Lepiej wypoczywać, zamiast ryzykować!

Lepiej wypoczywać, zamiast ryzykować!

Patrycja Szcześniak, specjalista w Biurze Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych PTU S.A.

Nawet w krajach Unii Europejskiej będziemy musieli zapłacić za niektóre badania, lekarstwa czy pokryć część kosztów pobytu w szpitalu

– Czy przed wyjazdem na zagraniczne wakacje warto się ubezpieczyć?
– Oczywiście. Wyjeżdżając z kraju, bez względu na to, dokąd się udajemy i na jak długo, musimy się liczyć z możliwością nagłego zachorowania lub wypadku. Choć nasz stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń, to wypadki zdarzają się właściwie wszędzie: na ulicy, w samochodzie, w samolocie czy na plaży. Aby swój urlop przeżyć miło, przyjemnie i bezpiecznie, należy zabezpieczyć się przed kosztownymi wydatkami związanymi z poradami i zabiegami medycznymi oraz hospitalizacją, wykupując ubezpieczenie zapewniające pomoc w razie nagłego zachorowania bądź wypadku.

– Rozumiem, że to konieczne, gdy wybieramy się do jakiegoś dalekiego kraju. Od chwili wejścia do Unii korzystamy jednak z tej samej ochrony co obywatele państw unijnych, w których gościmy.
– Od 1 maja 2004 r., czyli od kiedy Polska należy do Unii Europejskiej, możemy rzeczywiście na całym jej terenie korzystać (na podstawie karty EKUZ otrzymywanej w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, która zastąpiła formularz E 111) z publicznej służby zdrowia i takich samych usług medycznych, jakie bezpłatnie przysługują obywatelom danego kraju członkowskiego. Musimy jednak liczyć się z tym, że koszt części zabiegów trzeba pokryć we własnym zakresie. Posiadanie karty EKUZ, która zagwarantuje nam, gdy zajdzie potrzeba, uzyskanie pomocy lekarskiej, nie zwalnia nas z obowiązku zapłacenia za niektóre badania, lekarstwa czy pokrycia części kosztów pobytu w szpitalu. Np. we Francji zapłacimy za pomoc lekarską (30% honorariów lekarzy), za pomoc ambulatoryjną (20% kosztów), a za hospitalizację NFZ pokryje nam 75% kosztów. Różnicę musimy zapłacić sami.

– Kupno ubezpieczenia pozwoli zmniejszyć te koszty?
– Tak, o ile wykupimy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. Jest to podstawowe i najważniejsze ubezpieczenie turystyczne. Polega ono na refundacji poniesionych kosztów niezbędnego leczenia, jakiemu musiał się poddać ubezpieczony. Chodzi tu m.in. o koszty konsultacji z lekarzem, zabiegów w ambulatorium oraz koszty pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zapewnia także organizację transportu do kraju osoby poszkodowanej w wypadku, jeśli ubezpieczony nie jest w stanie powrócić samodzielnie. Często w lekarskim zaleceniu do transportu jest wskazanie, by podróż odbyła się w towarzystwie asysty medycznej. Koszt takiego transportu drogą lotniczą to ok. 12-15 tys. zł.
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą obejmuje też usługi assistance. Zawierając umowę, klient otrzymuje kartę z numerem telefonu do centrum obsługi. Pracownicy centrum przez całą dobę i w języku polskim “poprowadzą za rękę”, pomogą, poinformują, co robić, aby uzyskać potrzebną pomoc.

– Czy takie ubezpieczenie obejmie wszystkie koszty związane z leczeniem za granicą?
– Bardzo istotny jest zakres ubezpieczenia kosztów leczenia. Nie zostaną pokryte te wydatki, poniesione przez nas na leczenie, które nie były objęte zakresem ochrony zawartym w umowie ubezpieczenia. Dlatego warto bardzo dokładnie przeczytać warunki umowy. Najczęstsze wyłączenia dotyczą sytuacji, gdy:
• * przed wyjazdem istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej,
• * koszty badań lub zabiegów były nieuzasadnione z medycznego punktu widzenia i przekraczają zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do domu,
• * przyczyną nagłego zachorowania jest choroba przewlekła, z powodu której ubezpieczony był leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
• * leczenie było wynikiem następstw zaistniałych pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub innych środków odurzających.

– Mówimy tu o “zwykłej” chorobie, ale co będzie, gdy zdarzy się wypadek?
– Wtedy pomoże nam ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia ono ochronę w sytuacji, gdy utrata zdrowia lub śmierć były następstwami nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej. Świadczenie z tego tytułu zostanie wypłacone osobie uprawnionej na podstawie dostarczonej dokumentacji lekarskiej oraz orzeczenia komisji lekarskiej określającej stopień uszczerbku zdrowia po zakończeniu leczenia.

– Najczęstsze są sytuacje, gdy my jesteśmy poszkodowani, ale czasem wyrządzamy szkodę innym…
– Dodatkową opcją ubezpieczenia turystycznego może być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ochrona obejmuje wtedy szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim.

– A na jaką ochronę możemy liczyć, jeśli zginie nam bagaż?
– Powinniśmy wykupić ubezpieczenie zapewniające nam odszkodowanie w przypadku zaginięcia, kradzieży lub zniszczenia bagażu na skutek zdarzenia losowego związanego z jego transportowaniem (w szczególności drogą lotniczą) lub przechowywaniem w czasie podróży. Odszkodowanie zostanie wypłacone po powrocie do kraju na podstawie dokumentów z policji, hotelu lub lotniska zaświadczających, że kradzież lub zniszczenie bagażu rzeczywiście miały miejsce. Pieniądze nie będą wypłacone, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie przez ubezpieczonego lub była wynikiem jego rażącego niedbalstwa, a także gdy ubezpieczony uszkodził swój bagaż, będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

– Czasem musimy w ostatniej chwili zrezygnować z wyjazdu na wycieczkę, za którą już dawno zapłaciliśmy. Co wtedy?
– Można ubezpieczyć się także od nagłej, niespodziewanej konieczności odwołania planowanego wyjazdu lub wcześniejszego z niego powrotu, kupując ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Takie ubezpieczenie gwarantuje zwrot poniesionych kosztów spowodowanych rezygnacją z podróży na skutek ciężkiej choroby, wypadku, śmierci najbliższego członka rodziny czy też innego poważnego wypadku losowego, a także zwrot kosztu niewykorzystanej części wyjazdu, gdy musimy wcześniej wrócić do kraju.
Zwrot poniesionych kosztów nie nastąpi, gdy zdarzenie powodujące rezygnację z udziału w imprezie spowodowane zostało chorobami lub wypadkami zaistniałymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz okolicznościami istniejącymi przed datą rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonymi dopiero w trakcie trwania ubezpieczenia.

– Czy PTU S.A. oferuje ubezpieczenia, o których mówiliśmy?
– Tak, sprzedajemy produkt PTU TOURIST. To typowe ubezpieczenie turystyczne, jedno z wielu, jakie mamy w całej naszej ofercie. Jest ono przeznaczone dla osób zamieszkałych na stałe na terytorium RP, gdy podczas ich podróży i pobytu za granicą zachorują lub ulegną wypadkowi.
W zakresie podstawowym ochroną ubezpieczeniową objęte są:
• * koszty leczenia, czyli badań i zabiegów ambulatoryjnych, pobytu w szpitalu, operacji, lekarstw, naprawy lub zakupu okularów i protez.
• * koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania w kraju (również koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej), koszty transportu z miejsca wypadku do placówki służby zdrowia.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także (po opłaceniu dodatkowej składki) skutki wyczynowego uprawiania wszelkiego rodzaju sportów oraz wykonywania za granicą pracy zarobkowej. Można także wykupić usługę assistance zapewniającą pomoc prawną i finansową, pomoc w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentów, przekazywanie wiadomości, organizację i zwrot kosztów opieki nad nieletnimi dziećmi.
Dużą zaletą tego produktu jest swobodny wybór przez ubezpieczającego sumy gwarancyjnej (10 000 lub 20 000 USD dla osób podróżujących do krajów europejskich oraz 15 000 lub 30 000 USD, gdy chodzi o kraje pozaeuropejskie). Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie indywidualnej i grupowej. Pragnę zapewnić, że wakacje w naszym towarzystwie będą bezpieczne i udane.

 

Wydanie: 28/2007

Kategorie: Wywiady

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy