Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnych

Refundacje – instrument aktywnego tworzenia miejsc pracy

“Refundacje” są obok preferencyjnych linii kredytowych kolejnym instrumentem bezpośredniego wspierania tworzenia miejsc pracy przez pracodawców dla byłych pracowników zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych. Instrument ten został uruchomiony w myśl zarządzenia Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, podpisanego w dniu 21 lutego 2000 r. Wprowadzony instrument wspiera finansowo tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy w przedsięwzięciach o charakterze pozarolniczym, poprzez obniżanie części ich kosztów działalności związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Zaproponowane rozwiązanie wpisuje się w pakiet działań osłonowych podejmowanych przez Agencję w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom restrukturyzacji państwowego sektora gospodarstw rolnych. Dla tych bezrobotnych, którzy wykażą inicjatywę w podjęciu pracy, stwarza szansę uzyskania stałych dochodów, co niejednokrotnie jest podstawowym źródłem utrzymania całej rodziny. Obok dotacji i subwencji kierowanych w różnych formach wprost dla byłych pracowników i członków ich rodzin będących w trudnej sytuacji losowej (np. w formie stypendiów dla dzieci i młodzieży), refundacje pozwalają bezpośrednio aktywizować pracowników, umożliwiać im przekwalifikowanie. Instrument ten wpisuje się przy tym także w inne programy wspierania tworzenia miejsc pracy realizowane w gospodarce. Znaczny przerost zatrudnienia, z jakim mamy do czynienia w całym sektorze rolnym, spowodowany także restrukturyzacją innych branż, przy niskiej opłacalności produkcji rolniczej, zapewniającej niekiedy tylko minimalny dochód osobom przy niej zatrudnionym, wymusza poszukiwanie takich rozwiązań oraz instrumentów, które będą aktywnie wspierać procesy na rzecz zmiany tej struktury zatrudnienia. W związku z tym wydaje się niezbędne promowanie usług, produkcji w dziedzinach poza sferą produkcji rolnej. Przedsięwzięcia realizowane w sektorze przedsiębiorstw prywatnych o charakterze tzw. małej przedsiębiorczości, wykazują się największym wskaźnikiem utrzymania i trwałości utworzonego stanowiska pracy. W związku z tym instrument ten skierowany jest przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw, często rodzinnych, które są w stanie sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku.

Jakie warunki należy spełnić,
aby móc skorzystać
z refundacji

Refundacja części kosztów wynagrodzenia udzielana jest pracodawcy, który w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności utworzy nowe miejsce pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, bądź najbliższych członków ich rodzin tj. współmałżonków, wstępnych, zstępnych i ich współmałżonków oraz przysposobionych, pracowników GRSP w administrowaniu lub jednoosobowych spółek Agencji, z którymi ustalono termin rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia przysługuje pracodawcy, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym i zatrudni pracownika w ramach umowy o pracę i regularnie odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Istotnym warunkiem możliwości skorzystania z refundacji jest fakt korzystania przez pracodawcę z jakiejkolwiek formy wsparcia finansowanego z udziałem środków publicznych np. z preferencyjnego kredytu lub pożyczki na tworzenie miejsc pracy o charakterze pozarolniczym. Mogą to być linie kredytowe i pożyczkowe z dopłatami urzędów pracy uruchomione przez Agencje Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Found, Fundacji Wspomagania Wsi oraz pożyczek urzędów pracy dla bezrobotnych i pracodawców. Uprawnienie do skorzystania z refundacji nie wymaga zaciągania nowego kredytu bądź pożyczki, a jedynie okazania dokumentu potwierdzającego korzystanie ze środków uruchomionych w ramach wymienionych linii. Refundacja przysługuje tylko na nowego pracownika zatrudnionego w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Oczywiście, refundacja będzie przysługiwać także tym pracodawcom, którzy zaciągną nowe zobowiązanie, bądź pożyczkę w ramach tej linii.

Kto udziela refundacji
i w jakiej wysokości

Refundacja udzielana jest przez oddziały terenowe Agencji i wynosi równowartość 50% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie (od 1 marca 2000 r.) wysokość refundacji wynosi miesięcznie 350 zł na jednego nowo zatrudnianego pracownika. Refundacja może dotyczyć nie więcej niż 10 nowo zatrudnionych pracowników w ramach jednego przedsięwzięcia.

Co należy zrobić,
aby uzyskać refundację

Pracodawca, ubiegający się o refundację części kosztów wynagrodzenia pracownika, składa wniosek o zawarcie umowy refundacji we właściwym terytorialnie oddziale Agencji. Odpowiednie druki wniosków są dostępne w oddziałach terenowych Agencji. We wniosku zawarte są informacje na temat pracownika o jego ostatnim miejscu pracy, o stanowisku i charakterze pracy. Do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru prowadzonej działalności, poświadczenie statusu bezrobotnego wydane przez właściwy urząd pracy, kopię zawartej umowy o pracę z pracownikiem oraz kopię umowy kredytowej lub pożyczki, o której była mowa wyżej. Agencja może żądać dodatkowych dokumentów, jeżeli załączone dokumenty nie w pełni odpowiadają wymogom formalnym. Wnioski analizuje odpowiednia komisja, umowę refundacji zawiera dyrektor oddziału Agencji lub upoważniony przez niego pracownik. Umowa zawierana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracodawca, drugi przechowywany jest w oddziale Agencji wraz z dokumentami sprawy. W wypadku zatrudnienia kolejnego pracownika o odpowiednim statusie, umowa może ulec rozszerzeniu poprzez podpisanie stosownego aneksu i przedstawieniu przez pracodawcę podpisanej umowy o pracę z nowym pracownikiem. Nie jest w takim wypadku powtarzana cała procedura związana z podpisywaniem nowej umowy refundacji.

Jakie są zasady i tryb
przekazywania refundacji

Refundacja części kosztów wynagrodzenia przysługuje, poczynając od miesiąca następującego po dacie podpisania umowy lub aneksu do umowy i nie może dotyczyć okresu dłuższego niż 24 miesiące. Środki finansowe z tytułu refundacji przekazywane są co miesiąc przez oddziały Agencji, na rachunek wskazany przez pracodawcę, w terminie 10 dni od przedstawienia dokumentów poświadczających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników wymienionych w umowie refundacji. W wypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem z tytułu którego przysługuje refundacja i niezatrudnienia innego w terminie dwóch miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy, umowa w części dotyczącej pracownika, z którym ten stosunek został rozwiązany, wygasa. W wypadku uzupełnienia zatrudnienia o nowego pracownika, umowa refundacji nadal obowiązuje, przy czym do łącznego okresu refundowania (24 miesięcy), zalicza się okres refundowania części kosztów wynagrodzenia tego pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy. Agencja w sposób świadomy zrezygnowała z sankcji wobec pracodawcy np. zwrotu refundacji za zwolnionego pracownika, z uwagi na odstąpienie od badania i wnikania w przyczyny zmiany stanu i struktury zatrudnienia. Stwarza to szansę pracodawcy w zatrudnieniu innego pracownika, bardziej jemu odpowiadającego. Z drugiej strony, takie pozytywne podejście wymusza większą dbałość o miejsce pracy przez pracowników.
Uruchomiony przez Agencję instrument refundacji zakłada zwiększenie aktywności pracodawców w zatrudnianiu byłych pracowników państwowych gospodarstw gospodarki rolnej. Zadanie tworzenia nowych miejsc pracy dla tej grupy pracowników posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie z pracy w PGR-ach jest niezwykle utrudnione. Przy podejmowaniu trudu przekwalifikowania się zawodowego w zakresie fachowej wiedzy do wykonywania innego niż dotychczas zawodu, dochodzi jeszcze aspekt psychologiczny przystosowania się do nowych reguł i zasad rynku pracy w prywatnych przedsiębiorstwach. To, czy spełni on swoje założone cele, zależy nie tylko od pracodawców, czy też Agencji, lecz przede wszystkim od samych pracowników, którzy będą podejmowali pracę i potrafią utrzymać swoje miejsce pracy.

 

Wydanie: 29/2000

Kategorie: Kraj

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy