Tag "Marek Tomaka"

Powrót na stronę główną
Ekologia

Pusta skarbonka na Naturę 2000

Niemiecki oddział Greenpeace wydaje więcej pieniędzy na ekologię niż Polska Jest jeszcze wiele miejsc w Europie, które nie zostały skażone cywilizacją. Tam znalazły sobie swoje miejsca, np. lęgowe, różne gatunki zwierząt wpisane do czerwonej księgi jako zagrożone wyginięciem. Na tych czasami trudno dostępnych terenach zachowały się również unikatowe pod względem przyrodniczym gatunki flory. Aby uchronić je przed ekspansją człowieka, z inicjatywy Unii Europejskiej został stworzony program „Natura 2000”. Mówi się

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Szansa dla środowiska

740 mln zł dostaną ze środków unijnych polskie przedsiębiorstwa na inwestycje ekologiczne Prawie 250 firm skorzystało z funduszy na dostosowanie infrastruktury małych, średnich i dużych firm do unijnych wymogów ochrony środowiska. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, który jest podzielony na cztery poddziałania, rozdzielono ponad 740 mln zł. Pomoc finansowa jest przeznaczona na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, zorganizowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, inwestycje w ochronę powietrza oraz gospodarkę odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi. Na

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Unia eliminuje trucicieli

O ograniczenie emisji zanieczyszczeń trzeba dbać u źródeł, a nie – jak dotychczas – „na końcu rury” 30 października br. mija termin uzyskania przez przedsiębiorstwa tzw. pozwoleń zintegrowanych na emisję zanieczyszczeń do atmosfery i oszczędne gospodarowanie surowcami. W zakładach, które nie uzyskają takiego dokumentu, inspektorzy ochrony środowiska mogą nakazać decyzją administracyjną wstrzymanie prowadzonej w nich produkcji. Do tej pory w Ministerstwie Środowiska zarejestrowano 1,5 tys. wniosków i 1,2 tys. pozwoleń zintegrowanych, najwięcej z województw wielkopolskiego i śląskiego.

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Kraj

Produkuj i chroń

EMAS – to znak dobrych firm, które dbają o środowisko Na szczycie Unii Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. ustalono, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat kraje należące do Wspólnoty będą bardziej dynamicznie rozwijać się gospodarczo i staną się konkurencyjne wobec innych państw na świecie. Wiąże się z tym również ochrona środowiska, im bowiem większa produkcja, tym więcej odpadów, i to z reguły nieprzyjaznych dla otaczającej nas przyrody. We wszystkich europejskich społeczeństwach systematycznie jednak wzrasta świadomość

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Jak nie stracić miliardów

Z unijnego funduszu spójności możemy otrzymać miliardy euro. Wykorzystanie tych środków utrudnia jednak bardzo rozbudowany system Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska stała się największym spośród nowych krajów członkowskich beneficjentem pomocy finansowej z Funduszu Spójności. Ze środków tego funduszu jest obecnie realizowanych 90 projektów w sektorze środowiska, o wartości 2,8 mld euro. Unijne środki mają ułatwić terminowe wykonanie zobowiązań akcesyjnych w najtrudniejszych dziedzinach ochrony środowiska, w których przyznano najdłuższe okresy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Emisje na sprzedaż

Na sprzedaży prawa do emisji dwutlenku węgla polskie przedsiębiorstwa mogłyby zarobić ponad 2 mld euro Od maja ub.r. Polska przystąpiła do europejskiego rynku handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Rynek ten, działający od początku 2005 r., objął ponad 12 tys. instalacji emitujących zanieczyszczenia do atmosfery, w tym około tysiąca z Polski. Każdemu państwu Wspólnoty przydzielono wielkość emisji, jaką może ono wprowadzić do atmosfery. Komisja Europejska zgodziła się, by polski rząd rozdysponował uprawnienia

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Najlepiej spalić

W krajach byłej Piętnastki, a także w Szwajcarii czy Norwegii termiczne metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych są stosowane od wielu lat Nie ma skuteczniejszego sposobu likwidacji osadów ściekowych, które powstają w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, niż spalanie. Według ekspertów krajowych i unijnych, najlepiej do termicznej obróbki odpadów nadają się kotły fluidalne. Ze spalanych w nich osadów można odzyskać energię elektryczną i cieplną, co nie tylko obniża koszty eksploatacji oczyszczalni, lecz także wpływa na redukcję opłat ponoszonych przez mieszkańców. O ekonomicznych

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Więcej na pożyczki

Na co możemy wydać 4,2 mld euro z Unii Europejskiej O pożyczki i dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy będą realizować przedsięwzięcia zgodne z listą programów priorytetowych. Obejmuje ona sześć priorytetów, które są dostosowane do założeń Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Unia Europejska na jego realizację przewidziała do 2013 r. ponad 21 mld euro, w tym 4,2 mld euro wyłącznie na ochronę środowiska. Do zadań priorytetowych w tym

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Deszcz pieniędzy

Dostaniemy pozaunijne dotacje na ochronę środowiska Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tworzy 25 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia. Te trzy państwa, które nie należą do Wspólnoty, zobowiązały się do udzielenia pomocy finansowej najuboższym członkom Unii w zamian za korzystanie ze swobód gospodarczych na ich rynkach. Polska od dwóch lat jest członkiem EOG. Środki na pomoc najuboższym państwom Wspólnoty pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Memoranda

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.

Ekologia

Bogactwo w śmieciach

Grożą nam kary za niedotrzymywanie zobowiązań wobec UE Przyroda nie zna pojęcia odpadu. Tam obieg materii ma charakter zamknięty. A odpady to wyłącznie skutek działalności człowieka. Ich utylizacja staje się coraz poważniejszym problemem cywilizacji. Ilość wytwarzanych śmieci jest pewnego rodzaju miernikiem standardu życia. W Polsce statystycznie jeden mieszkaniec produkuje blisko 1,5 m sześc. nieczystości stałych rocznie, tj. prawie 300 kg. Do ograniczenia ilości odpadów, które mają szkodliwy

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.