Otwarcie na szeroki świat – rozmowa z Arifem Erkolem

Otwarcie na szeroki świat – rozmowa z Arifem Erkolem

Misją Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej jest kształcenie Europejczyków dobrze przygotowanych do prowadzenia biznesu

– Niż demograficzny, który wchodzi w wiek studencki, stawia wiele szkół wyższych w gorszej sytuacji. Rekrutacja staje się trudniejsza, liczba kandydatów na studia maleje. W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat z ponad 2 mln zmniejszy się o 300 tys., w ciągu dziesięciu lat – o 600 tys. Jak w tej sytuacji radzą sobie władze Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej?
– Myślę, że dobre uczelnie przetrwają nie tylko kryzys ekonomiczny, lecz także skutecznie poradzą sobie z niżem demograficznym. Muszą jednak wykazać się w tym czasie dużą aktywnością na rynku edukacyjnym, oferować nowe kierunki studiów, a także podnosić jakość nauczania i warunków bytowych studentów.

– Uczelnia na trudne czasy?
– Oczywiście, nasza uczelnia ma w planie rozszerzać ofertę o kolejne etapy kształcenia na naszych głównych wydziałach. Na ekonomii, gdzie kształcimy na poziomie magisterskim, staramy się o prawo do doktoryzowania, na informatyce ubiegamy się o prawo do kształcenia na poziomie magisterskim. Podobnie jest na innych kierunkach. Naszą szansą jest także wejście obcokrajowców na rynek edukacyjny, na którym polskie uczelnie wyższe wciąż nie występują w roli istotnego partnera. Na uczelniach w Niemczech, USA czy Anglii studiuje wielu obcokrajowców, tymczasem w Polsce są to sytuacje incydentalne. Myślę, że wynika to głównie z braku odpowiednich ofert na polskich uczelniach wyższych.

– Jak zwiększyć nabór studentów zagranicznych?
– Jedną z podstawowych spraw jest język wykładowy. Już od następnego roku akademickiego na czterech kierunkach, tj. na ekonomii, informatyce, stosunkach międzynarodowych oraz filologii angielskiej, będzie można studiować z angielskim jako językiem wykładowym. Oczywiście, studia w języku polskim pozostaną dominujące, ale równolegle będzie można skorzystać z nowej propozycji anglojęzycznej. Jest to oferta dla wszystkich, także dla polskich studentów, którzy będą mogli odbywać naukę wraz z obcokrajowcami nieznającymi języka polskiego. Z myślą o wszystkich studentach WSEI otwieramy m.in. kursy językowe przygotowujące do studiowania w języku angielskim, pamiętając przy tym, że uczelnia oferuje także wymiany studentów z wieloma uczelniami zagranicznymi. W ten sposób otwiera się sporo nowych możliwości. Analogicznie będą prowadzone kursy języka polskiego dla obcokrajowców pragnących kontynuować studia w tym języku.

– Czy wprowadzenie studiów w języku angielskim wiąże się z większymi kosztami?
– Tak. W tej chwili wygląda na to, że musi to kosztować trzy razy więcej. Jeśli student za tradycyjne studia w języku polskim płaci od 3,5 tys. zł rocznie, to w języku angielskim będzie to kosztować ok. 3 tys. euro. Ale korzyści z wprowadzenia takiej oferty są ogromne i różnorodne. Dzięki tego rodzaju studiom nasza uczelnia staje się atrakcyjniejsza dla cudzoziemców, zarówno studentów, jak i wykładowców. Nasze prognozy pokazują, że w najbliższym czasie do Polski będzie przybywać coraz więcej studentów z Austrii czy Niemiec, ale także innych krajów, z którymi Polska ma podpisane umowy o wzajemnym uznawaniu dyplomów. Oprócz tego spodziewamy się także studentów z Azji i Afryki. Dla nich Polska jest szczególnie atrakcyjnym krajem pod względem miejsca studiowania, bo przecież leży w samym środku Europy, a koszty utrzymania i pobytu są tutaj znacznie niższe niż na Zachodzie. Nie bez znaczenia jest także nowoczesna i wciąż rozwijająca się infrastruktura. WSEI ma nowoczesny kampus, doskonale wyposażone, multimedialne sale wykładowe i laboratoria komputerowe, a także zaplecze do uprawiania sportu i rekreacji. Uczelnia jest położona w doskonałym punkcie stolicy, zaledwie kilkaset metrów od stacji metra Stokłosy. Wspomniany międzynarodowy charakter studiów, w tym programy wymiany studentów Erasmus, Grundvig, LLP, z pewnością stanowią tu atrakcyjną wartość dodaną.

– Jak szybko będzie przybywało studentów obcokrajowców?
– Wzrost nie nastąpi gwałtownie, będzie przebiegać stopniowo. Planujemy w pierwszym roku przyjąć ok. 100 studentów z zagranicy. W tym celu podjęliśmy działania marketingowe poza granicami Polski, wydaliśmy np. folder uczelni w języku angielskim, gdzie prócz podstawowych danych o ofercie edukacyjnej WSEI są też najważniejsze informacje o Polsce i Warszawie.

– Zauważyłem w tym folderze także informacje o formalnościach związanych z polskimi wizami, uzyskaniem prawa pobytu, a nawet warunkami życia w Polsce. Podajecie, ile średnio kosztuje wyżywienie, ile bilety na transport publiczny.
– Studenci myślą bardzo praktycznie i należy im maksymalnie pomóc w podjęciu decyzji o przyjeździe do Polski.

Nowe kierunki i specjalności

– Podstawową grupę studentów nadal stanowić będą Polacy. Czy oferta edukacyjna WSEI uwzględnia zmiany zachodzące na naszym rynku pracy?
– Tak. Świadczy o tym wprowadzanie atrakcyjnych, poszukiwanych, a dosyć rzadkich w Polsce specjalności, zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, jak też na studiach podyplomowych. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna ma w ofercie edukacyjnej studia w języku polskim, angielskim, studia podyplomowe, kurs przygotowawczy do studiów w języku angielskim oraz kurs z języka polskiego dla obcokrajowców. Kierunki studiów to ekonomia, informatyka, filologia angielska, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz turystyka i rekreacja. Każdy z tych kierunków daje studentom do wyboru nawet po kilkanaście specjalności. Np. na ekonomii pierwszego stopnia proponuje się m.in. bankowość komercyjną i spółdzielczość, na kierunku magisterskim ekonomii – fundusze unijne i gospodarkę nieruchomościami, na stosunkach międzynarodowych jest specjalność dyplomatyczna i socjologia władzy, na informatyce – bazy danych, na socjologii – media i komunikacja społeczna oraz samorząd i społeczeństwo obywatelskie, natomiast na filologii angielskiej stawia się na znajomość kilku języków obcych. Dużą wagę przywiązujemy także do studiów podyplomowych, gdzie oferujemy m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wycenę nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz metodykę nauczania języków obcych, tłumaczenia specjalistyczne oraz studia dla tłumaczy przysięgłych.

– Uczelnia prowadzi też aktywną działalność, organizując konferencje naukowe.
– Spełniamy w tej dziedzinie ważną rolę, a konferencje poświęcone różnym zagadnieniom pozwalają pokazać zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny potencjał uczelni. Otrzymaliśmy niedawno grant na zorganizowanie konferencji „Polska-Rosja”, której dorobek znajdzie się w osobnej publikacji. Wcześniej odbyły się m.in. konferencje: „Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego”, „Samorząd terytorialny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej” i wiele innych. Również oferta edukacyjna uczelni jest wspomagana przez uzyskane granty, np. na organizację wymiany studentów i współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dobrym przykładem jest specjalność turystyka biznesowa, w ramach której studenci uczestniczyli w międzynarodowej współpracy szkół wyższych, wyjeżdżali do Hiszpanii, Włoch i Turcji. WSEI jest jedną z nielicznych polskich uczelni, która ma dobrze rozwiniętą specjalizację w dziedzinie turystyki biznesowej. Zależy nam na doświadczonej kadrze dydaktycznej, dlatego też zatrudniamy liczne grono wybitnych uczonych i profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów. Rektorem uczelni jest prof. zw. dr hab. Paweł Bożyk, a kierownikami katedr są powszechnie znane osobistości z zakresu ekonomii, informatyki, stosunków międzynarodowych, turystyki i filologii angielskiej.

Studia za darmo?

– WSEI jako szkoła niepubliczna nie należy do najdroższych, a dodatkowo oferuje wiele stypendiów.
– To prawda. Jest wiele rodzajów pomocy stypendialnej, m.in. stypendia socjalne, stypendia za dobre wyniki w nauce czy też wysokie osiągnięcia sportowe. Jeśli więc ktoś jest dobry w nauce, otrzyma ok. 400 zł miesięcznie, co już niemal wystarczy na pokrycie miesięcznej opłaty czesnego. A jeśli dodatkowo ma znakomite wyniki sportowe i jeszcze otrzymuje stypendium socjalne, może otrzymywać miesięcznie nawet 1000 zł. Jako uczelnia staramy się wspomagać i promować najlepszych studentów WSEI.

– Na zakończenie zapytam jeszcze o międzynarodowy charakter szkoły, której właścicielem od niedawna stała się spółka Meridian
Sp. z o.o., mająca duże doświadczenie w organizowaniu edukacji na całym świecie i prowadząca m.in. dwujęzyczne gimnazjum i liceum w Warszawie. We władzach szkoły znaleźli się też m.in. pochodzący z Turcji prorektor dr Murat Kaplan, odpowiedzialny właśnie za kontakty międzynarodowe, i pan jako kanclerz.
– Cały czas staramy się rozwijać międzynarodowy potencjał Polski i Turcji. Zwrócę tylko uwagę na takie dziedziny jak biznes związany z turystyką albo inwestycje w infrastrukturę. Absolwenci warszawskiego liceum dwujęzycznego Meridian należą do najlepiej przygotowanych kandydatów na nasze studia prowadzone w języku angielskim. Współpraca między WSEI oraz tą szkołą i innymi placówkami oświatowymi mieści się również w obrębie naszych zainteresowań. Staliśmy się jeszcze bardziej otwarci na kontakty z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, bo właśnie w wymianie i otwartości widzimy swój sukces i możliwości dalszego rozwoju.

Misją Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej jest kształcenie Europejczyków – członków społeczeństwa informacyjnego, dobrze przygotowanych do prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie, znających podstawowe prawa ekonomii, rozumiejących istotę i znaczenie zagranicznej i międzynarodowej polityki ekonomicznej, posługujących się czynnie językiem angielskim, przygotowanych do obsługi komputera oraz aktywnego korzystania z internetu. Realizacji misji sprzyjają stworzone w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się studiujący w codziennym życiu. Profil kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej wychodzi naprzeciw wymogom rynku pracy i wyzwaniom ery informacji. Misją uczelni jest też kształtowanie u absolwentów postaw charakteryzujących się tolerancją oraz szacunkiem dla innych przekonań i poglądów.

Arif Erkol, nowy kanclerz WSEI

Wydanie: 2009, 26/2009

Kategorie: Wywiady

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy