Zanim podpiszesz

Zanim podpiszesz

Każdą umowę należy czytać uważnie, ale umowę kredytu szczególnie wnikliwie

Konsekwencje podpisania umowy bez gruntownego zapoznania się z jej treścią bywają bolesne. Aby tak się nie stało, wystarczy zastosować się do poniższych zasad.

Bez pośpiechu. Szybkie przekartkowanie dokumentu nie gwarantuje zapoznania się ze wszystkimi zapisanymi w nim warunkami, dlatego na zapoznanie się z treścią umowy powinniśmy zarezerwować więcej czasu. Pracownik banku jest zobowiązany wytłumaczyć nam wszelkie niejasności.

Ze zrozumieniem. Projekt umowy możemy otrzymać, jeszcze zanim przystąpimy do jej podpisywania. Instytucja, z którą ją podpisujemy, nie powinna nam odmówić zabrania dokumentu do domu albo przesłania na adres mejlowy, abyśmy mogli zapoznać się z jego treścią spokojnie w domu. Banki publikują zwykle wzory umów i regulaminy na swoich stronach internetowych.

Z ołówkiem w dłoni. Wszelkie niezrozumiałe i niejasne zagadnienia, na które natkniemy się w trakcie czytania umowy, należy podkreślić i zanotować ewentualne pytania i uwagi. Tak przygotowaną umowę łatwiej będzie przeanalizować już na miejscu z doradcą, z którym powinniśmy skonsultować wszelkie nasze wątpliwości. Przed ostatecznym podpisaniem dokumentu należy dopytać o każdy interesujący nas szczegół.

Koszty. Czytając umowę, bardzo często pomijamy informacje dotyczące ewentualnych kosztów, takich jak prowizja czy inne opłaty. Zdarza się, że informacje o dodatkowych kosztach są napisane drobnym drukiem. Należy się upewnić, że poinformowano nas o wszystkich opłatach, jakie poniesiemy na skutek podpisania umowy. Zażądajmy od doradcy wskazania w umowie zapisów o wszystkich kosztach, którymi będziemy obciążani po zaciągnięciu kredytu.

Aneksy. Sprawdźmy, czy umowa zawiera załączniki. Jeśli tak, pamiętajmy, że są one integralną jej częścią i obowiązują nas w takim samym stopniu jak umowa. Należy więc wnikliwie zapoznać się z ich treścią. Zazwyczaj do umowy załączone zostają regulamin i tabela opłat, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Ewentualne kary finansowe. Zwróćmy uwagę, jakie kary możemy ponieść w przypadku nieterminowej spłaty albo niespełnienia innych warunków umowy.

Rezygnacja z umowy. W umowie zapisane są nie tylko nasze obowiązki, ale i prawa. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na akapit informujący o zasadach, na jakich można wypowiedzieć umowę. Warto przy tym pamiętać, że mamy prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podawania przyczyny i bez dodatkowych konsekwencji kosztowych w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku przekroczenia tego terminu chęć wycofania się z umowy i przedterminowej spłaty kredytu może się wiązać z koniecznością spełnienia pewnych warunków, takich jak poinformowanie z wyprzedzeniem o tym zamiarze kredytodawcę i uiszczenie pewnej opłaty. Nie może ona jednak przekroczyć 0,5% spłacanej wcześniej kwoty, jeśli z harmonogramu płatności wynika, że spłata ma nastąpić w ciągu roku, lub 1%, jeśli jest ona wymagalna w okresie dłuższym niż rok. Z umowy wycofać się może także druga strona. Warto zapoznać się z przysługującymi nam prawami oraz dowiedzieć się, czego możemy domagać się w przypadku naruszenia przepisów prawa przez bank lub inną instytucję udzielającą kredytu albo pożyczki czy oferującą lokatę.

W razie problemów z umową powinniśmy udać się po poradę do prawnika. Jeśli już podpiszemy krzywdzącą nas umowę, pomocy można szukać u Rzecznika Konsumenta, w Federacji Konsumentów, u Rzecznika Finansowego, u Arbitra Bankowego czy w Sądzie Polubownym przy KNF. Lista właściwych instytucji świadczących pomoc prawną dla konsumentów wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie: www.uokik.gov.pl.


Formularz informacyjny
Ustawa o kredycie konsumenckim wprowadziła obowiązek zapewnienia klientowi dostępu do istotnych, rzetelnych i przedstawionych w jasny sposób informacji, tak by mógł porównać oferty różnych kredytobiorców i wybrać spośród nich tę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. W tym celu został wprowadzony formularz informacyjny, taki sam jak w całej Unii Europejskiej, w którym znajdują się informacje m.in. o: rodzaju kredytu, czasie obowiązywania umowy kredytu, stopie oprocentowania kredytu oraz warunkach jej zmiany, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta, stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, wymaganych zabezpieczeniach.


Słowniczek bankowych pojęć
Depozyt bankowy – są to środki finansowe złożone przez klienta w banku na czas określony lub nieokreślony. Depozyty dzieli się na:
– płatne na żądanie (a vista), czyli rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,
– terminowe, czyli wszelkiego rodzaju lokaty, których termin upływa po określonym czasie.
Oprocentowanie depozytów zależy m.in. od wysokości stóp procentowych NBP.

Oprocentowanie brutto – oprocentowanie przed uwzględnieniem podatku od dochodów kapitałowych, który wynosi 19%.

Oprocentowanie netto – oprocentowanie lokaty, które uzyskujemy po odliczeniu podatku od dochodów kapitałowych. Najprostszy sposób na obliczenie oprocentowania netto to pomnożenie oprocentowania nominalnego przez 0,81.

Oprocentowanie nominalne – oprocentowanie podstawowe, podawane przez bank w materiałach promocyjnych i marketingowych. Nie uwzględnia ono kwestii kapitalizacji odsetek, podatku od zysków kapitałowych ani inflacji. Polskie prawo reguluje maksymalną wysokość oprocentowania wynikającego z czynności prawnej. Nie może ono przekroczyć dwukrotności sumy dwóch wartości: stopy referencyjnej NBP (aktualnie 1,5%) oraz 3,5%. Zatem obecnie ten limit wynosi 10% rocznie.

Rejestr klauzul niedozwolonych – prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr postanowień umownych (w różnych branżach) uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dostępny jest w serwisie internetowym www.uokik.gov.pl/rejestr/.

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) – całkowity koszt kredytu konsumenckiego wyrażony w procentach w ujęciu rocznym. Obejmuje nie tylko wysokość oprocentowania nominalnego, lecz także wszystkie prowizje i opłaty, których poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Umowa kredytowa – umowa kredytu lub pożyczki, w której zawarte są wszystkie warunki udzielenia kredytu lub pożyczki. Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Jest to m.in. wysokość kredytu, okres spłaty, zasady oprocentowania (stałe czy zmienne), wysokość miesięcznej raty, stopa RRSO, wymagane zabezpieczenia, prawa i obowiązki kredytobiorcy.

Zobowiązania pieniężne – stałe obciążenia finansowe wobec instytucji lub osób, np. czynsz, rachunki za media, spłaty z tytułu pożyczek i kredytów, alimenty itp. Informacja potrzebna bankowi do wyliczenia zdolności kredytowej klienta.

Foto: materiały prasowe

Wydanie: 10/2016, 2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy