Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnych

Refundacje – instrument aktywnego tworzenia miejsc pracy “Refundacje” są obok preferencyjnych linii kredytowych kolejnym instrumentem bezpośredniego wspierania tworzenia miejsc pracy przez pracodawców dla byłych pracowników zlikwidowanych państwowych gospodarstw rolnych. Instrument ten został uruchomiony w myśl zarządzenia Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, podpisanego w dniu 21 lutego 2000 r. Wprowadzony instrument wspiera finansowo tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy w przedsięwzięciach o charakterze pozarolniczym, poprzez obniżanie części ich kosztów działalności związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Zaproponowane rozwiązanie wpisuje się w pakiet działań osłonowych podejmowanych przez Agencję w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom restrukturyzacji państwowego sektora gospodarstw rolnych. Dla tych bezrobotnych, którzy wykażą inicjatywę w podjęciu pracy, stwarza szansę uzyskania stałych dochodów, co niejednokrotnie jest podstawowym źródłem utrzymania całej rodziny. Obok dotacji i subwencji kierowanych w różnych formach wprost dla byłych pracowników i członków ich rodzin będących w trudnej sytuacji losowej (np. w formie stypendiów dla dzieci i młodzieży), refundacje pozwalają bezpośrednio aktywizować pracowników, umożliwiać im przekwalifikowanie. Instrument ten wpisuje się przy tym także w inne programy wspierania tworzenia miejsc pracy realizowane w gospodarce. Znaczny przerost zatrudnienia, z jakim mamy do czynienia w całym sektorze rolnym, spowodowany także restrukturyzacją innych branż, przy niskiej opłacalności produkcji rolniczej, zapewniającej niekiedy tylko minimalny dochód osobom przy niej zatrudnionym, wymusza poszukiwanie takich rozwiązań oraz instrumentów, które będą aktywnie wspierać procesy na rzecz zmiany tej struktury zatrudnienia. W związku z tym wydaje się niezbędne promowanie usług, produkcji w dziedzinach poza sferą produkcji rolnej. Przedsięwzięcia realizowane w sektorze przedsiębiorstw prywatnych o charakterze tzw. małej przedsiębiorczości, wykazują się największym wskaźnikiem utrzymania i trwałości utworzonego stanowiska pracy. W związku z tym instrument ten skierowany jest przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw, często rodzinnych, które są w stanie sprostać konkurencji i utrzymać się na rynku. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z refundacji Refundacja części kosztów wynagrodzenia udzielana jest pracodawcy, który w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności utworzy nowe miejsce pracy dla zarejestrowanych bezrobotnych, byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, bądź najbliższych członków ich rodzin tj. współmałżonków, wstępnych, zstępnych i ich współmałżonków oraz przysposobionych, pracowników GRSP w administrowaniu lub jednoosobowych spółek Agencji, z którymi ustalono termin rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub którym wypowiedziano umowę o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia przysługuje pracodawcy, który prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą o charakterze pozarolniczym i zatrudni pracownika w ramach umowy o pracę i regularnie odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Istotnym warunkiem możliwości skorzystania z refundacji jest fakt korzystania przez pracodawcę z jakiejkolwiek formy wsparcia finansowanego z udziałem środków publicznych np. z preferencyjnego kredytu lub pożyczki na tworzenie miejsc pracy o charakterze pozarolniczym. Mogą to być linie kredytowe i pożyczkowe z dopłatami urzędów pracy uruchomione przez Agencje Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Found, Fundacji Wspomagania Wsi oraz pożyczek urzędów pracy dla bezrobotnych i pracodawców. Uprawnienie do skorzystania z refundacji nie wymaga zaciągania nowego kredytu bądź pożyczki, a jedynie okazania dokumentu potwierdzającego korzystanie ze środków uruchomionych w ramach wymienionych linii. Refundacja przysługuje tylko na nowego pracownika zatrudnionego w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Oczywiście, refundacja będzie przysługiwać także tym pracodawcom, którzy zaciągną nowe zobowiązanie, bądź pożyczkę w ramach tej linii. Kto udziela refundacji i w jakiej wysokości Refundacja udzielana jest przez oddziały terenowe Agencji i wynosi równowartość 50% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie (od 1 marca 2000 r.) wysokość refundacji wynosi miesięcznie 350 zł na jednego nowo zatrudnianego pracownika. Refundacja może dotyczyć nie więcej niż 10 nowo zatrudnionych pracowników w ramach jednego przedsięwzięcia. Co należy zrobić, aby uzyskać refundację Pracodawca, ubiegający się o refundację części kosztów wynagrodzenia pracownika, składa wniosek o zawarcie umowy refundacji

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2000, 29/2000

Kategorie: Kraj