Ekoinwestycje – skazane na sukces

ZIELONA POLSKA W ZIELONEJ UNII

Pieniądze wydane na ochronę środowiska przyczyniają się do lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Dzieje się tak zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i socjalnym. Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów, na które Unia Europejska przeznacza dużą pulę pieniędzy. Te środki finansowe dadzą pozytywne efekty, nie tylko jeśli chodzi o bezpośrednią poprawę stanu środowiska naturalnego, lecz także przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc pracy i do wzrostu poziomu życia obywateli.

400 mln euro do wzięcia

Inwestycje proekologiczne nie tylko się zwracają, lecz także, z czasem, przynoszą zyski. Państwa zachodnie już o tym wiedzą, u nas ta świadomość dopiero zaczyna się budować. Unia Europejska w najbliższym czasie zamierza wspomóc polską ekologię prawie 400 mln euro. Są to środki istotne ze względu na wspomaganie naszych inwestycji, jednak na skalę potrzeb są to sumy niewystarczające. Ale pomoc unijna to nie tylko pieniądze, również pomoc techniczna, intelektualna i naukowa. A także naciski na stronę polską, żeby realizować inwestycje proekologiczne, często nawet wtedy, gdy chciałoby się je odłożyć na potem.
Inwestowanie w ochronę środowiska przynosi korzyści nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. W Polsce jest około 6 tys. gospodarstw agroturystycznych i w stosunku do potencjalnego zainteresowania tą formą wypoczynku nie jest to dużo. Prawie 46% powierzchni naszego kraju ma walory przyrodnicze i kulturowe pozwalające na pełnienie funkcji turystycznych.

Czyste powietrze to za mało

Szacuje się, że w Polsce jest 1368 gmin posiadających sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. Niezbędne są jednak inwestycje podnoszące jakość usług i zwiększające dostępność do różnorodnych rozrywek. Bo czyste, zdrowe powietrze i smaczna, niezanieczyszczona ekologicznie żywność to za mało, aby przyciągnąć zachodnich i polskich turystów. Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa, turystyka wiejska będzie się rozwijać – zakłada się, że w 2005 r. będzie w naszym kraju ponad 10 tys. gospodarstw agroturystycznych i 7,5 tys. tych o wyższej, klasie turystycznej. Znajdzie w nich zatrudnienie około 55 tys. osób, co ma stanowić prawie 5% ogółu pracujących w rolnictwie.
Agroturystyka to inwestycja, która nie może się nie zwrócić. Tak samo włożenie środków finansowych w produkcję zdrowej, czystej ekologicznie żywności. Teraz w państwach UE zaczyna dominować trend, by zmieniać strukturę produkcji rolnej i hodowli, tak aby ilość nie była osiągana kosztem jakości. Coraz większym powodzeniem cieszą się produkty wytwarzane przez małe fermy, w których warzywa, owoce, nabiał i mięso otrzymuje się w sposób naturalny. UE coraz mniej pieniędzy będzie przeznaczać na intensywny sposób produkcji rolnej, a coraz więcej na ekologizację i optymalizację produkcji. Nasze rolnictwo już jest w większości ekologiczne – potrzeba jedynie pewnych nakładów finansowych, nie większych niż te, które otrzymują zachodnie gospodarstwa, oraz ochrony naszego rynku, tak by nasi chłopi ze swoimi produktami skutecznie konkurowali z unijnymi farmerami.

Biodiesel na topie

Bardzo istotne dla naszej gospodarki jest też wykorzystanie biopaliw w Polsce. Odpowiednie uregulowania prawne i nakłady finansowe na ten cel przyczynią się do aktywizacji obszarów wiejskich poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Z analiz przeprowadzonych przez UE wynika, że zastąpienie jedynie 1% paliw kopalnianych biopaliwami stworzyłoby w Unii 45-75 tys. nowych miejsc pracy, w większości na wsi. Poza tym stosowanie biodiesla ogranicza emisję gazów cieplarnianych, emisję siarki, zmniejsza zawartość w spalinach szkodliwych związków chemicznych. Biodiesel i jego mieszanki szybciej podlegają biodegradacji niż czysty olej napędowy. To wszystko ma niebagatelne znaczenie dla środowiska i gospodarki.
Przekonanie, że ekologia, to nie tylko czyste powietrze, lasy i woda, lecz przede wszystkim taka gałąź gospodarki, z której są wielostronne korzyści dla społeczeństwa: zdrowotne, finansowe i kulturowe.

Wydanie: 36/2004

Kategorie: Ekologia

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy