Więcej na pożyczki

Na co możemy wydać 4,2 mld euro z Unii Europejskiej

O pożyczki i dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy będą realizować przedsięwzięcia zgodne z listą programów priorytetowych. Obejmuje ona sześć priorytetów, które są dostosowane do założeń Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Środowisko”. Unia Europejska na jego realizację przewidziała do 2013 r. ponad 21 mld euro, w tym 4,2 mld euro wyłącznie na ochronę środowiska.
Do zadań priorytetowych w tym programie należy redukcja zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych, poprawa zaopatrzenia w wodę dobrej jakości, racjonalna gospodarka odpadami i zasobami przyrody, bezpieczeństwo ekologiczne, ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza przez zmianę technologii i wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Ochrona wód i gospodarka wodna

Środki Narodowego Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, systemów kanalizacji zbiorczej i deszczowej oraz systemów zaopatrzenia w wodę (ujęcia i stacje uzdatniania wody) w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM). Ta liczba jest mniejsza od rzeczywistej, bo przy jej ustalaniu uwzględnia się określony ładunek zanieczyszczeń przypadający średnio na jedną osobę.
W aglomeracjach od 2 tys. do 15 tys. RLM dofinansowane będą grupy projektów indywidualnych dotyczące budowy i modernizacji systemów oczyszczania ścieków oraz uzdatniania i dystrybucji wody (przy tego rodzaju inwestycji konieczne jest jednak wsparcie ze środków zagranicznych).

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł stanowi podstawę programu priorytetowego w dziedzinie ochrony powierzchni ziemi. W ramach kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Narodowy Fundusz zapewnia udzielanie pomocy finansowej na działania inwestycyjne związane z selektywną zbiórką odpadów, ich recyklingiem lub odzyskiem surowców wtórnych, a także na działania prewencyjne zmierzające do systematycznego ograniczania ilości odpadów i ich szkodliwego wpływu na środowisko. Racjonalizacja gospodarki odpadami obejmuje też wsparcie dla wdrażania nowych technologii w zakresie zmniejszenia wytwarzania ilości odpadów innych niż komunalne, ich odzysku lub unieszkodliwiania, a także recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Bezpieczeństwo ekologiczne

Do zadań priorytetowych w dziedzinie bezpieczeństwa ekologicznego należy zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, a także monitoring środowiska. Środki Narodowego Funduszu przeznaczane będą na budowę i modernizację stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń, zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków awarii. Pomoc finansowa skierowana będzie także na przygotowanie nowych bądź modernizację istniejących baz danych do gromadzenia i przetwarzania informacji o środowisku!

Ochrona powietrza

Podwyższenie sprawności wytwarzania, dystrybucji i użytkowania energii, zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery oraz większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych to podstawowe priorytety w ochronie powietrza. Środki Narodowego Funduszu kierowane będą na budowę i modernizację sieci ciepłowniczych, elektrowni kondensacyjnych, instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Dofinansowanie inwestycji związanych z budową farm wiatrowych, elektrowni wodnych poniżej 10 MWe, kotłowni opalanych biomasą, instalacji do pozyskiwania energii z wód geotermalnych, biogazu, metanu, biopaliw, pomp cieplnych, kolektorów słonecznych ma zachęcić inwestorów do realizacji zadań, od których zależy zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju (7,5% do 2010 r. i 14% w 2020 r.).

Ochrona przyrody

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej, zwiększenie lesistości kraju, kształtowanie postaw ekologicznych i społecznych sprzyjających ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest podstawą programu priorytetowego w dziedzinie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcia, na które będzie można uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu, określone zostały w grupie sześciu wyodrębnionych zadań. Do najważniejszych należy ochrona ekosystemów wodnych, leśnych i lądowych, ponowne wprowadzenie rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, zwiększanie zasobów leśnych, przebudowa drzewostanów, a także popularyzacja wiedzy o środowisku, propagowanie programów aktywnej edukacji ekologicznej, wspieranie organizacji pozarządowych oraz działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów zagrożonych.

Pożyczki i kredyty

Wysokość pożyczki na przedsięwzięcie finansowane wyłącznie przez Narodowy Fundusz nie może być niższa niż 2 mln zł, z wyłączeniem pożyczek płatniczych oraz pożyczek udzielanych ze środków subfunduszy. Pożyczka może być udzielona do 80% kosztów zadania, z wyjątkiem przedsięwzięć dotowanych ze środków zagranicznych.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom oraz podmiotom, które są własnością samorządów, jest zróżnicowane i wynosi 0,3-0,7 s.r.w. (stopa redyskonta weksla). Są to pożyczki przewidziane na realizację przedsięwzięć określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na inwestycje związane z budową, modernizacją, likwidacją lub rekultywacją składowisk odpadów komunalnych, a także na inwestycje z zakresu energetyki odnawialnej.
Wskaźnik oprocentowania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw na wykonanie inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej wynosi 0,4 s.r.w., lecz nie mniej niż 1,75%, a dla innych podmiotów, w których samorządy nie mają udziałów, oprocentowanie zostało podwyższone do 0,5 s.r.w., lecz nie mniej niż 2,12%.
Na pozostałe przedsięwzięcia małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły zaciągać pożyczki oprocentowane na poziomie 0,6 s.r.w., ale nie mniej niż 2,55%.

Dotacje

Konieczność zapewnienia środków na realizację zadań w ochronie środowiska, które mają wpływ na wykonanie zobowiązań akcesyjnych, ograniczy w 2007 r. możliwość udzielania dotacji przez Narodowy Fundusz. Przedsięwzięcia zakwalifikowane do finansowego wsparcia w ramach poszczególnych programów priorytetowych będą umieszczone na liście rankingowej i rozpatrywane okresowo (sesyjnie).
Dotacje Narodowego Funduszu w 2007 r. przeznaczone będą głównie na rekultywację składowisk odpadów komunalnych, terenów zdegradowanych przez wojsko i przemysł, monitoring środowiska, ochronę lasów i zasobów leśnych, zapobieganie klęskom żywiołowym lub na usuwanie ich skutków. Pomoc bezzwrotna udzielana będzie również na przedsięwzięcia finansowane z wpływów pochodzących z prawa geologicznego i górniczego oraz z ustaw o opłacie produktowej, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o opłatach zastępczych i karach.

 

Wydanie: 45/2006

Kategorie: Ekologia
Tagi: Marek Tomaka

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy