BIK a BIG

BIK a BIG

Skróty są podobne, ale zakres zainteresowania klientami różny

W prawie bankowym zawsze istniał przepis upoważniający banki do wymiany informacji będących tajemnicą bankową w celu ustalenia zdolności kredytowej klienta ubiegającego się o kredyt. W celu ułatwienia procesu wymiany informacji o kredytobiorcach i obniżenia jego kosztów powstało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wcześniej banki wymieniały się takimi informacjami bezpośrednio. Natomiast biura informacji gospodarczej (BIG*) powstały w celu dyscyplinowania dłużników, ograniczenia zatorów płatniczych i usprawnienia procesów windykacyjnych.

Biuro Informacji Kredytowej

Podstawa prawna działalności
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Kto przekazuje informacje?
1. Banki.
2. Instytucje ustawowo upoważnione do udzielania
kredytów (np. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe).
3. Instytucje pożyczkowe i podmioty, o których mowa
w art. 59d ustawy o kredycie konsumenckim.

Kto korzysta z informacji zgromadzonych w bazach?
Banki, SKOK-i oraz instytucje pożyczkowe, które zawarły umowę z BIK i przekazują do BIK dane o zobowiązaniach swoich klientów.

Rodzaje przetwarzanych danych
1. W celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego:
– informacje o zobowiązaniach bieżących wynikających z zawarcia umowy kredytowej z bankiem, SKOK-iem lub instytucją pożyczkową, zarówno spłacanych regularnie, jak i tych niespłacanych regularnie,
– po wygaśnięciu zobowiązania informacje o prawidłowo obsługiwanych zobowiązaniach za zgodą klienta, informacje o zobowiązaniach ze zwłoką w spłacie powyżej 60 dni i po powiadomieniu klienta przez bank o zamiarze dalszego przetwarzania danych bez zgody klienta.
2. W celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli służących do określania wymogów kapitałowych dla banków informacje o zobowiązaniach po ich wygaśnięciu (bez zgody klienta) przez 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania.

Zasady przetwarzania danych
Banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe przekazują dane o swoich kredytobiorcach po złożeniu wniosku kredytowego, a następnie po zawarciu umowy kredytowej. Podpisując umowę kredytową, klient potwierdza, że przyjął do wiadomości, iż jego dane będą przekazywane do BIK. Po regularnym spłaceniu zobowiązania dane klienta mogą być przetwarzane przez BIK jedynie za jego zgodą. Natomiast dane te mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez pięć lat, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
– klient nie wykonał zobowiązania lub dopuścił do zwłoki w spłacaniu powyżej 60 dni,
– po zaistnieniu zwłoki w spłacie lub braku spłaty zobowiązania upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania klienta przez bank o zamiarze przetwarzania jego danych, bez jego zgody.

Biura informacji gospodarczej

Podstawa prawna działalności
Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Kto przekazuje informacje?
1. Zakłady ubezpieczeń.
2. Banki i SKOK-i.
3. Operatorzy telekomunikacyjni.
4. Dostawcy energii elektrycznej.
5. Osoby fizyczne, gminy.
6. Operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej itp.

Kto korzysta z informacji zgromadzonych w bazach?
Przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli umowę z BIG.

Rodzaje przetwarzanych danych
Przekazanie informacji o konsumencie jest możliwe pod warunkiem, że podstawowa należność wynosi min. 200 zł dla konsumentów, a 500 zł dla przedsiębiorców i termin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej, a także upłynął miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej z podaniem nazwy i adresu danego biura.

Zasady przetwarzania danych
Biura informacji gospodarczej mogą przetwarzać zgodnie z art. 18 ustawy tzw. dane pozytywne, czyli informacje gospodarcze o wywiązywaniu się ze zobowiązania.

Na żądanie przedsiębiorcy, który przekazał informacje gospodarcze do biura, nie później niż w terminie siedmiu dni BIG dokonuje aktualizacji tych informacji lub je usuwa.

* W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Wydanie: 08/2016, 2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Komentarze

  1. kredytyporownywarka.pl
    kredytyporownywarka.pl 13 lipca, 2019, 08:55

    Z pewnością warto o tym wiedzieć, ponieważ wiele osób myli te dwa pojęcia. Czy warto mieć historię kredytową w BIK, czy może znaleźć informację o nas w BIG?

    Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy