Miliony poszły bokiem

Miliony poszły bokiem

Raport NIK: rząd zamawiał ekspertyzy u studentów Ten raport Najwyższej Izby Kontroli jest już legendą. Odchodząc z NIK, Janusz Wojciechowski zostawił go swemu następcy, Mirosławowi Sekule. Nowemu prezesowi NIK pozostawało podpisać go i przedstawić szerokiej opinii. Tak się nie stało. Raport skierowany został – jak niesie korytarzowa wieść – do faktycznego ocenzurowania, czyli przerobienia. Dlaczego? Można się tylko domyślać. Otóż raport ten jest informacją o wynikach kontroli „prawidłowości korzystania z usług doradczych i eksperckich przez organy administracji państwowej”. Kontrola ujawniła fakty kompromitujące dla ekipy Jerzego Buzka. Z ustaleń kontrolerów NIK wynika, że ekspertyzy dla premiera pisali studenci, że urzędnicy w ministerstwach nie potrafią napisać najprostszych rozporządzeń, że wydawano gigantyczne pieniądze na kancelarie prawne albo też zatrudniano urzędników na umowę-zlecenie, by za dodatkowe pieniądze wykonywali to, co leżało w zakresie ich obowiązków. Poniżej publikujemy fragmenty liczącego 60 stron raportu: Coraz więcej zleceń „Kontroli poddano 9 ministerstw (60% ministerstw ogółem) i 12 urzędów oraz instytucji centralnych (29% urzędów ogółem). W okresie 1999 r. – I półrocze 2000 r. w kontrolowanych jednostkach zleconych zostało ponad 6200 usług o charakterze doradczym i eksperckim. Z budżetu państwa na powyższe zadania wydatkowano łącznie ponad 66.809 tys. zł. (…) Liczba zleconych usług w I półroczu 2000 r. wzrosła w stosunku do I półrocza 1999 r. średnio o 20%. Najwięcej usług pod względem ilościowym zleciło Ministerstwo Środowiska – 1658 na łączną kwotę 14.863,3 tys. zł, natomiast pod względem wartościowym Ministerstwo Gospodarki – 575 usług na łączną kwotę 24.544.669,87 zł, co stanowiło 74% planowanego wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (32.878.185 zł). W badanym okresie nastąpił wzrost zatrudnienia (wg etatów) w urzędach i ministerstwach objętych kontrolą z 7354 do 7634, tj. o ok. 4%. Co potrafi urzędnik? 30% zleconych usług dotyczyło prac w zakresie opracowywania projektów aktów normatywnych, opinii i analiz prawnych – należących do zadań własnych kontrolowanych jednostek. (…) – Stwierdzono, że Ministerstwo Gospodarki Departament Strategii Gospodarczej przygotowanie 3 aktów wykonawczych do opracowanego w MG projektu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców zleciło w dniu 30.08.1999 r. kancelarii adwokackiej za kwotę 42.700 zł. Z ustaleń kontroli (wyjaśnienia Dyrektora Departamentu) wynika m.in., że pracownicy tego Departamentu nie posiadają praktycznej znajomości techniki pisania aktów prawnych (…). – Ponadto Departament Handlu i Usług w Ministerstwie Gospodarki w dniu 16.09.1999 r. zlecił firmom prawniczym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie znakowania obuwia wraz z uzasadnieniem – wartość usługi 18.000 zł oraz opracowanie ustawy o ochronie prawnej usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym. Wartość usługi – 26.840 zł. Na okoliczność zlecania ww. usług Dyrektor Departamentu wyjaśnił, iż zakres zleconych prac wchodzi w obszar działania Departamentu. Tworzenie prawa wymaga jednakże – poza niezbędną wiedzą prawną, merytoryczną i doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie – koncentracji i skupienia. (…) Dodatkowo wyjaśniono, że kalkulacja cen usług prawniczych jest sporządzana w oparciu o rynkowe ceny pobierane przez ekspertów prawnych kancelarii prawniczych (200-300 $ + VAT za godzinę) pomnożone przez przewidywany czas potrzebny do wykonania zadania. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło m.in. 28 opracowań za kwotę ok. 93 tys. zł dotyczących uregulowań przepisów prawnych związanych z wprowadzeniem reformy administracyjnej państwa (…). Dyrektor Departamentu odpowiedzialny za ww. opracowania wyjaśnił, że wobec notorycznych braków w zatrudnieniu (w zespole prawnym zatrudniony jeden prawnik) nie był w stanie samodzielnie wykonać zadania. – Główny Inspektor Sanitarny zlecał opracowanie projektów aktów prawnych, w ramach delegacji adresowanych ustawami do Ministra Zdrowia, względnie dokonywanie analiz aktów obowiązujących, z punktu widzenia zgodności z normami Unii Europejskiej i przygotowania wynikających stąd propozycji nowelizacyjnych. Prace te z zasady były realizowane na podstawie umów zawieranych z osobami prawnymi oraz fizycznymi, w tym także z pracownikami Inspektoratu. Łącznie na realizację tego typu zadań wydatkowano w 2000 r. 771 tys. zł. (…) W badanych jednostkach w szerokim zakresie – nawet do 60% projektów aktów normatywnych – ustaw i rozporządzeń

Ten artykuł przeczytasz do końca tylko z aktywną subskrypcją cyfrową.
Aby uzyskać dostęp, należy zakupić jeden z dostępnych pakietów:
Dostęp na 1 miesiąc do archiwum Przeglądu lub Dostęp na 12 miesięcy do archiwum Przeglądu
Porównaj dostępne pakiety
Wydanie: 2001, 36/2001

Kategorie: Kraj