera zaledwie doradca, a po drugiej premier i minister spraw zagranicznych, tłumaczący się ze wstrzymania prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Inna sprawa, że premierowi należą się słowa uznania, bo odłożenie (miejmy nadzieję, że na zawsze) ustawowej reprywatyzacji to bodaj najsłuszniejsza decyzja jego kadencji.

Idźmy tą drogą

Z prawnego punktu widzenia najważniejsze jest to, że Żydzi, którzy utracili majątki w Polsce podczas II wojny światowej, otrzymali już pełne zadośćuczynienie. Odszkodowanie za skutki Holokaustu zostało wypłacone – jak najbardziej słusznie – przez państwo niemieckie. Bo to przecież Niemcy napadły na Polskę, odebrały Żydom majątki, zorganizowały i przeprowadziły Zagładę. I za te krzywdy, za zabór żydowskiego mienia, należycie zapłaciły.
Na mocy traktatu z 1952 r. między Izraelem a NRF państwo niemieckie przekazało ok. 3,5 mld marek tytułem zadośćuczynienia. Ponadto udzielało Izraelowi corocznej pomocy gospodarczej i finansowej. Łączną wartość wszystkich świadczeń z Niemiec na rzecz Izraela i jego obywateli oszacowano na prawie 60 mld marek.
O tym, że była to należyta zapłata i pełne zadośćuczynienie, świadczy fakt, iż środowiska żydowskie nie zgłaszają żadnych roszczeń wobec Niemiec, a z terminologii stosowanej w USA i Izraelu zniknęło już pojęcie „niemieckich obozów koncentracyjnych”. Roszczenia są natomiast kierowane pod adresem Polski. Ale wypłata odszkodowań za krzywdy wyrządzone przez kogoś innego niż my komuś, kto już raz odszkodowanie za to dostał, byłaby nieuzasadniona. A także krzywdząca własnych obywateli, bo Polska stałaby się przez to jednym z najbiedniejszych państw Europy.
Nie można oczywiście zamykać oczu na zło, jakie w czasie wojny spotkało Żydów z polskich rąk. Były zbrodnie, grabieże, szmalcownictwo, bogacenie się na żydowskim nieszczęściu. Każdy taki przypadek wymaga gruntownego rozpatrzenia, ukarania winnych i wypłacenia odszkodowań pokrzywdzonym. Najlepiej, gdy zajmują się tym sądy lub urzędy administracji publicznej, orzekające o zwrocie mienia.
I w taki właśnie sposób przebiega polska reprywatyzacja. Wypadałoby zawołać pod adresem naszego państwa: nie schodźcie z tej drogi! Bo jest to droga słuszna i skuteczna. Nie ma dokładnych statystyk, ale już w niemal 30 tys. przypadków dawni właściciele i ich potomkowie uzyskali korzystne dla siebie orzeczenia, a załatwianych jest prawie drugie tyle spraw. Każdy przypadek utraconego mienia jest odmienny. Rozmaicie układały się losy odebranych przez państwo nieruchomości, jedne trwały w gorszej kondycji, drugie odzyskiwały świetność dzięki jego dużym nakładom. Rozmaite były związane z nimi koszty i zyski, zdarzało się, że państwo przejmowało obiekty potężnie zadłużone przez dawnych właścicieli i obciążone hipotekami. I właśnie wyspecjalizowane organy sądowe oraz administracyjne są po to, by sprawy takie wnikliwie i prawidłowo rozstrzygać. Tylko w 2010 r. wypłacono prawie 150 mln zł byłym właścicielom z funduszu reprywatyzacyjnego.
Dlatego wszyscy, niezależnie od narodowości, którzy chcą, by ich sprawy zostały sprawiedliwie załatwione, powinni starać się o zwrot majątków przed sądami i organami administracji. Chyba że nie chcą i mają nadzieję, że po ewentualnym przyjęciu ustawy reprywatyzacyjnej wyrwą od państwa polskiego coś, co im się nie należy.

Długie milczenie ministra

Minister Sikorski przypomniał niedawno umowę odszkodowawczą (indemnizacyjną) zawartą w 1960 r. przez Polskę i USA. Na jej mocy Polska przekazała 40 mln dol. na „całkowite uregulowanie i zaspokojenie wszystkich roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zarówno osób fizycznych, jak prawnych, do Rządu Polskiego” z tytułu wszelkich decyzji o przejęciu mienia. Ta suma miała zostać rozdzielona „wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych”. Dalej umowa stwierdza: „Po wejściu w życie tego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego”. Warto tu zauważyć, że strona amerykańska cały czas bardzo dokładnie przestrzega litery tego układu, bo Stuart Eisenstat jest tylko doradcą, a nie członkiem rządu, a wyrażane przez niego „rozczarowanie” z powodu wstrzymania prac nad polską ustawą reprywatyzacyjną nie stanowi przecież popierania jakichkolwiek roszczeń. W umowie czytamy też: „Gdyby roszczenia takie zostały bezpośrednio przedłożone przez Obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych”.
Z umowy tej jasno więc wynika, że wszelkie roszczenia obywateli USA o odszkodowanie za mienie utracone w Polsce mogą być kierowane tylko i wyłącznie do władz USA. Polska nie może wypłacać żadnych zadośćuczynień, bo stanowiłoby to złamanie obowiązującej umowy, której nie wypowiedziały ani strona polska, ani amerykańska. Gdyby zaś nasze władze chciały obywatelom amerykańskim jakieś odszkodowanie wypłacić, byłoby to narażaniem państwa polskiego na straty oraz łamaniem prawa, a inicjatorzy takich działań musieliby stanąć przed Trybunałem Stanu. Taki sam skutek miałoby uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej przewidującej odszkodowania dla obywateli amerykańskich. Dlatego należy ostrzec polski rząd i parlament, że przyjęcie rozwiązań prawnych zakładających wypłacenie takich zadośćuczynień będzie bezprawiem i działaniem na szkodę państwa.
Niestety, trzeba w tym miejscu stwierdzić, że na szkodę państwa działał też minister Sikorski, który dopiero teraz powołał się na umowę polsko-amerykańską. Niezrozumiała zwłoka ministra spraw zagranicznych spowodowała, że przez ostatnie lata organizacje żydowskie kierowały pod adresem Polski zarzuty i oskarżenia, a z naszej strony nie było żadnej reakcji na te działania. Podobne umowy jak z USA Polska zawarła też z 13 innymi państwami zachodnimi. Minister Sikorski musiał wiedzieć o wszystkich tych układach, bo trzy lata temu oficjalnie powołał się na nie – trzeba to przyznać – rząd PiS z minister Anną Fotygą, kierującą wówczas resortem spraw zagranicznych.
Najnowsze nasilenie ataków propagandowych na Polskę zaczęło się po oświadczeniu Ministerstwa Skarbu, zamieszczonym 9 marca na stronie internetowej resortu, mówiącym, że ze względu na duże obciążenia finansowe projekt ustawy reprywatyzacyjnej nie może być kontynuowany. Nie było żadnych realnych powodów, by resort akurat teraz występował z takim komunikatem. Jak dowiedział się „Przegląd”, minister Aleksander Grad podjął decyzję o wydaniu oświadczenia tylko z powodu „licznych pytań dziennikarzy”.
Najprawdopodobniej więc obecne zwrócenie uwagi na reprywatyzację było zabiegiem socjotechnicznym rządu. W kampanii wyborczej ta kwestia na pewno byłaby podnoszona, wiadomo też, że większość Polaków jest przeciwna reprywatyzacji. Było również oczywiste, że po oświadczeniu Ministerstwa Skarbu organizacje żydowskie podniosą larum. Premier wolał więc sam wywołać temat – i zebrać punkty u wyborców, oświadczając, że bierze na siebie odpowiedzialność za wstrzymanie prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Za co zresztą punkty jak najbardziej mu się należą.

Każdy przypadek jest inny

Wspomniane umowy odszkodowawcze z państwami zachodnimi Polska zawierała w latach 1948-1970, wypłacając rekompensaty za majątki obywateli tych państw odebrane przez PRL. Rekompensaty objęły także byłych właścicieli pozbawionych po wojnie mienia w Polsce, którzy uzyskali obywatelstwo wspomnianych państw do chwili podpisania umów odszkodowawczych.
Co z tego wynika? Przykładowo polski Żyd, któremu w czasie wojny Niemcy zabrali majątek, ale przeżył Holokaust i wyemigrował do Izraela, nie może się domagać odszkodowania od Polski, bo już zostało ono wypłacone Izraelowi przez RFN. Jeśli tej samej osobie majątek zabrałyby po wojnie władze PRL, to może ona żądać odszkodowania, bo Polska nie zawarła z Izraelem umowy odszkodowawczej – chyba że przed powstaniem Państwa Izrael w 1948 r. osoba ta uzyskała obywatelstwo innego państwa, z którym później Polska podpisała wspomnianą umowę. Palestyna była do 1948 r. mandatem brytyjskim, więc osoba taka mogła np. przed 1948 r. uzyskać obywatelstwo brytyjskie. A z Wielką Brytanią Polska zawarła w 1954 r. umowę odszkodowawczą, wykluczającą roszczenia wobec Polski ze strony osób, które przed tą datą stały się obywatelami brytyjskimi (i ze strony ich potomków).
Nie zmienia to faktu, że z prawnego i moralnego punktu widzenia wątpliwe jest wyłączenie odpowiedzialności majątkowej strony polskiej za mienie żydowskie zabrane w czasie wojny przez Niemców, a potem przejęte przez Polaków. Było też wielu ludzi, którzy stracili w Polsce majątki i wyemigrowali, ale obywatelstwo innych państw uzyskali już po zawarciu umów odszkodowawczych z naszym krajem. Im i ich dzieciom prawo do zadośćuczynienia wciąż przysługuje.
Jak widać, wszystko to jest dość skomplikowane. Każdy przypadek wymaga więc indywidualnego traktowania. Nie załatwi tego dobrze żadna umowa reprywatyzacyjna i dlatego jedynym sposobem na rzetelne i sprawiedliwe potraktowanie wszelkich roszczeń jest droga sądowa i postępowanie administracyjne przed polskimi urzędami.

Ciężar do uniesienia

Umowy odszkodowawcze Polska podpisała z 12 krajami Europy Zachodniej oraz z Kanadą i USA (patrz tabelka). Osoby fizyczne i prawne z tych właśnie państw posiadały największe udziały w mieniu zagranicznym skonfiskowanym od 1944 r. przez PRL.
Nie ma na tej liście Włoch, Hiszpanii i Finlandii (uznanych, w przypadku dwóch ostatnich państw niezbyt słusznie, za sojuszników III Rzeszy). Jest natomiast Austria, drugie po Niemczech państwo nazistowskie, z tym, że PRL nie wypłaciła odszkodowań za majątki w Polsce nabyte przez Austriaków od III Rzeszy ani za jakiekolwiek spółki austriackie na ziemi polskiej założone po 1 września 1939 r. Nie ma też powojennych krajów komunistycznych uznanych za „bratnie” ani państw, które bardzo mało utraciły w Polsce.
Wartość odszkodowań przekazanych przez Polskę 14 państwom wyniosła, łącznie i w przeliczeniu, ponad 250 mln dol. Dziś odpowiada to kwocie 1,2 mld dol. Trzeba przyznać, że nie była ona wygórowana. Wspomniane sumy nie zostały jednak wzięte z sufitu, lecz wynegocjowane przez umawiające się strony. Odszkodowania za odebrane mienie wyliczano dość rzetelnie. Funkcjonowały wspólne zespoły ekspertów z obu stron, najpierw oceniano to, co zostało z majątku w porównaniu ze stanem przedwojennym, potem wyceniano składniki mienia, by ustalić wysokość należnych sum.
Państwa zachodnie negocjujące te umowy brały pod uwagę, że Polski, kraju biednego i zrujnowanego, który od pierwszego dnia był w koalicji antyhitlerowskiej, nie stać na wysokie odszkodowania. Wiedziano, że mienie skonfiskowane przez PRL też ucierpiało w czasie wojny. Dlatego przyjęto realną wartość rekompensat, tak by Polska mogła unieść ich ciężar. Trzeba pamiętać o tym i dziś przy rozstrzyganiu wszelkich roszczeń reprywatyzacyjnych.

Czy Polska ma jeszcze jakiekolwiek zobowiązania reprywatyzacyjne wobec obywateli innych państw?

Jan Bogutyn,
prezes Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA, b. wiceminister finansów

Jako obywatel jestem zbulwersowany ostatnio podnoszonymi roszczeniami. Uważam, że nie powinniśmy mieć już żadnych zobowiązań, bo w świetle porozumień z okresu mojej pracy w Ministerstwie Finansów ten problem został uregulowany za czasów PRL. Jeszcze na początku lat 60. w sposób prawie idealny rząd polski wynegocjował rozliczenie za majątek, który został znacjonalizowany, a należał do obywateli innych krajów, w tym Amerykanów. Pamiętam pewnego adwokata, który przyjechał do ministerstwa w imieniu klienta z Nowego Jorku i właśnie jemu pokazaliśmy dokument poświadczający, że Polska rozliczyła się z USA w tej sprawie. Dokument ze strony amerykańskiej podpisał prezydent John F. Kennedy, a ze strony polskiej premier Józef Cyrankiewicz. Wynikało z niego, że Polska przekazała Amerykanom 40 mln dol. na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich. To porozumienie było ratyfikowane przez Kongres USA i polski Sejm. Rząd USA przejął tym samym wszelkie zobowiązania, jakie mogły jeszcze się pojawić ze strony jego obywateli. Adwokatowi, który nawet nie wiedział o tym porozumieniu, wskazałem właściwy adres składania roszczeń – Departament Stanu w Waszyngtonie. Dziwię się, że o tym nie pamiętają ani w USA, ani w Polsce, pewnie sprawiła to wymiana kadr w resortach, jednak dokumenty, choć zakurzone, powinny być dostępne. Czy porozumienia międzynarodowe podpisywane przez JFK są już nieważne? To, co obecnie czytam o wznawianych roszczeniach z zagranicy, wydaje mi się skandalem. Dlaczego mamy płacić dwa razy za coś, co już zostało zapłacone? Przecież byłaby to próba wyłudzenia nienależnego majątku, wręcz rozbój w biały dzień. Polska miała podpisane takie porozumienia z 14 państwami. Np. zobowiązania wobec obywateli szwajcarskich spłacaliśmy dostawami węgla, Stanom Zjednoczonym zapłaciliśmy żywą gotówką. Dziś, jeśli ktoś uważa, że jakiś majątek mu się należy, zawsze może indywidualnie wystąpić na drogę sądową. Musi też pamiętać, że ten majątek – prócz jego nominalnej wartości – był przez te wszystkie lata po nacjonalizacji utrzymywany, remontowany, płacono za niego podatki i to wszystko należałoby uwzględnić przy ewentualnej wycenie. W innych państwach, które przeszły podobną do Polski drogę, np. w Czechach, ten problem zupełnie nie występuje.

Prof. Kazimierz Łastawski,
politologia, historia stosunków międzynarodowych

Polska do końca sprawy nie załatwiła, ale już kilkakrotnie ją podejmowała. Teraz zostało to nagłośnione przesadnie. Środowiska żydowskie prowadzą kampanię, tworzą niekorzystny obraz, do czego przyczynia się także Jan Tomasz Gross, który wydał już kolejną książkę, i w ogóle jest nacisk, aby Polska płaciła odszkodowania. Niestety, do tej pory reprywatyzacja nie została zakończona. W czasach PRL traktowano Polskę jako państwo nie w pełni suwerenne, a dzisiaj, kiedy rzeczywiście można by rozwiązać tę kwestię, zwyczajnie nie ma pieniędzy. Niektórym udało się coś wyrwać, m.in. Kościołowi, niektórym obywatelom państw zachodnich, a także rodzimym organizacjom byłych właścicieli, np. na terenie Krakowa. Był już projekt częściowej reprywatyzacji, aby zapłacić ok. 20% odszkodowania, ale zawetował go prezydent Aleksander Kwaśniewski. Moim zdaniem, dzisiaj chyba nie da się już tego dokończyć, zbyt wiele jest tutaj zawiłości i zaszłości. Niektórzy adwokaci indywidualnie starają się coś odzyskać, licząc na jakiś procent od majątku, ale nasz kraj jest zbyt biedny, aby udało się to w 100%, a wcześniej nie było konsekwencji w rozwiązaniu tej kwestii. Jednym się udało, drudzy mieli mniej szczęścia, wielu spadkobierców zmarło. Trudno dziś wykazać uprawnienia do takiego majątku.

Prof. Ludmiła Dziewięcka-Bokun,
prawo, ekonomia, nauki polityczne, polityka społeczna, rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu

Tę sprawę należało zakończyć już parę lat temu. Nie możemy przez całe pokolenia płacić za historyczne niesprawiedliwości, czasami sięgające nawet rozbiorów Polski. Inne państwa już to zrobiły, a my wciąż narażamy się na różne komentarze, polityczne i religijne konotacje. To powinno być dawno temu zamknięte, bo inaczej nasz majątek zostanie rozgrabiony, rozdany. Z punktu widzenia interesów Polski należałoby się chronić przed skutkami takich decyzji, które wywołują całe sekwencje zdarzeń. Trzeba myśleć perspektywicznie, a nie odsuwać sprawę na kolejne kadencje. Zastanowić się nad dalekosiężnymi skutkami. Władzę powinno obowiązywać strategiczne myślenie o przyszłości – do przodu, a nie do tyłu. Tymczasem my niepotrzebnie wikłamy się w takie sprawy politycznie i każda nowa ekipa chce pokazać swój stosunek do obywateli innych państw, którzy zgłaszają kolejne roszczenia. To trzeba załatwić raz, ostatecznie i kategorycznie, aby w przyszłości uniknąć nowych nieporozumień.

Jerzy Halberstadt,
dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich

Z całą pewnością w stosunku do obywateli wielu państw Polska ma takie zobowiązania, choć z niektórymi rządami zostały już zawarte umowy, które to regulują. Najwięcej jednak jest zobowiązań w stosunku do własnych obywateli i ich potomków, którym skonfiskowano majątki po wojnie, w Polsce komunistycznej. Nie można też wykluczyć obywateli innych krajów, których też to spotkało, a mają oni dokumenty poświadczające doznaną krzywdę. Trzeba też pamiętać, że owe konfiskaty były dokonywane z naruszeniem ówczesnego prawa polskiego, a także prawa międzynarodowego. Dla mnie przykre jest jednak to, że gdy pojawia się dyskusja na temat kolejnego zawieszenia przewidywanych działań reprywatyzacyjnych, które przecież byłyby dokonywane w ograniczonej skali i nie oznaczały zwrotu równowartości, lecz tylko częściową rekompensatę, to ogniskuje się ona wokół mienia polsko-żydowskiego. Tak jest również obecnie, gdy na temat kłopotów z reprywatyzacją wypowiedziały się środowiska amerykańskie. Mimo że w Polsce po 1989 r. dopuszczalne stały się indywidualne roszczenia i wiele takich spraw podjęto, nie rozstrzygnięto statusu większości tego mienia i ten zapoczątkowany proces powinna jednak uregulować ustawa reprywatyzacyjna. Jako dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich jestem z tą sprawą pośrednio związany, bo placówka ta powstaje w wyniku dotacji miasta Warszawy, ale także wielu poważnych darczyńców prywatnych i filantropów z USA, Wielkiej Brytanii itd., którzy wspierają ten projekt kulturalny. Ci zaś zaczynają mieć wątpliwości. W ostatnim czasie jedna z dużych dotacji na budowę naszego muzeum została wstrzymana. Dyskusja wokół reprywatyzacji wpływa także na ogólny klimat różnych negocjacji gospodarczych, planów inwestycji zagranicznych itp. Zdaję sobie sprawę, że to trudny problem. Jeden z projektów reprywatyzacji przewidywał np. przydzielenie na ten cel ok. 2 mld zł. To pokaźna kwota, ale mogłaby być rozłożona na wiele lat i dla państwa nie byłaby zabójcza.

Not. Bronisław Tumiłowicz

Wydanie: 13/2011, 2011

Kategorie: Kraj

Komentarze

 1. paszczak_1
  paszczak_1 7 kwietnia, 2011, 16:32

  no to moze zaczniemy wreszcie dyskutowac nad oddaniem zagrabionych majatkow. Jak na razie to tylko oddaje sie kościołowi katolickiemu – bez jakichkolwiek prawdziwych rozliczeń. Co chcą to im oddają. No to w ten sposób Polska zawsze będzie oskarżana że są równi i równiejsi.
  Jeżeli chodzi o majątki żydowskie – nie wszyscy mieszkali w USA, a czeka nas prawdopodobnie jeszcze sprawa majątków osób które wyjechały w 1968 roku, Też będziemy udawać że nic się nie stało. Wydaje mi się że jedynym sposobem byłoby utworzyć zakon katolicki i zarządać zwrotu majątku – błyskiem by to spełniono, bez uciekania się do szcczegółowych wyliczeń i udowadniana przed sądami ile naprawdę był wart

  Odpowiedz na ten komentarz
  • simon
   simon 15 maja, 2011, 09:46

   Czytaj ze zrozumieniem a nie z bielmem na oczach i pianą na ustach. Autorzy wyraźnie piszą że Polska długi spłaciła co jest potwierdzone odpowiednimi umowami i już nic nie jest winna pazernym i krzykliwym niektórym środowiskom żydowskim.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Ryszard
   Ryszard 8 lipca, 2018, 20:12

   Jestem Polakiem i jak bym miał wyjechać na stałe za granice to bym majątku nie zostawiał tylko bym sprzedał a jak twierdzicie, że zostawiliście majątek w Polsce to musicie posiadać dokument własności nikt takiego dokumentu nie wyrzuca. Bo powiedzieć, że coś było moje to ja Polak też mogę powiedzieć, że wieża Eiffla jest moja i nawet będę miał tyle światków ilu będziecie chcieli to tak bez dokument Żyd może powiedzieć, że cała Polska należy do niego i Stany zjednoczone mogą być światkiem, że to jest prawda. Amerykanie ustawą 447 to niech zaczną od siebie i niech oddadzą majątki i ziemie Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin gdzie płacili 50 dolarów z skalp lub kupowali za łyski to nie jest wyłudzenie to niech powiedzą, co to jest. A kredyt jak by wziął z banku a oni by chcieli ode mnie żebym dwa razy im oddał dług to, to robią Żydzi Amerykańscy w 1960 roku dostali 40 milionów dolarów to ile chcecie żeby wam płacić 2 a może 5 razy za to samo. Zapłacimy wam nawet 10 razy jak Amerykanie oddadzą ziemie Tubylczy Amerykanin (inaczej rdzenny Amerykanin. Żyd był jest oszustem i złodziejem i dlatego jest przepędzany z każdego państwa, bo taki jest Żyd uczciwy po trupach a do celu.

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. Minor666
  Minor666 18 sierpnia, 2011, 21:54

  Zastanawia mnie gdzie podziewał się Rząd Izraela kiedy mordowano jego obywateli w czasie II-wojny światowej ?
  Zaraz, zaraz.. przecież Państwo Izrael powstało w 1950-51 roku ( niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ).
  Ergo osoby na które powołują się tzw. „organizacje żydowskie”, celem kradzieży Polskiego mienia, były obywatelami II-RP a w/w organizację powinny zostać oskarżone o próbę kradzieży !!

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. szczery
  szczery 23 września, 2011, 15:42

  Ciekawe, że tyle lat podnoszą ten sam problem. W zasadzie mam wrażenie, że to jest szukanie „głupiego”. Zwroty wcześniejsze okazują się za małe i niewystarczające. Wycena majątku następuje wg obecnych wartości. Jako Polska byliśmy wykorzystywani przez 50 lat komuny przez ZSRR i przecież trudno odpowiadać za decyzje podejmowane częściowo na bazie ustaleń odgórnych (ze wschodu). Żydzi o których piszą, są w wygodnej pozycji, mieszkając w Państwach gdzie dobrobyt jest/był dużo większy, my zaś zostaliśmy napadnięci przez sąsiadów, okradzeni, potem 50 lat okradani przez pasożytującego Seniora… Proszę te roszczenia przekazać na wschód i zachód – nie widzę powodu dla którego mamy płacić ponownie za sprawy już raz rozliczone. Przecież nawet jakbyśmy zapłacili im za „brak trucia” na ten temat, to powstanie kolejne zrzeszenie, które stwierdzi, że nadal coś jest nierozliczone. Wojna była prawie 70 lat temu, jak powiedział Putin – „Pora patrzeć do przodu”.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Wiktoria Wiki Zapolska
   Wiktoria Wiki Zapolska 4 listopada, 2018, 05:32

   Niemcy napadli na Polskę wraz z Żydami, ok.15O tysięcy Żydów wstąpiło do wojsk hitlerowskich i SS. . Z drugiej strony w wojskach sowieckich także walczyli Żydzi, którzy szczególnie okrutnie mordowali polską inteligencję i polskie dzieci wywożąc je w straszliwe warunki na Sybir i gdzie tylko chcieli by długo nie przeżywały. Żydzi przez cały okres PRL mordowali Polaków, tylko w ostatnim okrsie bardziej skrycie, a dziś mają czelność nawet fałszować dokumenty żeby tylko oszukać i się wzbogacić. Często roszczą sobie prawa do nieruchomości wybudowanych po wojnie od nowa przez Polaków. Prawdą jest też, że bogatsi Żydzi w porę uciekli a zostawała sama biedota, którą sami Żydzi pędzili do obozów zagłady, częściej Niemiec się tylko przyglądał, jak żydom to sprawnie idzie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Michael Golde
    Michael Golde 12 maja, 2019, 12:25

    Tej ludobojczej talmudycznej dziczy koczowniczej za sluzbe u A. Hitlera i III Rzeszy Niemieckiej i IG FARBEN i Standard Oil Co. oraz sluzbe w ZSRR u J. Stalina i mordowanie Polakow należy się 60 mld kijow po golych grzbietach i Norymberga II. AMEN

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Anonim
     Anonim 27 maja, 2020, 12:40

     Kaci bezpieki w powojennej Polsce. Wielu jeszcze żyje, unikając kary wyjechali i do dziś nie odpowiedzieli za swoje czyny. Wielu z nich dożyło starości, pobierając wysokie emerytury. Do dziś nie ponieśli kary. Ich bezwzględne metody śledcze przerażają. Rotmistrz Pilecki do żony powiedział, że Oświęcim to igraszka. Do dziś nie odnaleziono ciała. Co z tego że zmienili nazwiska na polskie. Jan Karski przekazał na zachód to co się dzieje, ale nikt nie chciał go słuchać.

     Odpowiedz na ten komentarz
   • Ryszard Kawa
    Ryszard Kawa 14 grudnia, 2019, 00:35

    Winie za to tylko Polskę i tych, co nami rządzą, że Żydów trzymają jeszcze w Polsce przecież Żyd może w każdej kwili wyjechać Z Polski, bo naród Polski nienawidzi Żydów i jak Żyd będzie zagrożony opuści ten kraj i wtedy powiedzą, że Polska jest im winna jest na przykład 200 miliardów i poprzednie 330 miliardów to razem Polska winna Żydom jest 530 miliardów to Nie winem czy jest jakieś państwo na tym świecie taką sumę spłacić a Żydzi z Amerykańskiego kongresu porozumieli się z Żydami tymi Polskimi. I wtedy wyznaczyć Polsce termin spłaty jak nie to w dniu tym a tym zajmujemy ziemie Polskie i ta ziemia będzie należeć do Żydów a teraz wy Polacy stańcie się krajem bezdomnym bez własnego państwa tak jak my byliśmy przez tyle lat, ale my Żydzi nie zrobimy tej głupoty, co Polacy nie wpuścimy do naszych ziem ani jednego Polaka, bo to nasz ziemia Judopolonią Żydowską i Żydzi będą na prawie zabrać tak jak Polak wziął kredyt na dom niema domu a kredyt został, bo komornik jemu zabrał i tak zrobią Żydzi z Polakami, bo to naprawdę głupi i naiwny naród Można ich dymać jak się chce i tak Żydzi z wami zrobią jak dobrze pomyślą i po kombinują to ziemie Polskie będą do Żydów należeć. Ale ja Polak mówię do zidiociałego kraju ze jeszcze z Żydami przegracie tylko to Żyd robi pomału, ale systematycznie kawałek po kawałku i kraj ich będzie. Najpierw niech rząd wprowadzi stan wojenny i wszyscy Żydzi, co noszą nazwiska Polskie to są zdrajcami i szpiegami narodu Polskiego a takie prawo mamy wprowadzić nasz kraj i nasze ustawy i prawo. Tak jak Żydowski Kongres postąpił z nami ustawą 447 ich rząd ich prawa i tak samo powinni się trzymać ustawy IPN rząd Polski. I dać czas na opuszczenie ziem Polskich po tym terminie każdy Żyd to szpieg i Zagrodnie narodu a w stanie wojennym grozi śmierć i Polska by była na prawie. To jest raz a drugi atak na Żydów to taki, że w 1764 roku pożyczyli od Polskiej szlachty 3, 5 miliona nie mówiąc a ile nie było umów a pożyczyli i dziś są Żydzi winni Polsce przy 5% kredycie to 17 bilionów 900 miliardów i tak tego powinien się rząd Polski trzymać, bo inaczej Żydzi nas Żywcem zjedzą, bo to jest naród wredny i pazerny i o tych długach i o wszystkim bym pisał w rudnych mediach całego świata i nagłaśniał w radiach i telewizorach, jacy są Żydzi tak, że wszędzie by był Żyd mówiony i naświetlany i tak bym go nękał, że ten dług by Musiał Polsce oddać, co do grosza i opuścić nasz kraj. Bo byliśmy mili i przyjacielscy to nas chciał Żyd zniszczyć atak niech cały świat się dowie, że to ludzie nie są tacy mili i przyjaźni tylko oszuści i złodzieje, że ze swego Holokaustu to stworzyli Firmę produkcyjna, aby im narody płacili a jak nie to określali antysemitami, że to wrogowie narodu Żydowskiego czy tak musicie być zaślepieni, że można wam weprzeć każdą głupotę to, co robią Żydzi. To się dziwie i powinni narody usiąść i się naradzić w rządach czy Żydzi was w konia nie robią i mają taki patent na zarobek. Ja Polak nie wiem, kto komu zrobi większa krzywdę Niemcy Żydom w czasie wojny, bo byli mordowani, ale wojna się skończyła i zabijanie też A co mogą powiedzieć Japończycy jak Amerykanie rzucili atom na Hiroszimę i Nagasaki gdzie w jednej godzenie setki tysięcy ludzi zginęło w cierpieniach nie takich jak Żydzi tylko w męczarniach umierali tygodniami i mało tego to po wojnie ci ludzie umierali po promiennie nawet dzieci zniekształcone się rodzili po tej bombie atomowej i nawet 70 lat minęło i jeszcze ci ludzie cierpią. To, co by zrobili Żydzi, że nie miliardy by Żydom płacili a biliony i rentę kilkom pokoleniom i doiłby tak Amerykanów lepiej jak dojną krowę tylko Amerykanie prędzej by Żydom jak by byli tacy pazerni to dziesięciokrotnie by im zrobili taki Holokaust tak by na tym wyszedł Żyd. Świat widzi, co Amerykanie robią z rodowitymi Amerykanami a by się przejmował Żydostwem a tylko mają zyski tak jak Tramp dostał na kampanie wyborczą 25 milionów od Żydów to ich tolerują, bo tak by dostali takiego kopa, że z Bliska by zobaczyli Izrael.

    Odpowiedz na ten komentarz
 4. Rebe
  Rebe 30 czerwca, 2012, 21:16

  Jednej bardzo ważnej kwestii nie poruszyłeś. Żydzi w Polsce byli obywatelami polskimi więc dlaczego Izrael który powstał dopiero w latach 50-tych uważa się za spadkobierców wszystkich Żydów obywateli Polski?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Aleksander
   Aleksander 23 lutego, 2018, 19:57

   Bezszczelnośc żydowska nie zna granic, już wystarczająco dostali za to,że ich Polska przytuliła. Izrael powstał na początku lat 50-ych kosztem ziem Palestyny i do tego w sposób ciągły wydzierają im na zachodnim Brzegu Jordanu ziemie pod osiedla żydowskie !

   Odpowiedz na ten komentarz
 5. Hiftory
  Hiftory 28 sierpnia, 2012, 15:22

  To prawda, ta sprawa nigdy nie bedzie zalatwiona. Nawet jak obecne roszczenia zaostana zaplacone to powstanie nowy powod do zaplaty kolejnych. Przez nieskonczona chciwosc Polska jest ponizana na arenie swiatowej. Za pomoc jaka Zydzi uzyskali od Polakow; za co mordowano Polakow, palono wsie; i dzieki ktorej wielu Zydow znalazlo sie w Ameryce dostajemy podziekowanie z ktorego wynika ze jestesmy gorsi od nazistow. Nie mamy prawa byc dumni z naszej historii z tych okrutnych czasow, gdzie tylu Polakow pomagalo ryzykujac zycie swoje i rodzin. Zamiast tego coraz wiecej sie mowi o polskich obozach smierci.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Ryszard
   Ryszard 8 lipca, 2018, 20:31

   Rząd USA w 1939 r. nie przyjął statku z 937 żydowskimi uchodźcami z III Rzeszy. Franklin Delano Roosevelt odrzucił wstrząsającą prośbę o łaskę i uznał Żydów za „element niepożądany”. Wielu z nich trafiło później do komór gazowych.

   Odpowiedz na ten komentarz
 6. Hiftory
  Hiftory 29 sierpnia, 2012, 00:47

  Wiec Niemcy zaplacili odszkodowanie w wysokosci 60 mld marek a Polska ma zaplacic 60 mld euro?! Czyli ok dwa razy tyle co najezdzcy. To ma sens.

  Odpowiedz na ten komentarz
 7. Andrzej
  Andrzej 8 września, 2013, 19:24

  Po Jałcie było 30 lat na indywidualne roszczenia. Dzisiaj juz nikomu sie nic nie nalezy,ani im, ani nam za ziemie na wschodzie.

  Odpowiedz na ten komentarz
 8. jkm
  jkm 9 listopada, 2013, 11:06

  To w takim razie wróćmy do początku. Ustalmy kto faktycznie odpowieda za wybuch II wojny. Przecież powszechnie a może nie nikoniecznie powszechnie wiadomo, że kasę na Wermacht dawali Rotshildowi i Rockenfelerowie liczac, że w ten sposób zrealizują swoje plany zagarnięcia określonych terytoriów w Afryce, Europie i Azji. Toże Hitler odwrócił sie od nich i postanowił zlikwidować konkurencję, a także swoich wierzycieli jednocześnie to już przepraszam, ale nie Polaków wina. Naród niemiecki wyplacil odszkodowanie za swojego nieszczęsnego przywódcę – co prawda niekoniecznie wierzycielom, ale czlonkom ich nacji, no ale znów przepraszam czy Polacy są temu winni??? Myślę, że idziemy prostą drogą do konfrontacji. Jeżeli Żydzi nie poskromią swoich apetytów to potem znów będą się domagać odszkodowań za utracone mienie – ci co pozostaną. Jakiś Hitlerek zawsze się znajdzie aby wjechać na białym koniu do historii. Myslcie o sobie, ale nie koniecznie czyims ksztem w az takich rozmiarach/

  Odpowiedz na ten komentarz
 9. regina
  regina 5 stycznia, 2014, 12:01

  Reprywatyzacja majątków żydowskich po II wojnie.To już im nie wystarczy.Problem polega na ograbianiu Polaków i panstwa polskiego z resztek majatku.A kto zapłaci Polakom ,ze ukrywali ,żywili i narazali własne zycie ( w Polsce istniał przepis o zbiorowej odpowiedzialnosci za czasów III Rzeszy),żeby Żydzi przeżyli Holocaust .Wstydu nie mają ,by oczerniać Polaków i jeszcze rzadac wiecej pieniędzy.Tu chodzi o zrujnowanie naszej ojczyzny okupionej krwią i poświeceniami.Tu chodzi o zrujnowanie państwa polskiego by zrobic sobie pole do powrotów innych żydów na nasze terytorum państwa.Zwykła beszczelność by w taki sposób sobie rościc pretensje.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • tlv
   tlv 23 stycznia, 2015, 18:22

   Co trzeci donos dotyczył Żydów. O istniejącym wśród niemałej grupy Polaków antysemityzmie świadczą chociażby te fragmenty kilku listów: „Przed wojną Abraham wachsmacher był 100% Żydem, szczycił się nawet tym, dziś jest karaimem, bezczelność tego Żyda przechodzi wszelkie granice. (…) Adres tego parszywca jest Nowy Świat N 3 m, N 8”. „Pomimo utworzonej dzielnicy żydowskiej, żona Jeża która jest rodowitą żydówką pozostaje nadal przy nim”. „Niniejszym pragnę powiadomić Główną Komendę Gestapo, że nie wszyscy żydzi usłuchali rozkazu władz niemieckich i nie przenieśli się do dzielnicy żydowskiej”. I chyba najbardziej wstrząsający fragment: „Wszystko powyższe podaję z ideowych pobudek, gdyż nienawidzę żydów, w szczególności zaś mechesów, którzy kupczą swoją narodowością i religią”.

   Co ciekawe, za wieloma donosami na Żydów wcale nie stał antysemityzm, lecz znacznie bardziej prozaiczne powody, jak chociażby złamane serce. Dla porzuconej przez męża kobiety pochodzenie jego kochanki stanowiło zaledwie pretekst do denuncjacji: „Panowie, zawiadamiam, że na ulicy Waliców 11 w mieszkaniu Domańskich ukrywa się żyduwa, jest to kochanka Jana Domańskiego. (…) Tak rozchukaną żyduwę trzeba koniecznie wsadzić, bardzo proszę panowie zajmą się tą sprawą, mnie odebrała męża, zostawił mnie z dwojgiem dzieci i ciężko muszę pracować na kawałek chleba, a żyduwa opływa w dostatkach”.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • IA
    IA 22 maja, 2018, 21:39

    Nie pieprz głupot. o krzywdzie Żydów. Poczytaj sobie o donosach Żydów na Polaków i ilu Żydów służyło w Wermachcie. Bezczelność Żydów nie ma granic i słusznie pisze @jkm , że może się to dla nich kiepsko skończyć

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Mike
     Mike 3 stycznia, 2020, 13:24

     Polecam przeczytać ile Polaków służyło w armii niemieckiej, nawet w elitarnych jednostkach SS. Około 500 tysięcy. Nie będę nawet wspominał ile było donosicieli. Rozpędź się w ścianę baranku.

     Odpowiedz na ten komentarz
  • Ryszard
   Ryszard 8 lipca, 2018, 20:40

   Szukacie wstydu u Żydów jak oni nawet nie mają honoru, to są świnie co trzeba ich opluwać a powiedzą że to deszcz pada.

   Odpowiedz na ten komentarz
 10. Beata
  Beata 10 czerwca, 2014, 15:13

  Czy całe to zagarnięte mienie – szczególnie w Warszawie i Łodzi było całe i niespustoszone biegiem historii? Jak było zburzone, zapłacić ewentualnie za ziemię, ale potrącić koszt odgruzowania przez naród polski. Jak mnie to wkurza!!

  Odpowiedz na ten komentarz
 11. woland
  woland 24 lutego, 2015, 18:50

  szanowny panie tlv mieszkam blisko jedwabnego I interesuje sie historia z relacji swiadkow;po 17 wrzesnia czesc zydow pomagala niszczyc polskie godla I symbole narodowe denuncjowac bogatszych chlopow I inteligencje za co oczywiscie w/w wyjezdzali na wakacje na sybir (znam historie czlowieka ktory po powrocie wlasnorecznie zabil zyda jego cala rodzina zginela na wschodzie)ostentacyjnie palili papierosy w kosciele .po poznaniu szerszego kontekstu nie wydaje sie dziwne ze potem znalazlo sie osoby pomagajace niemcom(w mojej miejscowosci 5 na 1300 osob)pomysl o o tych wspanialych pelnych obfitosci czasach I oblicz procent pa

  Odpowiedz na ten komentarz
 12. zkamionka
  zkamionka 8 grudnia, 2015, 11:49

  Dzien dobry-jestem urodziencem Polski-Urodzilem sie w miescie Kaluszyn w 1933r.na ul.Zamojskiej nr 10
  Jak wiadomo w Kaluszynie istnialy 2 cmentarze zydowskie-Stary I Nowy-Na starym cmentarzu za czasow komunistow wybudowali Urzad Miejski ul.Pocztowa nr.1-a nowy cmentarz stoi zaniedbany (Wiem ze teraz przynadlezy do Gminy Wyznaniowej Zydowskiej a problemami cmentarzy zajmuje sie sznowny Glowny rabin Polski rabin Michael Shudrich-mam od szanownego rabina Shudricha dziesiatki obiecan ze skoro ogrodzi ten cmentatz na ktorym hitleriowcy zamordowali wiecej niz 2.000 starcow -kobiet I dzieci I zakopali we wspolnych grobach na tym cmentarzu-a przeciez rabin Shudrich doskonale wie o istnieniu tego cmentarza bo spotkalismy sie na tym cmentarzu 15 lat temu-a mam tylko obiecania od szanownego rabina Shudricha I nic sie nie robi tylko obiecania
  Z tej okazji chce podziekowac szanownego Pana Soszynskigo burmistrza miasta Kaluszyn za zgode ogrodzenia cmentarza I znajomych Jurka Milewskigio-Emila Noinskiego i Janusza Dmowskiego za poparcie ogrodzenia cment6arza zydowskiego w Kaluszynie
  Z wielkim szacunkiem
  Kamionka Zvi(Hersz) urodzieniec miasta Kaluszyn I zyje w Izraelu

  Odpowiedz na ten komentarz
 13. Anonim
  Anonim 29 sierpnia, 2016, 11:26

  Polska nic nikomu nie jest winna.
  A po odszkodowania proszę do Niemiec składać wnioski.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Sławek
   Sławek 29 sierpnia, 2016, 11:38

   Oczywiście że nie jesteśmy nic nikomu winni.
   Trzeba wreszcie to wyraźnie powiedzieć, w Ameryce również.
   Amerykanie niech najpierw rozliczą się z resztkami Indian, niech im zwrócą zagrabione ziemie i dobra wszelakie. Ciekawe gdzie się wyniosą?
   Z takim zwracaniem można dojść do króla Ćwieczka.
   Historia pozamiatała i kuuuuniec!

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Wiktoria Wiki Zapolska
   Wiktoria Wiki Zapolska 4 listopada, 2018, 06:05

   Przecież Żydzi nie byli państwem w czasie II w.ś. dopiero od 1948r. Jednak Izrael wyłudził odszkodowania od Niemiec za Żydów mieszkających w Polsce objętej działaniami wojennymi i gdzie oprócz Polaków Żydzi też ponieśli straty osobowe i mienia. Tak szczerze mówiąc osobiście jestem bardzo zmęczona żydami i marzę by ich w Polsce już nie było. Oni nas tak strasznie nienawidzą ale tylko przy nas czują się bezpiecznie. Niechże ŻYD ZAPAMIĘTA ŻE BEZPIECZEŃSTWO TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ, A ŻYD PRZEZ POKOJOWE BYTOWANIE Z INNYMI NACJAMI. Mamy dziś okazję przyjrzeć się jak Żydzi zdobywają cudze mienie na przykładzie Palestyny, tortury, morderstwa strzelanie do niewinnych dzieci by nie dorosło nowe pokolenie Palestyńczyków. Iran ma rację mówiąc o szkodliwości Izraela na Bliskim Wschodzie. Budzi we mnie przerażenie, bo wieść się niesie, że żydowskie rządy w Polsce wyraziły zgodę na przyjęcie 3,5 miliona żydów, bo przypuszczalnie Izrael zechce rozpocząć wojnę z Iranem. Niech ich szlag !

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Tomek
    Tomek 5 grudnia, 2019, 20:41

    ” ale tylko przy nas czują się bezpiecznie.”
    Bo wiedzą ze mają do czynienia ze słabym narodem który cicho siedzi za piecem. Proszę popatrzeć co wyprawiają francuzy kiedy rzad robi im krzywdę !!!

    Odpowiedz na ten komentarz
 14. durand
  durand 5 października, 2016, 13:14

  oferuja pozyczki pomiedzy poszczególnymi rzetelny i uczciwy
  Ty decydujesz dowolnie cel osobistych pozyczki, mozna okreslic potrzebna ilosc i okres, w którym chcesz, aby rozlozyc splate kredytu osobistego. Prywatne pozyczki: Wszystkie podstawy; Dyskretny i bardzo szybko mozemy przetworzyc zadania poufnie. Wejdz teraz do kredytu
  Oferujemy niezawodne uslugi bez kredytów hipotecznych dla osób odrzuconych przez tradycyjnych banków oferujacych kredyty dla kazdego, kto w trudnej sytuacji finansowej, chetny, spelniajaca wszystkie warunki do uzyskania i moga zapewnic zgodnosc z warunkami splaty raz przelew wykonany ,
  Wiecej punktów zostanie przedluzony w okreslonym terminie 48 godzin bez oszustwa, po formalnej umowy w sprawie zamówienia przez czynie i deklaracji po opodatkowaniu, bezpiecznie produkcji Bankowego dokumentacji, poparte pokoi justificatives.Email: durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 15. durand
  durand 5 października, 2016, 13:17

  oferuja pozyczki pomiedzy jednostkami osób w trudnej sytuacji
  Oferta pozyczki pomiedzy jednostkami dla osób w trudnej sytuacji finansowej i stanie splacic pozyczona kwote
  poczawszy od € 5000 do € 800.000 z terminem splaty
  bardzo przystosowany dla potrzeb pozyczkowych
  Moje warunki kredytu sa proste i dobrze déterminées.J’ai znacznego kapitalu moze udzielic kredytu dla osób fizycznych, a termin platnosci bedzie w zaleznosci od miesiecznego budzetu .Jesli masz projekty turystyczne lub jesli jestes w trudnej sytuacji finansowej mozna sie ze mna skontaktowac maila jak najszybciej z iloscia czasu i kredytu, wiedzac, ze moja stopa procentowa wynosi 3%.
  Aby uzyskac wiecej informacji, pozostaje do Panstwa dyspozycji.
  E-mail: durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 16. durand
  durand 5 października, 2016, 13:18

  Naleznosci od jednostek
  Panie i panowie witam jestem w stanie przyznac indywidualne
  pozyczki krajowe miedzy osobami w ilosci od 1000 do
  ? 500,000 w rozsadnej wysokosci 3% w okresie od 3 do 15 lat w
  poszanowaniu norm w zycie. Oferuje kredyty krótko-, srednio- i
  dlugoterminowa wspólpraca z mojego agenta finansowego. Wiec jesli masz
  potrzebujesz pozyczki nie wahaj sie ze mna skontaktowac, aby dowiedziec sie wiecej o mojej
  warunków. Uwaga: Nasza struktura nie jest bankiem i wymaga
  niektóre dokumenty, ale tez nie jestem Ci winien zaswiadczeniu
  no. durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 17. durand
  durand 5 października, 2016, 13:22

  Gotowe w ciagu 48 godzin
  Jestes osoba lub lider biznesu w potrzebie pozyczki na
  konsolidacji zadluzenia lub innych osobistych potrzeb, poniewaz Twój
  bank odmówil kredytu do Ciebie skontaktuj sie z nami i ty
  byc zadowolony … Ale uczciwe i wiarygodne. Skontaktuj sie z nami juz
  dzis i daj nam znac kwote, która chcesz
  pozyczyc, jestesmy gotowi spelnic swoja aplikacje w ciagu kilku godzin
  po otrzymaniu aplikacji sformulowane. Nasz adres e-mail:
  durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 18. durand
  durand 5 października, 2016, 13:24

  Gotowy do szybkiego i latwego pieniadza
  Odmawiamy do banku, poniewaz kredytowa nie reaguje na ich
  normy? Marzysz o posiadaniu wlasnego domu, ale zostala odrzucona
  kredytów hipotecznych z powodu niewystarczajacej kredytu? Twoja firma ma
  ulepszone przez rok. Ci potrzebne pieniadze, aby zwiekszyc
  aktywnosci. Czy miales opóznienia w platnosciach wytlumaczyc,
  dlugu, rozwód lub utrata pracy lub inne. Mozna bylo
  druga szanse do konkretnego kredytu. Przedstawiam swój wniosek
  kredytodawców, którzy sa gotowi do ponownej oceny swojego rozwiazania finansowe.
  Pozyczki sa od ? 500 do ? 500,000. : durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 19. durand
  durand 5 października, 2016, 13:29

  Gotowy do osób
  Masz niestety odmówil uznania najblizszej banków
  z róznych powodów. Jestes wyjatkowy, uczciwy i dobry charakter.
  Masz dochody, które moga pomóc wystapic do listy
  platnosci miesieczne; Nie wiecej zmartwien Jestem osoba z kapitalem
  ? 2000 do ? 1.500.000, ze chce, aby zaoferowac jak kredyt
  podlegajacych zwrotowi na maksymalny okres 45 lat w tempie od 3%, zgodnie z
  wnioskowana kwota i okres splaty. Swiadczenie niektórych
  bedzie wymagane czesci. Tak wiec spróbowac szczescia, piszac do mnie. NB:
  niezdrowe refren, poniewaz reklama jest tylko dla ludzi uczciwych
  które bedzie przestrzegac terminu splaty kredytu raz kredytowej
  zostana przyznane: durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 20. durand
  durand 5 października, 2016, 13:38

  Oferta pozyczki dla biednych
  Witaj Gotowy do udzielania osobom potrzebujacym wsparcia
  poczawszy od kredytu obrotowego (100 ? do 700 000 ?), z terminem splaty w terminie
  (1 do 30) lat z bardzo przystepnej stopy procentowej (3%). Na
  Oferuje zwrot rozsadny czas. Uwaga: Nie sa bez
  powaznie, poniewaz ogloszenie jest tylko dla uczciwych ludzi
  spotkac termin splaty kredytu raz kredytu
  bedzie octroyé.durandantoine05@gmail.com

  Odpowiedz na ten komentarz
 21. Henryk
  Henryk 28 marca, 2017, 16:40

  Rząd Polski twierdził i wpajał nam Polakom, że Rosjanie są przyjaciółmi przez 50 lat. A teraz może będzie nam Polakom mówił, że Żyd przyjacielem i bratem i że Polacy nie wiedzą, co dobre jest dla narodu czy kieszeni rządu i zamiast jeździć na nauki do Rosji będą teraz jeździć do Izraela aż ta sielanka się nie rozleci i może będą szukać innych przyjaciół żeby można by było dalej handlować na korzyść rządu a nie narodowi, bo do tego są zdolni ci, co rządza krajem sami żyją w dobrobycie a naród głoduje, bo sami sprzedają tych ludzi i mówią, że to patologia. Gdzie podział rząd te wszystkie pieniądze, co sprzedał Polskę w 97% i nabrał kredytów twierdządz, że to dług publiczny tylko naród nie widział ani grosza tylko głoduje do dziś i nie mają pracy tak w Polsce się rządzi a żyją tylko same barany, że na to pozwalają i tak będzie jak nic z tym nie zrobi naród to się nie zmieni, aby gorzej nie było?

  Odpowiedz na ten komentarz
 22. Park
  Park 17 kwietnia, 2017, 09:08

  Widzę, że sytuację w kraju naszym Żydzi znają lepiej niż ktokolwiek.

  Odpowiedz na ten komentarz
 23. Artur
  Artur 17 kwietnia, 2017, 09:32

  Jakich to słów używają on nas, Polakach, w tym artykule. W jakim tonie! 'Rzeczą odrażającą jest’, itd. Albo: Szewach Weiss, przyjaciel Polski, były ambasador Izraela w naszym kraju, dodawał: „Sprawa mienia pozostaje otwartą raną. Zwrot mienia publicznego nie wystarczy. Sprawa majątku ofiar Holokaustu kładzie się cieniem na teraźniejszości i powinniśmy zrobić wszystko, by uwolnić nasze stosunki od tego problemu”. Rozumiecie to ludzie? Wmawia się nam poczucie winy!

  Odpowiedz na ten komentarz
 24. wwwwwwwwwwww
  wwwwwwwwwwww 4 lutego, 2018, 11:34

  przy tak nieobiektywnym i niepatriotycznym stosunku dużej części Polakow do kwestii majątku żydowskiego /i nie tylko/,pomimo faktu ,że wszystkie roszczenia żydom zostały urególowane……tylko patrzeć jak ponownie „rozdziobią nas kruki i wrony”

  Odpowiedz na ten komentarz
 25. MM
  MM 17 maja, 2018, 11:48

  Skoro Polska przekazała Amerykanom 40 mln dol. na pokrycie roszczeń obywateli amerykańskich to dlaczego nikt nie publikuje tych dokumentów spłaty należności np. na stronach rządowych. Czemu te dokumenty nie są ogólnodostępne.Do powszechnej publicznej wiadomości.

  Odpowiedz na ten komentarz
 26. Ryszard
  Ryszard 8 lipca, 2018, 21:25

  To, dlaczego Żyd nie pokazuje dokumentów, że ta nieruchomość należy do niego tylko gada w puste.

  Odpowiedz na ten komentarz
 27. Henrykxx56
  Henrykxx56 12 grudnia, 2018, 03:01

  A co z długiem Żydów z roku, 1764 co pożyczyli 3, 5 miliona od Polski nie licząc procenty od tej sumy przez tyle lat. to co Żydzi zapomnieli.

  Odpowiedz na ten komentarz
 28. Marek
  Marek 21 kwietnia, 2019, 19:31

  Tylko patrzeć a Polacy będą mieszkać w żydowskim kraju ale wszyscy będą mówić że nikt nie sprzedał a tym bardziej nie oddał za darmo. Wiele spraw zostaje przemilczanych a mówi się tylko o tym co ludzie chcą usłyszeć

  Odpowiedz na ten komentarz
 29. Henrykxx56
  Henrykxx56 25 października, 2019, 01:28

  Ustawa 447 jest efektem deklaracji terezińskiej, która została podpisana w roku 2009 przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Niestety teraz musimy ponosić tego konsekwencje – powiedział w poniedziałek na antenie RMF FM Patryk, Jaki – wiceminister sprawiedliwości. Panie, Jaki Polska nic nie podpisała, za kim pan jest Panie, Jaki. To niech pan wejdzie na stronę Logik. https://www.ekspedyt.org/2018/05/23/czy-polska-podpisala-deklaracje-terezinska-to-nie-ma-znaczenia/?cn-reloaded=1
  Władysław Bartoszewski nic nie podpisał jest to na doku męcie u góry widać i żaden inny przedstawiciel państwa na tej konferencji nie podpisał. Czy Polska zwróci organizacjom żydowskim mienie bezspadkowe? Spadek to przypada rodzinie jak mają dokument spadkowy i żyją a nie jak nie ma to idzie na skarb państwa i nie ma tak, że to będzie Francus, Anglik czy inne państwo to ma prawo, że to należy do danego państwa. To wy Żydzi w każdym państwie Europy i nie tylko to powinni wam oddać, bo to mienie Żydowskie. To powiedz Żydzie czy jest takie państwo na tym świecie, co was zapraszało do kraju, aby wy byście byli, jaki problem z wami mają Francuzi i do jakich czynów muszą się posunąć żeby wy Żydzi ze strach uciekali z danego państwa, bo wy jesteście jak te szczury niemożna was się w żaden sposób pozbyć i do tego kameleony, bo nosicie nazwiska danego państwa a jesteście Żydami. Żeby wy Żydzi różnili się, czym boć kolorem skóry czy oczami to byście nigdzie nie zagrzali miejsca. Czemu nie powiecie żółtka czy murzynom, że wy Żydzi jesteście Japończykami lub Afrykańczykami, bo jak by byście mieli taką możność to w tych państwach było by was jak mrówek to wy byście krzyczeli ze wyspy czy ziemie do was należą tacy wy jesteście Medami i dziwie się, że każdy ma chęć was zabijać? A powiem krótko Arab będzie chodził w turbanie, Szkot w spódnicy i to oni mogą się pokazać w każdym państwie i im nikt krzywdy nie robi a wy Żydzi założycie jarmułkę na łbie to nie przejdziecie parę metrów. Jeden Żyd odważył się w Berlinie to ledwo przeżył o mało go by nie zabili żeby się nad idiota ludzie nie ulitowali. To masz przykład jak was Żydów narody uwielbiają a żeby narody wiedzieli, że ty to Żyd to trupy codziennie leżały na ulicach całej europy taki jesteś człowiek lubiany. Ale jeszcze się doigrasz tak, że będą do was strzelać jak do kaczek, bo na to zasługujecie. Arabów nazywają, że są terrorystami, ale ze swoją dupą wszędzie się zmieszczą a wy Żydzi z waszą gębo nigdzie nie możecie znaleźć miejsca i nawet nie powiesz ja jestem Żydem, bo ze strach byś się pod ziemie zakopał taką masz opinie ze Żyda wpuścić do danego państwa to tak jak byś wpuścił lisa do kurnika taka jest prawda. Jak się nie zmienicie to wam życzę, co najgorsze na tej ziemi żeby was spotkało a Holokaust to żeby dla was było tylko przedszkolem?

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy