Klienci oczekują więcej

Klienci oczekują więcej

Co trzeci klient deklaruje, że w ciągu ostatniego roku jego zaufanie do banków wzrosło

Takie wnioski wynikają z globalnego badania przeprowadzonego w 43 krajach (również w Polsce) przez firmę Ernst&Young w 2014 r. Spadek zaufania dotyczy tylko 19% respondentów.

Najważniejszym warunkiem „całkowitego zaufania” klientów do ich banku jest jego stabilność finansowa, a następnie sposób traktowania klienta. Cenione są również jakość komunikacji banku z klientem, usług doradczych i rozpatrywania skarg.

Przejrzyste informowanie o opłatach oraz uproszczenie ofert i komunikacji to jedna z najbardziej pożądanych i wymagających poprawy przez banki kwestii – wynika z badania. Klienci chcą, aby instytucje finansowe wyraźniej przedstawiały swoją ofertę, jasno informowały o pobieranych opłatach i wskazywały, jak można ich uniknąć.
Jak to działa w Polsce?

Wymogi informacyjne banków wobec klientów określają: Prawo bankowe, Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Ustawa o kredycie konsumenckim, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Stosowne wytyczne zawarte są także w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wśród innych działań warto wymienić wprowadzony z inicjatywy KNF Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego oraz Zasady Dobrej Praktyki Bankowej opracowane przez Związek Banków Polskich.

Duża część wymogów informacyjnych wynikających z regulacji prawnych odnosi się do umów zawieranych z klientami: umów rachunku bankowego, umów kredytu oraz umów lokaty, a także różnych form inwestowania pieniędzy.

Co trzeba wiedzieć o kredycie

Przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki należy zwrócić uwagę na to, z jaką instytucją zamierzamy podpisać umowę, jaki jest całkowity koszt kredytu lub pożyczki (jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania), w tym oprocentowanie, prowizje, opłaty i koszty usług dodatkowych. Upewnijmy się, że wszystkie zapisy umowy są dla nas zrozumiałe.

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje wiele uprawnień dla konsumenta, m.in. 14-dniowe prawo odstąpienia od umowy kredytu, prawo do otrzymania formularza informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie istotne parametry kredytu, co ułatwia porównywanie oferty różnych kredytodawców, prawo do otrzymania projektu umowy i prawo do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Jak zakładać lokatę

Szczególnie starannie należy sprawdzić, komu zamierzamy powierzyć nasze pieniądze – czy podmiot kuszący nas wysokimi zyskami jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a jego klienci w wypadku niewypłacalności firmy mają gwarancję ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na stronie www.knf.gov.pl można upewnić się, że dana instytucja finansowa znajduje się w rejestrze podmiotów licencjonowanych. Tam również możemy sprawdzić, czy dany podmiot nie trafił na listę ostrzeżeń publicznych, która zawiera nazwy firm wykonujących czynności bankowe bez odpowiedniego zezwolenia KNF. Natomiast o tym, czy podmiot ma gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, możemy przekonać się na stronie www.bfg.pl.

Inwestycje bez niedomówień

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) zobowiązała banki do wzmocnienia ochrony klientów korzystających z usług inwestycyjnych i instrumentów finansowych. Na pierwszy plan wysuwa się tu obowiązek informowania klientów o naturze inwestowania oraz ocena adekwatności instrumentu finansowego do profilu inwestycyjnego klienta.

Wymogi MiFID obejmują wiele produktów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wymogi dotyczą również usług inwestycyjnych, w tym usługi zarządzania na zlecenie portfelem papierów wartościowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego i powiernictwa papierów wartościowych.
Obowiązek rzetelnej informacji dotyczy całej oferty banków. Klienci mogą uzyskać informacje m.in. na stronach internetowych oraz pod numerami bankowych infolinii.

Foto: fotolia

Wydanie: 04/2016, 2016

Kategorie: ABC BANKOWOŚCI, część VII
Tagi: NBP

Napisz komentarz

Odpowiedz na treść artykułu lub innych komentarzy