Po pracę do Unii

Po pracę do Unii

Prawie połowa obywateli UE po utracie pracy rozważyłaby przeprowadzkę do innego kraju lub regionu

Europie w ostatnich latach przyszło się zmierzyć z największym kryzysem gospodarczym od czasów recesji w latach 30. ubiegłego wieku. Struktury systemu finansowego zadrżały w posadach, a tysiące ludzi utraciły miejsca pracy. Obecnym priorytetem jest przywrócenie wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie, wzrostu zatrudnienia.
Strategia Europa 2020 nakreśla wizję Unii Europejskiej w XXI w. Wskazuje, w jaki sposób UE może stać się inteligentną, zrównoważoną i obejmującą wszystkie warstwy społeczne gospodarką, którą cechuje wysoki stopień zatrudnienia, produktywności oraz spójności społecznej. Niezmiernie ważną rolę będzie również odgrywać pozyskiwanie nowych oraz podtrzymywanie posiadanych już umiejętności.
Już od prawie 20 lat Unia Europejska funkcjonuje jako wspólny rynek. W ostatnich latach wolny rynek i swoboda przepływu towarów niejednokrotnie okazywały się bardzo istotne, ale wielu Europejczyków dopiero teraz zaczęło się zastanawiać nad skorzystaniem z istniejącej swobody przepływu pracowników, która jest częścią składową idei wspólnego rynku. Obecnie zaledwie 2,7% pracujących Europejczyków mieszka w innym kraju UE, jednakże coraz więcej pracowników rozważa przeprowadzkę w celu podjęcia pracy za granicą w związku ze skutkami recesji odczuwanymi na rynku pracy. Rezultaty niedawnego sondażu Eurobarometru wskazują np., że 48% respondentów po utracie pracy rozważyłoby przeprowadzkę do innego kraju lub regionu. Jednocześnie pracodawcy biorą pod uwagę zatrudnienie pracowników z innych krajów Europy, aby rozwiązać

problem niedoboru kwalifikacji,

który pomimo recesji wciąż jest odczuwalny. Osoby, które już zdecydowały się na ten odważny krok, przekonały się, że mobilność przynosi ogromne korzyści. Dla pracodawców stanowi ona nowe źródło wykwalifikowanych oraz entuzjastycznie nastawionych pracowników, którzy chcą się uczyć i poszerzać swoje horyzonty. Dla pracowników natomiast wiąże się z lepiej płatną pracą, nowymi możliwościami zawodowymi oraz szansą zdobycia nowych umiejętności i możliwością zamieszkania w innym kraju. Mobilność i lepsze dopasowanie umiejętności pracowniczych oraz możliwości oferowanych przez rynek pracy wpływają korzystnie na całą gospodarkę europejską.
Stymulacją tego procesu i lepszym dopasowaniem umiejętności pracowników do potrzeb pracodawców w Europie zajmują się kompetentne służby o ugruntowanej pozycji, które zaspokajają potrzeby tysięcy europejskich pracodawców i dziesiątek tysięcy europejskich pracowników.
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia – to największy profesjonalny serwis zatrudnienia w Europie. Łączy w sobie umiejętności i wiedzę wszystkich europejskich publicznych służb zatrudnienia, wnosząc dodatkowy element w postaci ponad 850 wyspecjalizowanych doradców EURES, znających potrzeby lokalnych pracodawców i potencjalnych mobilnych pracowników. We wrześniu i październiku organizuje w całej Europie

ponad 500 targów pracy

i imprez towarzyszących pod wspólną nazwą Europejskie Dni Pracy 2010, w których weźmie udział szereg różnych organizacji i instytucji, np. lokalne przedsiębiorstwa, publiczne i prywatne służby zatrudnienia, organizacje reprezentujące pracodawców, uniwersytety, ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego oraz izby handlowe.
Sieć EURES oferuje usługi zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, obejmując swą działalnością osoby poszukujące pracy oraz potencjalny rynek pracy dla tychże osób. Wspierana jest przez wszystkie 27 państw UE (oraz Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Liechtenstein) i stanowi integralną część ich krajowych służb zatrudnienia.
Dane statystyczne potwierdzają sukces sieci EURES: z jej usług korzysta coraz większa liczba pracodawców i pracowników. W ciągu ostatnich trzech lat liczba ofert pracy na stronie internetowej EURES (http://ec.europa.eu/eures) wzrosła o 18%, liczba zarejestrowanych życiorysów pracowników zwiększyła się o 12%, a – co najważniejsze – liczba pracodawców zarejestrowanych w portalu wzrosła o 129%. Co miesiąc stronę EURES odwiedza 700 tys. osób, co sprawia, że jest to jedna z najczęściej odwiedzanych unijnych stron internetowych.
Nie ulega wątpliwości, że kiedy recesja dobiegnie końca, pojawi się zapotrzebowanie na nowe umiejętności w nowych miejscach. Wiele z nich zostanie wykorzystanych w mniejszych przedsiębiorstwach, które będą stanowić

prawdziwą siłę napędową,

jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, produktów oraz usług przyszłości. Małe i średnie firmy często są źródłem technicznych innowacji, które stymulują produktywność, a co za tym idzie, powstawanie nowych miejsc pracy.
Dla niektórych pracowników utrata pracy może stać się prawdziwą szansą. Część z nich znajduje pracę w innych sektorach, a wielu rozpoczyna własną działalność gospodarczą. W miarę rozwoju prowadzona przez te osoby działalność może przekształcić się w sporą firmę działającą na własnych prawach. Dla rosnącej liczby tego rodzaju przedsiębiorstw Europa już teraz stanowi wspólny rynek.
EURES może być swego rodzaju pomostem dla rozwoju tego typu firm, oferując poszczególnym pracownikom pierwszą umowę otwierającą przed nimi drzwi do przyszłości, w której być może będą oni rozwijać własną działalność gospodarczą. Co więcej, EURES może odegrać w tym procesie rolę podwójną: może służyć jako punkt pierwszego kontaktu dla osób, które utraciły pracę, a w późniejszej fazie pomóc tym osobom w znalezieniu pracowników, gdy uda im się stworzyć dobrze prosperujące firmy. Proces ten może trwać kilka lat, lecz fundamenty trzeba zacząć wznosić już teraz.

Autor jest unijnym komisarzem ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Wydanie: 42/2010

Kategorie: Opinie

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy