Zabezpieczenie rośnie z wiekiem

Banki, udzielając kredytu, wymagają zabezpieczeń gwarantujących, że jeśli dłużnik z jakiegoś powodu nie będzie spłacać zobowiązań, pożyczona suma mimo to zostanie zwrócona.
Takim zabezpieczeniem mogą być: poręczenie osób trzecich, ubezpieczenie spłaty kredytu, obciążenie hipoteki nieruchomości, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji wedle przepisów prawa bankowego, wystawiony przez dłużnika weksel in blanco, w którym bank wpisze wielkość swoich należności, zastaw rejestrowy na rzecz banku (obejmujący np. samochód dłużnika lub jego zasoby finansowe złożone w banku).
Im wyższy kredyt i im starszy kredytobiorca, tym solidniejszego zabezpieczenia będzie żądał bank. Na ogół przy udzielaniu kredytów gotówkowych o wartości do 20-30 tys. zł banki nie wymagają od osób starszych żadnych gwarancji zwrotu (a jeśli wymagają, to tylko ubezpieczenia). Seniorzy mają świadczenia wypłacane do końca życia, w dodatku regularnie waloryzowane. Wystarczy więc, jeśli przedstawią decyzję o przyznaniu emerytury oraz aktualną wysokość wypłaty. Przy wyższych kredytach banki mogą natomiast domagać się już każdej z podanych wcześniej form zabezpieczenia.
Często będzie to ubezpieczenie, gwarantujące, że w przypadku śmierci dłużnika spłatę kredytu weźmie na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie to, doliczane do ceny kredytu, może zwiększyć jego realny koszt nawet o jedną czwartą (warto dokładnie wypytać doradcę, jak cena polisy wpłynie na ponoszone opłaty kredytowe). Banki mogą też żądać, by starszy kredytobiorca co roku wykupił ubezpieczenie na życie w wysokości takiej jak realny koszt kredytu i dokonał cesji tego ubezpieczenia na rzecz banku.

Wydanie: 2012, 43/2012

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część III
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy