Jasno, przejrzyście, uczciwie

Jasno, przejrzyście, uczciwie

Maciej Krzysztoszek – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Na liście klauzul niedozwolonych znajduje się bardzo niewiele zapisów dotyczących banków. Czy jest to dowód etycznej postawy banków, czy obowiązujących je przepisów? – Banki, podobnie jak inne podmioty na rynku finansowym, powinny dążyć do zachowania odpowiednich standardów w toku prowadzonej działalności, m.in. poprzez dbałość o przejrzystość i jednoznaczność postanowień zawartych we wzorcach umów stosowanych w relacji z klientami. Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego prezes prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, zwracają uwagę na postanowienia zawarte w umowie. Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorcę, który narusza zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych inspekcji oraz w wyniku skarg składanych do KNF przez klientów nadzorowanych podmiotów organ nadzoru weryfikuje umowy zawierane z konsumentami. Tam, gdzie jest to zasadne, kierujemy zalecenia mające na celu wyeliminowanie klauzul niedozwolonych. W 2014 r. przewodniczący KNF wystosował do sektora bankowego pismo, w którym zwrócił uwagę bankom na konieczność wyeliminowania niedozwolonych klauzul umownych. Czy można wierzyć reklamom? – Reklama ma na celu przede wszystkim zainteresowanie klienta danym produktem lub usługą i nie może wprowadzać go w błąd. Obowiązek zawarcia informacji, które są przekazywane w reklamach instytucji finansowych, określają art. 7 i 8 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 r. W piśmie z 2012 r. przewodniczący KNF wyraził precyzyjnie swoje stanowisko co do konieczności rzetelnego przekazywania informacji w przekazach reklamowych, w przeciwnym razie instytucje finansowe mogą się narazić na utratę reputacji, a także na ryzyko finansowe. Wszelkie istotne elementy składające się na przekaz reklamowy powinny być dostosowane do specyfiki medium wykorzystywanego do jego rozpowszechniania. W przypadkach rozpowszechniania przekazów reklamowych budzących zastrzeżenia organ nadzoru może podjąć indywidualne działania nadzorcze zgodnie z posiadanymi kompetencjami w tym zakresie. Komisja Nadzoru Finansowego stale zwraca uwagę nadzorowanym podmiotom na potrzebę rzetelnego informowania klientów o warunkach i specyfice oferowanych produktów. Istotne jest, by klient był w pełni poinformowany o produkcie lub usłudze przed zawarciem umowy. Na co przede wszystkim należy zwróć uwagę, zanim podpiszemy umowę lokaty, a na co przy umowie kredytu? – Przede wszystkim trzeba dokładnie przeczytać umowę. To z niej bowiem wynikają prawa i obowiązki obu stron. W przypadku założenia lokaty warto się upewnić, że podmiot, któremu powierzymy środki finansowe, jest objęty publicznymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Konsument powinien także sprawdzić, w jaki sposób i w jakim terminie naliczane jest oprocentowanie na lokacie. Te informacje powinny zostać przekazane potencjalnemu klientowi jeszcze przed zawarciem umowy. W przypadku kredytów i pożyczek przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na całkowity koszt takiego produktu, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO). Poza oprocentowaniem warto także sprawdzić inne czynniki, które mogą wpłynąć na RRSO, takie jak wysokość marży, prowizja czy dodatkowe opłaty, np. za monit o niespłaconej w terminie racie. Należy także zwrócić uwagę na formę zabezpieczenia takiej pożyczki. Czasem może to być polisa ubezpieczeniowa, a czasem bardziej wartościowe zabezpieczenia, np. mieszkanie. Istotne jest, by wartość zabezpieczenia była adekwatna do wartości udzielonej pożyczki. Foto: archiwum prywatne Share this:FacebookXTwitterTelegramWhatsAppEmailPrint

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 10/2016, 2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP