Druga szansa

Największą pozycję w strukturze wydatków wrocławskiego Oddziału Terenowego AWRSP stanowi dziś szeroko pojęta pomoc dla byłych pracowników PGR i ich rodzin. Dyrektor oddziału, Stanisław Stefanko, przypomina, że wraz z likwidacją PGR ich pracownicy niemal z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i zarobków. Wprawdzie agencja w umowach z nowymi dzierżawcami i nabywcami ziemi umieszcza zapis zobowiązujący ich do zatrudniania pewnej liczby osób z PGR, ale to nie rozwiązuje kwestii bezrobocia w tej grupie. Dlatego agencja nie szczędzi sił ani środków, by pomóc im znaleźć miejsce w życiu. Zwłaszcza od niedawna, kiedy agencji udało się spłacić zadłużenia po PGR, coraz więcej pieniędzy przeznacza się na pomoc dla popegeerowców. Ze statystyk wynika, że o ile w roku ubiegłym wydano na ten cel ponad 5 mln zł, to na ten rok zaplanowano wydatki ponadtrzykrotnie większe.
Główne pozycje listy wydatków pozostają niezmienne. Są to, jak wszędzie w Polsce, dopłaty do nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk popegeerowskich (stypendia dla uczniów, dożywianie, doposażanie szkół i dowożenie uczniów). Druga grupa wydatków to pomoc byłym pracownikom w znajdowaniu pracy. W jej ramach mieszczą się szkolenia, które pomogą im zdobyć zawód poszukiwany na rynku. Ale też refundowanie pracodawcom, którzy zdecydują się zatrudnić bezrobotnych byłych popegeerowców, części ich wynagrodzenia (obecnie jest to 380 zł miesięcznie). Wreszcie na tej liście mieści się pomoc socjalna dla podopiecznych agencji znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Analiza wydatków na poszczególne cele wskazuje, że agencja dziś kieruje się zasadą: dawać wędkę, a nie rybę. Pozycja “pomoc socjalna” wartościowo jest prawie dwa razy większa niż w ub.r., a pomocą objęto ponad tysiąc rodzin. Radykalnie wzrosły takie pozycje jak pomoc stypendialna – wzrost prawie pięciokrotny, do ok. 9,5 mln zł, czy refundacje wynagrodzeń. Tu w planach zapisano 1,5 mln zł – w ub.r. było to tylko 230 tys. zł.
W porównaniu z zeszłym rokiem liczba stypendystów wzrosła z 860 osób do 3,8 tys. Mimo tak dużego wzrostu przyznanych stypendiów są jeszcze środki na następne. W tym roku szkolnym program stypendialny objął absolwentów gimnazjów oraz uczniów szkół średnich kończących się maturą, którzy wywodzą się z rodzin popegeerowskich o dochodach na osobę poniżej 0,7% najniższego wynagrodzenia. Prawo do pomocy stypendialnej mają też dzieci tych pracowników b. PGR, które po maturze decydują się na studia. Są to tzw. stypendia pomostowe, o które wnioski składa się do Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Z terenu podległego oddziałowi wrocławskiemu AWRSP wpłynęło 100 takich wniosków.
W roku 2002 zostało wykorzystane 100% środków przeznaczonych na refundację wynagrodzeń. Dzięki tej możliwości pracę znalazło 250 bezrobotnych popegeerowców, czyli ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Mimo to liczba nowo zatrudnionych jest niewielka, przyczyną tego są niewątpliwie trudności ogólnogospodarcze, które sprawiają, że pracodawcom mającym kłopoty ze sprzedażą swych wyrobów nie opłaca się zatrudniać nowych pracowników. Nawet jeśli AWRSP dopłaca do ich wynagrodzenia 380 zł miesięcznie przez dwa lata. Z tej samej przyczyny trudno znaleźć pracę absolwentom kursów szkolących byłych pegeerowców do pracy w nowym zawodzie.
1,5 mln zł oddział agencji wydał na programy lokalne i refundacje, których cel jest taki sam jak zawsze: redukcja bezrobocia na terenach popegeerowskich. Dzięki temu w czterech gminach, z którymi podpisano umowy, prace na przełomie 2001 i 2002 r. znalazło 360 osób.
Mimo wszelkich działań mających na celu pomoc podopiecznym AWRSP w znalezieniu pracy nie maleje liczba tych, którzy potrzebują pomocy socjalnej. Z 480 tys. zł przewidzianych na ten cel wykorzystano 100% środków. Z pomocy na zakup niezbędnej odzieży, obuwia i pomocy szkolnych skorzystało ponad tysiąc rodzin, o wiele więcej niż w roku ubiegłym.
MW

Wydanie: 49/2002

Kategorie: Rolnictwo

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy